Tarnów, 24/25 IX 2009 roku

Transkrypt

Tarnów, 24/25 IX 2009 roku
II KOFERENCJA
„PRZENIKANIE SIĘ KULTUR World Englishes”
Tarnów, 24/25 IX 2009 roku
Pierwszy komunikat konferencyjny oraz zaproszenie do zgłaszania referatów
Zakład Języka Angielskiego PWSZ w Tarnowie ma przyjemność zaprosić nauczycieli i
studentów filologii angielskiej na drugą międzynarodową konferencję poświęconą badaniom
wpływów wywieranych przez język i kulturę angielską na inne kultury i języki. Referaty
wygłoszone na konferencji mogą dotyczyć róŜnych dziedzin nauczania języka angielskiego,
takich jak metodyka, językoznawstwo, literatura, kultura i historia. Obrady odbywać się będą
zarówno na sesjach plenarnych jak i w grupach. Serdecznie zapraszamy studentów do
udziału w konferencji; planowane są oddzielne sesje, w czasie których odbędą się
prezentacje prac dyplomowych studentów.
Konferencja odbędzie się w Tarnowie w dniach 24/25 IX 2009 r.
Referaty wygłaszane będą w języku angielskim.
Przewidujemy publikację materiałów w formie elektronicznej.
Obrady będą się odbywać w budynku Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie ul.
Mickiewicza 8 (w centrum miasta), a ich gospodarzem będzie Zakład Języka Angielskiego.
Tarnów połoŜony jest między Krakowem i Rzeszowem. Uczestników z zagranicy informujemy,
Ŝe obydwa miasta posiadają porty lotnicze, natomiast do Tarnowa zarówno z Krakowa jak i
Rzeszowa kursują regularnie autobusy i pociągi.
Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. Obejmuje ona kawę, herbatę, czwartkowy i piątkowy
lunch oraz materiały konferencyjne i publikację pokonferencyjną.
Uroczysta kolacja odbędzie się w czwartek wieczorem w lokalnej restauracji. Uczestnicy
kolacji ponoszą dodatkową opłatę wynoszącą 70 zł. Uprzejmie prosimy o zaznaczenie
uczestnictwa na karcie zgloszeniowej.
W sprawach dotyczących zakwaterowania proszę się kontaktować z organizatorami
konferencji.
Karty zgloszeniowe, potwierdzenia opłaty i streszczenia referatów ok. 200-300 słów prosimy
przesyłać do dnia 5 czerwiec 2009 roku na następujący adres e-mail:
[email protected]
www.pwsztar.edu.pl
lub pocztą na adres:
PWSZ w Tarnowie
ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
z dopiskiem „Konferencja anglistów”
Wszyscy uczestnicy konferencji, którzy planują przedstawić swoje referaty
poinformowani o dokładnym harmonogramie konferencji do końca czerwca 2009.
Organizatorzy konferencji:
Christopher Brighton MA
mgr Anna Stefanowicz-Kocoł
mgr Grzegorz Cebrat
zostaną