SzWNr2–ZPZ/250/098/ 2016 - Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

SzWNr2–ZPZ/250/098/ 2016 - Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie
SzWNr2–ZPZ/250/098/ 2016/ 22 /2017
Rzeszów, 2017,01.09
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla
Pracowni Hemodynamiki - znak sprawy: ZP250/098/2016
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z zm.) informuje, że od Wykonawców wpłynęły
zapytania następującej treści:
I.
Dotyczy: pakietu nr 4 - zestawy do przezskórnego zamykania nieprawidłowej komunikacji
wewnątrzsercowej
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 4 okluderów do zamykania VSD
oraz okluderów do zamykania mnogich ASD?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający dopuści okludery PFO w rozmiarach: 18118 mm; 18124 mm; 22128 mm; 25/34
mm?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Czy Zamawiający dopuści rozmiary koszulek przezprzegrodowych 8, 9, 10 12 i 14F, które są
kompatybilne z okluderami do zamykania PFO i ASD?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Czy Zamawiający dopuści tylko jeden rodzaj mechanizmu mocującego - gwintowy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Czy Zamawiający dopuści budowę okluderów ze spirali nitynolowej pokrytej materiałem PTFE?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
6. Czy Zamawiający dopuści balony do pomiaru ubytków w czterech rozmiarach od 20 do 40 mm
średnicy?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okluderów o zmniejszonym uwalnianiu niklu
wynikającym z preoksydowania drutów nitinolowych?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
II.
PAKIET NR 1 CEWNIK BALONOWY NISKOPROFILOWY DO PREDYLATACJI
załącznik nr 6 SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- FORMULARZE TECHNICZNE
1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego wykonanego z materiału Fulcrum
zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia z pokryciem w technologii Selective Dura Trac?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika balonowego o ciśnieniu RBP równym 12 atm dla
średnicy 1.25 mm?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika z pokryciem w technologii Selective DuraTrac?
Selektywne pokrycie ułatwia przejście balonu przez zmianę oraz stabilność przy rozprężaniu balonu.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewnika o ulepszonej konstrukcji szaftu zapewniającej
bardzo dobrą transmisję siły oraz dostarczalność przy zachowaniu pozostałych wymogów Za
mawiającego?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.
III.
Dotyczy przedmiotu zamówienia- pakiet nr 4
1. Zwracamy się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę sposobu opisu przedmiotu zamówienia w
zakresie pakietu 4 i rozdzielenie różnych rodzajów zestawów do przezskómego zamykania
nieprawidłowej komunikacji wewnątrzsercowej przeznaczonych do różnych typów zabiegów
(zamykanie PFO, ASD, VSD, PDA) do osobnych pakietów wraz z określeniem zapotrzebowania na
poszczególne zabiegi – tak, aby można było złożyć ofertę na każdy z nich oddzielnie. Tak
skonstruowany opis przedmiotu zamówienia nie dość że narusza naszym zdaniem art. 29 ust. 2 ustawy
PZP, to dodatkowo uniemożliwia prawidłowe i efektywne skalkulowanie ceny z punktu widzenia
ekonomicznego. Sprzęt medyczny niezbędny do każdego z wymienionych zabiegów sprzedawany jest
w innej cenie, a ceny te zawierają się w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Podanie jednej ceny dla wszystkich rodzajów zabiegów wymaga kalkulacji na poziomie najdroższych,
najbardziej kosztownych zabiegów, co stoi w sprzeczności z istotą postępowania, na której powinno
zależeć zamawiającemu (art. 2 ust. 5 ustawy PZP), czyli wybór oferty która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny (60%) i warunków technicznych (40%).
2. Jednocześnie zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w miejsce parametrów
technicznych odnoszących się do interwencyjnego zamykania przetrwałego otworu owalnego (PFO)
zestawów o następującej charakterystyce:
zestaw składający się z okludera, koszulki dostarczającej i prowadnika typu exchange o wzmożonej
sztywności
- dostępność okluderów o równych średnicach dysków: 20, 26, 30 mm
- możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości:
dla implantów o średnicach dysku prawostronnego:20,26 mm - koszulka 9F, 30 mm - koszulka 1OF możliwość zamknięcia różnego typu drożnych otworów owalnych, z obecnością lub bez obecności
tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej
- w przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera czy nieprawidłowego
wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego
wszczepienia w przegrodę
- okluder upleciony z jednego odcinka drutu nitinolowego - niskoprofilowy i bez zacisków;
zbudowany z dwóch dysków z dwoma membranami dakronowymi, przy czym dysk dystalny ma
budowę wklęsłą, nitinolową jednowarstwową i ma zmniejszoną ilość metalu w stosunku do dysku
proksymalnego.
Odp. ad.1-2. Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Z poważaniem
Dyrektor
Janusz Solarz