E:\KATALOG INDEL\__Katalog 2008\rysunki\kk_EI 78_09_1_7.cdr

Transkrypt

E:\KATALOG INDEL\__Katalog 2008\rysunki\kk_EI 78_09_1_7.cdr
KARTA KATALOGOWA
KK 78/EI 09 - 1/7
Rozwi¹zanie mechaniczne transformatora na kszta³tce EI78
Catalogue card KK 78/EI 09-1/7 Mechanical solution transformer on EI 78 core
Katalogkarte KK 78/EI 09-1/7 das mechanische Auflösung der Transformator Aufbinden auf Formstück EI 78
Kàòàëîãîâàÿ êàðòà KK 78/EI 09-1/7 Ìexaíè÷åñêèå ðåøåíèÿ òðàíñôîðìàöèè ïëàñòèíêè EI 78
Katalogovy list KK 78/EI 09-1/7 Mechanické øešení transformátoru na tvarovce EI 78
Êàòàëîæíà ëèñòîâêà KK .../EI 78-1/7 Ìåõàíè÷åñêî ðåøåíèå òðàíñôîðìàòîðà ñ êåðàìè÷íàòà ñúðöåâèíà EI 78
f2
f1
d1
e1
e2
f
c
b1
d
a
Karta
katalogowa
Typ
rdzenia
Catalogue card
Katalogkarte
Êàòàëîãîâàÿ
êàðòà
Katalogovy list
Êàòàëîæíà
ëèñòîâêà
Type of core
Typ der Kern
Tèï
ñåðäå÷íèêà
Typ jádra
Òèï
ñúðöåâèíàòà
KK 78/EI 09-1/7
EI 78/27
e
Wymiary
Moc
a
b1
b2
c
d
d1
e
e1
e2
f
f1
f2
h
p
78
69
--
55,5 56 44
57
9
3,6 20 4,8
Masa
Type of pin
Weight
Typ die Schlusse Masse
Ìàññà
Òèï øòèômà
Typ koncovky Hmotnost
m Òèï íàêðàéíèêà Ìàñà
mm
VA
80
Typ
koñcówki
Dimensions
Ausmaße
Ðàçìåðû
Rozmìry
Ðàçìåðè
Power
Kraft
Mîùíîñòü
Výkon
Ìîù
kg
5
--
--
--
H1,P,X
1,2

Podobne dokumenty