ZARZĄDZENIE zmieniające

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE zmieniające
Zarządzenie Nr 2623/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2012 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.), § 14 ust. 2 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2010 r. Nr 128, poz.861 ze zm.), (Dz.U. Z 2012 r. poz. 121), § 9 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla
organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) oraz
§ 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem
Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. zmienionego zarządzeniem
Nr 2186/2012 z 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu Nr 22858/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie zasad rachunkowości z późn. zmianami, wprowadzam następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 pod nazwą “Zasady rachunkowości Urzędu Miasta Płocka”:
a) w § 5 pn. “Zasady klasyfikacji zdarzeń na kontach bilansowych:
-
w pkt 12 pn. 130 “Rachunek bieżący jednostki” po stronie Wn konta ppkt 7 i ppkt 9
otrzymuje brzmienie:
130 “Rachunek bieżący jednostki”
Strona Wn konta 130 – „Rachunek bieżący jednostki”
Treść operacji
7. Wpłaty odsetek bankowych
9. Wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów
budżetowych:
- z sum pieniężnych w drodze,
- z innych rachunków bankowych jednostki,
- z tytułu należności przypisanych,
- z tytułu należności nieprzypisanych.
Konto przeciwstawne
750
141
135,139
221
720,750,760
- w pkt 18 pn. 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych” po stronie Wn konta
dopisuje się ppkt 7 i 8 w brzmieniu jak niżej, natomiast ppkt 1, 2 oraz ppkt 4
otrzymuje brzmienie:
221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Strona Wn konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
1. Należności jednostek budżetowych:
- za sprzedane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
760
środki trwałe w budowie, materiały,
760
- z tytułu kar i grzywien,
760
- z tytułu darowizn, odszkodowań.
2. Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych:
–
z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych dochodów
720
budżetowych,
750
–
z tytułu odsetek przypisanych za zwłokę w zapłacie należności,
750
–
z tytułu dodatnich różnic kursowych.
4. Przyrost odsetek od niewpłaconych w terminie dochodów
budżetowych w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego
750
kwartału.
7. Przypisanie do zwrotu w latach następnych dotacji uprzednio
750
rozliczonej w organie dotującym.
8. Przypis należności podwyższających wartość należności, w
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego (z
290
tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego i odsetek).
-
w pkt 18 pn. 221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych” po stronie Ma konta
dopisuje się ppkt 11 i 12 w brzmieniu jak niżej, natomiast ppkt 2, 5 oraz 10
otrzymuje brzmienie:
221 “Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Strona Ma konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
2.Odpis uprzednio przypisanych należności dotyczących dochodów
budżetowych.
720,750,760
5. Odpisy z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych dochodów
budżetowych będących kwotami nienależnymi.
720,750,760
10. Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych oraz
nieistotnych:
- objętych odpisem aktualizującym,
290
- nieobjętych odpisem aktualizującym.
751,761
11.Naliczone oprocentowanie należne podatnikowi z tytułu
751
nieterminowego zwrotu nadpłat podatku.
12. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem
oraz odpisaniem należności przedawnionych lub nieściągalnych
(z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego
290
i odsetek).
-
w pkt 23 pn. 226 “Długoterminowe należności budżetowe” po stronie Wn konta
dopisuje się ppkt 3 w brzmieniu jak niżej:
226 “Długoterminowe należności budżetowe”
Strona Wn konta 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
3. Przypis należności podwyższających wartość należności, w
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
(z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego
i odsetek).
290
-
w pkt 23 pn. 226 “Długoterminowe należności budżetowe” po stronie Ma konta
dopisuje się ppkt 6 w brzmieniu jak niżej:
226 “Długoterminowe należności budżetowe”
Strona Ma konta 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
6. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem
oraz odpisaniem należności przedawnionych lub nieściągalnych
(z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego
i odsetek).
290
-
w pkt 31 pn. 290 “Odpisy aktualizujące należności” po stronie Wn konta dopisuje
się ppkt 7 o treści jak niżej, wykreśla się ppkt 5 o treści: „Umorzenie należności
objętej odpisem.” oraz ppkt 6 o treści: „Zmniejszenie odpisu w związku z zapłatą
należności", natomiast ppkt 1, 3 oraz 4 otrzymuje brzmienie:
290 “Odpisy aktualizujące należności”
Strona Wn konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
1. Wpływ należności spisanych wcześniej jako wątpliwe.
851
3. Zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem
oraz odpisaniem należności przedawnionych lub nieściągalnych
201,221,226,234,240
(z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego i odsetek)
4. Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności z związku
z ustaniem przyczyny dokonania tego odpisu (zapłatą należności) z
tytułu:
760
- działalności operacyjnej – bez należności finansowej,
750
- działalności finansowej.
7. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty
zasądzonych należności z tytułu kosztów postępowania sądowego
i odsetek, które były ujęte na koncie 290 z tytułu:
760
- działalności operacyjnej – bez należności finansowej,
750
- działalności finansowej.
-
w pkt 31 pn. 290 “Odpisy aktualizujące należności” po stronie Ma konta dopisuje
się ppkt 4 o treści jak niżej, natomiast ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
290 “Odpisy aktualizujące należności”
Strona Ma konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
1. Odpis aktualizujący należności wątpliwe z tytułu:
- działalności operacyjnej – bez należności finansowych,
761
751
- działalności finansowej,
751
- odsetek od należności wątpliwych,
851
- zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Przypis należności podwyższających wartość należności, w
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
201,221,226,234,240
(z tytułu zasądzonych kosztów postępowania sądowego i odsetek)
-
w pkt 43 pn. 720 “Przychody z tytułu dochodów budżetowych” po stronie Wn
wykreśla się ppkt 4, 5 i 6 , natomiast ppkt 3, 6 oraz 7 otrzymuje brzmienie:
720 “Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Strona Wn konta 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
3. Odpisy należności z tytułu dochodów budżetowych.
221,240
7. Odpisy z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych dochodów
budżetowych będących kwotami nienależnymi.
221
-
w pkt 43 pn. 720 “Przychody z tytułu dochodów budżetowych” po stronie Ma
wykreśla się ppkt 2, 3 oraz 4, dopisuje się ppkt 6, natomiast ppkt 5 otrzymuje
brzmienie:
720 “Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Strona Ma konta 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
5. Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych:
- z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych dochodów
budżetowych.
221
6. Wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów
budżetowych z tytułu należności nieprzypisanych.
130
- w pkt 44 pn. 750 “Przychody finansowe” po stronie Wn konta 750 - “Przychody
finansowe” dopisuje się ppkt 2 i 3 w następującym brzmieniu:
750 “Przychody finansowe”
Strona Wn konta 750 – „Przychody finansowe”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
2. Odpis uprzednio przypisanych należności dotyczących dochodów
221
budżetowych.
3. Odpisy z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych dochodów
221
budżetowych będących kwotami nienależnymi.
- w pkt 44 pn. 750 “Przychody finansowe” po stronie Ma konta 750 - “Przychody
finansowe” dopisuje się ppkt 12, 13, 14 oraz 15, natomiast ppkt 9 otrzymuje
następujące brzmienie:
750 “Przychody finansowe”
Strona Ma konta 750 – „Przychody finansowe”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
9. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności.
130
12. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty
należności (ustania przyczyny dokonania odpisu) z tytułu
działalności finansowej.
290
13. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty
zasądzonych należności z tytułu kosztów postępowania sądowego
i odsetek, które były ujęte na koncie 290 z tytułu działalności
290
finansowej.
14. Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych:
- z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie.
221
15. Przypisanie do zwrotu w latach następnych dotacji uprzednio
rozliczonej w organie dotującym.
221
- w pkt 45 pn. 751 “Koszty finansowe” po stronie Wn konta 751 - “Koszty finansowe”
dopisuje się ppkt 8, 9 oraz ppkt 10 w następującym brzmieniu:
751 “Koszty finansowe”
Strona Wn konta 751 – „Koszty finansowe”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
8. Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych oraz
nieistotnych nieobjętych odpisem aktualizującym.
221
9. Naliczone oprocentowanie należne podatnikowi z tytułu
nieterminowego zwrotu nadpłat podatku.
221
10. Odpis aktualizujący należności wątpliwe:
- działalności finansowej,
290
290
- odsetek od należności wątpliwych.
- w pkt 46 pn. 760 “Pozostałe przychody operacyjne” po stronie Wn konta 760 “Pozostałe przychody operacyjne” dopisuje się ppkt 3 i 4 w następującym w
brzmieniu:
760 “Pozostałe przychody operacyjne”
Strona Wn konta 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
3. Odpis uprzednio przypisanych należności dotyczących dochodów
221
budżetowych.
4. Odpisy z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych dochodów
budżetowych będących kwotami nienależnymi.
221
- w pkt 46 pn. 760 “Pozostałe przychody operacyjne” po stronie Ma konta 760 “Pozostałe przychody operacyjne” dopisuje się ppkt 6, 7 oraz 8 w brzmieniu:
760 “Pozostałe przychody operacyjne”
Strona Ma konta 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
6. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty
należności (ustania przyczyny dokonania odpisu) z tytułu
działalności operacyjnej bez należności finansowej.
290
7. Zmniejszenie odpisu aktualizującego na skutek zapłaty
zasądzonych należności z tytułu kosztów postępowania sądowego
i odsetek, które były ujęte na koncie 290 z tytułu działalności
finansowej.
290
8. Należności jednostek budżetowych:
- za sprzedane środki trwałe, wartości niematerialne i prawne,
221
środki trwałe w budowie, materiały,
221
- z tytułu kar i grzywien,
221
- z tytułu darowizn, odszkodowań.
9. Wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów
budżetowych z tytułu należności nieprzypisanych.
- w pkt 47 pn. 761 “Pozostałe koszty operacyjne” po stronie Wn konta 761 “Pozostałe koszty operacyjne” dopisuje się ppkt 7 oraz ppkt 8 w brzmieniu:
761 “Pozostałe koszty operacyjne”
Strona Wn konta 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”
Treść operacji
Konto przeciwstawne
7. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe dotyczący
działalności operacyjnej bez należności finansowych.
290
8. Odpisanie należności przedawnionych i umorzonych oraz
nieistotnych nieobjętych odpisem aktualizującym.
221
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prowadzenia
ksiąg rachunkowych poczynając od 1 stycznia 2012 r.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski