pełnomocnictwo do windykacji 01.10.2010

Komentarze

Transkrypt

pełnomocnictwo do windykacji 01.10.2010
PEŁNOMOCNICTWO
Niniejszym udzielamy GTW S.C z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Palmowej 1/9.,
pełnomocnictwa do wykonywania w moim/naszym imieniu i na moją/naszą rzecz, w związku z
przekazanymi do obsługi roszczeniami wobec dłużnika:
Dane DŁUŻNIKA
imię
nazwisko
data urodzenia
dzień / miesiąc / rok
numer / seria dowodu
osobistego
PESEL
adres
zamieszkania
ulica, numer domu, numer mieszkania
miejscowość
kod pocztowy
NIP
które wynikają z zawartych umów.
Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności: prowadzenie rokowań i negocjacji co do warunków, jak i
wysokości zapłaty należności, kar umownych, zawarcia ugody, prawo do przejęcia całości bądź części
należności wraz z odsetkami za zwłokę, przekazanie przyjętych należności na nasz rachunek bankowy;
a także:
prawo ustanawiania dalszych pełnomocnictw w celu podjęcia przez nich czynności
przygotowawczych co do wszczęcia postępowania sądowego, reprezentowania przed sądami,
wnoszenia środków odwoławczych, zawarcie ugody, przyjęcia zasądzonej należności, skierowania
wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i zastępstwo w tym postępowaniu.
Miejscowość: ……………………………………….…..…….
……….…………………………………………………..
Pieczątka firmowa
Data: …………………………..……………….
……….…………………………………………………..
Podpis Wierzyciela, Zleceniodawcy
GTW S.C.; 42-200 Częstochowa; ul. Palmowa 1/9; tel. 34 317 63 43; tel. kom. 510 108 209; www.gtwsc.pl; [email protected]
NIP 573 27 90 010; BRE Wydział Bankowości Elektronicznej; nr konta: 47 1140 2004 0000 3902 6646 2538

Podobne dokumenty