Prowadzenie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów w

Komentarze

Transkrypt

Prowadzenie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów w
Dąbkowski Sz. L., Jędryka E. Prowadzenie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa jazów
w systemach melioracji wodnych podstawowych. Wskazówki.
Falenty. Wydaw. ITP. 2014.
Do cytowania: Dąbkowski Sz. L., Jędryka E. 2014. Prowadzenie ocen stanu technicznego i
bezpieczeństwa jazów w systemach melioracji wodnych podstawowych. Wskazówki. Falenty.
Wydaw. ITP. ISBN 978-83-62416-78-3 ss. 31.
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie i uwagi ogólne ............................................................................................... 5
2. Uwarunkowania prawne kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli ................. 9
3. Kontrole okresowe ............................................................................................................... 14
3.1. Kontrole coroczne stanu technicznego jazu ................................................................. 14
3.2. Kontrole okresowe stanu technicznego i przydatności do użytkowania jazu
wykonywane co najmniej raz na pięć lat ...................................................................... 17
3.3. Kontrole bezpiecznego użytkowania jazu .................................................................... 18
4. Zawartość opracowania oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa jazu .......................... 19
5. Szczegółowe wskazówki do opracowania poszczególnych części/ punktów oceny
stanu technicznego i oceny bezpieczeństwa jazu. ............................................................... 21
6. Piśmiennictwo i akty prawne ............................................................................................... 31