TEMAT: JAK STAĆ SIĘ DOBRYM OJCEM?

Transkrypt

TEMAT: JAK STAĆ SIĘ DOBRYM OJCEM?
Konspekt katechezy do szkoły ponadgimnazjalnej
TEMAT: JAK STAĆ SIĘ DOBRYM OJCEM?
Cel ogólny: Ukazanie nauki Kościoła dotyczącej płciowości mężczyzny i obowiązków z nią
związanych oraz ról i zadań męża i ojca.
Cele szczegółowe: Uczeń:
• wymienia cechy dobrego męża i ojca;
• wyjaśnia, że płciowość człowieka przejawia się poprzez ciało, psychikę, uczucia
i intelekt;
• wyjaśnia, że seksualność człowieka domaga się szacunku;
• uzasadnia, że relacje z Bogiem Ojcem wpływają na kształt relacji z ojcem ziemskim.
Metody i formy pracy: pogadanka, dyskusja, praca w grupach, drzewo decyzyjne.
Pomoce i środki dydaktyczne: drzewo decyzyjne, kartki, tablica.
Jeśli trzeba temat można przeprowadzić na dwóch godzinach lekcyjnych.
Czynności katechety, czynności ucznia, przebieg katechezy
Modlitwa.
Czynności porządkowe.
Metody i formy
pracy
modlitwa
I. WPROWADZENIE
Katecheta zadaje pytanie, na które uczniowie odpowiadają sobie pogadanka
w myślach, kto chce dzieli się swymi wspomnieniami (Czego nauczył
mnie mój tata? Co mu zawdzięczam?). Katecheta dzieli się swymi
refleksjami lub wypowiedziami z podręcznika s. 186.
II. ROZWINIĘCIE
Katecheta pyta uczniów: Jakie role spełnia ojciec w życiu młodego
człowieka? Młodzież odpowiada.
Katecheta dzieli klasę na 4 lub 6 grup (2-3 odpowiadają na pytanie praca w grupach
– Czym charakteryzuje się męskość? i 2-3 pracują nad tekstem
„Zagrożenia dla męskości” (s. 188 w podręczniku ucznia). Uczniowie
prezentują swoją pracę.
Katecheta następnie rozdaje grupom kartkę z drzewem decyzyjnym drzewo decyzyjne
i wprowadza w temat (dobre drzewo wydaje dobre owoce, w życiu
poznajemy człowieka po jego czynach – owocach jego życia; o ojcostwie
można dużo mówić, marzyć, ale życie zweryfikuje słowa). Młodzież
pracuje w grupach z podręcznikiem – s. 189-192: nadaje tytuły
poszczególnym częściom tekstu w podręczniku, zapisuje słowa
i określenia charakteryzujące prawdziwe ojcostwo, a następnie na tablicy
piszemy: BÓG OJCIEC i zapisujemy skojarzenia z tym związane oraz
weryfikujemy z tym, co zostało wcześniej powiedziane o ojcostwie.
dyskusja
III. ZAKOŃCZENIE
Katecheta podsumowuje katechezę.
Modlitwa końcowa
modlitwa
Beata Żukowska

Podobne dokumenty