pobierz

Transkrypt

pobierz
Załącznik nr I do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy-miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
•••
;ff
Budiet ~
Ob~ WAtels~,i
D~ 7of(_
//t;
(nr ewidencyjny zadania)
Formularz zgłoszeniowy zadania w ramach GBO
Imię i nazwisko zgłaszającego
MATEUSZ TOMALSKI
Okręg:
Adres
STRZEMIĘCIN OKRĘG NR.8
formularz można złożyć jedynie dla
okręgu swojego zamieszkania
(patrz wykaz okri;gów)
Nr PESEL
formularze mogą składać osoby,
które w roku edycji GBO
ukończa co najmniej 16 łat :
Kontakt
I
-
1Atrres e-1
Typ zadania
ł Zadanie okręgowe
I
Nazwa zadania
(max. 15 slów)
MONTAŻ OŚWIETLENIA I MONITORINGU NA OSADZIE GRUD
Upas zadama
co ma zostać zrealizowane, laki ma bvć efekt podletycb działań? (mal'. 1.000 znaków)
PLAN DOTYCZY OŚWIETLENIA I MONITORINGU PRZY NOWO POWSTAŁYCH
OBIEKTACH NA OSADZIE GRUD. PROJEKT OBEJMUJE:
• 5 SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
• SLAMPLED
• 8KAMERHD
EFEKTEM PODJĘTYCH DZIAŁAŃ MA BYĆ POPRAWA BEZPIECZEŃSTW A NA
OBIEKCIE
Lekahzacja
dokładny adres, opisowe określenie obszaru, loll.all21cja zadania u. zalączone] mapce
OSADA GRUD NA OSIEDLU STRZEMIĘCIN PRZY UL.ŚNIADECKICH 19
TEREN SKATEPARKU, SIŁOWNI PLENEROWEJ I PLACU ZABAW
OBRĘB 106; DZIAŁKA NR 60/9
Załącznik nr l do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy-miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
Prezentaqa zadania
plany, szklee sytw\cyjne oraz Inne materia!)~JH't!Untuj~ce7~e
•
•
•
ELEMENTY:
S SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
5LAMPLED
SKAMERHD
ROZMIESZCZENIE
ELEMENTÓW Z POPROWADZONYMI PRZEWODAMI
PRZEDSTAWIONE ZOSTAL Y NA MAPCE W ZALĄCZNIKU
(ZAŁĄCZNIK NR.3)
Uzasadmeme reahzacji zadania
Ilio zyska (lakłe: grupy mleułrańców, grupy społeczne) w wynikn reafu.acJizadania;
jaki problem ron.·hp.e -.i:rcalhowanle zadania (ma,: 1.000 ntaków)
NOWO POWSTAŁE OBIEKTY NA OSADZIE GRUD DOBRZE SPEŁNIAJĄ SWOJĄ
FUNKCJĘ. DZIECI, MŁODZIEŻ ORAZ DOROŚLI CHETNIE KORZYSTAJĄ Z TEGO
OBIEKTU. OŚWIETLENIE SPRAWł, ŻE MŁODZIEŻ BEDZIE DŁUŻEJ I CHĘTNIEJ
UPRAWIAĆ SPORTY, A MONITORING POPRA Wł BEZPIECZENIEŃSTWO
KORZYSTAJĄCYCH I ZAPOBIEGNIE EFEKTOM WANDALIZMU, KTÓRE MIAŁY JUŻ
WCZEŚNIEJ TAM MIEJSCE.
Szacowany koszt zadania
KOSZTORYS:
KAMERA: 550 ZŁ - 8 SZ..T
SŁUP: 800 ZŁ - 5 SZT
REJESTRATOR: 2 400 ZL-1 SZT
LAMPA LED: 350 ZL- 5 SZT
MOST RADIOWY: 1100 ZŁ - 1 SZT
PRACE ZIEMNE: 4 550 ZL
OKABLOWANIE: 3 300 ZŁ
MONTAŻ I URUCHOMIENEI: 3 200ZŁ
DOKŁADNY SZACOWANY KOSZTORYS PROJEKTU NA ZALA,CZNIKU NR.4
Załączniki oof ormularza zgloszemowego
(o Oe nie zostały 'fl'Ylnłenlonew póSZCUgólnychpunktach)
1.
LISTA POPARCIA ZADANIA
zalącznik obligatoryjny
2. ZAŁĄCZNIK NR.2 (OŚWIADCZENIE)
3. ZAŁĄCZNIK NR.3 (MAPA)
4. ZAŁĄCZNIK NR.4 (KOSZTORYS)
5.
.
.
Załącznik nr l do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy-miasto Grudziądz (Grudziądza)
w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego
OŚWIADCZENIA:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r.
poz. 1182, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych
konsultacji wydatków z budżetu Miasta Grudziądza, czyli GBO.
Oświadczam, iż wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Czytelny podpis (imię i nazwisko) składającego formularz
Grudziądz dnia 08.03.2016 r.
Kam-System
ul. Cegielniana 21 86-300 Grudziądz
tel. 56 477 55 97
Nip 592-181-56-91 Regon 341197837
Oferta
Budowa monitoringu HD „ Osady Grud"
wraz z transmisją do Straży Miejskiej w Grudziądzu
i oświetleniem terenu
--
r"""'..._,..,,,,.,,.,,..,..,,.. •••••
-------·
p
sprzęt
ilość
1
Kamera HD 1080P 36 IR LED+
zasilacze DH 2220RP
I
Cena netto
Wartość
8
550.00
4 400.00
800.00
4 ooo.oo
2
Słup stalowy 120mm/6,5m
. 5
3
Rejestrator BSC CVR 1601
HDD 2TB
I
2 400.00
2 400.00
4
Lampa led 60W
5
350.00
1 750.00
5
Most radiowy 802.11 a/n
1
1 100.00
1 100.00
Wykonanie przyłącza elektrycznego 1
wraz z pracami ziemnymi 200m
4 550.00
4 550.00
Okablowanie /materiały montażowe l
3 300.00
3 300.00
3 200.00
3 200.00
6
7
8
9
I
1
Montaż iuruchomienie
Razem netto
10 Razem brutto
1
24 700.00
30 381.00
.
i
i
Załączniknr 2 do Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami gminy-miasto Grudziądz
(Grudziądza) w ramach GrudziądzkLfMB°dżtJ3~by,ti'kiego
Miejski Ośrorlei Rekreacji i Wypoczynku
ul. Za Basenem 2
86-300
GRUOZ!ĄDZ
tel./fax 46-256- 54, 46-240-91
Grudziądz,
.
- 1 (Nazwa i adres)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany oświadczam, że przyjmę do nieodpłatnego administrowania i
utrzymywania
~
s+~
Wl.Q~(~~-·~Vl.~l1
~:
.Q.~~1e) -'~-~-
.
.. .. .. .. .. . .. .. ... mający powstać w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego, który
będzie stanowił własność gminy-miasto Grudziądz. Nieruchomość na której wybudowany
zostanie obiekt o którym mowa powyżej położona jest w Grudziądzu przy ul.
.0$.q~q
Gv.~
,
oznaczona jako działka nr,fJtt.., obręb nr .
własność
' .
•
.
miejszym oświadczam, ze zobowiązuję się m.in. do:
i~rr~
.1.P.~ . , stanowi
dozorowania obiektu;
2) ponoszenia kosztów eksploatacji obiektu, w tym w szczególności: utrzymania
porządku i czystości na terenie obiektu, oświetlenia;
3) zawarcia umowy ubezpieczenia majątkowego obiektu oraz ubezpieczenia OC jako
posiadacza obiektu od ewentualnych szkód odniesionych przez osoby korzystające
z obiektu, za które ponosi odpowiedzialność posiadacz obiektu;
4) utrzymywania obiektu w należytym stanie, w szczególności dokonywania jego
konserwacji, napraw uszkodzeń będących następstwem wandalizmu łub dewastacji
1)
miema;
5)
.
·············~&~~---········
(data, czytelny podpis właściciela nieruchomości)

Podobne dokumenty