zasady kwalifikacji i finansowania

Komentarze

Transkrypt

zasady kwalifikacji i finansowania
NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU
- PL BIALYST09
ERASMUS 2012/2013
PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (LLP)
WYJAZDY
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELACH DYDAKTYCZNYCH
(STA)
I. Zasady realizacji wyjazdów STA oraz kryteria kwalifikacji kadry akademickiej
1. Wymiana nauczycieli akademickich może być realizowana tylko z uczelnią
posiadającą KARTĘ UCZELNI ERASMUSA ważną w roku akademickim 2012/2013,
z którą została podpisana umowa Erasmus przewidująca wymianę nauczycieli
akademickich.
2. Nauczyciel akademicki zakwalifikowany do wyjazdu musi być pracownikiem
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku i może mieć
obywatelstwo polskie, inne lub status bezpaństwowca. Podstawą zatrudnienia musi
być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
3. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy nauczycieli akademickich będą miały
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz te, dla których NWSP jest
podstawowym miejscem pracy. Priorytetowo traktowani będą również kandydaci
ubiegający się o wyjazd po raz pierwszy oraz osoby z dobrą znajomością języka, w
którym będą prowadzone zajęcia lub wykłady w uczelni partnerskiej.
4. Kwalifikacji kandydatów na wyjazdy dokonuje Komisja zajmująca się zarządzaniem
Programem LLP - Erasmus w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Białymstoku, w której skład wchodzą: kanclerz uczelni, dziekan wydziału oraz
koordynator programu Erasmus.
5. Celem wyjazdu typu STA jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów
uczelni partnerskiej w wymiarze co najmniej 5 godzin dydaktycznych. Przed
wyjazdem zostanie uzgodniony „Indywidualny program nauczania” (Individual
Teaching Programme). Niezbędnymi elementami programu nauczania są: zakładane
cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty planowanych
zajęć.
6. Wyjazd typu STA musi być rozpoczęty i zakończony w okresie od 1 października
2012 do 30 września 2013 r.
7. Standardowa długość pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to
jeden tydzień, ale dopuszcza się pobyt krótszy (tj. 5 dni pobytu w uczelni partnerskiej
oraz 2 dni przeznaczone na dojazd i powrót). Maksymalny czas trwania wyjazdu typu
STA wynosi 6 tygodni, jednak ze względu na ograniczone fundusze stypendium będzie
wypłacane maksymalnie za okres 7 dni.
8. Zakwalifikowanie na wyjazd typu STA daje prawo do stypendium. Stypendium jest
przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni
partnerskiej i nie pokrywa pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w
uczelni partnerskiej.
9. Wysokość stypendium będzie wyrażona w euro, w liczbach całkowitych, a
stypendium będzie wypłacone w sposób uzgodniony we wniosku wyjazdowym
Erasmus STA.
10. Z każdym wyjeżdżającym nauczycielem akademickim zostanie zawarta pisemna
umowa indywidualna.
11. Przekazanie stypendium osobie wyjeżdżającej może nastąpić tylko pod warunkiem
zaakceptowania przez nią wszystkich warunków umowy indywidualnej. Wysokość
stypendium musi być wyrażona w EUR.
12. Stypendium zostanie wypłacone na podstawie wniosku wyjazdowego, w sposób
uzgodniony pomiędzy stronami, w formie ryczałtu, w wysokości uzależnionej od
kraju uczelni partnerskiej, za każdy dzień pobytu poświadczonego przez
uczelnię oraz za dwa dni przeznaczone na dojazd i powrót, z zastrzeżeniem
nieprzekroczenia kwoty stypendium przysługującego łącznie za 7 dni (Taryfikator
STA 2012/2013).
13. W przypadku łączonych, tj. następujących bezpośrednio po sobie, dwóch wyjazdów
typu STA do uczelni partnerskich w tym samym kraju, ale różnych miejscowościach,
przyznane będzie stypendium w formie ryczałtu za dni pobytu poświadczonego przez
każdą uczelnię, za jeden dzień przeznaczony na przejazd z jednej uczelni do drugiej
oraz za dwa dni przeznaczone na dojazd i powrót z kraju uczelni (z zastrzeżeniem
nieprzekroczenia kwoty stypendium przysługującego łącznie za 14 dni).
14. W przypadku łączonych, tj. następujących bezpośrednio po sobie, dwóch wyjazdów
typu STA do uczelni partnerskich w różnych krajach, przyznane będzie stypendium w
formie ryczałtu dla każdego wyjazdu jak w przypadku wyjazdu pojedynczego.
15. Dla celów prawidłowego rozliczenia funduszy Erasmus, w przypadku odbycia
podróży własnym samochodem, nauczyciel akademicki złoży oświadczenie o dacie i
godzinie przekroczenia granicy, jak również o liczbie faktycznie przejechanych
kilometrów.
16. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się w Narodowej
Agencji Programu o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu Erasmus
dla osób niepełnosprawnych. Zasady ubiegania się o dodatkowe środki znajdują się na
stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:
(http://www.erasmus.org.pl/strefa-pracownika-uczelni/informacje-dlaniepelnosprawnych-pracownikow-uczelni-stypendystow-erasmusa).
II. Zasady finansowania wyjazdów STA
1. Środki finansowe przeznaczone na stypendium dla pracownika uczelni wynikają z
umowy podpisanej przez Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku
z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” i zostały obliczone na
podstawie „Zasad alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań
zdecentralizowanych w roku akademickim 2012/2013 /załącznik VI/, który jest
dostępny na stronie internetowej Narodowej Agencji: www.erasmus.org.pl
2. Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części
kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą.
3. Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd zależy od długości pobytu i jest obliczana
na podstawie określonych w wyżej wymienionym załączniku dziennych lub
tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych
krajach.
4. Dotacja przyznana dla NWSP przez Narodową Agencję Programu Erasmus w roku
akademickim 2012/2013 na realizację wyjazdów kadry dydaktycznej STA: 8100 EUR.
Szacunkowa liczba wyjeżdżających nauczycieli: 10.
5. Wypłata stypendium na rzecz nauczyciela akademickiego nastąpi na warunkach i w
wysokości ustalonej w indywidualnej umowie zawartej pomiędzy nauczycielem
akademickim a Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku.
6. Całkowita wysokość dofinansowania, zgodnie z umową zawartą przez Niepaństwową
Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku z Narodową Agencją Programu Erasmus,
nie może przekroczyć kwoty 900 EUR na jeden wyjazd.
7. Dofinansowanie ze środków ogólnouczelnianych NWSP na rok 2012/13: pokrycie
kosztów ubezpieczenia na czas podróży i pobytu pracownika za granicą.