zał. 5e opis_ogrodzenie

Transkrypt

zał. 5e opis_ogrodzenie
Firma Budowlana
Katarzyna Stodulska
26-085 Miedziana Góra
ul. Łazy 18 d
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU SIEDZIBY
Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni
„RADIO KIELCE” S.A.
w Kielcach, od strony ulicy Radiowej
Adres obiektu:
25-317 Kielce,
ul. Radiowa 4
Inwestor:
Polskie Radio
Regionalna Rozgłośnia w Kielcach
„RADIO KIELCE” S.A.
25-317 Kielce,
ul. Radiowa 4
Opracowała:
mgr inż. Katarzyna Stodulska upr. KL-255/92
październik 2015 r.
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1/ Część opisowa
2/ Część rysunkowa
str. 2
1.Część opisowa
Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ogrodzenia
siedziby Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „RADIO KIELCE” S.A., 25-317 Kielce, ul.
Radiowa 4.
Projektowane ogrodzenie prowadzone jest trasą istniejącego, przeznaczonego do rozbiórki
ogrodzenia. Ze względu na różnice w poziomie terenu ogrodzenie ma wys. 200 i 170 cm.
Charakterystyczne parametry :
Długość ogrodzenia 150,59 mb:
w tym:
- odcinek A-B (od strony ulicy Radiowej z furtką i dwiema bramami) – 130,40 mb,
- odcinek B-C – 20,19 mb,
- brama wjazdowa szer. 6,91 m,
- furtka szer.1,23 m,
- brama wjazdowa szer.6,12 m.
Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim
zmian, w tym adaptacji i rozbiórek
Projektowane ogrodzenie nie wymaga korekty układu chodników i miejsc postojowych w rejonie
wejścia i wjazdu na działkę.
Teren posiada dostęp do drogi publicznej (dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Radiowej).
Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany,
są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego
Teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych.
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi
Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zakres robót budowlanych:
- demontaż istniejącego ogrodzenia z przęseł z siatki w ramkach z kształtowników,
- demontaż cokołu murowanego,
- wyburzenie fundamentów betonowych,
- wykonanie wykopów pod nowe fundamenty w miejscu
- wykonanie podłoża i fundamentów nowego ogrodzenia,
- montaż słupków dla ogrodzenia wys.200 cm i 170 cm,
- montaż gabionów wys. 200 i 170cm,
- montaż przęseł – paneli ogrodzeniowych wys.200 i 170 cm
- montaż bram wjazdowych i furtki,
- uporządkowanie terenu.
Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, przy istniejącej drodze (ulicy
str. 3
Radiowej), na której odbywa się ruch samochodowy. Należy przewidzieć organizację robót
umożliwiającą pracę w obiekcie bez zakłóceń oraz bez ograniczenia ruchu w ulicy Radiowej.
Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe:
Ogrodzenie składa się:
1/ fundamentu pod słupki z betonu min. C12/15 o wym.30x30 cm lub średnicy 30 cm,
2/ ławy fundamentowej pod panele z betonu C12/15 gr. 10 cm szer. 25 cm, posadowionych na
podkładzie piaskowo-żwirowym gr. min. 15 cm zagęszczonym mechanicznie,
3/ słupków S1 o wym.60x60x2600 mm dla ogrodzenia wys.200 cm – 26 szt. i słupków S1
o wym.60x60x2200 mm dla ogrodzenia wys.170 cm – 58 szt.,
słupki stalowe zabezpieczone powłoką alucynkową – o podwyższonej odporności na korozję; wykonany
z blachy o grubości 1,5 mm, o przekroju 60x60 mm,
4/ paneli ogrodzeniowych wykonanych z kratki zagiętej na 24 mm,
Kratka wykonana z drutu stalowego pokrytego powłoką alucynkową (stop cynku i aluminium) o wysokiej
odporności na korozję, także w miejscach zgrzewów.
Wymiary drutów i poprzeczek na załączonym rysunku:
- profil GZ 2,2x5 mm,
- poprzeczka 8,4x2 mm
Wymiary oczka:
- S1 (szczelina 1) 5x100 mm
- S2 (szczelina 2) 5x100mm
- S3 (szczelina 3) 50x100mm
Waga m2 kratki - 3,85 kg.
Technologia zgrzewania kratek:
Kratki zgrzewane wykonywane są na zgrzewarkach płaskich metodą rezystancyjnego zgrzewania
garbowego.
Kratki wykonane są ze stali węglowej pokrytej warstwą metaliczną, którą stanowi stop cynkowoaluminiowy. Warstwa metaliczna nadaje kratce wysokie właściwości antykorozyjne, również w miejscach
zgrzein.
Garby prętów nośnych posiadają w miejscu zgrzewania nagromadzoną zwiększoną powłokę metaliczną,
która to powłoka podczas złącznego zgrzewania garbowego prętów nośnych z prętami frontowymi kratki
aktywnie tworzy osłony zgrzein.
Odporność antykorozyjna:
Stosowanie wsadu o podwyższonej odporności antykorozyjnej do produkcji kratek zapewnia jej
odporność korozyjną w miejscach zgrzewów oraz cięcia.
Panele:
- o wym. 160x200 cm -12 szt.,
- o wym. 160x170 cm – 20 szt.,
- o wym.100x170 cm – 4 szt.
5/ koszy gabionowych G2 o grubości 20 cm – uzyskanych poprzez połączenie dwóch paneli do słupka
(kratki zagiętej na 24 mm i kratki zagiętej na 124 mm) wypełnienie kruszywem.
Gabiony G2:
- o wym. 200x200 cm – 12,0 szt.,
- o wym. 80x200 cm – 1,0 szt.,
- o wym. 40x170 cm – 1,0 szt.,
- o wym. 80x170 cm – 1,0 szt.,
- o wym. 160x170 cm – 2,0 szt.,
- o wym. 200x170 cm – 26,0 szt.,
6/ elementy mocujące - klamry (za pomocą jednej klamry łączy się panel ogrodzeniowy z gabionem),
dekle słupków, spinki (druty stężające),
Klamry + Wkładki + śruby – 892 kpl,
Dekli do słupków 60x60 mm – 84,0 szt.,
str. 4
Spinki (druty sprężające) – 1 569,0 szt.
7/ bram wjazdowych przesuwnych szer. 691 cm i 612 cm, wys. 170 cm,
8/ furtki szer. 123 cm i wys. 170 cm.
Wzór bram i furtki należy dobrać do wybranego systemu ogrodzenia gabionowego w uzgodnieniu
z Inwestorem.
Dokumenty potwierdzające zgodność
wynikającymi z odrębnych przepisów:
zamierzenia budowlanego
z
wymaganiami
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane planowane roboty budowlane należy
zakwalifikować jako remont (Art. 3, punkt 8).
Wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych
i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków nie wymaga
pozwolenia na budowę (art. 29 punkt 2 ust. 1).
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:
-
-
-
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.
str. 5
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Spis zawartości:
1/ Podstawa opracowania
2/ Zakres robót
3/ Wykaz istniejących obiektów budowlanych
4/ Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.
5/ Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę
i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
6/ Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych
str. 6
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz.1126)
- Projekt budowlany
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401).
- Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem a projektantem.
2. ZAKRES ROBÓT
Przedmiotem opracowania jest montaż ogrodzenia terenu siedziby Polskiego Radia Regionalnej
Rozgłośni w Kielcach „RADIO KIELCE” S.A., 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4.
Zakres robót – zgodnie z dokumentacją techniczną.
Kolejność realizacji poszczególnych elementów – zgodnie z harmonogramem Wykonawcy.
A. Roboty rozbiórkowe:
- demontaż istniejącego ogrodzenia ,
- rozbiórka fundamentów,
- wywóz gruzu z terenu rozbiórki.
B. Zakres robót montażowych:
- wykonanie wykopów,
- wykonanie fundamentów,
- montaż słupków, paneli i gabionów ogrodzenia,
- montaż bram i furtki
- uporządkowanie terenu .
W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót przy prowadzeniu, których
występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Na terenie projektowanej zabudowy występują następujące obiekty budowlane:
- budynek główny Rozgłośni Radiowej,
- budynki gospodarcze,
- nawierzchnie oraz obiekty małej architektury,
- ciągi piesze i komunikacyjne o nawierzchni utwardzonej.
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA i ZDROWIA LUDZI
Nie dotyczy.
5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA W CZASIE REALIZACJI ROBÓT
ORAZ MIEJSCE I CZAS WYSTĘPOWANIA.
5.1. Roboty rozbiórkowe:
- stosowanie elektronarzędzi
- transport ręczny, przygniecenie
- zaprószenie oczu pyłem z gruzu
5.2. Roboty ziemne :
- potrącenie pracownika przez koparkę,
str. 7
- porażenie prądem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli elektrycznych
- porażenie prądem w przypadku używania niesprawnych narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych
energią elektryczną
- potrącenie pracowników przez samochody przy robotach wykonywanych w pobliżu i w pasie
drogowym
- przebywanie i praca w pobliżu sprzętu zmechanizowanego typu spychacz, koparka, wibratory,
5.3. Roboty betoniarskie:
- zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi
- ciężar
5.4. Robót montażowe konstrukcji ogrodzenia:
- zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu - ciężar, śliskie powierzchnie,
5.5. Roboty spawalnicze:
- promieniowanie optyczne
- zapylenie, poparzenie
- zagrożenie pożarem i/lub wybuchem
- porażenie prądem elektrycznym
- używanie elektronarzędzi
5.6. Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych
- porażenie prądem elektrycznym,
- urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń,
- nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki, ubijarki do gruntu.
5.7. Komunikacja na placu budowy
- upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy.
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT
Instruktaż pracowników z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy przed przystąpieniem do realizacji
robót powinien być przeprowadzony w oparciu o:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegółowych
zasad szkolenia w dziedzinie bhp ( Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 285).
• Wykaz stanowisk pracy na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz
zagrożenia wypadkowe określa każdy pracodawca
Opracowała:
mgr inż. Katarzyna Stodulska
upr. KL-255/92 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Data opracowania 20.10.2015 r.
Załączniki:
- stwierdzenie przygotowania zawodowego
- zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
str. 8
2.Część rysunkowa
Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zaznaczeniem ogrodzenia
Rys. 1. Rzut ogrodzenia w skali 1:100
Rys. 2. Fundament w skali 1:25
Rys. 3 Widok gabionu w skali 1:25
Rys. 4 Widok bram i furtki w skali 1:25
Rysunek poglądowy kratki zgrzewanej panelu ogrodzenia
str. 9