Pobierz dokument

Komentarze

Transkrypt

Pobierz dokument
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO
(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
03.11.2006 06022925.9
(19) PL
(11) PL/EP
(13)
(51)
1783423
T3
Int.Cl.
F21S 8/02 (2006.01)
E04F 15/04 (2006.01)
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej
(54)
(97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono:
14.04.2010 Europejski Biuletyn Patentowy 2010/15
EP 1783423 B1
E04F 15/20 (2006.01)
Tytuł wynalazku:
System do zabudowy elementu dekoracyjnego w wykładzinie oraz odpowiednia wykładzina
(30)
Pierwszeństwo:
04.11.2005 DE 200510053156
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
09.05.2007 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2007/19
(45)
O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:
PL/EP 1783423 T3
28.02.2011 Wiadomości Urzędu Patentowego 2011/02
(73)
Uprawniony z patentu:
Fritz Egger GmbH & Co, Unterradlberg, AT
(72)
Twórca(y) wynalazku:
JOHANN DÜRNBERGER, Erpfendorf, AT
THOMAS REITER, St. Johann in Tirol, AT
(74)
Pełnomocnik:
rzecz. pat. Alicja Rogozińska
POLSERVICE
KANCELARIA RZECZNIKÓW
PATENTOWYCH SP. Z O.O.
ul. Bluszczańska 73
00-712 Warszawa
Uwaga:
W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący
udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za
sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).
84P26324PL00
EP 1 783 423 B1
Opis
[0001]
Wynalazek dotyczy systemu do zabudowy elementu
dekoracyjnego, korzystnie elementu oświetleniowego, w wykładzinie podłogowej, ściennej lub sufitowej, obejmującej
5
pewną liczbę paneli. Ponadto wynalazek dotyczy wykładziny
do podłogi, ściany lub sufitu, obejmującej pewną liczbę paneli.
[0002]
Elementy dekoracyjne wyżej wymienionego rodzaju
są już znane z praktyki, przy czym te elementy dekoracyjne
10
stanowią zwłaszcza elementy oświetleniowe. Elementy dekoracyjne z reguły nasadza się na ramkę bądź w nią wstawia, aby
razem z nią zabudować je w wykładzinie. Element dekoracyjny
może wtedy mieć wzór, ilustrację, znak lub temu podobne.
Dodatkowo lub alternatywnie w elemencie dekoracyjnym może
15
być także przewidziany środek świecący, z którego w razie
potrzeby emitowane jest światło przez płytę, na przykład do
góry.
Gdy
w
elemencie
dekoracyjnym
znajduje
się
środek
świecący, znajduje się on z reguły w obrębie ramki, która
pełni funkcję ramki do zabudowy. Oświetlenie elementu deko20
racyjnego służy w pierwszym rzędzie do celów dekoracyjnych.
[0003]
I
tak,
przykładowo
publikacja
WO
03/025455
A1
ujawnia urządzenie oświetleniowe do zabudowy w podłodze,
przy czym otaczająca element oświetleniowy obudowa ma skierowane na zewnątrz kołnierze, na których są przykładowo
25
umieszczone płyty podłogowe, oraz skierowane do wewnątrz
kołnierze, na których jest umieszczony element dekoracyjny
w postaci przepuszczalnej dla światła płyty wierzchniej.
Grubość płyty wierzchniej jest przy tym tak dobrana, że od-
2
wrotna względem obudowy strona płyty wierzchniej jest usytuowana płasko względem płyt podłogowych.
[0004]
Niekorzystne w znanych elementach dekoracyjnych
jest to, że z panelami określonego typu z powodu różnych
5
grubości musi być używany określony element dekoracyjny,
określona ramka lub określona całość złożona z elementu dekoracyjnego i ramki. Przy dużej liczbie grubości paneli są
więc nieuniknione wysokie koszty składowania. Dodatkowo zapotrzebowanie na pojedyncze elementy dekoracyjne bądź ramki
10
dotyczy jedynie tak niewielkich ilości, że ekonomiczna ich
produkcja jest prawie niemożliwa bądź bardzo droga. Problemy powstają również wtedy, gdy elementy dekoracyjne, których ramka lub całość złożona z elementu dekoracyjnego i
ramki, nie zostaną, na przykład przez przeoczenie, ułożone
15
w wykładzinę razem z przewidzianymi dla nich panelami. Elementy dekoracyjne albo wystają z wykładziny, albo są zagłębione w wykładzinie, co w każdy przypadku wygląda nieestetycznie. W pierwszym przypadku elementy dekoracyjne mogą
dodatkowo łatwo grozić potknięciem, podczas gdy w odwrotnym
20
przypadku gromadzenie się brudu na brzegach elementu powoduje, że cierpi na tym jego estetyka.
[0005]
U podstaw niniejszego wynalazku leży zatem tech-
niczny problem zaproponowania systemu i wykładziny wspomnianego na wstępnie rodzaju, w których można uniknąć wad
25
znanych ze stanu techniki.
[0006]
Wskazany powyżej problem techniczny jest w syste-
mie wspomnianego na wstępie rodzaju rozwiązywany przez cechy zastrzeżenia 1.
3
[0007]
System zawiera ramkę i co najmniej jedną prze-
kładkę, przy czym ramka na co najmniej dwóch przeciwległych
stronach ma wystające na zewnątrz kołnierze.
[0008]
5
Co najmniej jedna przekładka jest ukształtowana
do ułożenia na kołnierzach pod co najmniej jednym z paneli.
Innymi
słowy,
co
najmniej
jedna
przekładka
jest
tak
ukształtowana, że można ją umieścić na obu kołnierzach, a
na nich z kolei można umieścić co najmniej jeden panel. W
obszarze kołnierzy powstaje zatem w razie potrzeby swego
10
rodzaju konstrukcja warstwowa, składająca się z kołnierza
jako warstwy dolnej, przekładki jako warstwy środkowej i
panelu jako górnej warstwy wykładziny. Aby zapewnić dobrą
stabilność wykładziny w obszarze kołnierzy, długość i szerokość co najmniej dwóch przekładek odpowiada korzystnie w
15
zasadzie długości i szerokości kołnierzy.
[0009]
jedna
Istotne w tym kontekście jest to, że co najmniej
przekładka
jest
ukształtowana
do
umieszczenia
wierzchniej strony elementu dekoracyjnego w zasadzie w jednej płaszczyźnie względem wierzchniej strony co najmniej
20
jednego panelu. Przekładki mają więc grubość, która odpowiada za to, że powierzchnie co najmniej jednego panelu
przechodzą w przybliżeniu płasko w powierzchnię elementu
dekoracyjnego.
[0010]
25
W ten sposób osiąga się to, że element dekoracyj-
ny, jego ramka lub co najmniej całość złożona z elementu
dekoracyjnego i ramki z co najmniej dwoma typami paneli,
które mają różną grubość, można układać tak, by nie powodować wskutek wzajemnego przesunięcia poszczególnych elementów powstawania krawędzi na wierzchniej stronie wykładziny.
4
[0011]
Podczas
gdy
przykładowo
grubszy
panel
w
znany
sposób może zostać umieszczony bezpośrednio na kołnierzu,
alternatywnie także panel o mniejszej grubości razem z co
najmniej jedną przekładką może zostać użyty jako podkładka.
5
W obu przypadkach uzyskiwana jest w zasadzie płaska powierzchnia wykładziny, w której co najmniej jeden panel leży w jednej płaszczyźnie z elementem dekoracyjnym. Zamiast
o grubszym i cieńszym panelu można oczywiście mówić również
o większej lub mniejszej grubości panelu. Oba typy paneli
10
mają więc różną grubość, przy czym grubości te są jednak
korzystnie znormalizowane.
[0012]
Dzięki zastosowaniu co najmniej jednej odpowied-
niej przekładki, którą dostarcza się użytkownikowi w systemie razem z ramką, można więc układać odnośny element deko15
racyjny z odnośną ramką, łącząc go bez podejmowania dodatkowych środków, z różnymi typami paneli, bez konieczności
akceptowania przy tym z wad znanych ze stanu techniki.
[0013]
Oczywiście element dekoracyjny bądź całość złożo-
ną z elementu dekoracyjnego i ramki można też stosować z
20
więcej niż dwoma typami paneli o różnej grubości, jeżeli na
przykład system zawiera co najmniej jedną kolejną przekładkę, która jest dopasowana do stosowania z innymi typami paneli. Pojęcie "dopasowana" odnosi się przy tym z jednej
strony do grubości kolejnych przekładek, z drugiej zaś do
25
grubości poszczególnych typów paneli, a tym samym ostatecznie do różnic w grubości. Poza tym można oczywiście stosować także szereg znormalizowanych przekładek, które można
łączyć ze sobą w zależności od zastosowania. Wtedy element
dekoracyjny, co najmniej jednak całość złożoną z elementu
30
dekoracyjnego i ramki, można stosować z wieloma różnymi ty-
5
pami
panel,
bez
konieczności
konkretnego
dopasowywania
przekładek do tych typów. Trzeba jedynie umieścić w systemie wystarczającą liczbę, korzystnie różnych, przekładek.
[0014]
5
W szczególnie korzystnej postaci wykonania syste-
mu co najmniej jedna przekładka jest utworzona z materiału
kartonowego. Co najmniej jedna przekładka jest wtedy szczególnie korzystna do wytwarzania. Co najmniej jedna przekładka może też zostać zintegrowana w zbiorczym opakowaniu
ramki, wykonanym korzystnie również z materiału kartonowe-
10
go. Perforacje mogą wtedy ułatwiać wyjmowanie przekładki z
opakowania
zbiorczego.
Taka
integracja
pozwala
obniżyć
koszty materiału. Opakowanie zbiorcze ramki jest wtedy wykonane z tego samego materiału, co najmniej jedna przekładka, korzystnie więc z materiału kartonowego.
15
[0015]
W
innej
postaci
wykonania
systemu
co
najmniej
jedna przekładka jest wykonana z metalu. Zaletą wykonanej z
metalu przekładki jest to, że przekładka ta może być wytwarzana z bardzo dużą precyzją pod względem grubości. Ponadto
metal jest bardziej odporny i nie ustępuje pod obciążeniem
20
mechanicznym tak łatwo, jak przykładowo materiał kartonowy.
Ta podatność, przykładowo materiału kartonowego, mogłaby
mieć negatywny wpływ na płaskość powierzchni przekładki.
[0016]
W kolejnej postaci wykonania systemu ramka może
składać się z kilku części. Korzystnie części ramki są
25
identyczne lub co najmniej podobne do siebie. Zastosowanie
części, z których można składać ramkę, ułatwia układanie
wykładziny. Ponadto system jako taki może być pakowany w
sposób zajmujący mniej miejsca.
[0017]
30
Co najmniej jedna przekładka może zasadniczo mieć
dowolną grubość, która przykładowo może wynosić około 1,1
6
mm. Alternatywnie lub dodatkowo przekładka może być również
tak gruba, jak element tłumiący odgłos kroków. Wreszcie
grubość przekładki określa się w zależności od konkretnych
okoliczności.
5
[0018]
W co najmniej jednym panelu o określonej grubości
można zrezygnować z zastosowania co najmniej jednej przekładki, jeżeli grubość kołnierza odpowiada grubości, korzystnie znormalizowanego, elementu tłumiącego odgłos kroków, zaś grubość panelu odpowiada w przybliżeniu odstępowi
10
pomiędzy kołnierzem a wierzchnią stroną elementu dekoracyjnego. Elementy tłumiące odgłos kroków są wtedy po prostu
przykładane do kołnierza, z którym kończą się w jednej
płaszczyźnie. Przykładowo grubość kołnierza wynosi wtedy
około 1 mm. Alternatywnie lub dodatkowo dla poprawy możli-
15
wości wprowadzania zmian może być przewidziane, że grubość
kołnierza odpowiada w zasadzie grubości co najmniej jednej
przekładki.
[0019]
W jedynie przykładowej postaci wykonania systemu
odstęp pomiędzy wierzchnią stroną kołnierza a wierzchnią
20
stroną umieszczonego na ramce elementu dekoracyjnego wynosi
około 7,7 mm. Można jednak przewidzieć również każdy inny
wymiar, który uznawany jest za celowy. Zasadniczo wspomniany odstęp powinien odpowiadać grubości znormalizowanego panelu, wobec czego element dekoracyjny, co najmniej jednak
25
całość złożona z elementu dekoracyjnego i ramki z tym panelem, mogą być stosowane bez użycia przekładki, przy czym
wierzchnia
strona
elementu
dekoracyjnego
przechodzi
bez
przesunięcia w wierzchnią stronę co najmniej jednego panelu. W wymienionym, przykładowym przypadku panele o znorma30
lizowanej grubości zarówno 7,8 mm, jak też 7,6 mm, można
7
układać bez podejmowania żadnych innych środków razem z całością złożoną z elementu dekoracyjnego i ramki. Wprawdzie
albo element dekoracyjny, albo co najmniej jeden panel wystaje na 0,1 mm, jednak tak małe przesunięcie jest odbiera5
ne z reguły przez ludzkie oko jako płaskie bądź leżące w
jednej płaszczyźnie. Ponieważ tutaj w zasadzie rolę odgrywają estetyczne punkty widzenia, nie chodzi o absolutnie
perfekcyjnie zbieżne ustawienie powierzchni w jednej płaszczyźnie.
10
[0020]
Można także przewidzieć co najmniej jedną prze-
kładkę, która również jest ukształtowana do stosowania jako
podkładka pod ramkę. Dodatkowo lub alternatywnie można jednak także przewidzieć co najmniej jedną oddzielną podkładkę
do
15
podłożenia
pod
ramkę.
Zastosowanie
takiej
podkładki
umożliwia przykładowo układanie podłóg z różnej grubości
elementów
tłumiących
odgłos
kroków.
Gdy
należy
osiągnąć
szczególnie dobre tłumienie odgłosu kroków, wówczas z reguły są układane grubsze elementy tłumiące odgłos kroków. Aby
w takim przypadku panele nie wystawały poza element dekora20
cyjny, można pod nim dla wyrównania wysokości przewidzieć
podkładkę o odpowiedniej grubości.
[0021]
Aby można było zaproponować tanią podkładkę, pod-
kładka może być wykonana z materiału kartonowego. Szczególnie celowe jest - jak już opisywano dla przekładki - jeżeli
25
podkładka jest utworzona jako część zbiorczego opakowania
systemu. Opakowanie zbiorcze i podkładki są wtedy korzystnie z tego samego materiału.
[0022]
Podkładka ta może być też wykonana z metalu. Jest
to szczególnie celowe wtedy, gdy grubość podkładki ma wyka30
zywać wysoką precyzję i nie zmieniać się pod wpływem obcią-
8
żenia mechanicznego lub zmieniać się jedynie w niewielkim
stopniu.
[0023]
Podkładka ta może przykładowo mieć grubość około
1,4 mm, wobec czego w przypadku kołnierza o grubości 1,0 mm
5
można
bez
podejmowania
dalszych
środków
zastosować,
ko-
rzystnie znormalizowany, element tłumiący odgłos kroków o
grubości
2,5
mm.
Wymienione
wielkości
mogą
oczywiście
przyjmować także inne dowolne wartości.
[0024]
10
Korzystne jest ponadto, gdy podkładka ma postać
ramki. Podkładka może przy tym odpowiadać w przybliżeniu
wymiarom ramki. W tym przypadku nie trzeba z różnych stron
ramki przewidywać oddzielnych podkładek, lecz podkładkę tę
można przewidzieć w jednej operacji roboczej.
[0025]
15
Aby
zapobiec
niezamierzonemu
ześlizgiwaniu
się
ramki, można przewidzieć co najmniej jedną warstwę kleju.
Gdy warstwa kleju jest naniesiona na wierzchnią stronę kołnierza, wtedy z kołnierzem w zależności od stosowanego typu
panelu można skleić albo panel, albo co najmniej jedną
przekładkę. Dodatkowo lub alternatywnie można jednak rów-
20
nież co najmniej jedną stronę przekładki zaopatrzyć w warstwą kleju. Może być ona wtedy sklejona albo z panelem, albo z kołnierzem, przy czym w przypadku, gdy kołnierz również ma warstwę kleju, przekładka jest oczywiście sklejona
z panelem. Tego rodzaju unieruchomienie przekładki i panelu
25
jest osiągane także wtedy, gdy dwie wzajemnie przeciwległe
strony przekładki są zaopatrzone w warstwę kleju.
[0026]
Alternatywnie lub dodatkowo także jedna strona
podkładki do sklejenia z ramką może być zaopatrzona w warstwę kleju. Możliwa jest również podkładka z dwiema wzajem30
nie przeciwległymi warstwami kleju. Naklejanie podkładki na
9
powierzchnię przylegania układanej wykładziny jest jednak
mniej korzystne.
[0027]
Szczególnie proste i celowe w powyższym kontek-
ście jest, jeżeli warstwę kleju stanowi dwustronna taśma
5
klejąca.
[0028]
Wskazany na wstępie problem techniczny w przypad-
ku wykładziny opisanego na wstępie rodzaju jest ponadto
rozwiązywany przez cechy zastrzeżenia 6. Ramka i co najmniej jedna przekładka odpowiadają przy tym korzystnie sys10
temowi według jednego z zastrzeżeń 1 do 5.
[0029]
W każdym razie ramka ma na każdej z co najmniej
dwóch wzajemnie przeciwległych stron wystający na zewnątrz
kołnierz. Na tych kołnierzach jest umieszczona co najmniej
jedna przekładka, przy czym na tej przekładce jest z kolei
15
umieszczony co najmniej jeden z paneli. Istotna cecha tego
układu polega na tym, że element dekoracyjny i co najmniej
jeden panel tworzą przynajmniej dla ludzkiego oka równą powierzchnię bez uskoku.
[0030]
20
Zgodna z wynalazkiem wykładzina oparta jest na
wiedzy, że element dekoracyjny z panelami można zestawić w
estetycznie nienaganną wykładzinę, nawet wówczas, gdy właściwie stosuje się w tym celu zbyt cienki typ paneli. Różnica grubości jest kompensowana przez to, że między kołnierzami a co najmniej jednym panelem jest przewidziana co
25
najmniej jedna przekładka o odpowiedniej grubości. Dzięki
zastosowaniu przekładek dopasowanych do paneli o znormalizowanych grubościach możliwe jest układanie wykładziny także bez specjalnej fachowej wiedzy.
10
[0031]
Wykładzina jest szczególnie stabilna i trwała,
jeżeli co najmniej jedna przekładka jest sklejona z co najmniej jednym panelem i ewentualnie jednocześnie z kołnierzami. Oczywiście ze względu na koszty można przewidzieć
5
również tylko jedną warstwę kleju, nawet jeśli przez to
osiągana jest ewentualnie mniejsza stabilność.
[0032]
W szczególnie korzystnej postaci wykonania wykła-
dziny jest przewidziany element tłumiący odgłos kroków oraz
umieszczona
10
pod
ramką
podkładka.
Pozwala
to
wyrównać
w
przybliżeniu grubość elementu tłumiącego odgłos kroków.
[0033]
Podkładka razem z ramką i elementem dekoracyjnym
ma wówczas w zasadzie dokładnie taką samą wysokość, jak panele łącznie ze znajdującym się pod nimi elementem tłumiącym odgłos kroków. Zastosowanie podkładki pozwala wreszcie
15
na zastosowanie elementu tłumiącego odgłos kroków o większej grubości, przy czym panele wykładziny nie wystają poza
element dekoracyjny, mimo iż sam w sobie jest on przeznaczony do układania z cieńszymi elementami tłumiącymi odgłos
kroków.
20
[0034]
Grubość podkładki jest korzystnie dopasowana do
znormalizowanych grubości elementów tłumiących odgłos kroków, aby umożliwić układanie wykładziny bez specjalnej fachowej wiedzy. Można przy tym przewidzieć, że kołnierze razem z podkładką mają taką samą grubość, jak co najmniej je25
den element tłumiący odgłos kroków. Alternatywnie względem
tego podkładka ta może jednak również sama mieć taką samą
grubość, jak element tłumiący odgłos kroków, gdy prowadzi
to do korzystnej wykładziny.
11
[0035]
Dla zwiększenia stabilności lub dla łatwiejszego
układania wykładziny podkładka może być sklejona z elementem dekoracyjnym lub jego ramką do zabudowy.
[0036]
5
Wykładzina
oprócz
elementu
dekoracyjnego
i
co
najmniej jednego elementu tłumiącego odgłos kroków może zawierać jeszcze co najmniej jedną podkładkę, przy czym element dekoracyjny jest umieszczony na podkładce. W przeciwieństwie do tego większa liczba paneli, które razem z elementem dekoracyjnym tworzą wykładzinę, jest umieszczona na
10
co najmniej jednym elemencie tłumiącym odgłos kroków. Granicząc z elementem dekoracyjnym, co najmniej jeden z paneli
spoczywa na kołnierzach wystających na zewnątrz co najmniej
na dwóch wzajemnie przeciwległych stronach, przy czym kołnierze i podkładka razem mają wysokość, która w zasadzie
15
odpowiada grubości co najmniej jednego elementu tłumiącego
odgłos kroków. Dzięki podkładce wykładzina może być układana także z elementami tłumiącymi odgłos kroków, które do
układania z elementem dekoracyjnym same w sobie byłyby właściwie zbyt grube, żeby co najmniej jeden panel nie wysta-
20
wał nad element dekoracyjny lub odwrotnie. Zbyt grube elementy tłumiące odgłos kroków stanowią w tym sensie w szczególności takie, które są grubsze niż kołnierze.
[0037]
Poniżej wynalazek jest objaśniany bliżej w opar-
ciu o rysunek, przedstawiający jedynie korzystne przykłady
25
wykonania. Na rysunku poszczególne przedstawiają:
fig. 1
element dekoracyjny w widoku z góry,
fig. 2
wykładzinę z zastosowaniem elementu dekoracyjnego
z fig. 1 w przekroju A-A z fig. 1,
12
fig. 3
pierwszą wykładzinę według wynalazku z zastosowaniem pierwszego systemu według wynalazku, w przekroju A-A z fig. 1,
fig. 4
5
drugą wykładzinę z zastosowaniem drugiego systemu
w przekroju A-A z fig. 1,
fig. 5
pojedyncze części trzeciej wykładziny według wynalazku w widoku perspektywicznym, w rozłożeniu,
oraz
fig. 6
10
pojedyncze części czwartej wykładziny według wynalazku, w widoku perspektywicznym, w rozłożeniu.
[0038]
W ukazanym na fig. 1 elemencie dekoracyjnym 2
chodzi o element oświetleniowy, w którym można umieścić nie
przedstawiony tutaj środek świecący. Element dekoracyjny 2
ma postać szyby, korzystnie szyby ze szkła mlecznego, i
15
jest osadzony na prostokątnej ramce 3 (porównaj fig. 2 do
4). W widoku z góry, z uwagi na założoną przejrzystość,
element dekoracyjny 2 nie jest widoczny jako oddzielny element. Ramka 3 do zabudowy ma dwa wystające na zewnątrz kołnierze 4. Kołnierze 4 są przy tym rozmieszczone na spodzie
20
ramki 3 do zabudowy, jak wynika w szczególności z fig. 2 do
4. Wreszcie kołnierze 4 są zatem dostosowane do ułożenia na
powierzchni
podparcia,
na
przykład
(nie
przedstawionej)
podłodze.
[0039]
25
Jest zrozumiałe, że przedstawiony na fig. 1 i o
tyle korzystny przykład wykonania elementu dekoracyjnego 2
przedstawia tylko jeden z wielu możliwych przykładów wykonania. Nawet gdy nie jest to bezwzględnie konieczne, kołnierze 4 w przedstawionym na fig. 1 elemencie dekoracyjnym
2 rozciągają się na całej długości odpowiednich boków ramki
13
3 do zabudowy. Ponadto element dekoracyjny 2 może być wykonany
także
z
innych
materiałów,
przy
czym
są
możliwe
wszystkie materiały, które zapewniają pożądane wrażenie estetyczne. Nie gra również żadnej roli to, czy w elemencie
5
dekoracyjnym 2 jest przewidziany środek świecący, czy też
nie.
[0040]
Na fig. 2 przedstawiona jest w przekroju wykła-
dzina 5, w której chodzi o wykładzinę podłogową. Wykładzina
podłogowa ma element dekoracyjny 2 z fig. 1, przy czym
10
przekrój został wybrany odpowiednio do przekroju A-A z fig.
1. Ramka 3 do zabudowy spoczywa swoją spodnią stroną, a zatem również kołnierzami 4, do nie przedstawionej powierzchni podparcia wykładziny podłogowej. W ramce 3 do zabudowy
jest przewidziany odcinek 6 elementu dekoracyjnego 2, który
15
służy do osadzenia nie przedstawionego elementu świecącego,
którego światło przechodzi częściowo przez element dekoracyjny 2. Nawet jeżeli w odcinku 6 nie jest przewidziany
element świecący, wówczas odcinek 6 sięga jednak korzystnie
zasadniczo w dół do powierzchni podparcia wykładziny 5, aby
20
można było działać na element dekoracyjny 2 bardzo dużymi
siłami, bez ryzyka jego pęknięcia.
[0041]
Aż po kołnierze 4 lub co najmniej po ich pobliże
są układane elementy tłumiące 7 odgłos kroków, przy czym
kołnierze 4 w przedstawionej i o tyle korzystnej postaci
25
wykonania mają taką samą grubość, jak elementy tłumiące 7
odgłos kroków. W odniesieniu do grubości chodzi zazwyczaj o
wymiar znormalizowany, który wynosi korzystnie 1 mm. W ten
sposób nie powstaje przesunięcie między kołnierzami 4 a
elementami tłumiącymi 7 odgłos kroków. Jednocześnie zarówno
30
na kołnierzach 4, jak i na elementach tłumiących 7 odgłos
14
kroków
spoczywają
powierzchniowo
panele
8.
Wskutek
tego
otrzymuje się stabilną w sobie wykładzinę 5.
[0042]
Jak
ukazuje
znormalizowanych
5
dalej
paneli
8
i
fig.
2,
wysokość
grubość
korzystnie
wierzchniej
strony
elementu dekoracyjnego 2 ponad kołnierzami 4 są tak do siebie dopasowane, że powstaje równa wykładzina 5. Innymi słowy, wierzchnie strony przedstawionych paneli 8 w zasadzie
leżą w jednej płaszczyźnie z wierzchnią stroną elementu dekoracyjnego 2. Inaczej mówiąc, panel 8 i kołnierz 4 mają
10
razem taką samą wysokość, jak ramka 3 i umieszczony na niej
element dekoracyjny 2.
[0043]
Na fig. 2 i 3 są przedstawione te same elementy
tłumiące 7 odgłos kroków i ten sam element oświetleniowy. W
odróżnieniu do fig. 2 wykładzina 5’ na fig. 3 zawiera jed15
nak cieńsze panele 8’. W przypadku paneli 8’ - w porównaniu
do przedstawionych na fig. 2 paneli 8 – chodzi o panele o
jeszcze mniejszej grubości. Aby wyrównać mniejszą grubość
tych paneli 8’, na kołnierze 4 ramki 3 do zabudowy są naklejone dwie przekładki 9, wobec czego graniczące z bokami
20
kołnierzy 4 panele 8’ są umieszczone na przekładkach 9 i
podparte przez nie. W rezultacie wierzchnie strony paneli
8’ oraz wierzchnia strona elementu dekoracyjnego 2 są z kolei umieszczone w zasadzie w jednej płaszczyźnie względem
siebie. Nie dochodzi zatem do wzajemnego przesunięcia w
25
brzegowych obszarach elementu dekoracyjnego 2. Ponadto na
fig. 3 jest widoczne, że cieńszy panel 8’, przekładka 9
oraz kołnierz 4, ułożone jedno na drugim, mają taką samą
wysokość, jak ramka 3 wraz z umieszczonym na niej elementem
dekoracyjnym 2.
15
[0044]
Z uwagi na fakt, że także w przedstawionej na
fig. 3 wykładzinie 5’ zostały zastosowane elementy tłumiące
7 odgłos kroków o grubości 1 mm, na granicy z kołnierzami 4
powstaje szczelina względem nie przedstawionej powierzchni
5
podparcia. Wraz ze wzrostem odstępu od ramki 3 maleje jednak gwałtownie szerokość szczeliny. Dochodzi do stopniowego
wyrównania różnicy wysokości, która to różnica dla ludzkiego oka jest ledwie rozpoznawalna, a tym samym można ją zaakceptować. Wykładzina 5’ jako całość wydaje się obserwato-
10
rowi równa. Aby w szczególności zapewnić wystarczającą stabilność wykładziny 5’, w przedstawionym i o tyle korzystnym
przykładzie wykonania przekładki 9 są sklejone z panelami
8’ i kołnierzami 4.
[0045]
15
W przedstawionej na fig. 4 wykładzinie 5’’ nie
jest do tego celu przewidziana przekładka, jest jednakże
przewidziana podkładka 10. Podkładka 10 ma kształt ramki i
swymi wymiarami jest dopasowana do ramki 3 i kołnierzy 4.
Podkładka 10 razem z kołnierzami 4 ma wysokość, która odpowiada grubości zastosowanych elementów tłumiących 7’ odgłos
20
kroków. Elementy tłumiące 7’ odgłos kroków mają grubość,
która odpowiada następnej większej znormalizowanej grubości, wychodząc od elementów tłumiących 7 odgłos kroków,
przedstawionych na fig. 1 i 2. W niniejszym przypadku grubość elementów tłumiących 7’ odgłos kroków wynosi około 2,5
25
mm. Bez użycia podkładki 10 nie można byłoby zastosować
elementu dekoracyjnego 2’ z ramką wspólnie z elementami
tłumiącymi 7’ odgłos kroków, jeżeli trzeba by było unikać
występów na krawędziach styku paneli 8 z elementem dekoracyjnym 2’. Mimo istotnie grubszych elementów tłumiących 7’
30
odgłos kroków, dzięki zastosowaniu podkładki 10 na wierzch-
16
niej stronie wykładziny 5’’ ma miejsce równe zakończenie
między
elementem
dekoracyjnym
2’
a
przedstawionymi
obok
niego panelami 8, przy czym grubszy panel 8 razem z grubszym elementem tłumiącym 7’ odgłos kroków dają w rezultacie
5
dokładnie taką samą grubość, jak jest to w przypadku całości złożonej z ramki 3 i elementu dekoracyjnego 2’.
[0046]
Na fig. 5 są przedstawione schematycznie pojedyn-
cze części wykładziny 5’’’ oraz jej montaż. Ramka 3’ jest
złożona z czterech, w zasadzie jednakowych konstrukcyjnie,
10
części 11. Każda część 11 ramki ma wystający na zewnątrz
kołnierz 4’, przy czym poszczególne kołnierze 4’ tworzą obwodowe obrzeże kołnierza. Jedynie dwa z kołnierzy 4 mają
wybrania 12, przez które może zostać przeprowadzone okablowanie, służące na przykład do elektrycznego zasilania ele-
15
mentu świecącego.
[0047]
Ponadto na fig. 5 jest przedstawiony element de-
koracyjny 2’ z fig. 4. Ten element dekoracyjny 2’ jest wykonany
szczególnie
stabilnie,
co
pozwala
zrezygnować
z
przedstawionego na fig. 2 i 3 odcinka 6 elementu dekoracyj20
nego 2. Nie przedstawiono szczegółowo tego, że element dekoracyjny 2’, podobnie jak przedstawiony na fig. 2 i 3 element dekoracyjny 2, zależnie od specjalnego wykonania można
jedynie ułożyć na ramce 3, 3’ lub połączyć z nią zatrzaskowo, na śruby lub w podobny odpowiedni sposób.
25
[0048]
Wreszcie na fig. 5 zaznaczono również, że panel 8
jest dokładnie tak szeroki, jak element dekoracyjny 2’.
Oczywiście element dekoracyjny 2’ może zostać także wprowadzony po połowie w dwa sąsiednie panele 8, 8’. Możliwe jest
także, że element dekoracyjny 2’ zostanie wpasowany w wy30
branie
pojedynczego
panelu
8’.
Zasadniczo
możliwe
są
17
wszystkie rozwiązania, które niosą w rezultacie estetyczną
wykładzinę.
[0049]
Na fig. 6 jest ukazany, przedstawiony już na fig.
2 i 3, element dekoracyjny 2. Odcinek 6, w którym jest
5
umieszczona dioda LED, nie jest widoczny z przedstawionej
perspektywy. Istotne różnice w odniesieniu do fig. 5 są
jednak zrealizowane w ramce 3. Ramka 3 stanowi jedną część
i ma jedynie na dwóch wzajemnie przeciwległych bokach dwa
kołnierze 4. Poza tym w czterech narożach ramki są przewi-
10
dziane wybrania 12’, aby móc tam przeprowadzić okablowanie.
Poza tym przedstawiona na fig. 6 ramka 3 ma jeszcze na każdym kołnierzu 4 dwustronną taśmę klejącą 13 do sklejania
albo z panelem 8, albo z wykładziną 9.
Fritz Egger GmbH & Co.
Pełnomocnik:
84P26324PL00
EP 1 783 423 B1
Zastrzeżenia patentowe
1. System do zabudowy elementu dekoracyjnego (2), korzystnie elementu oświetleniowego, w wykładzinie podłogowej, ściennej lub sufitowej (5, 5’ 5"), zawierającej większą liczbę paneli (8, 8’),
-
z ramką (3 , 3’),
-
przy czym ramka (3, 3’) na co najmniej dwóch wzajemnie przeciwległych bokach ma wystające na zewnątrz kołnierze (4),
znamienny tym,
-
że jest przewidziana co najmniej jedna przekładka
(9),
-
przy czym co najmniej jedna przekładka (9) jest dostosowana do układania na kołnierzach (4) pod co
najmniej jednym z paneli (8, 8’), i
-
przy czym co najmniej jedna przekładka (9) jest dostosowana
do
umieszczenia
w
jednej
płaszczyźnie
wierzchniej strony elementu dekoracyjnego (2, 2’) i
wierzchniej strony co najmniej jednego panelu (8,
8’).
2. System według zastrz. 1, znamienny tym, że co najmniej jedna przekładka (9) jest wykonana z materiału kartonowego.
3. System według zastrz. 1, znamienny tym, że co najmniej jedna przekładka (9) jest wykonana z metalu.
4. System według jednego z zastrz. 1 do 3, znamienny
tym, że ramka (3’) ma kilka części (11) dostosowanych do
składania.
19
5. System według jednego z zastrz. 1 do 4, znamienny
tym, że jest przewidziana podkładka (10) do podłożenia pod
ramkę (3, 3’).
6. Wykładzina do podłogi, ściany lub sufitu, zawierająca większą liczbę paneli (8’),
-
z elementem dekoracyjnym (2), korzystnie elementem
oświetleniowym, ramką (3, 3’), korzystnie z systemem według jednego z zastrz. 1 do 12,
-
przy czym ramka (3, 3’) ma na co najmniej dwóch
wzajemnie przeciwległych bokach wystające na zewnątrz kołnierze (4), znamienna tym, że jest przewidziana co najmniej jedna przekładka (9) i że co
najmniej jedna przekładka (9) jest umieszczona na
kołnierzach (4),
-
przy czym na co najmniej jednej przekładce (9) spoczywa co najmniej jeden z paneli (8’) i
-
przy czym powierzchnie co najmniej jednego panelu
(8’) i powierzchnia połączonego z ramką (3, 3’)
elementu dekoracyjnego (2) są umieszczone w zasadzie w jednej płaszczyźnie względem siebie.
7. Wykładzina według zastrz. 6, znamienna tym, że co
najmniej jedna przekładka (9) jest sklejona z co najmniej
jednym panelem (8’) i/lub kołnierzem (4).
8. Wykładzina według zastrz. 6 albo 7, znamienna tym,
że
jest
przewidziana
izolacja
(7’)
odgłosu
kroków
oraz
umieszczona pod ramką (3, 3’) podkładka (10).
9. Wykładzina według jednego z zastrz. 6 do 8, znamienna tym, że podkładka (10) razem z ramką (3, 3’) i ele-
20
mentem dekoracyjnym (2) ma w zasadzie taką wysokość, jak co
najmniej jeden panel (8, 8’) razem z izolacją (7, 7’) odgłosu kroków.
10. Wykładzina według jednego z zastrz. 6 do 9, znamienna tym, że kołnierze (4) razem z podkładką (10) mają
taką samą grubość, jak co najmniej jeden element tłumiący
(7’) odgłos kroków.
11. Wykładzina według jednego z zastrz. 6 do 10, znamienna tym, że podkładka (10) jest sklejona z ramką (3).
Fritz Egger GmbH & Co.
Pełnomocnik:

Podobne dokumenty