pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Element
Nazwa
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Typ
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Instytut
Kod
przedmiotu/
modułu
kształcenia
Kierunek,
specjalność,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Forma zajęć i
liczba godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczyciela i studentów
Punkty ECTS
(wg planu
studiów)
Opis
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Obowiązkowy
Instytut Nauk Technicznych
wypełnia Uczelnia
kierunek: inżynieria środowiska
specjalność:geologia inżynierska
poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
profil kształcenia: praktyczny
stacjonarne
niestacjonarne
Rok I , semestr II
Rok I , semestr II
Stacjonarne:
Niestacjonarne:
Wyklady :15 godz
Ćwiczenia projektowe : 15 godz
Wyklady :15 godz
Ćwiczenia projektowe : 15 godz
2
2
Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
10
Obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich, w tym:
Udział w wykładach (godz.)
Udział w ćwiczeniach/ seminariach/
zajęciach praktycznych/ praktykach
zawodowych (godz.)
Dodatkowe godziny kontaktowe z
nauczycielem (godz.)
Udział w egzaminie (godz.)
Obciążenie studenta związane z
nauką samodzielną, w tym:
Samodzielne studiowanie tematyki
zajęć/ przygotowanie się do
ćwiczeń (godz.)
Przygotowanie
do
zaliczenia/
egzaminu (godz.)
Wykonanie prac zaliczeniowych
(referat, projekt, prezentacja itd.)
(godz.)
Obciążenie studenta w ramach
zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
godz.:30
ECTS:1
ECTS:1
15
15
15
15
-
-
-
-
godz.:25
godz.:25
godz.:30
ECTS:1
godz.:25
ECTS:1
5
5
5
5
15
15
ECTS:1
godz.:25
ECTS:1
11
12
13
14
Suma
(obciążenie studenta na zajęciach
wymagających bezpośredniego
godz.: 55
udziału nauczycieli akademickich
oraz związane z nauką
samodzielną)
Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
mgr inż. Ewa Majewska
za przedmiot/
moduł
(egzaminujący)
Nauczyciele
akademiccy
mgr inż. Ewa Majewska
prowadzący
przedmiot/
moduł
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Założenia i cele
przedmiotu
ECTS:2
godz.:55
ECTS:2
Podstawowe wiadomości z matematyki z zakresu: teorii wektorów, funkcji
trygonometrycznych oraz analizy matematycznej (badanie funkcji, rachunek
różniczkowy)
Zapoznanie z zasadami tworzenia schematów statycznych konstrukcji oraz zasadami
ich pracy i kształtowania pod działaniem różnych obciążeń. Poznanie mechanizmów
przekazywania obciążeń między elementami konstrukcji. Poznanie metod graficznych i
analitycznych obliczania sił w elementach konstrukcji. Rozróżnianie rodzajów
naprężeń występujących w elementach konstrukcji oraz znajomość sposobów ich
wyznaczania. Poznanie metod wyznaczania wielkości mechanicznych niezbędnych do
projektowania. Poznanie podstawowych zasad wymiarowania przekrojów belek i
słupów .
Opis efektów kształcenia w zakresie:
Odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Odniesienie do
efektów
kształcenia dla
obszaru
WIEDZY
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
mechaniki i wytrzymałości materiałów.
W1
15
Zna mechanizmy przekazywania obciążeń w
prostych ustrojach konstrukcyjnych i zasady
pracy
podstawowych
elementów
konstrukcyjnych.
K_W03
T1P_W02,
T1P_W03,
T1P_W06,
InzP_W02,
Ma elementarną
wiedzę na temat
podstawowych wielkości mechanicznych i
wytrzymałościowych.
Zna podstawowe metody obliczeń sił w
ustrojach statycznie wyznaczalnych.
Efekty
kształcenia
W2
Ma elementarną wiedzę na temat rodzajów K_W13
naprężeń występujących w elementach
konstrukcji, sposobów ich wyznaczania i
wymiarowania najprostszych elementów.
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi zastosować metody graficzne i
analityczne do rozwiązywania prostych
zadań projektowych z zakresu statyki.
U1
Potrafi wyznaczać podstawowe wielkości K_U09
charakterystyk geometrycznych przekrojów,
wyznaczać naprężenia w przekroju oraz
zwymiarować
proste
elementy
konstrukcyjne.
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
T1P_W06,
InzP_W02,
T1P_U15
InzP_U07
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę
K_K05
T1P_K05
własną
WYKŁADY:
-statyka na płaszczyźnie,
-analiza płaskich układów statycznie wyznaczalnych,
- metody graficznego i analitycznego wyznaczania sil przekrojowych,
-obliczanie cech geometrycznych przekroju poprzecznego,
-wyznaczanie naprężeń,
-wytrzymałość układów konstrukcyjnych, zasady kształtowania i łączenia różnych
obciążeń konstrukcji.
ĆWICZENIA PROJEKTOWE:
-wypadkowa płaskiego układu sił,
- wykresy sił wewnętrznych w belkach , ramach i kratach,
- cechy geometryczne przekrojów ,
- rozkłady naprężeń w przekrojach poprzecznych.
K1
16
Treści
kształcenia
17
Stosowane
metody
dydaktyczne
Metody
weryfikacji
efektów
18 kształcenia
(w odniesieniu do
poszczególnych
efektów)
19
20
21
22
23
Kryteria oceny
osiągniętych
efektów
kształcenia
Forma i warunki
zaliczenia
przedmiotu/
modułu, w tym
zasady dopuszczenia do
egzaminu /
zaliczenia z oceną
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
Wymiar,
zasady i forma
odbywania
praktyk
zawodowych
wykład informacyjny, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, zajęcia praktyczne,
metoda projektów , rozwiązywanie zadań, praca w grupach itd.
Efekt
Sposób weryfikacji efektów kształcenia.
kształcenia
W1
Poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena
z kolokwiów zaliczeniowych.
W2
Poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych oraz pozytywna ocena
U1
z kolokwiów zaliczeniowych, obserwacja w trakcie zajęć.
Samodzielność, sumienność i rzetelność w wykonywaniu ćwiczeń
K1
projektowych.
Projekty( podlega ocenie ) :
- szata graficzna,
- poprawność merytoryczna,
Kolokwia:
- ocena dostateczna – poprawne wykresy momentów,
- ocena dobra – poprawne wykresy momentów, sił poprzecznych i sił podłużnych
- ocena bardzo dobra – jak wyżej wraz z poprawnymi wartościami i znakami sił
wewnętrznych
Forma zakończenia przedmiotu: zaliczenie z oceną.
Warunki zaliczenia :
- Oddanie wszystkich projektów,
- zaliczenie wszystkich kolokwiów na ocenę co najmniej dostateczną.
Janik G., 2004, „Statyka budowli”, Warszawa, WSiP
Janik G, 2006, „Wytrzymałość materiałów”, Warszawa, WSiP
Urban L., 1969, „Mechanika budowli”, Warszawa, PWSZ
Dyląg Z., Krzemińska-Niemiec E., Filip F., 1980, „Mechanika budowli t.1”,
Warszawa, PWN

Podobne dokumenty