Nadzorca odcinka wód śródlądowych w Zarządzie

Transkrypt

Nadzorca odcinka wód śródlądowych w Zarządzie
Gliwice, 21.03.2016 r.
OFERTA PRACY
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach poszukuje kandydata na
stanowisko :
1. Nadzorca odcinka wód śródlądowych w Zarządzie Zlewni Małej
Wisły w Pszczynie:
Wymagania:
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe ,
• 3–letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z branżą
budowlaną, gospodarką wodną lub melioracjami wodnymi,
• umiejętność dobrej organizacji własnej pracy,
• dobra znajomość obsługi programów z zakresu MS Office,
• prawo jazdy kategorii B,
Dodatkowymi atutami będą:
• kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z branżą
budowlaną w specjalności hydrotechnicznej lub melioracyjnej, gospodarką
wodną,
• znajomość innych narzędzi informatycznych (np. AutoCAD, programy
kosztorysowe, MS Project),
• znajomość metod kosztorysowania robót budowlanych, sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego i powykonawczego,
• znajomość realiów związanych z dokumentami strategicznymi
obowiązującymi w gospodarce wodnej oraz jej wykorzystanie w praktyce,
• znajomość realiów związanych z realizacją procesu budowlanego
i inwestycyjnego oraz jej wykorzystanie w praktyce,
• umiejętność
prowadzenia
spraw
związanych
z
pozyskaniem,
wykorzystaniem środków finansowych na prowadzenie zadań w tym
korespondencji, sporządzania wniosków, rozliczenia,
• znajomość zlewni Małej Wisły,
Ogólny zakres obowiązków:
1. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru (w powierzonym zakresie) nad powierzonymi
wodami śródlądowymi administrowanymi przez Zarząd Zlewni Małej Wisły
w Pszczynie.
2. Prowadzenie ewidencji danych charakteryzujących administrowane wody śródlądowe
oraz książek obiektów budowlanych dla budowli na tych wodach.
3. Utrzymanie stałych punktów pomiarowych.
4. Wnioskowanie wykonania remontów obiektów hydrotechnicznych budowli
regulacyjnych, robót eksploatacyjnych i budynków, współpraca z działem utrzymania
wód i budowli hydrotechnicznych
przy ustalaniu lokalizacji i zakresu robót
remontowych i konserwacyjnych.
5. Prowadzenie cyklicznych przeglądów rzek i potoków w celu oceny ich stanu
technicznego oraz wykrycie przypadków łamania prawa.
6. Analizowanie stanu technicznego koryt i zgłaszanie do planu zadań odnośnie zabudowy
uciążliwych odcinków.
7. Zgłaszanie i wnioskowanie o wykonanie określonych działań w przypadku stwierdzenia
łamania przepisów ustawy Prawo wodne.
8. Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem dopływu wody do ujęć.
9. Branie udziału w przeglądach okresowych dotyczących stanu budowli wodnych
i urządzeń hydrotechnicznych oraz przeglądach rzek i potoków.
10. Współpraca z Zarządem Zlewni Małej Wisły w Pszczynie w zakresie prowadzenia
ewidencji i sprzedaży drewna i faszyny.
11. Prowadzenie ewidencji majątkowej budowli i urządzeń wodnych.
12. Przygotowywanie zezwoleń na drobnicę, sprzedaż żwiru i drewna oraz kontrolowanie
poboru kruszywa wg obowiązujących przepisów w RZGW Gliwice i wydanych
pozwoleń.
13. Branie udziału w posiedzeniach Zespołów Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
właściwych dla Zarządu Zlewni Małej Wisły.
14. Uzupełnianie ewidencji obcych obiektów na administrowanych ciekach, w tym:
- prowadzenie pomiarów GPS,
- przekazywanie wyników do wprowadzania w system informatyczny RZGW Gliwice,
15. Współpraca i wsparcie Zarządu Zlewni Małej Wisły w Pszczynie w prowadzeniu spraw
związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zadań.
16. Współpraca i wsparcie Zarządu Zlewni Małej Wisły w Pszczynie w prowadzeniu spraw
związanych z dokumentami strategicznymi (PZRP, aPGW, PUW).
17. Współpraca i wsparcie Zarządu Zlewni Małej Wisły w Pszczynie w realizacji
powierzonych obowiązków.
18. Bieżące zaznajamianie się z zarządzeniami wewnętrznymi, pismami okólnymi oraz
obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzonych spraw.
19. Inne sprawy zlecone przez bezpośredniego przełożonego a dotyczące zajmowanego
stanowiska.
Miejsce pracy:
Zarząd Zlewni Małej Wisły w Pszczynie
43- 200 Pszczyna
ul. Piotra Skargi 30
Zgłoszenia ofert : (dokumenty aplikacyjne można złożyć w sekretariacie jednostki,
przesłać pocztą na n/w adres, lub na adres e-mailowy [email protected],
do dnia 24 marca 2016 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
Telef. 032 ( 777- 49- 22 ), lub 032 ( 777- 49 -21 )
E-mail: [email protected]
p. o. Dyrektora
RZGW w Gliwicach
mgr inż. Tomasz Cywiński