Marta wyci¹g przepisów na www-2

Komentarze

Transkrypt

Marta wyci¹g przepisów na www-2
Zestawienie przepisów prawnych w Polsce dot. m.in. poszukiwania i wydobywania gazu
z łupków
Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska w Polsce, zgodne z prawodawstwem Unii
Europejskiej, odnoszą się do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, w tym do działalności
polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu oraz wydobywaniu kopalin ze złóŜ.
Zakres przepisów, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest stosować podczas działalności oraz
decyzje administracyjne i pozwolenia, jakie musi uzyskać przed jej rozpoczęciem, zaleŜą od wielu
czynników, m.in. lokalizacji przedsięwzięcia, konkretnych parametrów określających wielkość
produkcji / wydajność, rodzaj i ilość uŜywanych surowców i innych substancji oraz przewidywanej
technologii. Biorąc pod uwagę wymienione informacje, właściwy organ ochrony środowiska wydaje
w kaŜdym indywidualnym przypadku odpowiednie decyzje administracyjne i pozwolenia, określające
wymagania, które zapobiegać będą negatywnemu oddziaływaniu działalności na środowisko.
Ustawy i rozporządzenia mogące mieć zastosowanie do przedsiębiorców prowadzących działalność
polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu
oraz wydobywaniu węglowodorów ze źródeł
niekonwencjonalnych
1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U 2004 r. Nr 10 poz. 220 z późn.
zm.
2. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) wraz
z rozporządzeniami.
3. Rozporządzenia, w tym przede wszystkim: w sprawie Prawa geologicznego i górniczego, dokumentacji
geologicznych oraz z zakresu kompetencji WUG:
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie przetargu na nabycie prawa
uŜytkowania górniczego (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2012 r. poz. 101)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów
górniczych (Dz. U. 2011 r. Nr 286, poz. 1685.)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii (Dz. U. 2011 r. Nr 275, poz. 1629)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej
złoŜa kopaliny (Dz. U. 2011 r. Nr 291, poz. 1712)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. Nr 282, poz. 1657)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji
geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoŜa kopaliny
(Dz. U. Nr 262, poz. 1568)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk
odpadów (Dz. U. Nr 298, poz. 1771)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druku informacji
dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz
podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658)
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych
z instalacji (Dz. U. 2011 Nr 95 poz.558)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U 2010 Nr 130
poz.881)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2010 Nr 130 poz. 880)
•
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz.U. 2010 Nr 130 poz. 879)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (DZ.U.
2003 Nr 192 poz.1883)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008 Nr 206
poz.1291)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz
terminów i sposobu ich prezentacji (Dz.U. 2008 Nr 215 poz. 1366)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu
o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej (Dz.U.
2002 Nr 58 poz.535)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz.U 2007 Nr 120 poz.826)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 Nr 16 poz.87)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2001 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165 poz. 1359)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze
środowiska (Dz.U.2008 Nr 196 poz.1217)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości naleŜnych
opłat (Dz.U. Nr 2009 Nr97 poz.816)
4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. 2005 r. Nr 239 poz.219 z późn.zm
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 Nr 137 poz. 984)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń
kanalizacyjnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 Nr 233 poz.1988)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas
substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2004 Nr 180 poz.1867)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. 2010 Nr 138 poz.934)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz.U. 2008 Nr 143 poz.896)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 2008 Nr 162 poz.1008)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach Dz.U.2007 Nr 39 poz.251
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 w sprawie warunków, w których uznaje się,
ze odpady nie są niebezpieczne (Dz.U. 2004 Nr 128 poz.1347)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoru formularzy słuŜących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych
o odpadach (Dz.U. 2010 Nr 249 poz.1673)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 Nr 249 poz.1674)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu
stosowania przepisów o przewoŜeniu drogą towarów niebezpiecznych do transportu odpadów
niebezpiecznych (Dz.U. 2002 Nr 236 poz.1986)
6. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych Dz.U. 2008 Nr 138, poz.865
•
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. 2011 Nr 86 poz.477)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów
wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz.U.2011 Nr 175 poz. 1048)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2008 Nr 199
poz.1227 z późn.zm.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010 Nr 213, poz. 1397)
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz.U. 2007 Nr 44 poz.287 tekst jednolity
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2004 Nr 92 poz.88 z późn.zm
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz.U.2007 Nr 42 poz.276 z późn.zm.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których
działalność związana z naraŜeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania
zezwolenia albo zgłoszenia oraz przypadków w, w których moŜe być wykonywana na podstawie
zgłoszenia (Dz.U. Nr 137 poz. 1153 z późn.zm)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 Nr 63 poz.332.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie Dz.U.2007 Nr 75
poz.493 z późn.zm.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny
wystąpienia szkody w środowisku (Dz.U. 2008 Nr 82 poz.501)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań
naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz.U.2008 Nr 103 poz.664)
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
Dz. U. 2002 r. Nr 199 poz.1671 z późn. zm.
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U. 2004 r. Nr 121 poz.1266 tekst
ujednolicony
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.1960 Nr 30 poz.168
z późn. zm.