Wybór - Szpital Giżycki

Transkrypt

Wybór - Szpital Giżycki
Giżycko, 11 02 2016r,
Szpital Giżycki Sp. z o o
ul Warszawska 41
11-500 Giżycko
Tel 87/429-66-45
Fax 87/429-66-30
Wybór najkorzystniejszej oferty
PN/16/12/15
Usługa k o m p l e k s o w e g o prania bielizny szpitalnej oraz odzieży m e d y c z n e j i o c h r o n n e j
Dla Szpitala Giżyckiego S p . z o. o. przez o k r e s 24 miesięcy
Przedstawiamy wybór ofert - przy którycti została zakończona ocena formalna i marytoryczna.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznycfi (tekst jedn Dz U. z 2013r., poz. 907 z póżn. zm.), Szpital Giżycki z siedzibą w Giżycku, jako
Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonycfi ofert w tym postępowaniu informuje, że:
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się: Kryterium nr 1=cena 95% oraz kryterium nr 2=termin płatności faktury 5
%.
W w/w postępowaniu złożono następujące oferty:
H I S BAXTER S p . z o.c). 16-080 Tykocin, ul.
Bernardyrńska 7
Pakiet
1
Opis przedmiotu zamówienia
Usługa kompleksowego prania odzieży
medycznej roboczej i ochronnej
pracowników(np. fartuchy, bluzy, spodnie,
spódnice) i pacjentów (np.piżam, szlafroków,
koszul) kocy, poduszek, kołder i innego
asortymentu (np. obrusów, zasłon, firan,
chust).
2
Usługa kompleksowego prania bielizny
ogólnoszpitalnej (w tym chorych zakaźnie),
bielizny operacyjnej, materacy, gąbek.
Termin płatności (ilości dni)
UNIPRAL Sp. z o.o. ul. Nad Jarem 4, 10172 Olsztyn
Wartość
Brutto
KI-Cena
K2-Termin
Płatności
K1+K2
Wartość
Brutto
79 544,10
95,00
5,00
100,00
85 251,30
88,64
469 035,90
95,00
5,00
100,00
502 688,70
88,64
60
K2-Termin
K I - C e n a Płatności
30
1
Zakład Aktywności Zawodowej al. 1 Maja
30, 11-500 Giżycko
K1+K2
Wartość
Brutto
2,00
90,64
86 678,10
2,00
90,64
K2-Termin
K I - C e n a Płatności
87,18
5,00
60
K1+K2
92,18
Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Nr
Pakietu
rjpis przeomioiu zamówienia
INcJZWd
UlclciUa
\ A / a r t n ć r ' h n tł+r\
Łączna ilość pkt
(K1 + K2)
—
1
2
Usługa kompleksowego prania odzieży medycznej
roboczej i ochronnej pracowników(np, fartuchy, bluzy,
spodnie, spódnice) i pacjentów (np piżam, szlafroków,
koszul) kocy, poduszek, kołder i innego asortymentu (np.
obrusów, zasłon, firan, chust).
Usługa kompleksowego prania bielizny ogólnoszpitalnej (w
tym chorych zakaźnie), bielizny operacyjnej, materacy,
gąbek.
• —
HTS BAXTER Sp. z o.o. 16-080 Tykocin,
ul. Bernardyńska 7
79 544,10
100,00
469 035,90
100,00
HTS BAXTER Sp. z o.o. 16-080 Tykocin,
ul. Bernardyńska 7
Razem:
548 580,00
W y b r a n y W y k o n a w c a spełnia warunek udziału w postępowaniu, jego oferta została złożona w sposób prawidłowo i jest zgodna z S I W Z oraz ustawą Pzp.
Informacja o w y b o r z e najkorzystniejszej oferty została wysłana pocztą elektroniczną do W y k o n a w c ó w oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Z a m a w i a j ą c y informuje, że z oferentami, których ofertę w y b r a n o jako najkorzystniejszą, zostanie podpisana u m o w a w terminie zgodnym z art 94 1 ustawy UZP.
Z g o d n i e z art. 27 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.
Sporządziła.
M. W o j n o w s k a
"SZPITAL GIŻYCKI" Sp. z 0.0.
U-50C Giżycko, ul. Worszowska 41
tel 87 429 66 66. fQX 87 428 36 7 7
Regon: 000308442, NIP: 8451983121
•3
2