Warszawa 01.08.2006 r. OGLOSZENIE O WYNIKU

Transkrypt

Warszawa 01.08.2006 r. OGLOSZENIE O WYNIKU
Warszawa 01.08.2006 r.
OGLOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą
w Warszawie przy Pl. Powstańców Warszawy 1 ogłasza, że w przetargu nieograniczonym o wartości
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000,00 euro na:
„świadczenie usług telefonicznych i przesyłu danych”
została wybrana oferta złożona przez firmę
NETIA S.A.
02-822 Warszawa
ul. Poleczki 13,
która otrzymała najwyższą ocenę punktową zgodnie z zasadami oceny umieszczonymi
w SIWZ.
Ceny wybranej oferty:
a) cena (z podatkiem VAT) 1 minuty połączenia w ruchu międzynarodowym w I strefie
stacjonarnej wynosi 0,256 zł (słownie złotych: zero złotych dwieście pięćdziesiąt sześć groszy)
w tym podatek VAT w kwocie 0,046 zł (słownie złotych: zero złotych czterdzieści sześć
tysięcznych groszy),
b) cena (z podatkiem VAT) 1 minuty połączenia w ruchu lokalnym i strefowym wynosi 0,085 zł
(słownie złotych: zero złotych osiemdziesiąt pięć tysięcznych groszy) w tym podatek VAT w
kwocie 0,015 zł (słownie złotych: zero złotych piętnaście tysięcznych groszy),
c) cena (z podatkiem VAT) 1 minuty połączenia w ruchu międzystrefowym wynosi
0,122 zł (słownie złotych: zero złotych sto dwadzieścia dwa tysięczne grosza) w tym podatek
VAT w kwocie 0,022 zł (słownie złotych: zero złotych dwadzieścia dwa tysięczne grosza),
d) cena (z podatkiem VAT) 1 minuty w ruchu komórkowym wynosi 0,86 zł (słownie złotych: zero
złotych osiemdziesiąt sześć groszy) w tym podatek VAT w kwocie
0,155 zł (słownie złotych: zero złotych sto pięćdziesiąt pięć tysięcznych grosza).
Liczba złożonych ofert: 6
Liczba odrzuconych ofert: 1
Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego UOKiK
Helena Szcześniak