Ćwiczenie 13 – instrukcja rozszerzona

Komentarze

Transkrypt

Ćwiczenie 13 – instrukcja rozszerzona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Ćwiczenie 13 – instrukcja rozszerzona
1. Parametryzacja systemu
Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie
Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP
W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrad z listy (F4) grupę „Towary” i
potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł
zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy
Strona 1
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
wprowadzid jedną z metod – w tym przypadku „partia na partię”, co w systemie
zostało zdefiniowane jako „zero”. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (4)
wpisujemy termin zgodnie z treścią dwiczenia. W oknie Rezerwacje/Prognozy (5)
należy wprowadzid wartośd „4” potwierdzając zmianę przyciskiem ENTER. W oknie
Czas Realizacji MRP (6) powtarzamy wartośd średniego cyklu uzupełniania zapasu.
Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąd przycisk Zapis (7) za pomocą
myszki komputerowej.
Aby przejśd do kolejnego etapu dwiczenia, należy pozamykad wszystkie okna
za pomocą przycisku ESC.
UWAGA!
Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je
powtórzyd wprowadzając drugi.
2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży
Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania –
Wprowadzanie/Korekta Zamówienia
Strona 2
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z
tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER.
W polu Typ (1) należy wpisad wartośd „1”, która oznacza, że wprowadzone
zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy
dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia.
W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą
przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER.
W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę
klientów i wybrad klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą
przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejśd do określenia
Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodad do daty bieżącej czas
realizacji (zgodnie z treścią zadania) i zatwierdzid przyciskiem ENTER.
Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki
komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po
wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę.
W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk F4. Z listy
należy wybrad odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz
potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System
automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd
zamawianych opakowao soku. Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER,
system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy potwierdzid cenę
sugerowaną przez system. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system
wygeneruje linię zamówienia, gdzie w taki sam sposób wprowadzamy drugą linię
zamówienia.
Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad „*” w oknie
Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakooczyd wpisywanie oferty
należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC.
Strona 3
W analogiczny sposób należy wprowadzid kolejne zamówienie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
3. Utworzenie propozycji uzupełnienia zapasów
Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania
Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP
–
Planowanie
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które
zostały wygenerowane przez system.
Strona 4
W powyższej zakładce należy pamiętad, aby za pomocą myszki komputerowej
zaznaczyd Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrad
„SRP/MRP” i potwierdzid przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki
komputerowej zatwierdzid wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
4. Parametryzacja systemu
Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie
Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Parametry Grupy SRP
W oknie ID Grupy MRP (1) należy wybrad z listy (F4) grupę „Towary” i
potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Kod Artykułu (2) wprowadzamy artykuł
zgodnie z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. W oknie (3) należy
wprowadzid jedną z metod – w tym przypadku „ekonomiczna wielkośd
zamówienia”, co w systemie zostało zdefiniowane jako „1”. W oknie (4) należy
wprowadzid wartośd ekonomicznej wielkości zamówienia, zgodnie z treścią
Strona 5
Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą
przyciska ENTER.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
zadania. W oknie Średni Cykl Uzupełnienia Zapasu (5) wpisujemy termin zgodnie z
treścią dwiczenia. W oknie Czas Realizacji MRP (6) powtarzamy wartośd średniego
cyklu uzupełniania zapasu. Po prowadzeniu wszystkich danych, należy wcisnąd
przycisk Zapis (7) za pomocą myszki komputerowej.
Aby przejśd do kolejnego etapu dwiczenia, należy pozamykad wszystkie okna
za pomocą przycisku ESC.
UWAGA!
Po wprowadzeniu powyższych czynności dla jednego towaru, należy je
powtórzyd wprowadzając drugi.
Strona 6
Aby dokooczyd dwiczenie należy ponownie przeprowadzid kroki 3 i 4, które
zostały opisane powyżej.

Podobne dokumenty