Chełmno, dnia 24

Transkrypt

Chełmno, dnia 24
Chełmno, dnia 10.02.2014r.
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW
O MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH
Starosta Powiatu Chełmińskiego zaprasza do składania wniosków
o organizację prac interwencyjnych, w ramach których utworzy
40 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych.
ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH :
Refundacja kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników w ramach
prac interwencyjnych jest pomocą publiczną w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji określoną w rozdziale I, art. 40 oraz rozdziale III
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Wrz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3.) i jest udzielana zgodnie
z przepisami tego rozporządzenia.
1.Pracodawca może uzyskać pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji jeżeli utworzone miejsce pracy powoduje wzrost netto
ogólnej liczby pracowników u danego pracodawcy oraz
liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji
- w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy.
2. Pracodawcy może zostać udzielona pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji także w przypadku,
gdy rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie
w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub
etatów musi być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu
osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za
naruszenie obowiązków pracowniczych i nie wynika z redukcji etatu.
3. Pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12
miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków
pracowniczych.
Pracownik lub pracownicy zatrudnieni w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji jest uprawniony do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy,
a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
4.Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji - oznacza osobę, która:
jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy,; lub
nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
jest w wieku ponad 50 lat; lub
jest osobą samotną, mająca na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25%
większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy
stanowiącej mniejszość; lub
jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do
stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie
zawodowe.
5. Pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji - oznacza każdą osobę , która jest bezrobotna przez co
najmniej 24 miesiące.
6. Maksymalna intensywność pomocy udzielonej w ramach pomocy na rekrutację pracowników nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych.
7.Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych w przypadku rekrutacji pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników na
które składają się wynagrodzenia brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za
okres 12 miesięcy.
Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą w formie subsydiów płacowych w przypadku rekrutacji pracowników
znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji są ponoszone przez pracodawcę koszty płac nowych pracowników na które
składają się wynagrodzenia brutto oraz opłacone od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne za okres
24 miesięcy.
8. Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres 12 miesięcy
skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za co drugi
miesiąc ich zatrudniania.
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW/ PRACO DAWCÓW:
1) u których utworzone miejsce pracy spowoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników oraz liczby pracowników
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej i bardzo niekorzystnej sytuacji w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy,
Pracodawcy może zostać udzielona pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji także w przypadku,
- gdy rekrutacja takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w
porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów musi być
dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku
emerytalnego, dobrowolne zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków
pracowniczych i nie wynika z redukcji etatu.
2) którzy dadzą uprawnienie zatrudnionemu w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację do
nieprzerwanego zatrudnienia na okres co najmniej 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia osób w szczególnie niekorzystnej
sytuacji lub 24 miesiące w przypadku zatrudniania osób w bardzo niekorzystnej sytuacji,
3) w stosunku do których nie toczy się postępowanie upadłościowe i nie został zgłoszony wniosek o likwidację.
4) którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr
800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.
87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w
celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz.UE C 244 z 01.10.2004, str.2).
5) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP oraz FGŚP,
6) nie zalegają z opłatami podatków z tytułu prowadzonej działalności oraz innych danin publicznych,
7) spełniają warunki formalne określone w § 13 rozporządzenia MP i PS z dnia 07 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania
prac interwencyjnych…(Dz. U. Nr 5, poz. 25) - odnoszące się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej, kwota
pomocy udzielonej na podstawie w/w rozporządzenia w jednym roku nie przekroczy kwoty 5 mln euro.
8) w ciągu ostatnich 365 dni nie zostali ukarani lub skazani prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy
nie są objęci postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy (zgodnie z art.36 ust.5e pkt. 2 ustawy o promocji
zatrudniania i instytucjach rynku pracy).
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZY Ć:
1) Dokumenty potwierdzające: prowadzenie działalności (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego) oraz kserokopię zaświadczenia nadania numer REGON i numeru
NIP - potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2) Informację dotyczącą wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, informację o otrzymanej
pomocy publicznej lub oświadczenie o nieotrzymaniu tej pomocy, informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy zgodnie z wzorem formularza informacji opublikowanym przy rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub
rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. Nr 53, poz. 312) oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 254, poz. 1704)
3) Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy (załącznik nr 2 do wniosku) oraz sprawozdania finansowe
za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości. Sprawozdań finansowych nie
przekazują mikro i małe przedsiębiorstwa, których mowa w art.2 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z
dnia 6 sierpnia 2006r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88
Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) ( Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 8), ubiegające się
o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.
4) Oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz
Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z opłacaniem zobowiązań podatkowych.
5) Oświadczenie o liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu jednego roku, oraz
kalkulację kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą tj. wysokość kosztów płac nowych pracowników w okresie:
- 12 miesięcy przy rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
- 24 miesięcy przy rekrutacji pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych.
6) Oświadczenia określające odpowiednio; obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, uprawnienia pracownika do
nieprzerwanego zatrudnienia, spełniania warunków do udzielenia pomocy publicznej, (złożone na załącznik nr 3 do
wniosku) oraz zgłoszenie krajowej oferty pracy. Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Chełmnie , ul. Świętojerska 1, pok. 7 (druki są również dostępne na stronie internetowej: www.pupchelmno.pl)
SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, ul. Świętojerska 1, pok. 8 (sekretariat)
Termin składania wniosków upływa z chwilą wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy, realizacja wniosków
następować będzie stopniowo według kolejności ich złożenia.
Wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników lub błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
Bliższych informacji na temat zasad organizacji prac interwencyjnych udziela Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
mgr Violetta Chojnicka, pok. nr 7, nr tel. 056 686 00 41 wew. 171 lub 056 686 37 70.

Podobne dokumenty