Profesjonalna obsługa biura Rady Gminy.

Transkrypt

Profesjonalna obsługa biura Rady Gminy.
FRDL to 2 7 lat doświadczenia .
Najlepsze praktyki. Renomowani eksperci. Tysiące szkoleń .
Wiemy, dlaczego szkolimy!
Profesjonalna obsługa biura Rady Gminy.
termin: 16 marca 2017
r.
godziny: 10:00 – 15:00
miejsce: Gdańsk,
centrum
Adresaci szkolenia:
Pracownicy Biura Rady, wszyscy zainteresowani.
Cel główny:
Przybliżenie pracownikom zakresu zadań i funkcjonowania Rady, Komisji Rady i Przewodniczącego Rady, jak
również Zasad funkcjonowania Biura Rady oraz statusu pracowników. Podczas zajęć zostaną omówione
praktyczne problemy występujące w funkcjonowaniu Rady i jej organów oraz Biura Rady.
Otrzymasz:





fachowe wsparcie od praktyka,
możliwość rozwiązania problemów, poznania trudnych przypadków,
możliwość przedyskutowania kwestii spornych i trudnych z prowadzącym i innymi uczestnikami,
materiały szkoleniowe i imienne zaświadczenie udziału,
poczęstunek kawowy i lunch.
Prowadzący:
Dr prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek
samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień
publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Zielonej Górze (od 1991r. i nadal). W przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji
rewizyjnej, naczelnik, wydział budownictwa i infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Sulechów,
inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z
zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i
Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Sulechowie. Od wielu lat współpracuje, jako szkoleniowiec z jednostkami samorządu
terytorialnego na terenie całego kraju.
Zapytaj o szkolenie
Natalia Walas
58 308 47 73, 500 112 543, [email protected]
Program szkolenia:
1. Struktura organizacyjna gminy, powiatu.
2. Zadania rady i organu wykonawczego.
Ta rg d rz e wn y 3/ 7, 80 – 88 6 Gd ań sk .
w w w. gd an sk .f rd l .p l , b iu ro @gd a n sk. frd l.p l
3. Organizacja współpracy rady z organem wykonawczym (regulacje statutowe).
4. Sesja rady i posiedzenia komisji rady:
- Przygotowanie sesji i komisji.
- Obsługa sesji rady.
- Dokumentowanie obrad rady i komisji.
- Uchwały i inne akty normatywne.
5. Status prawny i zadania przewodniczącego rady.
- Porządek obrad (wprowadzanie zmian).
- Wykonywanie prac przygotowawczych i organizacyjnych związanych z sesjami Rady i posiedzeniami
Komisji.
- Podejmowanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady sprawne kierowanie pracą Rady.
- Interpelacje.
- Rozpatrywanie skarg na organy.
6. Status prawny i zadania przewodniczących komisji i radnych.
7. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i
radnymi.
8. Organizacja biura rady i jego pracy.
9. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
10. Inne płaszczyzny aktywności biura rady i radnych.
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE DO: 10.03.17, 15:00
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
[email protected]
58 550 32 39
Obsługa biura rady: 16 marca 2017
Nazwa Instytucji/Firmy (dane do FV):
Adres:
NIP:
Telefon:
Faks:
1.
Imię, nazwisko , stanowisko
e-mail
Imię, nazwisko , stanowisko
e-mail
2.
Cena netto: 399,89zł
TAK / NIE
339,90 zł
TAK / NIE
Zgłoszenie w terminie do 2 marca 2017 r.
Dla kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji
10% rabatu
Udział w szkoleniu jest finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych
Należność należy zapłacić przelewem po szkoleniu po otrzymaniu faktury VAT
TAK / NIE
TAK / NIE
Zgodnie z Ust. o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL
Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia na 5 dni przed terminem będzie równoznaczny z obciążeniem Państwa 50 % kosztów ogólnych.
Data:
Podpis:
Uwaga! Braku kontaktu ze strony FRDL minimum 2 dni przed terminem szkolenia może oznaczać, że karta zgłoszeniowa nie dotarła.
W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 58 308 47 73, n.walas @gdansk.frdl.pl