SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem

Komentarze

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B
OP-IV.272.118.2015.ELB
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania Planu Promocji Gospodarczej
Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020 w ramach projektu „Marketing Gospodarczy
Województwa Lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Wizja
Wizja przyjęta dla PPG WL to: Województwo Lubelskie partnerem gospodarczym,
atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym i turystycznym.
 Cel
Głównym celem Planu Promocji Gospodarczej dla Województwa Lubelskiego na lata 20152020 jest zwiększenie znaczenia Województwa Lubelskiego w gospodarce krajowej oraz
międzynarodowej poprzez spójne przedstawienie propozycji działań w obszarach: promocji
eksportu, przyciągania BIZ, stymulowania i wspierania inwestycji za granicą, wypracowanie
mechanizmów i standardów funkcjonowania otoczenia instytucjonalnego.
Cel
główny
będzie
realizowany
przy
przyjęciu
trzech
założeń:
- zwiększeniu świadomości tworzenia Planu Promocji Gospodarczej Województwa
Lubelskiego poprzez uspołecznienie procesu wśród najważniejszych podmiotów Systemu
Gospodarczego w Województwie Lubelskim na lata 2015-2020,
- zapewnieniu wysokiego poziomu jakości zapisów Planu Promocji Gospodarczej
Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020,
- harmonizacji działań podmiotów systemu gospodarczego w Województwie Lubelskim w
latach 2015-2018 z zapisami wynikającymi ze Planu Promocji Gospodarczej dla
Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020.
Wykonawca powinien odpowiedzieć w procesie tworzenia Planu Promocji Gospodarczej na
następujące pytania:
a. W jaki sposób należy promować gospodarkę Województwa Lubelskiego?
b. Jak promować kluczowe branże, grupy przedsiębiorstw lub inicjatywy?
OP-IV.272.118.2015.ELB
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
1
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B
c. Jakie są indywidualne cechy Województwa Lubelskiego możliwe do wypromowania?
Jakie zasoby Województwa są warte wyeksponowania?
d. Jakie narzędzia promocji powinny być stosowane? Jak oceniać rezultaty
dotychczasowych działań promocyjnych?
e. Które inicjatywy gospodarcze w Województwie Lubelskim mają największy potencjał
rozwojowy i jak można je wspierać promocyjnie?
f. Jakie dobre praktyki promocji gospodarki z innych regionów Polski i zagranicy można
zastosować na Lubelszczyźnie?
g. W jaki sposób monitorować rezultaty promocji gospodarki Województwa
Lubelskiego?
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów, tj.:
Etap I - badania działań promocyjnych prowadzonych przez podmioty systemu
gospodarczego w Województwie Lubelskim.
Etap II - analiza konsultacji zakończona stworzeniem dokumentu PPG WL na lata 2015-2020.
• Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu promocji gospodarczej województwa
Analiza i diagnoza czynników strategicznych potencjału gospodarczego Województwa
Lubelskiego w oparciu analizy gospodarcze dostępne u Zamawiającego i dokumenty
strategiczne przyjęte na szczeblu krajowym i regionalnym.

Otoczenie instytucjonalne
Wykonawca wskaże instytucje rządowe, pozarządowe oraz regionalne odpowiedzialne za
promocję gospodarczą, opisując ich zadania, a także aktualny i oczekiwany stan koordynacji
działań instytucji w zakresie polityki promocyjnej, zaproponuje mechanizmy współpracy
organów administracyjnych z organizacjami przedsiębiorców oraz innymi organizacjami
pozarządowymi, środowiskami twórczymi, itp.
OP-IV.272.118.2015.ELB
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (UMWL)
Wykonawca podkreśli aktualną i przyszłą rolę jaką ma pełnić UMWL w Lublinie w zakresie
promocji gospodarczej województwa, określi cele działania, zadania, narzędzia, wskaże
instrumenty w zakresie promocji eksportu, napływu inwestycji krajowych i bezpośrednich
inwestycji zagranicznych, wspomagania przedsiębiorców oraz turystyki.
 Analiza SWOT
Wykonawca przedstawi analizę SWOT biorąc pod uwagę następujące zagadnienia: eksport,
inwestycje krajowe, BIZ, inwestycje za granicą, gospodarka turystyczna.
 Priorytety
Wykonawca określi priorytety, do których będą odnosiły się obszary interwencji, określi
kierunki działań, wsparcia biorąc pod uwagę następujące zagadnienia: eksport, inwestycje
krajowe, BIZ, inwestycje za granicą, gospodarka turystyczna.
 Harmonogram działań, wskaźniki i monitoring realizacji Strategii
Wykonawca przedstawi harmonogram działań (oddany najpóźniej 5 dni kalendarzowych od
podpisania umowy), określi wskaźniki realizacji Strategii, a także wskaże metody monitoringu
zaproponowanych wskaźników.
Efektem końcowym prac przeprowadzanych w ramach Zamówienia będzie opracowanie:
Planu Promocji Gospodarczej Województwa Lubelskiego na lata 2015-2020.
Wielkość opracowania
Opracowanie o objętości od 50 do 70 stron powinno powstać w oparciu zebrane
materiały źródłowe, badania i dane statystyczne, a także inne narzędzia zaproponowane
przez Wykonawcę
Strategia zostanie dostarczona Zamawiającemu w postaci:
- elektronicznej – dwa dyski CD lub DVD zawierające dokument w formie MS Word i dwa
dyski CD lub DVD zawierające strategię w formacie PDF
- oprawiony wydruk – 20 egzemplarzy
Merytoryka i prawa autorskie
Wykonawca odpowiada za merytoryczną stronę opracowania, błędy literowe, układ
i zawartość. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w opracowaniu
Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu
prawa autorskie do opracowania.
OP-IV.272.118.2015.ELB
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
3
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, działanie 2.4 Marketing gospodarczy Schemat B
Elementem kluczowym Planu jest opracowanie zintegrowanego podejścia do
współpracy z obecnymi partnerami projektu, a także przedsiębiorcami, samorządem i
innymi zainteresowanymi instytucjami. Poprzez dyskusję oraz wspólną pracę
zaangażowanych stron zostaną zidentyfikowane wewnętrzne mocne i słabe strony,
uwypuklone zewnętrzne zagrożenia i szanse. Plan ma określić, gdzie interwencje są
właściwe i w jaki sposób mają być ukierunkowane.
Zgodność z innymi dokumentami
Plan powinien być zgodny z dokumentami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i
unijnymi, których treść porusza tematykę opracowanego dokumentu.
Opracowanie Planu Promocji Gospodarczej Województwa Lubelskiego musi być zgodne
z prawem wspólnotowym i prawem krajowym oraz z uwzględnieniem dostępnych na dzień
złożenia oferty wytycznych nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
OP-IV.272.118.2015.ELB
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
4