Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 10 w

Transkrypt

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 10 w
Szkolny Program Profilaktyki
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91
IM. ORLĄT LWOWSKICH
WE WROCŁAWIU
1
Szkolny Program Profilaktyki
Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu
Wstęp
Profilaktyką określa się ogół działań zapobiegających powstawaniu u dzieci
niepożądanych przyzwyczajeń i postaw, błędów w uczeniu się.
Szkolny Program Profilaktyki (SPP) ma na celu kształtowanie postaw zdrowego
i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania agresji i używek, kształtowanie
umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym
w szkole. Wskazuje na budowanie porozumienia szkoła – dom – środowisko, ich wspólnej
aktywności wychowawczej i partnerstwa w podejmowaniu działań i decyzji wychowawczych
przeciw agresji dziecięcej i uzależnieniom.
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich
jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym
realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem
programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania
zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej
reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Program profilaktyki w swoich
założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy
i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować
uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje
Realizacja
programu profilaktyki
zachowania.
jest przewidziana na trzy lata, począwszy od roku
szkolnego 2015/2016 .
2.
•
Podstawa prawna:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997
r. uchwalona
przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród
w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze
zm.),
2
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (tj. Dz.U. 2015 poz. 1249)
•
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zm.),
•
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy
programowej
wychowania
przedszkolnego
oraz
kształcenia
ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226),
•
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2011 r.
Nr 231 poz. 1375 ze zm.),
•
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
•
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012 r.
poz. 124),
•
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).
3. Założenia programu:
1) główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom
ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań,
2) zadaniem Szkoły
jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie
działań, które służą powszechnie akceptowanym normom społecznym,
3) profilaktyka zachowań, stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco
w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz w ramach odrębnych zajęć
profilaktyczno-edukacyjnych,
4) profilaktyka w Szkole w kolejnych trzech latach będzie opierała się na następujących
działaniach:
3
a) wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także
z uczniem zdolnym,
b) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych - koła zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze i wychowawcze, w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów,
c) wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (w zakresie poszanowania norm, wartości
i autorytetów),
d) stwarzanie uczniom warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań ,
e) wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji
wychowawczych;
5) Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:
a) placówki kulturalno-oświatowe ( kino, teatry, muzea i inne):
•
uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
•
udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,
•
udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
b) placówki
oświatowo-opiekuńcze
(poradnia
psychologiczno-pedagogiczna,
poradnia zdrowia psychicznego):
•
pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
•
pomoc dzieciom z rodzin znajdujących się w sytuacjach trudnych,
•
udział w spotkaniach organizowanych przez psychologa, pedagogów i innych
specjalistów,
c) wymiar sprawiedliwości (sąd, kuratorzy, policja):
•
współpraca z kuratorem, sadem rodzinnym,
•
udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów na temat przeciwdziałania agresji
i przestępczości.
Szkolny Program Profilaktyki posiada opracowany plan działań, oraz spełnia następujące
założenia:

uzupełnia program wychowawczy szkoły,
4

odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej
i środowisku,

formy i sposoby działań zakresu profilaktyki pierwszorzędowej dostosowane
są do wieku uczniów,

zawiera jasno określone zasady i formy współpracy wychowawczej,

uwzględnia predyspozycje do prowadzenia zajęć wychowawczych,

tworzy warunki do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,

aktywizuje i integruje uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,

w miarę możliwości włącza rodziców do realizacji zadań wychowawczych.
Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich
skierowany jest do każdego ucznia – zdolnego i potrzebującego wsparcia psychologicznopedagogicznej oraz materialnej pomocy. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu
każdy z nich poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces na miarę swoich możliwości.
4. Cel główny SPP:
Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju ucznia. Zapobieganie występowaniu
niekorzystnych symptomów zagrażających prawidłowemu rozwojowi ucznia. Kształtowanie
postaw i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania nauczycieli,
uczniów i rodziców.
5. Cele szczegółowe:

kształtowanie umiejętności bycia asertywnym, unikania konfliktów, dbania o zdrowie
fizyczne i psychiczne,

wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach
uzyskania pomocy

kształtowanie postawy, w której uczeń unika nikotyny, alkoholu, narkotyków,
dopalaczy, zdrowo i higienicznie się odżywia,

kształtowanie postawy świadomego i umiejętnego korzystania z mass-mediów,

kształtowanie umiejętności prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia,

kształtowanie umiejętności stosowania pozytywnych wzorców zachowań,

podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów w domu, w szkole, na ulicy
oraz podczas zabaw.
5
6. Zakres działań SPP:
1. Profilaktyka zdrowia.
2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
3. Profilaktyka uzależnień - nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze.
4. Komunikacja, umiejętności interpersonalne i kompetencje społeczne.
5. Wsparcie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji.
7. Działania w poszczególnych obszarach będą realizowane w ramach:
• zajęć z wychowawcą,
• zajęć warsztatowych prowadzonych przez pedagoga i psychologa,
• nauczania różnych przedmiotów,
• zajęć pozalekcyjnych,
• zajęć świetlicowych,
• wycieczek szkolnych,
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, o charakterze
terapeutycznym
• zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych w tym prowadzonych przez instytucje
zewnętrzne.
Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami i jest
procesem wspomagania uczniów w radzeniu sobie z problemami i zagrożeniami, procesem
ograniczającym i likwidującym czynniki, które zaburzają ich prawidłowy rozwój.
8. Spodziewane efekty realizacji celów i działań:
1.Wyciszenie agresji.
2.Wyćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia.
3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów.
4. Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.
5. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole.
6. Wolność od nałogów.
7.Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych
sytuacjach wychowawczych.
8. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.
6
9. Podniesienie poziomu świadomości występujących zagrożeń i sposobów zapobiegania im.
10. Poprawa kultury zachowań i kultury języka.
11. Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji.
7
W ramach realizacji podstawowych treści Szkolnego Program Profilaktyki na dany rok szkolny uwzględnia się następujące etapy
działalności:
Działania szkoły w zakresie profilaktyki pierwszego stopnia:
Działania profilaktyczne skierowane do uczniów w oparciu o modele informacyjny i edukacyjny. Model informacyjny ma na celu ułatwienie
uczniom wejście w społeczność szkolną poprzez znajomość norm i zasad, dostarczenie rzetelnej wiedzy o uzależnieniach i ich skutkach
oraz wyjaśnienie mechanizmów uzależnień,
zmniejszenie stresu związanego z nauką szkolną. Działania profilaktyczne skierowane
do młodzieży w oparciu o model edukacyjny opierać się będą na wspieraniu rozwoju osobowego uczniów, obejmuje działania zorientowane
na właściwy wybór, rozwijanie samoświadomości i samooceny. Zawiera również rozwijanie umiejętności społecznych poprzez kształtowanie
i rozwijanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, przygotowywanie młodych ludzi do radzenia sobie z negatywną presją
rówieśników, tzw. psychiczne uodpornienie, kształtuje postawy asertywności, uczy mówienia NIE, wyrażania własnych opinii i oczekiwań oraz
dobierania sobie przyjaciół.
8
Działania
Zamierzone osiągnięcia uczniów
Sposoby realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami
-
szkoły.
obowiązki.
Zapoznanie z prawami dziecka
Uczeń
zna
swoje
prawa
i - godziny wychowawcze, Wychowawcy
pogadanki,
- Uczeń jest świadomy konsekwencji indywidualne,
sowich działań;
rozmowy
zajęcia
z
policją\ strażą miejską
- Zna swoje prawa.
Zapoznanie z zagrożeniami XXI wieku (m.in.
- Uczniowie mają świadomość
- godziny wychowawcze, Wychowawcy,
uzależnienia, Mass media).
szkodliwości używek.
zajęcia w klasach
- Uczeń zna podstawowe zagrożenia
i sposoby radzenia sobie w
sytuacjach trudnych
- Uczniowie potrafią mówić NIE
9
nauczyciele
przedmiotowcy
Utrwalenie
uczenie
zachowań
asertywnych
konstruktywnego
oraz - konflikty rozwiązuje rzeczowo, Pogadanki,
rozwiązywania nieinwazyjnie;
wychowawcze lub zajęcia pedagodzy,
 potrafi opanować negatywne warsztatowe
konfliktów i zapobiegania agresji.
lekcje Wychowawcy,
emocje, nie jest agresywny;
dotyczące psycholog
agresji i przemocy w kl.I-
 wie co to jest przemoc i agresja VI
i jak im zapobiegać;
 wie do kogo zwrócić się o
pomoc.
Radzenie
sobie
i sytuacjami trudnymi.
ze
stresem
 Uczeń dostrzega przejawy
sytuacji trudnych
 umie określić swój problem;
 zna techniki pokonywania
Pogadanki,
lekcje Wychowawcy,
wychowawcze lub zajęcia psycholog,
warsztatowe
dotyczące pedagodzy
dotyczące radzenia sobie w
sytuacjach
problemowych
lub stresogennych.
stresu;
 stosuje metody relaksacyjne.
10
Rozmowy indywidualne
Promowanie zdrowego stylu życia.
 Uczeń zna i stosuje zasady Rozmowy z pielęgniarką Wychowawcy
higieny osobistej;
 zna i stosuje zasady zdrowego
odżywiania się;
szkolną;
Przeprowadzenie
fluoryzacji i zachęcanie do
 uprawia sport, uczestniczy w
zajęciach wychowania
higieny jamy ustnej;
za własne zdrowie.
11
nauczyciele
przyrody,
nauczyciele
w-f,
pielęgniarka
szkolna,
Lekcje wychowawcze;
fizycznego;
 ma poczucie odpowiedzialności
klas,
Zajęcia sportowe, w-f;
Lekcje przyrody.
wychowawcy
świetlicy szkolnej
Rozwijanie
kompetencji
propagowanie
tolerancji
przejawom dyskryminacji.
społecznych,
i
zapobieganie
 Uczeń zna i przestrzega swoje Lekcje
prawa i obowiązki
wychowawcze- Wychowawcy,
zapoznanie
 zna i przestrzega podstawowe Szkoły;
ze
rozmowy
zasady i normy współżycia uczniami
społecznego
Statutem nauczyciel,
z pedagog,
kształtujące psycholog
postawy
kulturalnego
 zna konsekwencje wynikające z zachowania się.
nieprzestrzegania
Statutu
Szkoły oraz Systemu Oceniania
Zachowań;
 zna podstawowe zasady
dobrego wychowania i stosuje
się do nich;
Pogadanki
lub
warsztatowe
zajęcia
dotyczące
kształtowania i utrwalania
zachowań
społecznie
pożądanych uczniów w kl.IVI
 uczestniczy w ustalaniu
regulaminu klasowego i
Dostrzeganie i wzmacnianie
podporządkowuje się mu;
zachowań
społecznie
 dba o dobry wizerunek szkoły;
pożądanych
 jest tolerancyjny;
podczas
naturalnych
 kulturalnie reaguje na
sytuacji
wychowawczych
odmienność innych ludzi;
 wie, że należy nieść pomoc
12
oraz
życia
klasy i szkoły
uczniów
społecznego
Zajęcia
innym.
z
policjantem\strażnikiem
miejskim.
Profilaktyka uzależnień.
 Uczeń rozumie pojęcia: nałóg, Zajęcia
z
zakresu Psycholog,
profilaktyki uzależnień
używki,
 uzależnienie,
pedagog
alkohol,
Wychowawcy,
Lekcje
narkotyki,
 dopalacze;
wychowawcze
i nauczyciele,
Samorządowy
przedmiotowe
 zna zgubny wpływ nikotyny i
alkoholu
na
klasowe i szkolne
organizm
Przygotowanie
człowieka;
apelu
z
profilaktyki
zagrożeń zakresu
związanych ze spożywaniem uzależnień pt. „Umiem
powiedzieć NIE”
środków psychoaktywnych;
 jest
 umie
świadomy
przeciwstawić
niewłaściwym
się
naciskom
innych, potrafi odmówić.
13
Uczenie
świadomego
i umiejętnego korzystania ze
współczesnych mediów.
 Uczeń
świadomie
dobiera Zajęcia
uzależnienia od Internetu dla Nauczyciele informatyki
programy telewizyjne i radiowe;
 umie
właściwie
korzystać
dotyczące Wychowawcy klas
z uczniów.
Udział
komputera i Internetu;
w
spektaklach Nauczyciel bibliotekarz
Wychowawcy świetlicy
 posiada umiejętności oddzielania profilaktycznych.
postaci fikcyjnej od rzeczywistych; Zajęcia
 zna
zagrożenia
z
długotrwałego
telewizji,
pracy
i
biblioteczne
świata
wynikające dotyczące
oglądania rzeczywistego i fikcyjnego.
zabawy
komputerem;
z Zajęcia
dotyczące
świetlicowe
środków
 zna zagrożenia wynikające z gier masowego przekazu oraz
multimedialnych i korzysta z gier świata reklam i fikcji –
uczniowie uczęszczający na
dostosowanych do ich wieku.
świetlicę.
14
Ukazanie uczniom rodzajów
 Uczeń zna rodzaje zagrożeń;
zagrożeń,
uświadomienie
 potrafi bezpiecznie poruszać się po
przyczyn
i
skutków
wynikających
z
nierozważnego zachowania.
Pogadanki dla uczniów
drodze;
 zna rodzaje służb dbających o
Zajęcia ze strażą miejską\
policją
Apel.
zdrowie i bezpieczeństwo;
Wychowawcy, współpraca ze
Strażą Miejską/Policją
Samorząd Uczniowski
Nauczyciele przedmiotów
 wie do kogo zwrócić cię o pomoc Zapoznanie z ogólnymi
w różnych sytuacjach;
zasadami bezpieczeństwa na
 wie jak zachować się, gdy jest lekcjach.
zaczepiany przez nieznajomych;
 zna
podstawowe
zasady
bezpieczeństwa;
 umie bawić się bezpiecznie.
Zapoznanie
z
pierwszej pomocy.
zasadami
 zna
zasady
umiejętnego Lekcje pierwszej pomocy. Wychowawcy
klas
we
współpracy
nauczyciele
zagrożenia i udzielania pierwszej
przedmiotów,
Samorządy
pomocy;
Uczniowskie
reagowania
w
sytuacjach
 pamięta ważne telefony (policja,
straż
pożarna,
pogotowie
ratunkowe)
15
Działania profilaktyczne skierowane do rodziców:
Działania
Zamierzone osiągnięcia
Sposoby realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Informowanie o: pracy szkoły i jej
- Rodzic zna dokumenty szkolne
regulaminach, funkcjonowaniu dziecka w
- Rodzic posiada wiedzę na temat szkoły (Statut Szkoły, WSO, pedagodzy,
szkole
funkcjonowania swojego dziecka w Szkolny Program Profilaktyki psycholog
Zapoznanie z dokumentacją
Program
szkole
Wychowawczy).
Wskazanie źródeł informacji o
szkole – strona internetowa,
biblioteka.
Informowanie o wynikach w
nauce
i
Indywidualne
rodzicami.
16
zachowaniu.
rozmowy
z
Wychowawcy,
Włączanie rodziców do pracy na rzecz klasy i
- Rodzice aktywnie uczestniczą w Spotkania z wychowawcami Wychowawcy,
szkoły.
życiu klasy i całej społeczności (indywidualne i grupowe).
przedstawiciele
Wspólne ustalenia z rodzicami RR
organizacji życia szkoły.
szkolnej
Korzystanie
z
wiedzy,
i
wsparcia
doświadczenia
rodziców
dla
polepszania
funkcjonowania
wszystkich
Pomoc
szkoły
jej
we
aspektach.
rodziców
przy
organizacji imprez klasowych
i szkolnych.
Angażowanie
wykonywania
rodziców
do
działań
użytecznych na rzecz klasy i
szkoły
17
Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu
Rodzice
posiadają
wiedzę
wychowania i profilaktyki
umiejętności wychowawcze.
i Udzielanie pomocy w ramach Wychowawcy
poradnictwa „ Rodzicem być”
Rodzice posiadają wiedzę dotyczącą Konsultacje,
porady
(pedagog, Przedstawiciele
uzależnień oraz instytucji i osób specjalistyczne
niosących
pomoc
w
sytuacjach
klas,
psycholog szkolny, logopeda, RR
nauczyciele )
trudnych.
Organizowanie
dla
warsztatów
rodziców
zgodnie
z
zapotrzebowaniem.
Indywidualne
spotkania
wychowawcą,
z
pedagogiem,
dyrektorem szkoły.
Aktualizację
informacyjnych
gazetek
ściennych.
Poszerzanie wiedzy rodziców w zakresie
Rodzice posiadają wiedzę dotyczącą Konsultacje,
odpowiedzialności i skutków prawnych.
odpowiedzialności
prawnej
w specjalistyczne.
substancji Przygotowanie
zakresie
informacyjnych.
psychoaktywnych.
18
porady Wychowawcy,
przedstawiciele
ulotek RR,
pedagodzy,
psycholog
Działania profilaktyczne/zadania skierowane do nauczycieli
Działania
Zamierzone osiągnięcia
Sposoby realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Nauczyciele
stale
pozyskują Doskonalenie warsztatu pracy.
Poszerzanie wiedzy nauczycieli w
-
zakresie profilaktyki.
informacje umożliwiające realizowanie Udział w szkoleniach.
Współpraca
zadań profilaktycznych.
w
Dyrektor
Szkoły
wychowawcy klas,
zespołach wszyscy
samokształceniowych.
Udział w WDN.
nauczyciele,
pedagodzy,
psycholog
Rozwój kompetencji
- Nauczyciele stale rozwijają swoje - wymiana doświadczeń
wychowawczych nauczycieli
kompetencje wychowawcze
- udział w doskonaleniu zawodowym
Wychowawcy
klas, pedagodzy
- aktywny udział w pracach zespołów
wychowawców
Działania szkoły w zakresie profilaktyki drugiego stopnia:
Profilaktyka drugiego stopnia to działania wczesnej interwencji mające na celu ujawnienie osób lub grup o najwyższym ryzyku
dysfunkcjonalności oraz pomaganiu im w redukcji tego ryzyka. To profesjonalna odpowiedź na konkretne trudności, zagrożenia i problemy.
19
W przypadku stwierdzenia zachowań nagannych (na podstawie rozmowy z wychowawcą, uczniem) pedagog lub dyrektor szkoły podejmują
działania zmierzające do zminimalizowania ich skutków, przezwyciężania zachowań destrukcyjnych i obniżenia prawdopodobieństwa
wystąpienia ich w przyszłości (tzw. profilaktyka objawowa). Po spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego (Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły,
pedagog\psycholog, wychowawca klasy, przedstawiciel policji \straży miejskiej, rodzic\ opiekun prawny ucznia) podejmowane są działania
interwencyjne m. in. kierowanie do specjalistycznych poradni, lekarzy, na zajęcia terapeutyczne.
EWALUACJA :
Sprawozdanie na koniec każdego półrocza, z którym Rada Pedagogiczna zapoznaje się na konferencji analitycznej, zawierające
informacje na temat zrealizowanych działań, wnioski z realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, a także ewentualne, nowe propozycje
działań.
20