Wych. fizyczne kl. 1-3

Transkrypt

Wych. fizyczne kl. 1-3
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE dla Gimnazjum
Przedmiotowy System Oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 ze zmianą),
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100),
 Program wychowania fizycznego (+ edukacja prozdrowotna) Mirosławy Śmiglewskiej
numer DKW-4014-159/99,
 Podstawę programową z wychowania fizycznego,
 Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum w Borkach
Na zajęciach wychowania fizycznego oceniana jest aktywność ucznia w następujących obszarach:
I.
Postęp w usprawnianiu
II.
Poziom umiejętności ruchowych
III.
Poziom wiedzy
IV.
Czynne uczestnictwo w lekcji
V.
Systematyczność pracy (frekwencja)
VI.
Postawa i zachowanie ucznia na lekcji
VII. Zaangażowanie i wkład pracy ucznia w szkolne wychowanie fizyczne
VIII. Frekwencja ucznia na zajęciach 4 godziny wychowania fizycznego (godzina do wyboru)
OCENA KLASYFIKACYJNA śródroczna i roczna jest wypadkową ocen semestralnych z ww. zakresów w następującym układzie:
20% - Postęp w usprawnianiu
30% - Poziom umiejętności ruchowych
10% - Poziom wiedzy
10% - Czynne uczestnictwo w lekcji
10% - Systematyczność pracy (frekwencja)
10% - Postawa i zachowanie ucznia na lekcji
10% - Zaangażowanie i wkład pracy ucznia w szkolne wychowanie fizyczne
1
Kryteria ocen semestralnych i wymagania edukacyjne z poszczególnych zakresów:
I Postęp w usprawnianiu
Ocenie podlegają zmiany w wynikach prób dokonywanych przynajmniej dwukrotnie w czasie roku szkolnego. Ocenianie dokonywane jest wg limitów
uzyskanych w próbach sprawnościowych oraz testach z uwzględnieniem postępów, jakie uczeń uczynił w toku nauki.
Ocena semestralna przedstawia się następująco:
6 – poprawa wyników wszystkich prób
5 – poprawa wyników 2-3 próbach bez obniżenia wyników żadnej
4 –poprawa wyników przynajmniej w 1 próbie bez obniżenia wyników żadnej
3 – (bilans zerowy) ten sam poziom wyników albo poprawa jednych a pogorszenie drugich ewentualnie obniżenie wyników 1-2 prób bez poprawy wyników
innych prób
2 – obniżenie wyników 3 i więcej niż 3 prób bez poprawy wyników innych prób
1 – uczeń dostaje taką ocenę wtedy, kiedy odmówi wykonania prób
Uwaga!
 Jeżeli pogorszenie wyników spowodowane jest problemami zdrowotnymi ucznia, ocena rozpatrywana jest indywidualnie.
 Nauczyciel ma prawo ustalać limity dla danej klasy wzorując się na normach testowych.
Klasa IV
Semestr I i II
Diagnoza zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych
Szybkość – bieg na 60
Wytrzymałość
 chłopcy bieg na 1000
 dziewczynki bieg na 600
Gibkość – skłon w przód (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej lub Indeks Sprawności Fizycznej wg Zuchory)
Siła – rzut piłką lekarską 3 kg. (Test Chromińskiego)
Moc – skok w dal z miejsca (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej)
Siła mięśni brzucha – skłony z leżenia (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) - fakultatywnie
Klasa V
Semestr I i II
Szybkość – bieg na 60
Wytrzymałość
 chłopcy bieg na 1000
 dziewczynki bieg na 600
Gibkość – skłon w przód (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej lub Indeks Sprawności Fizycznej wg Zuchory)
2
Siła – rzut piłką lekarską 3 kg. (Test Chromińskiego)
Moc – skok w dal z miejsca (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej)
Siła mięśni brzucha – skłony z leżenia (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) - fakultatywnie
Klasa VI
Semestr I i II
Szybkość – bieg na 60
Wytrzymałość
 chłopcy bieg na 1000
 dziewczynki bieg na 600
Gibkość – skłon w przód (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej lub Indeks Sprawności Fizycznej wg Zuchory)
Siła – rzut piłką lekarską 3 kg. (Test Chromińskiego)
Moc – skok w dal z miejsca (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej)
Siła mięśni brzucha – skłony z leżenia (Międzynarodowy test Sprawności Fizycznej) - fakultatywnie
II Poziom umiejętności ruchowych
Ocenie podlega poprawność wykonania przedstawionych poniżej wymagań edukacyjnych dla poszczególnych poziomów klas. Kryteria na poszczególny
stopień zawarte są w planach wynikowych nauczycieli.
Ocena semestralna przedstawia się następująco:
6 – uczeń zaliczył wszystkie przewidziane sprawdziany z przewagą ocen celujących
(oceny cząstkowe minimum bardzo dobre)
5 – uczeń zaliczył wszystkie przewidziane sprawdziany z przewagą ocen b. dobrych
4 – uczeń zaliczył wszystkie przewidziane sprawdziany z przewagą ocen dobrych
(jeden sprawdzian może mieć niezaliczony)
3 – uczeń zaliczył wszystkie przewidziane sprawdziany z przewagą ocen dostatecznych
(dwa sprawdziany może mieć niezaliczone)
2 – uczeń przystąpił do minimum połowy sprawdzianów i zaliczył je
1 – uczeń nie przystąpił do większości sprawdzianów
Uwagi!
 Jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu sprawdzianu, po powrocie do szkoły, (w ciągu 2 tygodni), musi umówić się indywidualnie z nauczycielem odnośnie
terminu zaliczenia. Jeżeli tego nie uczyni powyższy sprawdzian ma niezaliczony, co wyklucza ocenę bardzo dobrą i celującą na koniec semestru z
zakresu umiejętności ruchowych.
 Zwolnienie dłuższe niż 2 miesiące oraz przypadki losowe rozpatrywane są indywidualnie.
3


Nauczyciel pod uwagę bierze wysiłek, jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.
Nauczyciel ma prawo do zmian dotyczących rodzaju zaliczeń w I i II semestrze.
Klasa I
I semestr
Piłka Koszykowa
1. Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku
2.Postawa koszykarska w ataku i obronie.
Gimnastyka
1.Podpór łukiem leżąc tyłem
2.przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego
Lekkoatletyka
1.Skok w dal z miejsca
Piłka siatkowa
1.Odbicia piłki sposobem górnym indywidualnie nad głową
2.Odbicia piłki sposobem dolnym (indywidualnie)
Piłka ręczna
1. Kozłowanie piłki PR i LR
2. podania i chwyty piłki w parach
Tenis stołowy
1.Przebicie piłeczki bekhend, forhend
Piłka nożna
1.prowadzenie piłki slalomem zakończone strzałem na bramkę
II semestr
Piłka Siatkowa
1.zagrywka sposobem dolnym z linii boiska (ocena za technikę wykonania )
2.odbicia piłki sposobem górnym w parach
Gimnastyka
1.skok rozkroczny przez kozła (odbicie lot , lądowanie)
2.stanie na rękach przy drabinkach
Lekkoatletyka
1.Technika biegu: skip A-kolana wysoko
2.Technika biegu: skip C
Elementy tańca
4
1.krok podstawowy wybranego tańca towarzyskiego lub ludowego
Piłka koszykowa
1. rzut do kosza jednorącz znad głowy z linii rzutów wolnych (rotacja wsteczna , nadgarstek
zamknięty)
2. Podania i chwyty piłki oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu
Piłka ręczna
1.Kozłowanie piłki PR i LR slalomem z rzutem na bramkę
Piłka nożna
1.strzał na bramkę po prowadzeniu piłki prostym podbiciem
Klasa II
I semestr
Piłka koszykowa
1.kozłowanie w slalomie
2.rzut do kosza z wyskoku
Gimnastyka
1. skok kuczny przez 4/5 części skrzyni (odbicie lot , lądowanie)
2.stanie na głowie
Lekkoatletyka
1.start niski
2.Pchnięcie kulą
Piłka nożna (chłopcy)
1.Prowadzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy slalomem
2.Zwód pojedynczy
Piłka ręczna
1. podania i chwyty piłki parami w biegu z rzutem na bramkę
Piłka siatkowa
1. odbicia sposobem dolnym w parach
2. Zagrywka tenisowa (technika)
II semestr
Piłka koszykowa
1. podania i chwyty piłki oburącz sprzed klatki piersiowej parami w biegu
2. rzut do kosza z biegu po kozłowaniu
Piłka siatkowa
5
1. samodzielne odbicia dolne i górne na zmianę
Gimnastyka
1.przewrót w tył z przysiadu podpartego do rozkroku i stanie na głowie (elementy łączone)
Lekkoatletyka
1.Rzut piłką lekarską
2.Przekazywanie pałeczki sztafetowej
Piłka nożna
1.podanie wewnętrzną częścią stopy i przyjęcie piłki w parach
2.prowadzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścia stopy-slalom
Piłka ręczna
1 Rzut na bramkę z przeskokiem
Tenis stołowy
1.Uderzenie piłeczki bekhend, forhend
Klasa III
I semestr
Piłka Koszykowa
1. Rzut do kosza z biegu po podaniu od partnera
Gimnastyka
1.przerzut bokiem
Piłka siatkowa
1. odbicia sposobem górnym i dolnym w parach
2. Zagrywka piłki na boisko przeciwnika -dokłaność
Lekkoatletyka
1.Rzut piłką lekarską
2.Skok w dal sposobem naturalnym
Piłka nożna
1. Żonglerka.
Piłka ręczna
1. Rzut karny
2,Rzut na bramkę z biegu
II semestr
Piłka siatkowa
6
1. Zagrywka piłki na boisko przeciwnika po prostej i po przekątnej -dokłaność
2.Zbicie piłki -atak
Gimnastyka
1. przewrót w tył przez siad o nogach prostych do rozkroku;
Lekkoatletyka
1.skok wzwyż sposobem naturalnym
Elementy tańca
1.układ sekwencji kroków w wybranym tańcu towarzyskim lub narodowym
Piłka Koszykowa
1.Tor przeszkód z elementami techniki (kozłowanie, podania, rzuty)
Piłka ręczna
1.Rzut na bramkę z wyskoku
2. Tor przeszkód z elementami techniki (kozłowanie, podania, rzuty na bramkę)
Piłka nożna
1.Zwód podwójny
Gimnastyka
Ocena
niedostateczna
Ocena
dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena bardzo
dobra
Ocena celująca
1.przewrót w
przód z przysiadu
podpartego do
przysiadu
Nieprzystąpien
ie do
sprawdzianu
lub brak stroju
Brak chęci do
wykonania
elementu,
Odpowiednio wykonany , brak dokładności
jeden z
elementów
może być
wykonany
nieprawidłowo
2.Podpór łukiem
leżąc tyłem
Nieprzystąpien
ie do
sprawdzianu
Nieodpowied
nie
wykonanie
elementu
Dostateczne wykonanie elementu z drobnymi
nieprawidłowościami
Niedostateczne
wygięcie
tułowia
3. przewrót w tył
z przysiadu
podpartego do
przysiadu
j.w.
Nieodpowied
nie
wykonanie
elementu
Odpowiednio wykonany , brak dokładności
jeden z
elementów
może być
wykonany
Z przysiadu podpartego skłon głowy w przód z
jednoczesnym wznosem bioder (ciężar ciała przenieść na
ręce), ugięcie ramion w stawach łokciowych,oparcie karku
o podłoże i wykorzystując odbicie nogami – przetoczenie
na plecach do przysiadu podpartego. W trakcie
przetaczania nogi powinny być ugięte, a kolana i podudzia
przyciągnięte do klatki piersiowej
Z leżenia tyłem ugięcie i oparcie ramion obok głowy
na szerokość barków , palce zwrócone ku plecom ,
ugięcie nóg w stawach kolanowych ( stopy oparte o
podłoże ). Przez wyprost nóg i ramion wznos ugiętego
tułowia ku górze do mostka . W mostku przenieść
ciężar ciała na ramiona .
Z przysiadu podpartego skłon głowy w przód i
odepchnięciem rękami od podłoża, szybkie przetoczenie
w tył z przyciągnięciem nóg do siebie i wznosem bioder w
górę. Z chwiląoparcia plecami o podłoże następuje
7
4.Przewrót w tył
ze stania
rozkroku przez
siad do przysiadu
podpartego
j.w.
j.w.
Nieprawidłowe wykonanie siadu i przewrotu
5.Przejście
równoważne po
ławeczce gimn.
J.W.
brak
dokładności
Zbyt niskie unoszenie NN
6.Skok
rozkroczny przez
kozła
j.w.
Nieodpowied
nie
wykonanie
elementu
Brak dynamiki podczas skoku, zachwiane
lądowanie
7.skok kuczny
przez skrzynię
poprzek
j.w.
Nieodpowied
nie
wykonanie
elementu
Brak dynamiki podczas skoku, zachwiane
lądowanie
8.Stanie na
rękach przy
drabinkach z
asekuracją
j.w.
Nieodpowied
nie
wykonanie
elementu
Dostateczne wykonanie elementu z drobnymi
nieprawidłowościami
8
nieprawidłowobłędy podczas
prowadzenia nn
do tyłuWykonanie
jednego z
elementów
niedokładnie,ug
ięte nn podczas
siadu,
Chód
równoważny i
(RR w bok,
podniesienie
kolana do
poziomu,
wyrzut
podudzia i stopy
w przód, palce
stopy
obciągnięte,
Wszystkie
elementy –
odbicie ,lot
,lądowanie
wykonane w
tempo,
nieprawidłowy
naskok
Wszystkie
elementy –
odbicie ,lot
,lądowanie
wykonane w
tempo,
nieprawidłowy
naskok
Wykonanie
jednego z
elementów
niedokładnie,po
moc
nauczyciela
przesunięcie ugiętych ramion w górę, w tył i położenie
obok głowy na podłożu. Podczas przetaczania przez głowę
następuje energiczny wyprost ramion, uniesienie barków i
tułowia w górę, do pozycji przysiadu podpartego
Pw.stanie w rozkroku-przejście do siadu o nogach
prostych, przeniesienie NN do tyłu , przetoczenie na
plecach do przysiadu podpartego
Chód równoważny i (RR w bok, podniesienie kolana do
poziomu, wyrzut podudzia i stopy w przód, palce stopy
obciągnięte, postawienie stopy na ławeczce tuż za stopą
nogi przeciwnej), półobrót ,waga przodem
Rozbieg ,odbicie obunóż od odskoczni;
ułożenie rąk na koźle, naskoki na kozła z odbiciem od
odskoczni;
przeskok rozkroczny przez kozła, prawidłowe lądowanie
Rozbieg , odbicie z odskoczni, ułożenie RR na skrzyni,
podciągnięcie kolan do kl.piersiowej, przeskok, lądowanie
z zaznaczeniem postawy gimn.
utrzymanie ciała w pozycji pionowej, głową w dół, gdy
ciężar ciała spoczywa na opartych o podłoże rękach. Z
uniku podpartego na lewej nodze ( prawa noga w zakroku
na palcach, dłonie skierowane w przód, by znalazły się
poza punktem podparcia rąk)Głowa odchylona do tyłu
podczas
unoszenia nn
9.wymyk na
drążku
j.w.
10.przerzut
bokiem
Wejście do podporu ze znaczną pomocą
asekurującego
Brak
dokładności i
dynamiki w
wykonaniu
elementu
Dostateczne wykonanie elementu z drobnymi
nieprawidłowościami
Wejście do
podporu
przodem z
niewielką
pomocą
asekurującego
W momencie
przerzutu nn
lekko
pochylone
Wejście z półzwisu lub zwisu do podporu przodem , dążąc
nogami w przód z przeniesieniem środka ciężkości ciała
ponad osią chwytu dłońmi
Z postawy przodem do kierunku ruchu, wznosimy
ramiona w przód w górę z jednoczesnym wznosem jednej
nogi w przód. Wykonujemy krok w przód z jednoczesnym
opadem tułowia oraz zamachem wyprostowaną nogą w
tył. Ręce opieramy bokiem do kierunku wykonywania
ćwiczenia, przechodzimy przez fazę stania na rękach, nogi
są w pozycji rozkrocznej. Tułów musi być wyprostowany.
Lekka atletyka
Ocena niedostateczna
9
Ocena dostateczna
O Ocena celująca
c
e
n
a
b
a
r
d
z
o
d
o
b
r
a
1.Start
wysoki
10
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Dostateczne wykonanie elementów z
drobnymi nieprawidłowościami
B Prawidłowe reagowanie na komendy startowe,ułożenie NN i RR,
a
r
d
z
o
d
o
b
r
e
w
y
k
o
n
a
n
i
e
w
s
z
y
s
t
k
ic
h
e
l
e
m
e
n
t
ó
w
2.start
niski
11
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Dostateczne wykonanie elementów z
drobnymi nieprawidłowościam
B
a
r
d
z
o
d
o
b
r
e
w
y
k
o
n
a
n
i
e
w
s
z
y
s
t
k
ic
h
e
nogi oparte o ścianki bloków,
przyklęk na kolanie nogi zakrocznej,ręce oparte na
szerokości barków przed linią startową, Na komendę
„gotów”:
biodra uniesione do wysokości barków,
ciało w bezruchu, sygnał startu:
silne odepchnięcie nóg od bloków,
przeniesienie jak najszybszym i najkrótszym ruchem nogi
zakrocznej do przodu,
w kolejnych krokach zwanych „odbijającymi”, stopniowe
doprowadzenie tułowia do pozycji pionowej.
3.skip A
12
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Brak tempa i dynamiki
l
e
m
e
n
t
ó
w
,
z
a
n
is
k
o
b
i
o
d
r
a
z Dynamiczne rytmiczne unoszenie kolan , ręce ugięte w łokciach,
b tułów wyprostowany
y
t
n
is
k
i
e
u
n
o
s
z
e
n
i
e
k
o
l
a
n
4.Skip C
j.w.
j.w.
5.
Przekazy
wanie
pałeczki
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
ćwiczenia w wolnym biegu , w strefie zmian,
13
N
i
e
p
r
a
w
i
d
ł
o
w
a
p
r
a
c
a
r
a
m
i
o
n
W
y
k
o
Dynamiczne ruchy podudzia, dotykając pietami o pośladki, RR
ugięte w łokciach, tułów wyprostowany
Prawidłowe ułożenie ramienia i dłoni do przejęcia pałeczki
sztafetowej, podania w parach, wyciągnięcie ręki w tył po odbiór
pałeczki, zatrzymanie ręki w fazie końcowej podania w strefie
zmian
sztafetow
ej
n
a
n
i
e
ć
w
ic
z
e
n
i
a
w
p
e
ł
n
y
m
b
i
e
g
u
,
w
s
t
r
e
fi
e
z
14
6.Rzut
piłeczką
palantow
ą
15
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Nieprawidłowy rozbieg
m
i
a
n
,
p
r
a
w
i
d
ł
o
w
o
t
e
c
h
n
ic
z
n
i
e
W Prawidłowy rozbieg, zatrzymanie,odwiedzenie reki z piłeczką do
y tyłu w górę zaznaczając wyrażnie „łuk napięty”,wyrzut-ręka za
k piłką
o
n
a
n
i
e
b
a
r
d
z
o
d
o
b
r
e
–
o
d
w
i
e
d
z
e
n
i
e
r
ę
k
i
–
ł
u
k
n
a
p
i
ę
t
y
16
7.Rzut
piłką
lekarską
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Nieprawidłowe ułożenie tułowia i rąk
P Pw.tyłem do kierunku rzutu,dwa zamachy
r przygotowawcze,wyrzut-do tyłu poprzez mocne wychylenie
a tułowia do tyłu, ręce za piłką wyprostowane
w
i
d
ł
o
w
e
u
ł
o
ż
e
n
i
e
t
u
ł
o
w
i
a
i
r
ą
k
w
m
o
m
e
n
17
8.Skok w
dal
sposobe
m
naturalny
m
18
j.w.
Brak dynamiki, krótka odległość
ci
e
w
y
r
z
u
t
u
D Odmierzenie rozbiegu, prawidłowe, dynamiczne odbicie , lot ,
y lądowanie na obie nogi
n
a
m
ic
z
n
e
o
d
b
ic
i
e
,
p
r
a
w
i
d
ł
o
w
y
l
o
9.Skok
wzwyż
techniką
naturalną
19
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Ugięte nn w momencie skoku
t
i
l
a
d
o
w
a
n
i
e
D Prawidłowy dynamiczny rozbieg trzy ostatnie kroki po łuku,
y wykorzystanie siły odśrodkowej, prawidłowe odbicie noga dalszą
n od poprzeczki
a
m
ic
z
n
e
o
d
b
ic
i
e
,
p
r
a
w
i
d
ł
o
w
e
u
ł
o
ż
e
n
i
e
n
o
g
i
a
t
a
k
u
j
ą
c
e
jn
o
ż
y
c
e
Piłka koszykowa
20
Ocena niedostateczna
1.Zatrzymani
e na jedno
tempo
21
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Oc Ocena dostateczna
en
a
do
pu
sz
cz
ają
ca
ni Trzy elementy techniczne mogą być
ep wykonane nieprawidłowo
ra
wi
dł
o
w
e
wy
ko
na
ni
e
kil
ku
el
e
m
en
tó
w
te
ch
nic
zn
yc
h
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Nieprawidłowe ustawienie nn,
Po kozłowaniu należy
zaznaczyć
prawidłowe odbicie ,
lot i lądowanie z piłką
przyjmując
prawidłowa postawę
koszykarską
2.postawa
Nieprzystąpienie do
koszykarska . sprawdzianu
Ręce i nogi ustawione nieprawidłowo
Stopy ustawione nieprawidłowo
3.postawa
koszykarska
w obronie
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
j.w.
Jw.
4.Kozłowani
e piłki
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Brak dynamiki i tempa
Nieprawidłowy ruch ręki kozłujacej
5.Podania i
chwyty piłki
oburącz
sprzed kl.
piersiowej
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
Nieprawidłowa praca rr i nn
Nieprawidłowy wyrzut piłki
22
Br
ak
do
kła
dn
oś
ci,
ko
nt
rol
i
na
d
pił
ką
ni
ep
ra
wi
dł
o
w
e
wy
NN ugięte lekko w
kolanach ,RR
trzymaja piłkę
oburącz przy kl.
Piersiowej, stopy do
wewnątrz,jedna
wysunięta do
przodu,tułów
pochylony,
Jw. Postawa nisko na
nogach,jedna ręka
wysunięta do przodu
w górę , druga w bok.
Dynamiczne
spychanie piłki w dół
w tempo odbić od
podłoża,jedną
ręką,kozłujemy ręką
dalszą
od
przeciwnika(tyczki)
Piłka trzymana
oburącz przed kl.
Piersiową,wykrok
jedną nogą w przódwyrzut piłki poprzez
wyprost RR i odmach
nadgarstków -chwyt
piłki ręce
odwiedzione
6.Rzut do
kosza
jednorącz
znad głowy
23
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
ko
na
ni
e
kil
ku
el
e
m
en
tó
w
te
ch
nic
zn
yc
h
ni
ep
ra
wi
dł
o
w
e
wy
ko
na
ni
e
kil
ku
el
e
m
przygotowane do
chwytu-krok do tyłu
Brak rotacji wstecznej
Opuszczanie ręki po wyrzucie piłki
Postawa koszykarska,
piłka przed kl.
Piersiową, uniesienie
piłki w górę-po
wyrzucie –rotacja
wsteczna piłki ręka
wyprostowana ,
nadgarstek
zamknięty
7.Rzut do
kosza z
biegu po
kozłowaniu
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
8.Rzut do
kosza z
wyskoku
j.w.
9.rzut do
kosza z
biegu
j.w.
24
en
tó
w
te
ch
nic
zn
yc
h
ni
ed
ok
ła
dn
ie
Poprawne wykonanie dwóch kroków z
miejsca
Dynamiczne , pewne wykonanie dwóch
kroków z prawidłowym wyrzutem piłki do
kosza
ni
ed
ok
ła
dn
ie
Brak wyskoku, tempa, rotacji wstecznej
piłki
Nieodpowiedni wyrzut piłki –brak tempa
ni
ed
ok
ła
dn
Błędy kroków
Dynamiczne , pewne wykonanie dwóch
kroków z prawidłowym wyrzutem piłki do
kosza
Dwutakt polega na
zrobieniu dwóch
ostatnich kroków
przed oddaniem
rzutu w specyficzny
sposób – w trakcie
pierwszego
(długiego) łapie się
piłkę w ręce, a w
trakcie drugiego (o
połowę krótszego)
już się nie kozłuje. Po
drugim kroku
następuje wybicie i
oddanie rzutu spod
kosza.
Po kozłowaniu
zatrzymanie na jedno
tempo z półobrotem
w kierunku kosza ,
wyskok , rzut do
kosza jednorącz znad
głowy.
Po odbiciu z lewej N
następuje podanie
piłki od partnera ,
wykonanie dwutaktu
z rzutem do kosza
10.Zwinnośi
owotechniczny
tor
przeszkód
25
j.w.
ie
ni
ep
ra
wi
dł
o
w
e
wy
ko
na
ni
e
kil
ku
el
e
m
en
tó
w
te
ch
nic
zn
yc
h
Dwa elementy mogą być wykonane
nieprawidłowo
Prawidłowe wykonanie wszystkich
elementów z drobnymi błędami
Zwinnościowotechniczny tor
przeszkód z
elementami
kozłowania piłki,
rzutów, podań i
chwytów.
Piłka siatkowa
Ocena
niedostate
czna
Uczeń
odmówił
wykonania
elementu
na
sparawdzia
nie
Ocena
dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
Minimum 4-6
odbicianieprawidłowe
wykonanie kilku
elementów
technicznych
Minimum 5-8 odbić-uczeń opuszcza
promień koła
Minimum 8 -10 odbić – U. nie prostuje rr po
odbiciu
2.Odbicia piłki
sposobem dolnym
Uczeń
odmówił
wykonania
elementu
na
sparawdzia
nie
Minimum 4-6
odbicianieprawidłowe
wykonanie kilku
elementów
technicznych
Minimum 5-8 odbić-uczeń opuszcza
promień koła
Minimum 8-10 odbić – lekko ugięte rr
3.Zagrywka sposobem
dolnym
Uczeń
odmówił
wykonania
elementu
na
sparawdzia
nie
nieprawidłowe
wykonanie kilku
elementów
technicznych
Trzy elementy techniczne mogą być
wykonane nieprawidłowo
Ręka zagrywająca lekko ugieta
Prawidłowych odbić
-12-15 w kole o
promieniu 3m
Prawidłowe ułożenie
rąk na piłce. Obszerny
wypychający, piłkę
ruch
ramion,Prawidłowa
praca rąk i nóg w
momencie odbicia, po
odbiciu RR są
wyprostowane,
Minimum 12-15 odbić
piłki w kole o
promieniu 3m.
obniżony środek
ciężkości ciała, nogi
ugięte, proste RR w
momencie
odbicia.Prawdłowa ,
zsynchronizowana
praca NN i RR .
Uderzenie piłki
otwartą dłonią,
Prawdłowe ustawienie
NN, wyprostowane
ramię,frontalne
ustawienie
tułowia,obszerny ruch
1.Odbicia piłki
sposobem górnym
26
RR
4.Zagrywka tenisowa
Uczeń
odmówił
wykonania
elementu
na
sparawdzia
nie
nieprawidłowe
wykonanie kilku
elementów
technicznych
Trzy elementy techniczne mogą być
wykonane nieprawidłowo
Ręka zagrywająca lekko ugieta
5.Zbicie piłki -atak
Uczeń
odmówił
wykonania
elementu
na
sparawdzia
nie
nieprawidłowe
wykonanie kilku
elementów
technicznych
Trzy elementy techniczne mogą być
wykonane nieprawidłowo
Nieprawidłowy ruch ręki uderzającej
Piłka Ręczna
Ocena niedostateczna
O Ocena dostateczna
c
e
n
a
d
o
p
27
Ocena
bardzo
dobra
Ocena celująca
Ruch ręki zza głowy,
uderzenie piłki po
podrzucie otwartą
dłonią, udrerzenie w
najwyższym punkcie,
po zagrywce
nadgarstek
zamknięty , reka za
piłką
Szybki wybieg do
piłki, prawidłowy
naskok na NN,
wyskok w tempo do
piłki , uderzenie piłki
w najwyższym punkcie
u
s
z
c
z
a
j
ą
c
a
1.Kozłowanie
piłki PR i LR
Nieprzystąpienie do
sprawdzianu
2.Podania i
chwyty piłki
j.w.
Brak dokładności, kontroli nad piłką
p zła postawa, brak amortyzacji, przesadne
o pochylenie do przodu, złe ułożenie dłoni.
d
a
n
i
e
d
o
t
y
ł
u
(
a
n
28
Dynam
iczne ,
pewne
wykon
anie
kozłow
ania
Za
małe
odchyl
enie rr
z piłką
do tyłu
Dynamiczne spychanie piłki w dół w tempo odbić od
podłoża,jedną ręką,kozłujemy ręką dalszą od
przrciwnika(tyczki)
Wykonanie podań w rytmie trzech kroków Po chwycie piłki
uczeń odwodzi ją jednorącz na wysokości głowy za prawy
(lewy) bark z jednoczesnym skrętem tułowia. W momencie
podania następuje powrotny skręt tułowia, który pociąga w
przód bark wraz z ręką,
i
e
p
r
z
e
d
z
a
w
o
d
n
i
k
a
b
i
e
g
n
ą
c
e
g
o
)
,
z
b
y
t
29
s
i
l
n
e
3.Rzut na
bramkę z
biegu
4.Rzut na
bramkę w
wyskoku
30
j.w.
j.w.
p
o
d
a
n
i
e
.
B zatrzymanie się podczas rzutu, zbyt silne
r podkręcenie piłki w momencie rzutu
a
k
d
y
n
a
m
i
k
i
N zbyt wczesne wypuszczenie piłki z rąk.
i
e
o
d
p
o
w
i
e
Dynam
iczne ,
pewne
wykon
anie
rzutu
Po kozłowaniu , odwiedzenie RR wykonującej rzut do tyłu w
górę, zamach , wyrzut piłki , ręka za piłką, rzut musi być
poparty pracą tułowia, ramienia i nadgarstka,
Dynam
iczne ,
pewne
wykon
anie
rzutu
chwyt piłki i wykonanie odpowiedniej liczby kroków, odbicie
od podłoża i faza wznoszenia, wykonanie rzutu i lądowanie.
Zawodnik chwytając piłkę, wykonuje najpierw krok lewą
nogą, potem prawą i w trzecim kroku odbija się z lewej nogi.
Następuje „kopnięcie” nogi ugiętej w kolanie w tył, a nogi
wykonują nożyce. Lądowanie następuje na nogę
odbijającego.
d
n
i
e
w
y
k
o
n
a
n
i
e
5.Rzut na
bramkę z
przeskokiem
31
j.w.
j.w.
Dynam
iczne ,
pewne
wykon
anie
rzutu
Ćwiczący przenosi piłkę do tyłu, wykonując jednocześnie
przeskok połączony ze skrętem tułowia w stronę ręki
wykonującej rzut. Podczas przeskoku. zawodnik
(praworęczny) wykonuje krok lewą nogą w przód, następnie
wykonuje przeskok, przenosi nad podłożem prawą nogę w
przód, stawiając ją przed lewą
III Poziom wiedzy
Ocena semestralna uzależniona jest od liczby uzyskanych plusów i minusów za wiadomości z treści przedstawionych poniżej.
Ocena przedstawia się następująco:
6 – pięć i więcej plusów
5 – od trzech do czterech plusów
4 – jeden lub dwa plusy
3 – brak plusów
Uwagi!
 Nie przewiduje się oceny niedostatecznej i dopuszczającej.
 Nauczyciel może wiadomości sprawdzać w działaniu praktycznym ucznia, który np.: prowadzi rozgrzewkę lub inny fragment lekcji, sędziuje –
za powyższe działanie uczeń otrzymuje stopień.
 Ponieważ treści realizowane na lekcjach wychowania fizycznego znajdują się w układzie spiralnym nauczyciel ma prawo sprawdzać
wiadomości z zagadnień omawianych w klasach młodszych.
Klasa I
 Zasady bezpieczeństwa na obiektach sportowych i w czasie zajęć sportowych
 Przepisy bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszych
 Wygląd stroju sportowego, zasady doboru stroju do warunków klimatycznych
 Zasady higieny osobistej związanej z aktywnością ruchową
 Nazewnictwo gimnastyczne
 Cel i znaczenie rozgrzewki
 Znajomość podstawowych przepisów gier zespołowych
 Rodzaje tańców narodowych
 Ergonomiczne podnoszenie i dźwiganie przedmiotów
 Prawidłowe pozycje do nauki
 Kultura zachowania na imprezach sportowych
 Rozumienie pojęć: zdrowie, hartowanie, zasada „fair play”, sport, rekreacja, asekuracja.
Klasa II
 Zasady doboru ćwiczeń do rozgrzewki
 Przeprowadzenie rozgrzewki (na stopień)
 Znajomość przepisów gier zespołowych
32
 Zasady zdrowego odżywiania, wpływ złego odżywiania i nałogów na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka
 Podstawowe zasady higieny pracy umysłowej,
 Zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach związanych z aktywnością ruchową
 Pomiar tętna przed i po wysiłku
 Zasady min 3 testów (prób) pozwalających ocenić własną sprawność
 Cechy prawidłowej postawy, rodzaje wad postawy, profilaktyka wad postawy
 Rozumienie pojęć: sprawność, zdolności kondycyjne i koordynacyjne, uzależnienie, zdrowy styl życia
Klasa III
 Przeprowadzenie rozgrzewki (na stopień)
 Sędziowanie (na stopień)
 Sposoby asekuracji i samoasekuracji podczas wykonywania ćwiczeń
 Wpływ aktywności ruchowej na poszczególne układy (oddechowy, mięśniowy, krwionośny) człowieka
 Rozumienie pojęcia stres, elementarne sposoby radzenia sobie ze stresem
 Zaplanowanie rozkładu dnia z korzyścią dla zdrowia
 Znajomość zasad organizowania imprez sportowych
IV Czynne uczestnictwo w zajęciach
Oceniane jest według następujących kryteriów:
6 – 100% ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego, brak zwolnień z ćwiczeń
5 – 1 raz bierne uczestnictwo nieumotywowane zwolnieniem i/lub zwolnienia usprawiedliwione (do4)
4 – 2 razy bierne uczestnictwo nieumotywowane zwolnieniem i/lub zwolnienia usprawiedliwione (do8)
3 – 3-5 razy bierne uczestnictwo nieumotywowane zwolnieniem i/lub dowolna ilość zwolnień usprawiedliwionych
2 – 6-8 razy bierne uczestnictwo nieumotywowane zwolnieniem
1 – ponad 9 krotne bierne uczestnictwo nieumotywowane zwolnieniem
Uwagi:
 Strój do ćwiczeń składa się z białej bawełnianej koszulki, ciemnych spodenek, białych skarpetek i sznurowanego obuwia sportowego. Uczeń
może ćwiczyć w długich getrach lub dresach.
 Brak obuwia sportowego lub całego stroju eliminuje z czynnego uczestnictwa w zajęciach.
 Uczeń może 2 razy nie mieć stroju w semestrze za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną.
 Ocena może ulec obniżeniu, gdy uczeń nie będzie miał 3 razy elementu stroju gimnastycznego na zmianę.
33


Uczniowie, którzy zawsze czynnie ćwiczyli na lekcjach wychowania fizycznego i wykazali się 100% obecnością, oceniani są na koniec semestru
bądź całego roku oceną przynajmniej dobrą, bez względu na poziom sprawności.
Przypadki losowe i dłuższe zwolnienia lekarskie (po.1 m-ca) rozpatrywane są indywidualnie.
Klasa I, klasa II, klasa III
Semestr I
Ocena stroju do ćwiczeń (czystość i estetyka).
Semestr II
Ocena stroju do ćwiczeń (czystość i estetyka).
V Systematyczność pracy
Oceniana jest na podstawie frekwencji. Ocena semestralna przedstawia się następująco:
6 – 100% obecności na zajęciach w semestrze
5 – zwolnienia lekarskie (maksymalnie do 3 tygodni) i, lub
3 pojedyncze godziny nieobecności usprawiedliwione przez rodziców
1 spóźnienie
4 – zwolnienia lekarskie (maksymalnie do 5 tygodni) i, lub
4-6 pojedynczych godzin nieobecności usprawiedliwionych przez rodziców
2-3 spóźnienia
3 – dowolna liczba zwolnień lekarskich i, lub
7-9 pojedynczych godzin nieobecności usprawiedliwionych przez rodziców
4-6 spóźnień
2 – dowolna liczba zwolnień lekarskich i, lub
10-12 pojedynczych godzin nieobecności usprawiedliwionych przez rodziców
ponad 6 spóźnień
1 – kryteria poniżej oceny dopuszczającej
nieobecności nieusprawiedliwione
VI Postawa i zachowanie ucznia na lekcji
Ocena semestralna uzależniona jest od liczby uzyskanych plusów i minusów otrzymywanych za:
+ zaangażowanie i czynny, aktywny udział w lekcji
+ zdyscyplinowanie
34
+ koleżeńskość, przestrzeganie zasady fair play
+ inwencja twórcza, pomysłowość
- nieodpowiednie zachowanie (brak dyscypliny i poszanowania sprzętu, stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego i innych)
- wulgarność i agresja w słowie i w czynie, egoizm i brak życzliwości
- unikanie ćwiczeń podczas lekcji, niewykonywanie poleceń nauczyciela
Ocena semestralna przedstawia się następująco:
6 – same plusy (min. 3)
5 – przewaga plusów (jeden minus)
4 – „bilans zerowy” w plusach i minusach (ich brak lub równowaga)
3 – przewaga minusów nad plusami
2 – minusy (do 5) bez plusów
1 – duża ilość minusów, uwagi w dzienniczku lub zeszytach klasowych
VII Zaangażowanie i wkład pracy ucznia w szkolne wychowanie fizyczne
Ocena uzależniona jest od liczby uzyskanych plusów, które można zdobyć za:
+ udział w zajęciach dodatkowych typu SKS, zajęcia klubowe
+ udział w zajęciach rekreacyjnych szkolnych (np. rajdy piesze, biegi na orientację, tańce)
+ reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
+ pomoc w przygotowaniu albo samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych związanych
z wychowaniem fizycznym
+ pomoc w organizacji i przeprowadzeniu jakichkolwiek zajęć związanych z aktywnością ruchową
(np. zawody dla przedszkoli, lekcje otwarte)
Ocena semestralna przedstawia się następująco:
6 – minimum 5 plusów
5 – 3-4 plusy
4 – 1-2 plusy
3 – brak plusów
Uwagi!
 Oceny dopuszczającej i niedostatecznej nie przewiduje się.
 Za uzyskanie szczególnych osiągnięć np. I, miejsca w zawodach sportowych na szczeblu min. dzielnicowym, I, II, III na szczeblu łódzkim
nauczyciel ma prawo wystawić ocenę cząstkową celującą.
35
VIII Frekwencja ucznia na zajęciach 4 godziny wychowania fizycznego
 Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach 4 godziny wychowania fizycznego.
 Wszelkie nieobecności na zajęciach muszą być usprawiedliwione.
 W przypadku opuszczenia ponad 50% - 90% zajęć nauczyciel ma prawo obniżyć uczniowi ocenę semestralną z wychowania fizycznego o jeden stopień
(wyjątek stanowią nieobecności spowodowane przewlekłymi problemami zdrowotnymi)
 W przypadku opuszczenia od 90% – 100% zajęć i nieobecności nie wynikały z przewlekłych problemów zdrowotnych, nauczyciel ma prawo obniżyć
uczniowi ocenę semestralną z wychowania fizycznego
o dwa stopnie.
 Uczniowie uczęszczający regularnie, minimum dwa razy w tygodniu, na treningi do klubów sportowych mogą być zwolnieni z uczęszczania na zajęcia 4
godziny wychowania fizycznego. Warunkiem jest przedstawienie potwierdzającego zaświadczenia wydanego przez kierownictwo klubu.
KRYTERIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ
Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 Spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, bądź też w innych formach działalności związanych z aktywnością ruchową na terenie szkoły.
 Godnie reprezentuje szkołę – zajmuje punktowane miejsca w zawodach międzyszkolnych na szczeblu minimum dzielnicowym.
Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 Całkowicie opanował materiał programowy.
 Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, dokładnie, w odpowiednim tempie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w
programie.
 Jest bardzo sprawny fizycznie.
 Posiada duże wiadomości w zakresie wychowania fizycznego i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
 Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu.
 Jego postawa, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.
 Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach,
 Bierze udział w zajęciach SKS, zawodach sportowych lub innych formach zajęć pozalekcyjnych związanych z aktywnością ruchową.
Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:
 Opanował materiał programowy z niewielkimi brakami.
 Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
 Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.
36
 Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce za pomocą nauczyciela.
 Wykazuje dość dobre postępy w usprawnianiu.
 Jego postawa na lekcjach i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą większych zastrzeżeń.
 Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
 Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi, ma braki w wymaganych umiejętnościach.
 Dysponuje słabą sprawnością motoryczną.
 Wykazuje nieznaczne postępy w usprawnianiu.
 W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych, które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.
 Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w swojej postawie i stosunku do aktywności ruchowej.
 Często biernie uczestniczy w zajęciach na zajęciach, unika wysiłku, jest niedokładny i raczej niechętny do pracy.
 Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi.
Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:
 Nie opanował materiału programowego ma poważne braki.
 Ćwiczenia wykonuje z dużymi błędami technicznymi.
 Jest bardzo mało sprawny motorycznie.
 Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, wykazuje brak nawyków higienicznych.
 Ma niechętny stosunek do zajęć, często opuszcza zajęcia (bez zwolnienia lekarskiego).
 Często jest nieprzygotowany do ćwiczeń (brak stroju bez usprawiedliwienia).
 Unika zajęć pozalekcyjnych z kultury fizycznej.
 Jego postawa społeczna budzi zastrzeżenia, unika wysiłku, jego stosunek do przedmiotu jest obojętny, zdarza mu się nie wykonać polecenia nauczyciela.
Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:
 Uczeń nie zaliczył 70% sprawdzianów wynikających z realizacji programu (odmawia przystąpienia do zaliczenia).
 Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami, nie stara się naprawić tych błędów mimo zachęceń i pomocy ze strony nauczyciela
i współćwiczących.
 Ma bardzo niską sprawność motoryczną i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.
 Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie wychowania fizycznego.
 Ma lekceważący stosunek do zajęć np.: notorycznie nie przynosi stroju.
 Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania, jego stosunek do przedmiotu i nauczyciela jest lekceważący, a
zachowanie stwarza zagrożenie dla współćwiczących.
37
 Opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia
 Nie wykazuje chęci zmiany swojego zachowania.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać uczniów i zainteresowanych rodziców z PSO.
 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się nauczyciel jest obowiązany
dostosować wymagania edukacyjne do jego możliwości. Uczeń dysfunkcyjny oceniany jest według przedmiotowego systemu, ale z uwzględnieniem jego
dysfunkcji.
 Jeżeli uczeń trenuje dyscyplinę sportową w klubie, bierze udział w zawodach, zajmuje medalowe miejsca (na szczeblu minimum wojewódzkim) i ocenę
semestralną z wychowania fizycznego ma dobrą lub bardzo dobrą, nauczyciel ma prawo podnieść ją odpowiednio o jeden stopień.
 Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń (częściowo lub na stałe) przez dyrektora szkoły po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego.
 Uczeń może być zwolniony przez nauczyciela w przypadku chwilowej niedyspozycji.
 Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych, (z których nie jest oceniany) po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego.
 Niedyspozycja uczennic nie zwalnia ich z czynnego uczestnictwa w zajęciach (wyjątkiem są wskazania medyczne potwierdzone zaświadczeniem lekarza).
 W przypadku opuszczenia ponad 50% lekcji i nieklasyfikowaniu ucznia on sam lub jego rodzice mogą złożyć wniosek o egzamin klasyfikacyjny.
Przeprowadza się go zgodnie z zasadami zawartymi w WSO
 Bieżąca ocena osiągnięć edukacyjnych odbywa się wg skali ocen:
1- niedostateczny
2- dopuszczający
3- dostateczny
4- dobry
5- bardzo dobry
6- celujący
dopuszcza się stosowanie „+” i „–”
 Ocena jest jawna oraz uzasadniona dla ucznia, jak i dla rodziców.
 O każdej ocenie uczeń musi być poinformowany na bieżąco.
 Nauczyciel wpisuje wystawiane oceny do dzienniczka ucznia.
 Nauczyciel wpisuje wystawione oceny do dziennika szkolnego.
 Nauczyciel wymaga i ocenia tylko to, czego uczył.
 Uczeń może poprawić ocenę z zaliczeń cząstkowych w terminie ustalonym z nauczycielem.
38
 Podczas konsultacji nauczyciel przekazuje rodzicom, opiekunom informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępów dziecka, informacje o trudnościach i
uzdolnieniach, udziela wskazówek do pracy
z uczniem.
 Rodzice są zobowiązani do podpisywania informacji i ocen w dzienniczkach.
 Jeżeli uczeń nie zgadza się z oceną semestralną ma prawo do wystąpienia o egzamin komisyjny zgodnie z trybem odwoławczym zawartym w WSO.
 Nauczyciel informuje pedagoga i wychowawcę klasy o sytuacjach wymagających ich interwencji dotyczących w szczególności problemów
wychowawczych z uczniem.
EWALUACJA SYSTEMU
Dokonuje się jej przy pomocy ankiety zawierającej następujące pytania badawcze:
 czy znasz PSO z wychowania fizycznego?
 czy rozumiesz go?
 czy uważasz kryteria za sprawiedliwe?
 czy nauczyciele oceniają cię zgodnie z ustalonymi regułami?
 czy chciałbyś coś zmienić w dotychczasowym regulaminie?
Wyniki ankiety są analizowane na zebraniach zespołu przedmiotowego i służą do ewentualnej modyfikacji PSO.
39