Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Przyrów

Komentarze

Transkrypt

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Przyrów
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Katowice, dnia 24 listopada 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
Data: 2014-11-24 10:56:07
Poz. 6132
UCHWAŁA NR 195/XXIX/2014
RADY GMINY PRZYRÓW
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr
256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje :
§ 1. Warunki i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów dla wybitnie uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Rajmund Michalik
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
–2–
Poz. 6132
—————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 195/XXIX/2014
Rady Gminy Przyrów
z dnia 14 listopada 2014 r.
Regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów
dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
funkcjonujących na terenie Gminy Przyrów w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
1)
2)
3)
1)
2)
§1
Ustanawia się „Stypendium Wójta Gminy Przyrów” jako wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy
dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe chcą się nadal rozwijać
oraz posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia. Stypendia są
przyznawane w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Stypendia przyznawane są za rok szkolny, za który złożono wniosek począwszy od roku szkolnego
2014/2015 – za wybitne osiągnięcia naukowe.
W ramach programu Wójt Gminy Przyrów przyznaje stypendium:
za indywidualne osiągnięcia – w kwocie od 300 złotych do 1000 złotych
za zespołowe osiągnięcia, dla każdego z członków zespołu – w kwocie od 200 złotych do 500 złotych
§2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Wójta Gminy Przyrów
laureacie – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkującego na terenie
Gminy Przyrów, który osiągnął tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego
przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub tytuł laureata innego konkursu o zasięgu wojewódzkim,
ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim
finaliście – należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkującego na terenie
Gminy Przyrów, który osiągnął tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego
przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub tytuł finalisty innego konkursu o zasięgu wojewódzkim,
ponadwojewódzkim lub ogólnopolskim.
§3
Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.
Indywidualna wysokość stypendium uzależniona jest od:
a) rangi osiągniętego wyniku;
b) kwoty ustalonej na ten cel w budżecie gminy na dany rok;
c) liczby uczniów spełniających warunki do ubiegania się o stypendium.
3.
W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych, świadczenia
przyznawane są w pierwszej kolejności uczniom, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe.
4.
W przypadku osiągnięcia przez ucznia w danym roku szkolnym dwóch, lub kilku wysokich wyników
naukowych, przyznaje się jedno stypendium za najlepszy
z osiągniętych wyników.
1.
2.
§4
1) Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom klas IV-VI
szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, którzy spełniają jeden z następujących warunków:
1)
osiągnęli tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez
Śląskiego Kuratora Oświaty oraz legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania;
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
–3–
Poz. 6132
—————————————————————————————————————————————————————————————
2)
osiągnęli tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez
Śląskiego Kuratora Oświaty i uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
zakończenie roku szkolnego w wysokości co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej dobrą
oceną zachowania
3)
osiągnęli tytuł laureata innego konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim i
uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zakończenie roku szkolnego w
wysokości co najmniej 4,75 oraz legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania
4)
osiągnęli tytuł laureata lub finalisty innego konkursu o zasięgu ogólnopolskim oraz legitymują się
co najmniej dobrą oceną zachowania
5)
osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
zakończenie roku szkolnego w wysokości co najmniej 5,30 oraz legitymują się co najmniej dobrą
oceną zachowania
2) Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniowi –
członkowi zespołu uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas
I-III gimnazjum, który spełnia jeden z następujących warunków:
1)
uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w konkursie o zasięgu ogólnopolskim.
2)
uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w konkursie o randze mistrzostw województwa.
3)
uzyskał I miejsce w konkursie o randze mistrzostw powiatu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
§5
Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą występować:
1)
Dyrektorzy szkół,
2)
Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3)
Dyrektorzy placówek kultury,
4)
Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje lub kluby dla swoich członków będących
uczniami.
Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:
1)
Określenie wnioskodawcy
2)
Dane ucznia (członka zespołu) – kandydata do przyznania stypendium
3)
Uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia ubiegającego się o stypendium.
Ponadto do wniosku należy dołączyć:
1)
Potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego za ostatni rok szkolny
2)
Potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na spełnienie warunków o których mowa w § 4
Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie w terminie do 31
sierpnia każdego roku.
Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§6
Przyznawanie stypendiów należy do kompetencji Wójta Gminy Przyrów i ma charakter uznaniowy i
motywacyjny.
Rada Gminy Przyrów corocznie uchwalając budżet gminy zapewnia środki finansowe na wypłacenie
przyznanych stypendiów.
Decyzja Wójta Gminy Przyrów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Przyrów może przyznać stypendium z
pominięciem terminów o których mowa w § 5 ust.4.
§7
O udzieleniu lub odmowie udzielenia stypendium informuje się składającego wniosek pisemnie w terminie 14
dni od daty podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Przyrów.
§8
Wójt Gminy Przyrów podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyrowie.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
–4–
Poz. 6132
—————————————————————————————————————————————————————————————
§9
Pisemna informacja o przyznaniu stypendium jest wręczana stypendystom na sesji Rady Gminy w
Przyrowie.
2.
Przekazanie środków pieniężnych nastąpi gotówką do rąk rodzica lub prawnego opiekuna w kasie
Urzędu Gminy w Przyrowie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni od sesji Rady
Gminy w Przyrowie, o której mowa w ust. 1.
1.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
–5–
Poz. 6132
—————————————————————————————————————————————————————————————
Załącznik do Regulaminu przyznawania
Stypendium Wójta Gminy Przyrów
dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i
gimnazjum w ramach lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przyrów
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRZYRÓW
DLA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH
1.Wnioskodawca (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
□ – rodzic
□ – opiekun prawny
□ – dyrektor szkoły
□ – dyrektor placówki kultury
□ – prezes klubu sportowego
□ – inne
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………............................
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………...............................
Nr telefonu …………………………….. ….Adres e -mail …………………………………….............................
2. Na podstawie Uchwały Nr …....../ …....../ …......... Rady Gminy Przyrów z dnia ... listopada 2014 r.
wnoszę o przyznanie stypendium (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
□ - dla ucznia za wysokie wyniki w nauce
□ - dla ucznia za wybitne osiągnięcia naukowe
□ - dla ucznia – członka zespołu uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe
3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………................................
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………..............................
Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...............................
Szkoła i klasa do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym:
…………………………………………………………………………………………………...............................
..………………………………………………………………………………………………….............................
Średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego
(podać w zaokrągleniu do części setnych) ...............................................................................................................
Ocena zachowania uzyskana na zakończenie roku szkolnego
…………………………………………………………………………………….............……………..................
Opis osiągnięć ucznia w roku szkolnym
…………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………...............................
.…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………………...............…............
…...…………………………………………………………………………………………........………................
…………………………………………………………………………………………..……….............................
…………………………………………………………………………………………..…….............…................
…………………………………………………………………………………………...........................................
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
–6–
Poz. 6132
—————————————————————————————————————————————————————————————
……….…………………………………………………………………………………………..………................
…………………………………………………………………………………………..……..................…...........
……………………………………………………………………………………….....................…......................
…………………………………………………………………………………………………...............................
.…………………………………………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………………………………….............……..................
4. Przyznane stypendium proszę:
- wypłacić w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie po okazaniu dowodu osobistego do rąk
…………………………………………………………………………………………………................ …..........
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
- przekazać na rachunek bankowy ……………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………….............….................
……………………………………………………………………………………………….............….................
(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku)
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku
Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla
potrzeb udzielania stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z § 8 Regulaminu
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Przyrów.
……………………………….
(miejscowość, data)
…………………………….
(podpis osoby wnioskującej)
DECYZJA WÓJTA GMINY PRZYRÓW ORAZ JEJ UZASADNIENIE:
…………………………………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………...
..…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………...................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………................…...............
………………………………………………………………………………………………………………...........
………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………….......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...............................
Uwagi:
3) Do wniosku należy dołączyć zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy
Przyrów kopie dokumentów tj.:
a) świadectwa szkolnego za ostatni rok szkolny, w przypadku gdy warunkiem uzyskania
stypendium jest średnia ocen i ocena zachowania,
b) dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia,
c) kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
dyrektora szkoły, dyrektora placówki kultury lub prezesa klubu sportowego
2) Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie
w terminie do 31 sierpnia danego roku.