konkurs ofert na ,""ri"aaie zam6wrenia Da robote budowlanq o

Transkrypt

konkurs ofert na ,""ri"aaie zam6wrenia Da robote budowlanq o
Znak sprawy NZ.233.6O.2O 12
Komunalny Zaklad, Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Grainskiego 5
40
-
126 Katowice
oglasza
konkurs ofert na ,""ri"aaie zam6wrenia Da robote budowlanq o wartoscl
nleprzekraczaJ4ceJ rr5rra2oneJ w zlotych r6wnowartoicr kwoty 14 ooo euro,
reallzowanego poza ustswq Pravo zam6wle6 publlcznych art. 4 ust. g ustewy
z d^7a29 stycznla 2OO4r. Prawo zam6wieri publlcznych (Dz. U.2OlO nr ll3 poz. ?59
z 962la. zm..l
pn.: Remont dachu budynku przy ul. DgboweJ S? w Katowlcach.
Termln reallzacJl zadanla: 2 miesi4ce od daty plrotokorarnego przekazania placu rob6t.
Termln zloienla ofert: 19.07.2012r. do
godz. O7:45
Terrnla otwarcia ofert: !9.OZ.2Ol2r. godz. 0g:00
MleJsce zloaenTa ofert: kancelari a KZGM przy ul. Gra2ynskiego nr 5 w Katowieach.
Kontakt w sprawle konkursu ofert: Dzial Organizacji przetargow
tel.32/607 21 67
w go&inach 8.00 - 14.00 poniedzialek - pi4tek
Warunki udzlalu w konkursle:
a,i w okresie ostatnich 3 lat roboty budowlane realizowane dla zamawiaj4cego byly
wykonJ,.wane nale2ycie or2z, terminowo (dotgczg ulgkonau.rc6ut, XtOa
iiyiSigwati
upnednio zam6wienia dla KZGM),
b) w. konkursie mogA wziqi. udzial wykonawcy, kt6rzy nie wyrz4dzili szkody,
nie wykonuj4c zamowienia lub wykonuj.c je nienale2ycie,
szkoda ta zostara
stwierdzona orzeczeniem sqdu, ktore upriwomocnilo sig le2eri
w okresie 3 lat Drzed
wszczgclem postepowania a tym samym nie s4 wpisani na liste prezesa
UZp
na podstawie art. 154 pkt. 5a.
Kr5rterlun oceny ofert:
Komisja dokona wyboru wykonawcy na podstawie indl.widualnej oceny ofert
z zastrzezenrem
art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2O09r. o finansach publicznvch.
Uwagl dodatkowe:
a) Oferte naleiry sporz4dzii w jgzyku polskim na zal4czonyrn druku ,Formularz
ofertowy".
b) Oferta winna byi podpisana przez osobg upowa2nron4.
c) Na kopercie umieScii napis ,Konkurs ofert na renont dachu budynku przy ul.
DgboweJ 57 w Katowlcach".
d) Do oferty naleiry dol4czyi:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru S4dowego lub aktualne zaswiadczenie
z ewidencji dzialalno6ci gospodarczej wystawione nie wczeSniej ni2 6 miesigcy
przed terminem skladania ofert.
- oplacona polisg lub inny dokument- potwierdzajqcy, 2e wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnoSci cyvilnej w zakresie prowadzone.l dzlatatnoSci]
- uprawnienia budowlane_ osoby posiadaj4cej uprawniinia
budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanei (osoba ta pelnii bgdzie funkcjg kierownita .ird[
- kosztorvs ofertowv.
Wykonawca musl wykazai sie doSwiadczeniem zawodowym polegajacym na tym,
2e w okresie ostatnich 5 lat wykonal co najmniej jedn4 robote budowlan4
polegaj4c4 na robotach dekarskich o wartoSci nie mniejszej ni2 3.OOO,0O zl brutto.
Zamawiaj4cy z.amieSci informacje o wyniku konkursu na stronie internetowej
oraz powiadomi wylonionego Wykonawce.
Zalaczallft'
opis prz.edmiatu
zanwuieniq
wzdrfom larza ofertg,
wz6runuug,
przedmiar rob6t.