Psychologia sportu - Krakowska Akademia

Transkrypt

Psychologia sportu - Krakowska Akademia
Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Karta przedmiotu
obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów: Psychologia
Profil: Ogólnoakademicki
Forma studiów: Stacjonarne
Kod kierunku: Psych
Stopień studiów: Magisterskie, jednolite
Specjalności:
1
2
Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
Przedmiot
Nazwa przedmiotu
Psychologia sportu
Kod przedmiotu
WPINH PsychAJednolite magisterskieS S22 12/13
Kategoria przedmiotu
przedmioty specjalnościowe
Liczba punktów ECTS
2
Język wykładowy
polski
Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
10
W
0
C
0
K
14
S
0
L
0
Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, Praktyki
I
0
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
3
Cele przedmiotu
Cel 1 Głównym celem jest zapoznanie uczestników z tematyką psychologii sportu, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień motywacji, emocji i uwagi związanych z działalnością sportową. Omówione zostaną metody psychoregulacji i optymalizacji funkcjonowania na przykładzie treningu mentalnego. Praktycznym celem zajęć jest
prezentacja teorii, narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych stosowanych przez psychologów pracujących
w sporcie.
4
Wymagania wstępne
1 brak
5
Modułowe efekty kształcenia
MW1 Znajomość teorii i koncepcji z zakresu emocji i motywacji, ich powiązań z procesami poznawczymi i z zachowaniem, uwarunkowaniami biologicznymi, kulturowymi i społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki
działalności sportowej.
MU2 Aplikacja wiedzy teoretycznej z różnych działów psychologii na tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania ludzi i tworzenie programów oddziaływań pomocnych w tym zakresie dla potrzeb konkretnych jednostek,
sytuacji, grup czy instytucji funkcjonujących w środowisku sportowym.
MK3 Rozumie znaczenie ustaleń psychologii dla podnoszenia jakości życia. Ma przekonanie o sensie i potrzebie
podejmowania działań wspierających człowieka i społeczności; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje sumienność i wytrwałość w realizacji celów indywidualnych i zespołowych istotnych
w działalności sportowej.
6
Treści programowe
Lp
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
7
Konwersatorium
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
Wprowadzenie do psychologii sportu
Wybrane metody diagnozy psychologicznej sportowców
Charakterystyka motywacji sportowej
Specyfika emocji w sporcie
Wyznaczanie celów w sporcie
Trening mentalny w sporcie
Optymalizacja funkcjonowania emocjonalnego
Metody psychoregulacyjne wykorzystywane w sporcie
Uwaga w sporcie
Wykorzystanie wizualizacji w sporcie
Metoda biofeedback w sporcie
Agresja w sporcie
Osobowość sportowca
Efektywna komunikacja
Razem
Metody dydaktyczne
M5. Dyskusja
M8. Praca w grupach
Strona 2/5
Liczba godzin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
M10. Prezentacje multimedialne
M12. Sesje rozwiązywania problemu
M13. Studium przypadku
8
Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba
godzin na
zrealizowanie
aktywności
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów
14
Konsultacje przedmiotowe
9
Egzaminy i zaliczenia w sesji
2
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
10
Opracowanie wyników
5
Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji
10
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
50
całego nakładu pracy studenta
2
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
9
Metody oceny
Obecność 15 pkt. Referat wygłoszenie: 20 pkt. + ocena streszczenia: 10 pkt. Praca 40 pkt. Aktywność oceniana
wzajemnie przez uczestników: 15 pkt. Maksymalnie 100 pkt. Zaliczenie od 55 pkt.
Ocena podsumowująca
P14.
P5.
P11.
I1.
Studium przypadku
Referat
Aktywność na zajęciach
Obecność na zajęciach
Warunki zaliczenia przedmiotu
1
2
3
4
Obecność na zajęciach.
Prezentacja referatu.
Praca zaliczeniowa.
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Kryteria oceny
Na ocenę 3
Na ocenę 3.5
Na ocenę 4
Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Brak udziału w dyskusji
podczas zajęć. Brak udziału w ćwiczeniach podczas zajęć. Przygotowanie referatu
bez dostarczenia streszczenia. Przygotowanie Planu Praktycznego Działania.
Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Udziału w dyskusji podczas
zajęć. Udział w ćwiczeniach podczas zajęć. Przygotowanie referatu bez
dostarczenia streszczenia. Przygotowanie Planu Praktycznego Działania.
Jedna nieusprawiedliwiona nieobecności na zajęciach. Znaczny udział w dyskusji
podczas zajęć. Znaczny udział w ćwiczeniach podczas zajęć. Przygotowanie
referatu na podstawie literatury z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na kursie.
Przygotowanie Planu Praktycznego Działania na podstawie
materiałów zebranych podczas zajęć.
Strona 3/5
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Na ocenę 4.5
Na ocenę 5
10
Macierz realizacji przedmiotu
Modułowe
efekty
kształcenia dla
przedmiotu
MW1
11
Jedna nieusprawiedliwiona nieobecności na zajęciach. Aktywny udział w dyskusji
podczas zajęć. Aktywny udział w ćwiczeniach podczas zajęć. Przygotowanie
referatu na podstawie literatury z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na kursie.
Przygotowanie Planu Praktycznego Działania na podstawie
materiałów zebranych podczas zajęć.
Brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Aktywny udział
w dyskusji podczas zajęć. Aktywny udział w ćwiczeniach podczas zajęć.
Przygotowanie referatu na podstawie literatury z wykorzystaniem wiedzy
zdobytej na kursie oraz przekazanie słuchaczom streszczenia w dniu prelekcji.
Przygotowanie Planu Praktycznego Działania na podstawie
materiałów zebranych podczas zajęć.
MU1
Odniesienie do
efektów
kierunkowych
K_W01, K_W05,
K_W08
K_U01, K_U02,
K_U09
MK1
K_K03, K_K04
Treści programowe
K1, K3, K4, K11
K2, K5, K6, K7, K8,
K10, K14
K9, K12, K13
Metody
dydaktyczne
M5, M8, M10,
M12, M13
M5, M8, M10,
M12, M13
M5, M8, M10,
M12, M13
Sposoby oceny
P14, P5, P11, I1
P14, P5, P11, I1
P14, P5, P11, I1
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
Morris, T., Summers, J. — Psychologia sportu. Strategie i techniki, Warszawa, 1998, COS
Krawczyński, M., Nowicki, D. — Psychologia sportu w treningu dzieci i młodzieży, Warszawa, 2004, COS
Tyszka, T. — Psychologia i sport, Warszawa, 1991, AWF
Gracz, J., Sankowski, T. — Psychologia sportu, Poznań, 2000, AWF
Botwina, R., Starosta, W. — Mentalne wspomaganie sportowców Teoria i praktyka, Warszawa Gorzów Wielkopolski, 2002, AWF-IWF-IS
[6] Łuszczyńska, A. — Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne, Warszawa, 2011, PWN
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Literatura uzupełniająca:
[1] Jarvis, M. — Psychologia sportu, Gdańsk, 2003, GWP
[2] Brown, J. — Przewaga, Warszawa, 2008, Dobry Skarbiec
Publikacje/prace zbiorowe:
[1] Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie — Blecharz, J., Siekańska, M. (red.) , Kraków, 2009
[2] Optymalizacja treningu sportowego i zdrowotnego z perspektywy psychologii — Blecharz, J., Siekańska, M.,
Tokarz, A. (red.) , Kraków, 2012
Strona 4/5
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
12
Informacje o nauczycielach akademickich
Oboba odpowiedzialna za kartę
mgr Łukasz Bilski (kontakt: [email protected])
Strona 5/5