Rola świątyni katedralnej w życiu parafii i diecezji

Transkrypt

Rola świątyni katedralnej w życiu parafii i diecezji
Konspekt katechezy dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
TEMAT: ROLA ŚWIĄTYNI KATEDRALNEJ W ŻYCIU PARAFII I DIECEZJI
Cel ogólny: zapoznanie uczniów z miejscem świątyni w życiu wspólnoty parafialnej, a w szczególny
sposób znaczeniem katedry dla diecezji.
Cele operacyjne: Uczeń:
• wyjaśni czym jest parafia i jakie jest jej znaczenie;
• określi miejsce katedry wśród innych parafii;
• uzasadni znaczenie świątyni dla wspólnoty parafialnej.
Metody: wykład, skojarzenia, sondaż, metaplan, ekspozycja obrazu.
Pomoce i środki dydaktyczne: kartki A4 z pytaniami do metaplanu, tekst o parafii z książki
„Katolicyzm A – Z”, fotografia katedry białostockiej, tekst KL122.
Czynności katechety, czynności uczniów, przebieg katechezy
Modlitwa
I. WPROWADZENIE
Katecheta przypomina różnicę w pojmowaniu znaczenia słowa Kościół pisanego
wielką i małą literą.
Na tablicy zapisuje słowa: kościół i Kościół, a uczniowie dopisują skojarzenia
związane z tym słowem.
II. ROZWINIĘCIE
Katecheta podkreślając, że każdy z nas poprzez miejsce zamieszkania przynależy do
jakiejś parafii, zadaje uczniom pytanie: Jak nazywa się Twoja parafia?
Katecheta podaje do przeczytania wybranemu uczniowi definicję słowa parafia
z książki „Katolicyzm A-Z”.
Katecheta uświadamia uczniów, że każdy z nich należy do określonej parafii,
na terenie której znajduje się świątynia. Następnie pokazuje im fotografię katedry
białostockiej prosząc o nazwanie obiektu. Katecheta podkreśla rangę katedry wśród
innych kościołów.
Wybrany uczeń czyta KL122 dotyczący nauki Kościoła o sztuce sakralnej.
Następnie katecheta formułuje problem w postaci pytań: Jakie znaczenie dla
wspólnoty parafialnej ma świątynia? Jakie jest znaczenie katedry wśród innych
kościołów?
Katecheta wyjaśnia znaczenie teologiczne świątyni: mieszkanie Boga na ziemi;
realne przebywanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie; miejsce uobecnienia
Najświętszej Ofiary z Wieczernika i Krzyża; miejsce słuchania Słowa Bożego;
miejsce zbawczego spotkania Boga z człowiekiem w sakramentach; zjednoczenie
człowieka z Bogiem i braćmi we wspólnocie; katedra, matka wszystkich kościołów
w diecezji; miejsce przewodniczenia i nauczania; miejsce, w którym znajduje się
tron biskupi; miejsce sprawowania sakramentu kapłaństwa i Mszy Krzyżma.
Katecheta dzieli klasę na grupy i rozdaje przygotowane kartki do metaplanu.
Uczniowie pracują odpowiadając na pytanie: Czy dzisiejszy katolik zdaje sobie
sprawę, że tworzy Kościół – wspólnotę zgromadzoną wokół swojej świątyni i czy
czuje się za to odpowiedzialny?
Przedstawiciel odczytuje wyniki pracy. Katecheta krótko je podsumowuje.
III. ZAKOŃCZENIE
Uczniowie do zeszytu zapisują temat. Jako notatkę wpisują najciekawsze wnioski
z metaplanu.
Metody i formy pracy
modlitwa
skojarzenia
sondaż
ekspozycja obrazu
wykład
praca w grupach
metaplan
s. Urszula Myjak USJK