Puławy: zakup licencji MS SQL Numer ogłoszenia: 94411

Transkrypt

Puławy: zakup licencji MS SQL Numer ogłoszenia: 94411
1z2
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94...
Puławy: zakup licencji MS SQL
Numer ogłoszenia: 94411 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57,
24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8893000, faks 081 8862595.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup licencji MS SQL.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup licencji MS SQL w wersji 2012 standard - licencja edukacyjna
wraz z licencjami cal na 35 stanowisk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.90.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: licencje SQL
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Reset-PC sp. j., ul. Ochotnicza 6, 20-012 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
2013-05-29 13:36
2z2
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=94...
Cena wybranej oferty: 8027,00
Oferta z najniŜszą ceną: 8027,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 8027,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt 3: MS SQL jest niezbędny do połączenia systemów uŜywanych w PIWet-PIB: SOFTAR z
systemem MyLIMS, w celu wdroŜenia elektronicznych sprawozdań, z uwzględnieniem elektronicznych faktur.
Termin wdroŜenia wyznaczono na 03.06.2013r. Próbowano ten cel osiągnąć przy uŜyciu oprogramowania,
które jest uŜytkowane w PIWet-PIB, lecz jak się ostatnio okazało ze względu na ograniczenia technologiczne
tego oprogramowania, wynikające z wersji bezpłatnej, nie spełnia ono wymagań stawianych przy integracji
systemów. Pilny zakup jest niezbędny ze względu na upływające terminy i brak moŜliwości pracy nad
integracją systemów przy uŜyciu posiadanych narzędzi. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 zamawiający moŜe
udzielić zamówienia z wolnej ręki, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leŜących po
stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć i wymagane jest natychmiastowe wykonanie
zamówienia, a nie moŜna zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.
2013-05-29 13:36