dokumentacja projektowa

Komentarze

Transkrypt

dokumentacja projektowa
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
DO OPISU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU
GŁÓWNEGO WIW POŁOŻONEGO PRZY UL. BRYNOWSKIEJ 25A
W KATOWICACH
BRANŻA: Budowlana
STADIUM: Projekt budowlano – wykonawczy
INWESTOR I ZLECENIODAWCA: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
40-585 Katowice ul. Brynowska 25a
TEMAT: Remont dachu budynku głównego WIW położonego przy ul. Brynowskiej 25a
w Katowicach.
LOKALIZACJA: ul. Brynowska 25a, 40-585 Katowice
AUTOR OPRACOWANIA: Eugeniusz Roczkalski
KODY CPV:
45453000-7
DATA: grudzień 2008 r.
REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO WIW
ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI:
1. Strona tytułowa
2. Spis treści
3. Wyrys z mapy zasadniczej
4. Opis techniczny
5. Szkic dachu
2
REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO WIW
I.
OPIS OGÓLNY
1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja budowlana ( fotograficzna ) w niezbędnym zakresie
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Obowiązujące Polskie Normy
2. Przedmiot i cel opracowania
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pokrycia dachowego polegającego
na:
- wykonaniu odpowietrzenia warstwy ocieplającej połać dachową i nowe pokrycie
jednowarstwowe,
- montażu kominków odpowietrzających,
- wykonanie nowego jednowarstwowego krycia z papy termozgrzewalnej na bazie polimeru
SBS.
3. Zakres opracowania
- Projekt budowlano – wykonawczy branży budowlanej
- Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4. Opis stanu istniejącego budynku
Obiekt stanowi zwartą bryłę architektoniczną, trójkondygnacyjny z wysokim przyziemiem.
Budynek wykonany jest w konstrukcji żelbetowej ramowej z wypełnieniem z cegły pełnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Biegi schodowe i podesty - żelbetowe wylewane na mokro.
Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane. Ściany fundamentowe betonowe wylewane.
Stolarka okienna z PCV w dobrym stanie technicznym. Elewacja po remoncie wykonanym w
2008 r. Pokrycie dachu z papy, na podkładzie ze styropianu gr.10 cm.
5. Opis funkcji
Budynek jest użytkowany jako doświadczalno – biurowy.
6. Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy – 11,20 x 55,70 = 623,84 m²
Wysokość – 10,83 m – h max.< 12 m – budynek niski
7. Stan projektowany
Powierzchnia zabudowy, użytkowa oraz kubatura bez zmian w stosunku do stanu
istniejącego.
3
REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO WIW
II.
OPIS TECHNICZNY
Roboty budowlane objęte niniejszym projektem polegają na:
- wykonaniu odpowietrzenia warstwy ocieplającej połać dachową i nowe pokrycie,
- montażu kominków odpowietrzających,
- wykonanie nowego jednowarstwowego krycia z papy termozgrzewalnej na bazie polimeru
SBS.
1. Charakterystyka przyjętych rozwiązań technicznych
Zagospodarowanie terenu
Zakres projektu nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.
Uzbrojenie terenu
Bez zmian.
Dane techniczne obiektów:
2. Wysokość obiektu – h max.< 12 m – budynek niski
3. Liczba kondygnacji – 3. Funkcja: bez zmian.
Instalacje
Bez zmian.
Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
- nie przewiduje się wykonania całkowitych robót rozbiórkowych, a jedynie czasowe roboty
demontażowe np. rynien z ponownym ich montażem.
Charakterystyka projektowanych elementów budynku i wykończenia
WENTYLACJA OCIEPLENIA I POKRYCIE PAPĄ
Nie przewiduje się zerwania starego pokrycia, a jedynie wykonanie odpowietrzenia
powierzchni pod styropianem, oraz dokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej na bazie
polimeru SBS. W tym celu należy zamontować kominki wentylacyjne pojedyncze wycinając
otwór w warstwie ocieplenia (styropianu) aż do podłoża, o średnicy kołnierza kominka.
Zamocować kominek do twardego podłoża a ubytek wokół rurki kominka uzupełnić
styropianem. Kominki wentylacyjne rozmieścić w strefie przyokapowej i kalenicowej
w odległości nie mniejszej niż 1,00 m, i nie większej niż 1,50 m od brzegów okapów w ilości
1szt. na 40 m² powierzchni dachu tj. min. 17 szt.
Ewentualne występujące na starym pokryciu pęcherze należy naciąć, osuszyć np. palnikiem
i podkleić. Wszystkie ubytki powinny być uzupełnione poprzez wstawienie łatek z papy
podkładowej. Podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym. Następnie należy zgrzać
papę wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niż CZARNA MAMBA SOLO.
Nie przewiduje się wymiany obróbek blacharskich (np. wiatrownice lub pas nadrynnowy)
w związku z tym należy je zakonserwować preparatami bitumicznymi lub farbą olejną.
4. Charakterystyka ekologiczna i energetyczna
Projektowany remont dachu i elewacji nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Nie
przewiduje się wycięcia zieleni. Natężenie hałasu i wibracje nie wzrosną. Odprowadzenie
ścieków deszczowych do istniejącego odwodnienia powierzchniowego (koryt).
4
REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO WIW
5. Warunki dostępności osób niepełnosprawnych
Zakres projektowanych robót nie dotyczy obsługi osób niepełnosprawnych.
6. Uwagi
•
•
•
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych
Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z PN i sztuką budowlaną
III.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych obowiązkiem sporządzenia planu
bezpieczeństwa obejmuje (pozycje dotyczące zakresu przewidzianych do realizacji w
projekcie prac oznaczono WYTŁUSZCZONYM drukiem):
1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a
w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:
• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej
niż 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż
3,0m
• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5,0m,
• rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8,0m,
• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,
• montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i
wysokościowych,
• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców,
• prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na
podpory,
• montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki,
filary i pylony,
• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
- 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV
- 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15
kV
- 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30
kV
- 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym
110 kV
5
REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO WIW
• roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków,
• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia
powyżej 1,0m,
• roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych,
2) Roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
ludzi:
• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C,
• roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających
azbest,
3) Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
• roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,
• roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy
technologiczne z użyciem izotopów,
4) Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów,
mniejszej niż 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym 110kV,
• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów,
mniejszej niż 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV,
• budowa i remont:
- linii kolejowych ( roboty torowe i podtorowe),
-- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjna i urządzenia elektroenergetyczne,
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,
5) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników
• roboty prowadzone z wody lub pod wodą,
• montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,
• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,
• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia
powyżej 1,0m,
6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:
• Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,
• Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami:
tunelową, przecisku lub podobnymi,
7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych – roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk
6
REMONT DACHU BUDYNKU GŁÓWNEGO WIW
8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego
powietrza – roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw
mostowych.
9) Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych:
• Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,
• Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach
konstrukcyjnych obiektów,
• Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów
prefabrykowanych-roboty, których masa przekracza 1,0t.
2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Zgodnie z RMI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ i Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z
późniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza się że:
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz. Zakres wykonywanych
prac budowlanych w oparciu o niniejszy projekt nie obejmuje robót budowlanych
wymienionych w w/w. aktach prawnych, których specyfiką należy uwzględnić w planie bioz,
oprócz pracy na wysokości, gdzie występuje ryzyko upadku z wysokości większej niż 5,0m.
Prace te powinny być prowadzone tylko przy odpowiednim normowym zabezpieczeniu
uniemożliwiającym upadek z wysokości (pasy bezpieczeństwa pracowników na dachu,
przepisowe i ewentualnie obarierowanie stref niebezpiecznych na krawędziach dachu), przez
osoby posiadające odpowiednie zezwolenie do pracy na wysokościach. Przed przystąpieniem
do pracy na dachu należy również zabezpieczyć teren przyległy do budynku przed
ewentualnością upadku przedmiotów z wysokości poprzez oznakowanie tablicami
informującymi, taśmami ostrzegawczymi i osłonięciem wejść do budynku. Niedopuszczalne
jest noszenie w kieszeniach jakichkolwiek ostrych przedmiotów mogących stać się przyczyną
skaleczenia. Narzędzia nosić w skrzynkach. Nie dotykać żadnych przewodów elektrycznych,
a przy wykonywaniu prac w zbliżeniu do nich należy odciąć napięcie.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
Roboty prowadzić zgodnie z:
• PN i zasadami wiedzy technicznej
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogólnych warunków bhp
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1.04.1953
r. w sprawie bhp pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu przenoszeniu
ciężarów
• Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych .
Tom I, część 1,2,3,4. Budownictwo ogólne. Arkady, Warszawa 1989 r.
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robót budowlanych
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej
• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4.02. 1956 r. w sprawie bhp przy robotach
impregnacyjnych i odgrzybieniowych,
• Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11.09. 1996 r. w
sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
7