KARTA USŁUG Nr 09/USC Urząd Miejski w Białej ZAWARCIE

Transkrypt

KARTA USŁUG Nr 09/USC Urząd Miejski w Białej ZAWARCIE
KARTA USŁUG Nr 09/USC
Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10, 48-210 Biała
tel. 77 4388531, fax 77 4387679,
www.biala.gmina.pl, www.bip.biala.gmina.pl
Nazwa usługi:
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB KONKORDATOWY
Miejsce
załatwienia
sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543
godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530
Wymagane
dokumenty:
1. w przypadku panny i kawalera:
- odpisy skrócone aktów urodzenia
2. w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpisy skrócone aktów urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
3. w przypadku wdowców:
- odpisy skrócone aktów urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
4. w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis aktu urodzenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na j. polski,
- zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydany przez
właściwy organ w kraju cudzoziemca lub postanowienie Sądu
Rejonowego zwalniające od obowiązku złożenia zaświadczenia
o zdolności prawnej,
- w przypadku zamieszkania cudzoziemca w Polsce – karta pobytu stałego,
ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.
- wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności do
zawarcia małżeństwa (wniosek może być sporządzone samodzielnie lub przy
wykorzystaniu wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w
siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego)
Do wglądu: dowody osobiste lub paszporty stwierdzające obywatelstwo.
Opłaty:
- od sporządzenia aktu małżeństwa – 84 zł
Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej
wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na
numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002
Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co
opłata)
3 egz. odpisów skróconych aktu małżeństwa wydawane są bezpłatnie,
bezpośrednio po sporządzeniu aktu.
Termin
załatwienia
sprawy:
Tryb ustawowy przewiduje termin 7 dni od daty złożenia zapewnień, jednak
w większości przypadków zaświadczenia wydawane są „od ręki” , w dniu
złożenia kompletu dokumentów.
Tryb odwoławczy: Do Sądu Powiatowego w Prudniku w terminie 14 dni od daty doręczenia
odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Podstawa
prawna:
- art. 1 § 2 i 3, art. 3 – 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 z 1964 r., poz. 59 z późn. zm.)
- art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 212 z 2011 r. poz. 1264 .)
- art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską
(Dz.U. Nr 51 z 1998 r. poz. 318)
- Ustawa z dn. 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 z 2006 r. poz.
1635 z późn. zm.)
Informacje
dodatkowe:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego po złożeniu w/w dokumentów wydaje
3 egz. zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających
zawarcie małżeństwa, których ważność określona jest na 3 miesiące
od daty wydania. Od wydanych zaświadczeń nie pobiera się żadnej opłaty.
Po zawarciu małżeństwa konkordatowego osoby, które zawarły ten związek
zgłaszają się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zawarcia związku
małżeńskiego konkordatowego celem pobrania 3 egz. odpisów aktu
małżeństwa, sporządzonych na podstawie aktu małżeństwa.
Akt ten zostaje sporządzony na podstawie zaświadczenia dostarczonego przez
duchownego po zawarciu małżeństwa do USC, do pięciu dni roboczych.
Dokumenty do zawarcia związku małżeńskiego konkordatowego składane są
osobiście przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.
Wymagany wiek osób zamierzających zawrzeć związek małżeński –
ukończone 18 lat w chwili składania dokumentów do ślubu.
W przeciwnym przypadku wymagane jest prawomocne postanowienie sądu,
zezwalające na wcześniejsze zawarcie związku małżeńskiego.
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana co 6 m- cy
Opracowała: Leokadia Schneider, dnia: 1 marca 2012 r.
Sprawdziła: Leokadia Schneider, dnia: 1 marca 2012 r.
Zatwierdziła: Grażyna Biały, dnia: 2 marca 2012 r.