junior - apjunior.pl

Komentarze

Transkrypt

junior - apjunior.pl
REGULAMIN
FUNDACJI AKADEMIA PIŁKARSKA
„JUNIOR”
BIAŁYSTOK
§1
POSTANOWIENIA I INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa: Fundacja Akademia Piłkarska „JUNIOR”. W skrócie AP „JUNIOR".
2. Teren działania: Obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.
3. Adres siedziby Akademii: 15-102 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 43 m. 2.
4. Fundacja Akademia Piłkarska „JUNIOR” prowadzi działalność o charakterze sportowym skierowaną do dzieci i młodzieży
z zakresu profesjonalnego szkolenia piłkarskiego.
§2
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
Celem Akademii jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowo-rekreacyjnego dzieci / uczniów.
2. Organizowanie działalności sportowej z akcentem na piłkę nożną i rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji
zdrowotnych.
3. Organizowanie dzieciom / uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
4. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości członków Akademii poprzez uczestnictwo w zajęciach
sportowo – rekreacyjnych.
5. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych.
6. Dopełnienie dnia codziennego (po zajęciach w szkole dziecko idzie na zajęcia dodatkowe).
7. Czerpanie przyjemności z aktywności fizycznej i chęci do podejmowania nowych wyzwań.
8. Pobudzenie do nauki i osiągnięcia upragnionego ideału sportowca.
9. Zachęcanie do rozwoju fizycznego, mentalnego, emocjonalnego i społecznego.
10. Wywoływanie uśmiechu, chęci i radości z gry w piłkę nożną. Uśmiech na twarzy dziecka staje się elementem nieodzownym
każdego spotkania.
11. Wdrażanie dzieci już od wieku przedszkolnego do udziału w systematycznych ćwiczeniach fizycznych.
12. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej u dziecka w celu jego prawidłowego rozwoju, propagowanie sportowego stylu
życia.
13. Wyszukiwanie talentów i pokierowanie ich dalszą karierą sportową.
14. Wpajanie zasady "Fair Play".
15. Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań dziecka.
16. Wkraczanie do zdrowej rywalizacji sportowej wśród dzieci.
17. Przeprowadzanie szkoleń dla rodziców z zakresu działań pedagogiczno-wychowawczych.
Akademia realizuje swoje cele poprzez:
• organizowanie zajęć z zakresu profesjonalnego treningu piłkarskiego;
• organizowanie konsultacji i zgrupowań sportowych;
• organizowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym;
• organizacja zabawowej nauki gry w piłkę;
• pobudzenie do ruchu i zabawy;
§3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
AP „JUNIOR”
1. Osobą odpowiedzialną i nadzorującą funkcjonowanie Akademii jest jej Prezes.
2. Osobą odpowiedzialną za szkolenie sportowe jest Dyrektor Sportowy AP „JUNIOR”.
3. Osobą odpowiedzialną za kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi jest Koordynator Centrum Treningowego.
4. Osoby do pierwszego kontaktu to Trenerzy prowadzący daną grupę treningową.
5. Zajęcia szkoleniowe realizowane są w Centrach Treningowych zlokalizowanych w obrębie miasta Białegostoku.
6. W skład Centrum Treningowego wchodzi hala sportowa oraz boisko piłkarskie typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią.
§4
STRUKTURA SZKOLENIOWA
AP „JUNIOR”
1. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, posiadającą przygotowanie pedagogiczne
oraz uprawnienia trenerskie UEFA.
2. Zajęcia dla każdej kategorii wiekowej realizowane są dwa razy w tygodniu w wymiarze 60-90 min. każde.
3. Ilość osób w grupie ćwiczebnej to 24-36.
4. Program treningowy realizowany jest w 3 małych 8-12 osobowych grupach, za realizację którego odpowiada 2,3 trenerów.
§5
NABORY, GRUPY SZKOLENIOWE,
OKRES TRWANIA ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH
1. Nabory do grup szkoleniowych Fundacji Akademia Piłkarska „JUNIOR” są ciągłe przez cały rok.
2. Grupy szkoleniowe to :
•
U-9
7 - 9 lat
•
U-11
10 - 11 lat
•
U-13
12 - 13 lat
3. Sezon w Fundacji Akademia Piłkarska „JUNIOR” trwa od 1 września do końca roku szkolnego. Zajęcia nie odbywają się w
drugim tygodniu ferii zimowych oraz w okresie Świąteczno-Noworocznym, Świąt Wielkanocnych a także dni ustawowo wolnych.
W przypadkach nie zależnych od Akademii , w dniach w których zajęcia nie mogą zostać zrealizowane z powodu uroczystości
szkolnych (zajęte obiekty treningowe) zajęcia zostają odwołane.
4. W miesiącach wakacyjnych:
– lipiec (zajęć nie ma);
– sierpień (odbywają się 6 dniowe „campy” – (zgrupowania treningowe dla chętnych);
5. Przejście do następnej grupy wiekowej następuje we wrześniu roku następnego.
§6
WARUNKI PRZYJĘCIA DO
AP „JUNIOR”
1. Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego.
2. Podpisanie Regulaminu Fundacji Akademia Piłkarska „JUNIOR”.
3. Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem od lekarza.
4. Wniesienie opłaty wpisowej w wysokości 100 zł.
5. Opłatę należy uiścić na rachunek w mbanku 84 1140 2004 0000 3802 7525 6620 o treści :
„ Opłata wpisowa imię i nazwisko dziecka / lokalizacja centrum treningowego / kategoria wiekowa.”
Przykład : „… Jan Kowalski / centrum treningowe Mickiewicza / U-9.”
§7
WARUNKI UCZESTNICTWA W TRENINGACH
AP „JUNIOR”
1. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych jest dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
medycyny sportowej.
2. Wniesienie przez rodzica/opiekuna prawnego płatności za szkolenie w Akademii do 15-go dnia każdego miesiąca
w wysokości 100 zł. (powyższa kwota zawiera ubezpieczenie uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków).
3. Opłatę należy uiścić na rachunek w mbanku 84 1140 2004 0000 3802 7525 6620 o treści :
„Opłata za miesiąc … ,za szkolenie imię i nazwisko dziecka / lokalizacja centrum treningowego / kategoria wiekowa.”
4. Zawodnik Akademii zobowiązany jest w szczególności do:
•
przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
•
kulturalnego zachowania się na terenie obiektów sportowych;
•
kulturalnego zachowania się wobec trenerów, kolegów i koleżanek z Akademii;
•
kulturalnego zachowania się na zawodach;
•
wykonywania poleceń wydanych przez trenera;
•
informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.);
•
uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji zajęć;
•
dbania o sprzęt sportowy;
•
posiadania podczas zajęć odpowiedniego stroju sportowego AP „JUNIOR” (koszulka, spodenki, getry);
•
godnego reprezentowania Akademii na zewnątrz;
•
rzetelnego i sumiennego uczestniczenia w treningach;
•
udziału we wszystkich zawodach, imprezach sportowych czy akcjach promocyjnych Akademii;
•
pomagania innym zawodnikom z Akademii;
•
punktualności i obowiązkowości oraz aktywnego udziału w zajęciach sportowych;
§8
KONSEKWENCJE NARUSZENIA REGULAMINU
PRZEZ UCZESTNIKA / ZAWODNIKA
AP „JUNIOR”
1. W przypadku naruszenia przez uczestników regulaminu Trenerzy mają prawo wyciągnąć wobec zawodników następujące
konsekwencje :
•
upomnienie ustne;
•
upomnienie ustne w obecności rodzica;
•
usunięcie zawodnika z zajęć (w przypadku braku poprawy po zastosowaniu w/w działań);
•
definitywne usunięcia zawodnika z Akademii Piłkarskiej „JUNIOR”;
§9
MONITORING POSTĘPÓW ZAWODNIKA
AP „JUNIOR”
1. Każdy z zawodników AP „JUNIOR” jest poddawany testom oceniającym postęp, zdobywanych umiejętności przez Trenera
odpowiedzialnego za daną grupę uwzględniając: przygotowanie do zajęć, punktualność, zaangażowanie na treningu,
sprawność motoryczną, sprawność specjalną, stosunek do kolegów oraz orientację w grze.
2. Na podstawie testów - Akademia monitoruje postęp zawodników i dba o rozwój kariery piłkarskiej.
§ 10
SPRZĘT SPORTOWY
AP „JUNIOR”
1. Sprzęt, którym dysponuje Akademia jest jej własnością i powinien być szanowany przez ich członków.
2. Za umyślnie uszkodzenie sprzętu przez członka odpowiedzialność ponosi prawny opiekun dziecka i jest zobowiązany do
zwrotu kosztu zakupu sprzętu ustalonego przez władze Akademii.
3. Akademia dysponuje profesjonalnym sprzętem sportowym dostosowanym do wieku uczestników zajęć: na ten sprzęt
składają się m.in: piłki typu light rozmiar 4, pachołki, tyczki, talerzyki, drabinki koordynacyjne, znaczniki, mini bramki,
trampoliny itp.
§ 11
STRÓJ SPORTOWY ZAWODNIKA
AP „JUNIOR”
1. Każdy uczestnik / zawodnik na wszystkich zajęciach zobowiązany jest posiadać strój Akademii Piłkarskiej „JUNIOR”.
2. Obowiązkowy strój sportowy zawodnika AP „JUNIOR” to:
•
koszulka z logo Akademii;
•
spodenki piłkarskie;
•
getry piłkarskie;
3. Koszty stroju zawodnika ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Stroje Akademii Piłkarskiej „JUNIOR” obowiązują jednakowe we wszystkich lokalizacjach.
5. Akademię Piłkarską „JUNIOR” ubiera firma Patrick.
§ 12
WARUNKI REZYGNACJI
1. Po podjęciu rezygnacji rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest do :
•
złożenia pisma do Zarządu Fundacji AP „JUNIOR” na tydzień przed planowym ukończeniem szkolenia;
•
rozliczenia płatności za szkolenie w AP „JUNIOR”;