Wniosek o przystąpieniu do programu „Jak urodzić zdrowe dziecko

Transkrypt

Wniosek o przystąpieniu do programu „Jak urodzić zdrowe dziecko
Data
Załącznik nr 2
Wniosek o przystąpieniu do programu
„Jak urodzić zdrowe dziecko"
i przyznaniu
REKOMENDACJI szkole rodzenia
SZKOŁA RODZENIA
Nazwa ................................................................................................................
Adres
................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie szkoły rodzenia
tel, kontaktowy / e-mail .............................................................................................................
Nazwa instytucji finansującej działalność szkoły rodzenia
(wypełniają bezpłatne szkoły rodzenia)
Nazwa, adres/tel............................................................................................................................
Proszę o rozpoczęcie procedury przyznania REKOMENDACJI szkole rodzenia pod w/w adresem.
podpis osoby upoważnionej
Załącznik nr 3
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu
przyznaje
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
1
.
która spełnia wymagania określone
w Standardzie Edukacja Przedporodowa „Szkoła Rodzenia"
w zakresie:
- warunki i wyposażenie,
- kadra dydaktyczna,
- program kształcenia.
Certyfikat jest ważny do
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
pi. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
tel.71 340 61 07
www.duw.pl / Zdrowie, Publiczne
roku.
I;