Инструкции - Cookstore.pl

Transkrypt

Инструкции - Cookstore.pl
_English_
Electric Iron
SP-1050-BRC
INSTRUCTION MANUAL
Dear customers,
Thank you for choosing our product. We kindly ask you to carefully read and save this user manual.
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:
 Use the iron only for its intended use.
 To protect against the risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
 The iron should always be turned to "MIN" before plugging or unplugging from the mains outlet.
Never pull the cord to disconnect from the mains: instead, grasp the plug and pull to disconnect.
 Do not allow the cord to touch hot surfaces. Allow the iron to cool completely before putting
away.
 Always disconnect the iron from the electrical outlet when filling with water or emptying and
when not in use.
 Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam, use caution when you turn a
steam iron upside down - there may be hot water in the reservoir.
 If the iron is not operating normally, disconnect from the power supply. And contact the nearest
authorized service agent.
 Your iron is designed to rest on its heel. Do not leave the iron unattended. Do not place the iron
on an unprotected surface even if it is on its heel rest.
 The plug of the supply cord must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is
filled with water.
 The filling aperture must not be opened during use.
 The iron shall be used and rested on a stable ironing board.
 When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
 The iron shall not be used if the iron has been dropped at any time, or if there are visible signs of
damage or if the iron is leaking. The iron shall be sent to the manufacturer or his qualified service
agent before further use.
 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a
similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 The user must not leave the iron unattended while connected to the supply.
 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 Children must be supervised not to play with the appliance.
 Completely unwind the mains cable before use.
 Always unplug the iron when not in use, even if only for a short period of time. Unplug it from
the mains and leave it standing on its rear base.
 Make sure that the voltage specified on the label of the unit matches that in your home.
_English_
PARTS DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Spray nozzle
Water tank filling inlet with cover
Water spray button
Dry & steam switch
360° swiveling cord protector
Indicator light
Dial thermostat control knob
Soleplate
INSTRUCTIONS FOR USE
1. Before ironing, please make sure the goods can be ironed.
2. Open the lid of the water tank (2), pour water into the tank until you reach the maximum level.
3. Close the lid of the water tank.
4. Turn the thermostat (7) in "OFF" position, put the iron vertically on a flat, stable surface and plug
into the socket.
5. Turn the thermostat to the desired level depending on the fabric that will iron. After about 1.5 - 3
minutes the temperature indicator (6) will go off. When it switches on again you can start ironing.
Cloth
Temperature Marks in clothes
Preferable ironing method
material
setting
NYLON
Ironing the back of clothes without any
●
water or cover a piece of cloth on the goods
you want to iron.
SILK
WOOL
●●
COTTON
Dry ironing the back of the clothes.
According to the thickness and gaffer to iron
●●●
with steam. For some fuscous clothes, we’d
better adopt to back ironing.
6.
7.
8.
Press the steam switch (4). During operation of the iron it will constantly steaming.
The iron will emit steam even if it held in a vertical position, for convenient ironing curtains.
If you need a moistening of matter you can use the water spray (3). With each press the spraying
nozzle will be releasing a small amount of water.
9. If the appliance stops steaming, this means the water reservoir is empty. Then you must turn off
the steam button (4). If you wish to continue steam ironing, first unplug the iron from the plug,
pour water into the tank and close the cover again. Reconnect the plug - ironing can continue.
10. After ironing is finished, turn the thermostat to "0" and disconnect the plug from the socket, then
pour the remaining water in the container and turn the thermostat back to "MAX" position.
Connect the plug in to mains and press water spray button again and again until it stops to spray
water. This method is used to prevent water remaining in the system, which may with time cause
damage to the steam supply.
CORRECT IRONING WITH STEAM
1. Fill in cold boiled water or pure water.
2. According to different material, adjust the proper temperature. If you are not familiar with the
_English_
3.
4.
5.
6.
material of the cloth, you may choose a piece to test on.
When the soleplate reaches its adjusted temperature, then you can start ironing otherwise water
will leak from the soleplate.
Using steam spurt to recover the elasticity of the fiber. Rub and press the polished cloth. If spurt
steam, at the same time brush the cloth to its opposite side. The effect will be better.
Do not put the ironed clothes into wardrobe immediately, hanging the clothes to clothes rack till
they are cold.
After ironing pour out the rest of water. If some water is left in the water tank, put the plug into
the socket and leave the iron in upright position until the remaining water is evaporated.
CORRECT FIBER IRONING
Attention: Ironing heat sensitive clothes.
 First cover the sensitive clothes with a piece of fabric, and then start ironing or the clothes
will be burnt.
Cotton material ironing
 Please adjust the temperature according to the heat sensitivity of the material.
CLEANING
 Before cleaning the iron ensure that it is disconnected from the power supply and has completely
cooled down.
 Deposits on the sole plate may be removed with a rough cloth soaked in a vinegar/water solution.
 The casing may be wiped with a damp cloth and then polished with a dry one.
 Do not use abrasives on the sole plate.
 Keep the sole plate smooth. Avoid hard contact with metal objects.
STORAGE




Turn off the iron and unplug the power cord from the outlet.
Pour out any remaining water from the water tank.
Set the steam knob to no steam position.
Stand the iron upright and let it cool down sufficiently.
_Polski_
Żelazko elektryczne
SP-1050-BRC
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy uważnie przeczytać i zachować na przyszłość
niniejszą instrukcję obsługi.
WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z żelazka zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w
tym następujące:
 Używaj żelazka wyłącznie do celów, do których zostało przeznaczone;
 W celu ochrony przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj żelazka w wodzie lub innych
cieczach;
 Pokrętło żelazka powinno być zawsze obrócone w pozycję "min" przed podłączeniem lub
odłączeniem od sieci zasilającej. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód, aby odłączyć od zasilania:
zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij ją, aby odłączyć urządzenie od sieci;
 Nie pozwól przewodowi zasilającemu dotykać gorących powierzchni. Pozwól żelazku całkowicie
ostygnąć przed jego odstawieniem;
 Zawsze odłączaj żelazko od zasilania podczas napełniania wodą lub opróżniania i kiedy nie jest
ono używane;
 Oparzenia może spowodować dotknięcie gorących elementów metalowych, gorącej wody lub
pary wodnej, należy zachować ostrożność podczas obracania żelazka do góry nogami, gdyż w
zbiorniku może być gorąca woda;
 Jeśli żelazko nie działa prawidłowo, należy odłączyć je od zasilania. A następnie skontaktować
się z najbliższym autoryzowanym serwisem;
 Twoje żelazko jest przeznaczone do odstawiania w pionie na pięcie. Nie pozostawiaj żelazka bez
nadzoru. Nie stawiaj żelazka na niezabezpieczonej powierzchni, nawet jeśli jest ono w pozycji
pionowej;
 Wtyczka przewodu zasilającego musi zostać wyjęta z gniazdka zanim zostanie rozpoczęte
napełnianie wodą zbiornika żelazka;
 Wlew nie może być otwarty podczas użytkowania żelazka;
 Żelazka używa się i odstawia na stabilnej desce do prasowania;
 Jeżeli żelazko stoi na swoim miejscu, upewnij się, że powierzchnia, na której umieszczono
podstawkę jest stabilna.
 Żelazka nie powinno używać się, jeżeli zostało kiedyś upuszczone, lub kiedy ma widoczne ślady
uszkodzenia lub gdy żelazko jest przecieka. Żelaza są wysyłane do producenta lub jego
wykwalifikowanego serwisanta przed dalszym użyciem;
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony na nowy sprawny przez
producenta lub jego przedstawiciela serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia;
 Użytkownik nie może pozostawiać żelazka bez nadzoru kiedy jest ono podłączone do zasilania;
_Polski_
 To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub którym brakuje
doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat
korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumieją istniejące zagrożenia. Dzieci nie
mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przeprowadzana przez użytkownika nie
powinna być wykonywana przez dzieci przy braku nadzoru;
 Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej
zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub którym brakuje doświadczenia i wiedzy,
chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z urządzenia
przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo;
 Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem;
 Całkowicie rozwiń kabel zasilający przed rozpoczęciem użytkowania;
 Zawsze należy odłączyć żelazko, kiedy nie jest używane, nawet jeśli jest to tylko krótki okres
czasu. Odłącz je od zasilania i pozostaw je stojące na jego tylnej podstawie;
 Upewnij się, że napięcie podane na etykiecie
urządzenia odpowiada napięciu w Twoim
domu.
OPIS CZĘŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dysza zbiornika wody
Otwór wlewu wody do zbiornika z pokrywą
Przycisk spryskiwacza wody
Przycisk prasowania na sucho & z parą
360 ° obrotowa osłona przewodu
Kontrolka optyczna
Pokrętło regulacji termostatu
Stopa
1. Przed rozpoczęciem prasowania, należy upewnić się, że ten materiał może być prasowany.
2. Otwórz pokrywę zbiornika wody (2), napełnij go wodą, aż osiągniesz poziom maksimum;
3. Zamknij pokrywę zbiornika wody;
4. Obróć termostat (7) w pozycję "off", ustaw żelazko pionowo na płaskiej, stabilnej powierzchni i
podłącz do gniazdka;
5. Obróć termostat do żądanego poziomu w zależności od rodzaju tkaniny, która będziesz chciał
wyprasować. Po upływie 1.5 - 3 minut kontrolka temperatury zgaśnie (6). Kiedy włączy się ponownie
można rozpocząć prasowanie;
6. Naciśnij przycisk pary (4). W czasie eksploatacji żelazko będzie stale wytwarzać parę;
7. Żelazko emituje parę, nawet jeśli prasowanie odbywa się w pozycji pionowej, co jest dogodne do
_Polski_
prasowania tkaniny zasłonowych;
8. Jeśli potrzebujesz nawilżenia materiału możesz użyć spryskiwacza wody (3) . Przy każdym
naciśnięciu rozpylasz wodę pobierając małą ilość wody ze zbiornika, która wychodzi poprzez dyszę
zbiornika wody (1);
9. Jeśli urządzenia zatrzymuje wyrzut pary, oznacza to, że woda w zbiorniku została wyczerpana.
Wtedy musisz wyłączy przycisk pary (4). Jeśli chcesz kontynuować prasowanie z użyciem pary
należy najpierw odłączyć żelazko od gniazdka, wlać ponownie wodę do zbiornika a następnie
zamknąć pokrywę. Ponowne podłączenie wtyczki umożliwia dalsze prasowanie;
10. Po zakończeniu prasowania, obróć termostat w pozycję "0" i wyjmij wtyczkę z gniazdka,
następnie wylej resztę wody ze zbiornika i ustaw termostat z powrotem w pozycji "MAX". Podłącz
ponownie wtyczkę do zasilania i naciskaj przycisk rozpylania wody znowu i znowu, aż przestanie
rozpylać wodę. Metoda ta jest stosowana po to, aby zapobiec pozostawaniu wody w systemie
spryskiwacza, której pozostawianie mogłoby z czasem doprowadzić do uszkodzenia systemu
wytwarzania pary.
Prawidłowe prasowanie z użyciem pary
1. Napełnij zimną przegotowaną wodą lub wodą destylowaną.
2. Zgodnie z typem materiału ustaw odpowiednią temperaturę; Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny,
wykonaj test na jego kawałku (w miejscu mało widocznym).
3. Kiedy stopa żelazka osiągnie ustawioną temperaturę wówczas można rozpocząć prasowanie, albo
woda będzie wypływać ze stopy żelazka, proszę zauważyć, że jest to zjawisko normalne.
4. Korzystając z wyrzutu pary przywracamy elastyczność włókien, pocieraj i naciskaj prasowany
materiał, potem zrób to jeszcze raz, w trakcie wyrzutu pary, jednocześnie prasuj też po przeciwnej
stronie, efekt będzie lepszy.
5. Nie umieszczaj wyprasowanych ubrań od razu w szafie, powieś ubrania w szafie kiedy ostygną i
nie będą wilgotne.
6. Po prasowania wylej resztki wody. Jeśli część wody pozostaje w zbiorniku, włóż wtyczkę do
gniazdka, kiedy sprawdzisz, że nie ma w nim wody, możesz wyciągnąć wtyczkę, przechowuj żelazko
w pozycji pionowej, co sprawia, że czas użytkowania żelazka będzie dłuższy.
Prawidłowe prasowanie włókien
Uwaga: Prasowanie ubrań wrażliwych na temperaturę.
 Zostaw przestrzeń pomiędzy w trakcie prasowania.
 Proszę wpierw nakryć kawałkiem materiału prasowane ubrania a dopiero potem rozpocząć
prasowania lub ubranie może zostaną przypalone.
Prasowanie materiałów bawełnianych
 Proszę ustawić regulator temperatury w zależności od odporności materiału na ciepło.
CZYSZCZENIE
 Przed rozpoczęciem czyszczenia żelazka upewnij się, że jest ono odłączone od zasilania i
całkowicie ostygło.
 Zabrudzenia na spodzie stopy można usunąć szorstką ściereczką nasączoną roztworem octu w
wodzie.
 Obudowę można przetrzeć wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć drugą suchą.
 Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia stopy żelazka.
 Dbaj aby stopa żelazka była gładka. Unikaj jej kontaktu z metalowymi przedmiotami.
_Polski_
PRZECHOWYWANIE




Wyłącz żelazko i wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Wylej resztki wody ze zbiornika wody w żelazku.
Ustaw przycisk pary w pozycji – brak pary.
Ustaw żelazko w pozycji pionowej i poczekaj aż ostygnie w stopniu wystarczającym.
_Български_
Парна Ютия
SP-1050-BRC
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми потребители,
Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство за
употреба и го запазете за бъдещи справки.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
При употребата на ютията трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително
следните:
 Използвайте ютията само по предназначение.
 За да се предпазите от електрически шок, не потапяйте ютията във вода и други течности.
 Винаги настройвайте терморегулатора на позиция "MIN" преди да включите или
изключите уреда от контакта. Не дърпайте кабела, хванете щепсела и го извадете от
контакта.
 Не позволявайте кабелът да се докосва до горещи повърхности. Оставете уредът да изстине
напълно, преди да го приберете за съхранение.
 Винаги изключвайте ютията от контакта, когато наливате или изливате вода от резервоара и
когато не я използвате.
 Има опасност от получаване на изгаряния при докосване на горещите метални части,
горещата вода или пара, бъдете внимателни когато обръщате ютията – в резервоара може да
има гореща вода.
 Ако ютията не работи коректно, изключете я от контакта и се свържете с оторизирания
сервизен център.
 Ютията е проектирана да седи на петата си. Не оставяйте уреда без надзор, докато е
включен в контакта. Не поставяйте ютията върху незащитени повърхности, дори ако седи
на петата си.
 Изключвайте уреда от контакта преди да налеете вода в резервоара.
 Дръжте капака на резервоара затворен, докато използвате ютията.
 Използвайте ютията само върху стабилна дъска за гладене.
 Оставяйте ютията само върху стабилни и топлоустойчиви стойки.
 Не използвайте уреда, ако е бил изпускан, показва видими признаци на повреда или
резервоарът за вода тече. Уредът трябва да се провери и/или ремонтира от оторизирания
сервизен център преди да се използва отново.
 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се подмени с нов от оторизирания
сервизен център, за да се избегне риска от възникване на злополука.
 Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен към електрическата мрежа.
 Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически,
сетивни или ментални способности или от такива без опит и знания, освен ако не са
надзиравани и напътствани от друго лице, отговорно за тяхната безопасност.
 Не допускайте деца да си играят с уреда.
 Развивайте напълно захранващия кабел преди употреба на уреда.
 Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате. Изключете ютията от
_Български_
контакта и я поставете да седи върху задната част.
 Уверете се, че напрежението във вашия дом отговаря на това, описано върху уреда, преди
да го включите в контакта.
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1. Дюза за пръскане на вода
2. Отвор за наливане за вода с капак
3. Бутон за пръскане на вода
4. Бутон за Вкл./Изкл. на парата
5. Въртящ се на 360° протектор на кабела
6. Светлинен индикатор
7. Терморегулатор
8. Плоча
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Преди гладене, моля уверете се, че тъканите са подходящи за гладене.
Отворете капака на резервоара (2) и налейте вода до маркера за максимално ниво.
Затворете капака на резервоара.
Завъртете регулатора (7) на позиция "OFF" и поставете ютията в изправено положение
върху равна и стабилна повърхност, след което включете щепсела в контакта.
5. Завъртете терморегулатора на желаната позиция според тъканите, които ще гладите. След
1.5 - 3 минути светлинният индикатор (6) ще изгасне. След като индикаторът светне отново,
ютията е готова за употреба.
Тъкан
Позиция на Означение върху
Предпочитан метод за гладене
регулатора
етикета
1.
2.
3.
4.
НАЙЛОН
●
КОПРИНА
ВЪЛНА
●●
ПАМУК
Гладете дрехите от обратната страна без
пара или покрийте дрехата с парче плат.
Гладете дрехите от обратната страна без
пара.
Гладете с пара според дебелината на
●●●
дрехите. За някои тъмни дрехи се
препоръчва гладене от обратната страна.
Натиснете бутона за Вкл./Изкл. на парата (4). По време на работа, ютията ще изпуска пара
постоянно.
7. Ютията ще изпуска пара дори когато е във вертикално положение. Функцията е подходяща
за гладене на завеси.
8. Ако тъканта се нуждае от овлажняване, можете да използвате бутона за пръскане на вода
(3). С всяко натискане на бутона от дюзата ще пръска вода във вид на мъгла.
9. Ако ютията спре да изпуска пара, това означава, че резервоарът за вода е празен. Натиснете
бутона (4), за да изключите парата. Ако желаете да продължите гладенето с пара, първо
трябва да изключите уреда от контакта, след което да напълните резервоара с вода и да
включите ютията отново.
10. След като гладенето приключи, завъртете регулатора на позиция "0" и изключете щепсела
6.
_Български_
от контакта. След това излейте останалата вода от резервоара. Поставете ютията в
изправено положение и завъртете регулатора на позиция "MAX". Включете щепсела в
контакта и натискайте бутона за пръскане на вода, докато в резервоара не остане никаква
вода. По този начин в ютията няма да остане вода, което с времето би повредило системата
за пара.
ПРАВИЛНО ГЛАДЕНЕ С ПАРА
1. Налейте студена преварена или дестилирана вода в резервоара.
2. Настроете регулатора на температурата според различните тъкани. Ако не сте запознати
каква е материята, изпробвайте на скрито място от нея.
3. Щом ютията достигне желаната температура, можете да започнете да гладите. В противен
случай от плочата може да започне да изтича вода.
4. Използвайте паров удар за отстраняване на упорити гънки и възстановяване на
еластичността на тъканите. Гладете като едновременно притискате дрехата. Ако използвате
паров удар, гладете дрехата от обратната страна. Така се постигат по-добри резултати.
5. Не прибирайте изгладените дрехи в гардероба веднага. Окачете дрехите на проветриво
място докато изстинат.
6. След гладене излейте останалата вода от резервоара. Ако остане малко вода в резервоара,
включете ютията в контакта и оставете уреда в изправено положение, докато останалата
вода се изпари.
ПРАВИЛНО ГЛАДЕНЕ НА ДЕЛИКАТНИ ТЪКАНИ
Внимание: Гладене на деликатни тъкани.
 Първо покрийте деликатните тъкани с парче плат. След което започнете внимателно да
гладите върху парчето плат, в противен случай деликатните тъкани ще се повредят.
Гладене на памучни материи
 Моля, използвайте подходяща настройка на терморегулатора според деликатността на
тъканите.
ПОЧИСТВАНЕ
 Преди почистване на уреда, моля уверете се, че ютията е изключена от контакта и е
напълно изстинала.
 Отлагания върху плочата могат да бъдат почиствани с груб плат, напоен с разтвор от оцет и
вода.
 Корпусът на уреда може да се почисти, като го избършете с влажна кърпа и след това го
подсушите.
 Не използвайте абразивни почистващи препарати за почистване на плочата.
 Поддържайте плочата гладка. Избягвайте контакт на плочата с метални предмети.
СЪХРАНЕНИЕ




Изключете ютията от контакта.
Излейте останалата вода от резервоара.
Поставете бутона за парата на позиция изключено.
Изправете ютията и я оставете да изстине напълно.

Podobne dokumenty