regulamin konkursu prowadzonego pod nazwą

Transkrypt

regulamin konkursu prowadzonego pod nazwą
REGULAMIN KONKURSU
„WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Niniejsza akcja promocyjna (zwana dalej „Konkursem”) będzie urządzana pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”.
2.
Organizatorem Konkursu jest Agencja Marketingu i Reklamy AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych
35B lok. 20, 94-234 Łódź, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod
numerem 61968, posiadającą NIP: 727-248-50-21, REGON: 101045250, zwana dalej „Organizatorem”.
3.
Organizator działa w imieniu własnym i na własny rachunek, na zlecenie FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul.
Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów, posiadającej NIP: 944-18-47-411, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie nr KRS: 0000146008, wysokość kapitału zakładowego: 28.147.690,00 zł,
będącej fundatorem nagród w niniejszym Konkursie, zwanej dalej „Fundatorem Nagród”.
4.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu
Produktów Promocyjnych, określonych w par. 1. pkt. 8., w wybranych punktach sprzedaży, określonych w par. 1. pkt. 5.,
będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, zwana dalej „Uczestnikiem”.
5.
Konkurs zostanie przeprowadzony na terenie Polski, przy czym Produkty Promocyjne objęte Konkursem dostępne będą
w czasie jego trwania wyłącznie w sieci stacji paliw pod marką STATOIL, której właścicielem jest Statoil Fuel & Retail Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 86 w Warszawie, (02-603) Warszawa, KRS: 0000012413, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, NIP: 779-00-01-083, o kapitale zakładowym w kwocie: 952.460.650,00 PLN.
6.
Konkurs rozpoczyna się 15.09.2014 r., a kończy w dniu 06.02.2015 r., który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury
reklamacyjnej w Konkursie, z zastrzeżeniem, iż Uczestnicy mogą dokonać zgłoszeń do Konkursu od dnia 15.09.2014 r. do
dnia 18.11.2014 r. włącznie.
7.
Sprzedaż promocyjna w Konkursie rozpoczyna się w dniu 15.09.2014 r. od godz. 00:00:00, a kończy w dniu 18.11.2014 r. do
godziny 23:59. O spełnieniu warunku zakupu Produktu Promocyjnego w terminie Sprzedaży promocyjnej decyduje data
i godzina widniejąca na paragonie fiskalnym lub FV VAT, zwanymi dalej łącznie „Dowodem zakupu” lub „Dowodami
zakupów”.
8.
Sprzedażą promocyjną objęte będą produkty marki 4MOVE z oferty handlowej Spółki FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą
w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów, dalej „Produkty Promocyjne”. Produkty Promocyjne, których zakup
kwalifikuje do udziału w Konkursie to 4MOVE w litrażu 0,7 l o smakach: Niebieski (Multifruit), Żółty (Lemon), Zielony (Lime
&Mint).
9.
Zakup Produktów Promocyjnych objętych Konkursem przed lub po terminie określonym w par.1. pkt. 7. nie uprawnia do
wzięcia udziału w Konkursie.
10. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na wysłaniu wiadomości SMS zgodnie z procedurą opisaną w par. 2. pkt. 1. c., przy
czym jest ono ważne wyłącznie w sytuacji, gdy podczas weryfikacji prawa do Nagród w Konkursie, Uczestnik okaże Dowód
zakupu (par.1. pkt. 7.) z datą i godziną wcześniejszą niż data wysłania wiadomości SMS z zadaniem konkursowym. Czynność
opisana w punkcie niniejszym zwana jest dalej w Regulaminie „Zgłoszeniem”.
11. Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
Strona 1 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926), przy czym Administratorem danych
osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Spółka FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul.
Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów, posiadająca NIP: 944-18-47-411, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie nr KRS: 0000146008, o wysokości kapitału zakładowego: 28.147.690,00
zł, która powierzyła ich przetwarzanie do celów wyłącznie związanych z niniejszym Konkursem Organizatorowi, tj. firmie
AMBASADA MAREK z siedzibą w Łodzi przy ul. Podchorążych 35B lok. 20, 94-234 Łódź, wpisanej do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 61968, posiadającej NIP: 727-248-50-21, REGON:
101045250.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, Spółki FoodCare Sp. z o.o., pracownicy Spółki Statoil
Fuel & Retail Sp. z o.o., Spółki Statoil Fuel & Retail Services Spółka z o.o., jak również pracownicy sieci stacji paliw pod marką
STATOIL oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, rodzeństwo,
małżonków, opiekunów prawnych, dzieci przysposobione oraz dzieci. Organizator nie jest zobowiązany do pobierania
i gromadzenia oświadczeń dotyczących tego zastrzeżenia, jednakże powzięcie przez Organizatora wiedzy o udziale osób
wykluczonych z udziału w Konkursie na podstawie niniejszego punktu, powoduje bezwzględną utratę prawa do nagród
w Konkursie.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od godz. 00:00:00 dnia 15.09.2014 r. do godz. 23:59:59 dnia 18.11.2014 r.:
a. dokonać jednorazowego zakupu przynajmniej 2 (dwóch) dowolnych produktów marki 4MOVE na jednym dowodzie
zakupu (Produkty Promocyjne określone w par. 1 pkt. 8.) i zachować dowód zakupu;
b. wykonać zadanie konkursowe polegające na przesłaniu do Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS pod
numer 70120 trzech dowolnych słów, które najlepiej kojarzą się Uczestnikowi z napojami marki 4MOVE,
z zastrzeżeniem, iż wiadomość SMS będzie rozpoczynać się od słowa 4MOVE.
2.
Koszt przesłania wiadomości SMS pod numer 70120 wynosi 0,62 zł z VAT (0,50 zł + VAT) niezależnie od operatora. Numer,
o którym mowa w zdaniu poprzednim dostępny jest u wszystkich operatorów GSM działających na polskim rynku
i korzystających z polskich zasobów numeracji, zarówno w systemie pre-paid jak i post-paid. Opłata w wysokości 0,62 zł
brutto zostanie pobrana niezależnie od tego czy zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe.
3.
Przykładowa treść wiadomości SMS: 4MOVE.słowo 1, słowo 2, słowo 3.
4.
Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał/oryginały Dowodu/ów zakupu/ów Produktu/ów Promocyjnego/ych objętych
Konkursem (za dowód zakupu Organizator uzna wyłącznie paragon fiskalny lub fakturę VAT wydaną przez system kasowofiskalny sieci stacji paliw STATOIL na terenie Polski) w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody, z warunkiem,
że data na Dowodzie/Dowodach zakupu nie może być późniejsza, niż dzień dokonania zgłoszenia w Konkursie.
5.
W przypadku przekroczenia liczby 160 znaków naliczona zostanie kolejna opłata za każdą następną rozpoczętą wiadomość
SMS, przy czym jednorazowe wysłanie przez Uczestnika SMS-a przekraczającego łączną liczbę znaków w standardzie
wiadomości SMS (160 znaków) powoduje, iż pod uwagę brana będzie wyłącznie pierwsza poprawnie wysłana wiadomość
SMS, a pozostały ciąg znaków nie będzie Uczestnika kwalifikował do Konkursu i nie będzie brany pod uwagę podczas
weryfikacji prawa do nagród.
Strona 2 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
6.
Prawidłowe Zgłoszenie udziału w Konkursie, dla swej ważności i skuteczności, polega na przesłaniu wiadomości tekstowej
SMS zawierającej na początku słowo „4MOVE” wraz z wykonaniem zadania konkursowego, o którym mowa
w par. 2. pkt. 1. b. niniejszego paragrafu, a poprzedzone jest udokumentowanym zakupem Produktu Promocyjnego.
Poszczególne słowa w treści wiadomości SMS mogą być oddzielone spacją lub dowolnym znakiem, lub wpisane łącznie. Ilość
znaków w wiadomości SMS nie może przekraczać 160 znaków wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi, z zastrzeżeniem
par. 2. pkt. 5. Regulaminu.
7.
Przesłane Zgłoszenie zostanie potwierdzone SMS-em zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane bezpośrednio
po jego dokonaniu, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin. W Konkursie ważne są jedynie Zgłoszenia wysyłane za
pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej z telefonu komórkowego działającego w sieci jednego z obecnych na polskim
rynku operatorów telefonii komórkowej. W szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu,
stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.
8.
Nabycie dwóch Produktów Promocyjnych uprawnia Uczestnika do wysłania jednego Zgłoszenia za pośrednictwem
wiadomości SMS. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie poprzez dokonanie Zgłoszenia za pomocą wiadomości
SMS dowolną ilość razy, pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych Produktów
Promocyjnych. Organizator w przypadku wytypowania Uczestnika do Nagrody w Konkursie, może zażądać od niego
wszystkich dowodów zakupu Produktów Promocyjnych, odpowiadających liczbie Zgłoszeń wysłanych przez niego za
pośrednictwem wiadomości SMS.
9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione lub utracone z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, lub
okolicznościami obiektywnie niezależnymi od Organizatora.
10. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia, które nie spełniają warunków określonych w par. 2. pkt. 1-9 Regulaminu.
§3
NAGRODY
1.
Nagrodami w konkursie jest 40 szt. (słownie: czterdzieści sztuk) kamer GoPro Hero 3 o wartości jednostkowej 820,00 zł
brutto (słownie: osiemset dwadzieścia złotych zero groszy) wraz z Dodatkową Nagrodą Pieniężną w kwocie 91,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt jeden złotych zero groszy), która stanowi równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego
od Nagrody.
2.
Łączna wartość każdej z Nagród przewidzianych w Konkursie wynosi: 911,00 zł brutto (słownie: dziewięćset jedenaście
złotych zero groszy), z zastrzeżeniem par. 3. pkt. 3. poniżej.
3.
„Dodatkowa Nagroda Pieniężna”, o której mowa w par. 3. pkt. 1. nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie
potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej,
na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.
4.
Łączna pula nagród w konkursie wynosi 36 440,00 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści złotych
zero groszy).
5.
Nagrody w Konkursie zostaną wydane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym
w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 80
poz. 350).
Strona 3 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
§4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
1.
Konkurs podzielono na 9 Edycji, przy czym pierwszych 8 Edycji trwa po 7 dni a ostatnia, 9-ta (dziewiąta) Edycja Konkursu jest
edycją finałową i trwa 9 dni. Organizator przewidział w niej większą niż w pozostałych ośmiu edycjach liczbę Nagród,
wskazanych w poniższej tabeli, wg. następującego harmonogramu:
MASKYMALNY CZAS
PRZEWIDZIANY NA
DATA ROZPOCZĘCIA
NR EDYCJI
PRZYJMOWANIA
ZGŁOSZEŃ
ILOŚĆ NAGRÓD
WYŁONIENIE
DATA ZAKOŃCZENIA
PRZEWIDZIANYCH
ZWYCIĘZCÓW DANEJ
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
W DANEJ EDYCJI
EDYCJI PRZEZ
KONKURSU
KOMISJĘ
KONKURSOWĄ DLA
DANEJ EDYCJI
2.
I
14.09.2014– g. 0:00
21.09.2014 – g. 23:49
4
06.10.2014
II
22.09.2014 – g. 0:00
28.09.2014 – g. 23:49
4
13.10.2014
III
29.09.2014 – g. 0:00
05.10.2014 – g. 23:49
4
20.10.2014
IV
06.10.2014 – g. 0:00
12.10.2014 – g. 23:49
4
27.10.2014
V
13.10.2014 – g. 0:00
19.10.2014 – g. 23:49
4
03.11.2014
VI
20.10.2014 – g. 0:00
26.10.2014 – g. 23:49
4
10.11.2014
VII
27.10.2014 – g. 0:00
02.11.2014 – g. 23:49
4
17.11.2014
VIII
03.11.2014 – g. 0:00
09.11.2014 – g. 23:49
4
24.11.2014
IX (Edycja finałowa)
10.11.2014 – g. 0:00
18.11.2014 – g. 23:49
8
02.12.2014
Wszystkie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora prawidłowe Zgłoszenia wezmą udział w Konkursie,
polegającym na ocenie i wyborze określonej liczby najciekawszych rozwiązań zadania konkursowego. Wyboru dokona
specjalnie w tym celu powołana Komisja nadzoru nad Konkursem (zwana dalej „Komisją”), której skład stanowią: jeden
przedstawiciel Organizatora, jeden przedstawiciel Fundatora Nagród oraz jeden przedstawiciel Statoil Fuel & Retail Polska
Sp. z o.o., a której zadaniem będzie m. in. wyłonienie Laureatów Konkursu.
3.
W każdej z poszczególnych Edycji, od I do VIII, Komisja dokona wyboru czterech najlepszych Zgłoszeń nadesłanych w okresie
trwania danej edycji, opisanym w par. 4. pkt. 1. W edycji IX (dziewiątej), tzw. Edycji finałowej, Komisja dokona wyboru ośmiu
najlepszych Zgłoszeń, spośród Zgłoszeń prawidłowo nadesłanych w okresie trwania tejże Edycji.
4.
W każdej z dziewięciu Edycji podczas weryfikacji Zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników Konkursu Komisja dokona wyboru
najciekawiej, zdaniem Komisji, wykonanych zadań konkursowych spośród wszystkich Zgłoszeń dokonanych w danej Edycji,
wedle obiektywnych, jednakowych dla wszystkich graczy kryteriów oceny określonych w par. 4. pkt. 6. Łącznie w Konkursie
Komisja przyzna 40 (czterdzieści) Nagród wskazanych w par. 3. pkt. 1.
5.
W każdej z Edycji Komisja wyłoni także odpowiednio do ilości przewidzianych dla danej Edycji Nagród po jednym
dodatkowym Zgłoszeniu, które w przypadku braku możliwości kontaktu z Laureatem wybranym do Nagrody w pierwszej
kolejności lub niespełnieniem przez tego Laureata warunków niniejszego Regulaminu, będzie rozpatrywane, jako Zgłoszenie
Strona 4 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
rezerwowe i traktowane na takich samych warunkach jak Zgłoszenia Uczestników, których Komisja nominowała do Nagród
w pierwszej kolejności.
6.
W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria (do wyboru
przez Komisję):
a.
oryginalność wykonania zadania,
b. pomysłowość,
c.
powiązanie z promowaną marką – 4MOVE,
d. powiązanie z miejscem, w którym promocja się odbywa, tj. stacjami paliw pod marką Statoil,
7.
e.
słownictwo i stylistykę,
f.
kreatywność,
g.
formę i treść.
Decyzja Komisji w zakresie wyboru zadań konkursowych jest ostateczna i wiążąca. Komisja zastrzega sobie prawo do wyboru
mniejszej/lub żadnej ilości Zgłoszeń, w sytuacji, gdy zadania konkursowe, zdaniem Komisji, nie będą na wystarczającym
poziomie, by zakwalifikować je do przyznania Nagrody.
8.
Do zadań Komisji należy:
a.
zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,
b. rozstrzygnięcie Konkursu (ocena zadań konkursowych przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
c.
podpisanie listy osób – Laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
9.
Weryfikacja prawa do Nagród w Konkursie będzie prowadzona w następujący sposób:
a.
Najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni od daty posiedzenia Komisji dla danej Edycji, określonej w par. 4. pkt. 1. Regulaminu
jako „MAKSYMALNY CZAS PRZEWIDZIANY NA WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW DANEJ EDYCJI PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ
DLA DANEJ EDYCJI”, najpóźniej do dnia 04.12.2014 r., Laureaci otrzymają w imieniu Organizatora telefon lub wiadomość
SMS na numer, z którego dokonali zgłoszenia udziału w Konkursie.
b. Uczestnik w rozmowie telefonicznej lub wiadomości SMS zostanie powiadomiony o wyniku Konkursu i poproszony
o potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie oraz podanie swoich danych osobowych i adresowych, koniecznych do
wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym
i miejscowością oraz nr PESEL). Jeśli adres zamieszkania nie będzie równocześnie adresem do wysyłki Nagrody, Laureat
wytypowany do Nagrody powinien o tym powiadomić Organizatora.
c.
Organizator zażąda od Uczestnika przesłania czytelnej/ych kserokopii (bądź kopii w wersji elektronicznej w postaci
scanów jpg, pdf) Dowodów zakupów Produktów Promocyjnych (paragon/y fiskalny/e lub faktura/y VAT) do wybranego
przez Komisję Zgłoszenia, w celu weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia w Konkursie, z zastrzeżeniem prawa Organizatora
określonego w par. 2. pkt. 8.
d. W korespondencji skierowanej do Organizatora, Laureat winien jest uzupełnić oraz własnoręcznie podpisać
Oświadczenie, które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W Oświadczeniu, o którym mowa poniżej,
należy podać dane osobowe niezbędne do efektywnego dostarczenia nagrody, numer telefonu, z którego Laureat
dokonał zgłoszenia do Konkursu, nazwę i adres Urzędu Skarbowego Laureata w celu wykonania przez Organizatora
czynności związanych z odprowadzeniem podatku od Nagrody oraz nr PESEL, aby potwierdzić swoją pełnoletniość.
Strona 5 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej z Uczestnikiem, określonej w pkt. 12. b.
powyżej lub w wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu, z którego uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu.
e.
Uczestnik jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty (pkt. 9. c. i d.) na adres biura Organizatora Konkursu, tj.:
AMBASADA MAREK, ul. Wersalska 41/74, lok. 117, 91-212 Łódź lub na adres e-mail: [email protected] w
ciągu 3 dni od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data stempla
pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną
z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia,
a w przypadku wiadomości e-mail z dokumentacją przesłaną w formie scanów (pliki pdf lub jpg) decyduje data i godzina
wpływu wiadomości e-mail na serwer Organizatora, przy czym wiadomości e-mail wysyłane jednorazowo nie mogą
przekraczać 4 MB, pod rygorem ich nie uwzględnienia przez Organizatora w procesie weryfikacyjnym.
f.
W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem
w ciągu 2 dni od ostatniego dnia przewidzianego na wyłonienie zwycięzców dla danej Edycji. Przez nieudaną próbę
połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 10 sygnałów, włączenie się poczty
głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat
telefoniczny).
g.
W przypadku, gdy Uczestnik nie spełni warunków określonych w pkt. 9. od b. do f., wówczas nastąpi weryfikacja prawa
do Nagrody Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za
pomocą wiadomości SMS lub telefonicznie w ciągu 2 dni liczonych od dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia
próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem lub ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć
przesyłka z dowodem zakupu i danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika.
h. Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w pkt. 9. do czasu przyznania prawa
do Nagrody lub zakończenia listy rezerwowej.
i.
Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu 14.01.2015 r.
10. Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli:
a.
nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu, lub;
b. nie prześle stosownego dowodu zakupu, lub;
c.
z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, lub;
d. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody, lub;
e.
przesłany dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, lub;
f.
przesłany dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż data przesłania zgłoszenia przez Uczestnika za pomocą SMS;
g.
przesłany dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż produkt objęty Konkursem.
11. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje
żądanie w siedzibie Organizatora.
§5
WYDANIE NAGRÓD
1.
Po zakończeniu procedury weryfikacyjnej wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.4move.pl oraz na stronie
www.ambasadamarek.pl/4move/statoil.
2.
Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres Laureata podany w czasie weryfikacji w terminie 7 dni od dnia
wpływu do Organizatora wszystkich dokumentów potwierdzających prawo do Nagrody w Konkursie zgodnie z pkt. 9. c. i d.
Strona 6 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
3.
Kurier działający na rzecz Organizatora, wraz z przesyłką zawierającą Nagrodę w Konkursie, będzie miał ze sobą sporządzony
w dwóch kopiach PON (Protokół Odbioru Nagrody), który przed odbiorem Nagrody, Laureat winien jest podpisać.
W przypadku odmowy podpisania PON kurier ma prawo nie wydać Nagrody i skieruje ją na sortownię firmy kurierskiej, do
dalszej decyzji Organizatora. W przypadku problemów z doręczeniem przesyłki, Organizator przewidział specjalny adres
kontaktowy dla Laureatów, gdzie mogą oni zgłaszać wszelkie sprawy związane z odbiorem Nagrody, jednak wyłącznie
w formie pisemnej na adres: [email protected]
4.
Na pisemne żądanie Laureata Nagrody, Organizator przewidział możliwość udostępnienia mu numeru listu przewozowego
dla skierowanej do niego Nagrody. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody w obecności kuriera doręczającego,
Laureat winien jest na miejscu zażądać spisania protokołu szkody oraz niezwłocznie w terminie 48 godzin wysłać na adres
e-mail wskazany w par. 4. pkt. 3. przesłać stosowną informację do Organizatora Konkursu.
5.
PON – wzór Protokołu Odbioru Nagrody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
§6
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.
Uczestnik może złożyć reklamację bezpośrednio do Organizatora.
2.
Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres: Agencja Marketingu i Reklamy
AMBASADA MAREK, ul. Wersalska 47/74 lok. 117, 91-212 Łódź z dopiskiem: „Konkurs 4MOVE STATOIL”.
3.
Uczestnik składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 14 dni od
daty jej wpłynięcia do siedziby Organizatora.
4.
Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora najpóźniej do dnia 23.01.2015 r. O zachowaniu terminu do wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
5.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę
reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz własnoręczny podpis Uczestnika.
6.
Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia
06.02.2015 r. (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
7.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych
roszczeń we właściwym sądzie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Z chwilą przyznania nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanych
rozwiązań zadań konkursowych (ułożone zdanie/hasło/wiersz) bez konieczności składania przez niego dodatkowych
oświadczeń woli. Uczestnikom Konkursu nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, i dotyczy w szczególności
następujących pól eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD,
na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów
w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach, wykonywanie dowolnych zmian lub
modyfikacji projektu, udostępnianie projektu wykonawcom i osobom trzecim w zakresie uzasadnionym potrzebami
Strona 7 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Organizatora, szeroko rozumiana reklama w prasie, telewizji, na stronach internetowych, gadżetach, kalendarzach itp.
formach reklamy i marketingu, w katalogach i ofertach handlowych.
2.
Każdy Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że dostarczone przez niego zdania/hasła (utwory) są wynikiem jego
twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw
autorskich. W przypadku, gdy hasła przekazane Organizatorowi przez uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek
prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób
trzecich, skierowanych przeciwko Organizatorowi.
3.
Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na dokonywanie zmian, przeróbek i modyfikacji o charakterze twórczym i nietwórczym
w utworze oraz na wykorzystanie tak zmodyfikowanego utworu na polach eksploatacji określonych powyżej.
4.
Laureaci Konkursu nie zachowują prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do projektu.
5.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty polskiej, firm
kurierskich i firm telekomunikacyjnych, od których pośrednio realizacja Konkursu jest uzależniona.
6.
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.
Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronach www.4move.pl oraz www.ambasadamarek.pl/4move/statoil, jak również
na życzenie Laureata w siedzibie Organizatora Konkursu.
8.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
9.
Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć ze stosunków objętych Konkursem, będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej
ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
11. Organizator ma prawo dokonać cenzury przesłanych przez Uczestników zdań/haseł, będących wykonaniem zadania
konkursowego oraz usunięcia ich z systemu SMS bez podawania przyczyn, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione.
W przypadku zdań/haseł naruszających prawa autorskie, naruszających dobre obyczaje, zawierających wulgaryzmy, treści
obraźliwe oraz niezgodnych z tematyką Konkursu, Organizator oraz Komisja mają również prawo usunięcia Uczestnika
z systemu rejestrującego zgłoszenia SMS.
Strona 8 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu urządzanego pod nazwą
„WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Oświadczenie Laureata Konkursu
DANE LAUREATA
Imię i nazwisko:
Ulica, numer domu i mieszkania:
Kod i miejscowość:
Nr telefonu komórkowego:
Nr PESEL:
Nazwa i adres Urzędu Skarbowego Laureata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”. Przetwarzanie
danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem
danych osobowych jest FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów, posiadającej NIP: 944-18-47-411, wpisanej do
Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie nr KRS: 0000146008. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich poprawiania.
Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu, Spółki FoodCare Sp. z o.o., Spółki Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o., ani
żadnego z podmiotów z nimi współpracujących. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowego konkursu. Nie jestem również członkiem
najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
Przyjmuję do wiadomości, iż Organizator ma prawo przekazać prawa autorskie majątkowe do przesłanych przeze mnie rozwiązań zadań konkursowych (ułożone
zdanie/hasło/wiersz) swojemu Zleceniodawcy, tj. Spółce FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów, posiadającej NIP:
944-18-47-411, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie nr KRS: 0000146008, na co wyrażam
zgodę podpisując niniejsze Oświadczenie.
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią oraz akceptuję wszelkie zapisy regulaminu konkursu prowadzonego pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”.
*UWAGA!
**UWAGA!
Prosimy
Prosimy
o
dołączenie
o
podanie
do
niniejszego
danych
oświadczenia
adresowych
oryginału
umożliwiających
dowodu
efektywne
zakupu
(paragon
dostarczenie
lub
faktura
nagrody,
VAT)
wszystkie
za
pola
zakup
produktów
formularza
są
promocyjnych.
obowiązkowe.
***Jeśli numer telefonu komórkowego Laureata do kontaktu w sprawie odbioru nagrody jest inny niż numer, z którego dokonał on zgłoszenia do konkursu, prosimy o podanie obu
numerów, z zaznaczeniem, który numer jest kontaktowym w kwestii odbioru nagrody.
…………..………...........................................................
(Data oraz czytelny podpis Laureata)
Strona 9 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
PON
PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRODY
NAZWA AKCJI PROMOCYJNEJ: WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL
ORGANIZATOR: AMBASADA MAREK
TYP AKCJI: KONKURS SMS
RODZAJ: GRA NIELOSOWA
DANE LAUREATA NAGRODY:
NAGRODA:
Kamera GoPro Hero 3 o wartości jednostkowej 820,00 zł brutto wraz z Dodatkową Nagrodą pieniężną
w kwocie 91,00 zł.
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia/nr PESEL:
Numer telefonu komórkowego,
z którego zostało wysłane zgłoszenie:
OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”. Przetwarzanie danych podanych powyżej
następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych, jest FoodCare Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, 32-080 Zabierzów, posiadającej NIP: 944-18-47-411, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie nr KRS: 0000146008. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe
przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych www.4MOVEenergydrink.com,
www.ambasadamarek.pl/4MOVE/statoilna liście zwycięzców mojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz ewentualnie zaszyfrowanego numeru telefonu
komórkowego. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Konkursu, Spółki FoodCare Sp. z o.o., Spółki Statoil Fuel & Retail Sp. z o.o. ani żadnego
z podmiotów z nimi współpracujących. Nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu przedmiotowego konkursu. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych
osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.
Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią oraz akceptuję wszelkie zapisy regulaminu konkursu prowadzonego pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”. Przyjmuję do
wiadomości, iż nagroda gotówkowa w kwocie 91,00 zł, przyznana wraz z przedmiotową nagrodą, jako dodatkowa nagroda pieniężna, zostanie w całości przeznaczona na podatek
dochodowy od nagrody, który na konto właściwego organu podatkowego odprowadzi Organizator, co wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
a w szczególności Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 307 ze zm.).
UWAGA!
*Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymania nagrody! Protokół Laureat winien jest osobiście podpis w obecności kuriera działającego na
zlecenie Organizatora. Bez podpisania niniejszego protokołu wydanie nagrody nie będzie możliwe.
Miejscowość, data i czytelny podpis Laureata
Miejscowość, data, pieczęć firmowa i podpis Organizatora
Strona 10 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Aneks z dnia 06.10.2014 r. do Regulaminu Konkursu pod nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”
Dnia 06.10.2014 r. Organizator został powiadomiony o błędzie redakcyjnym w regulaminie konkursu urządzanego pod
nazwą „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”. Mając na uwadze dobro Uczestników konkursu oraz działanie na korzyść osób biorących
udział w konkursie Organizator postanawia skorygować poniżej wskazany błąd redakcyjny.
Wskutek powzięcia wiedzy o błędzie redakcyjnym Organizator postanawia co następuje:
W par. 4. pkt 1 Regulaminu w tabeli z zawierającej harmonogram dat dla poszczególnych edycji, dla etapu III-go zamiast
daty „04.10.2014 r. godz. 23:49” wprowadza się zgodnie z porządkiem datę „05.10.2014 r. godz. 23:49”.
Oznacza to, iż zgłoszenia przesłane za pośrednictwem wiadomości SMS oraz zakupy dokonane w dniu 05.10.2014 r. są ważne
i będą brane pod uwagę przy wyborze Laureatów dla III. edycji przez Komisję.
Pozostałe warunki Regulaminu nie ulegają zmianie.
dnia, 06.10.2014 r.
Organizator
Strona 11 z 11
Regulamin konkursu „WYGRAJ Z 4MOVE NA STATOIL”