REGULAMIN KONKURSU „Zostań gwiazdą karnawału”

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Zostań gwiazdą karnawału”
REGULAMIN KONKURSU „Zostań gwiazdą karnawału”
A. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu o nazwie "Zostań gwiazdą karnawału", zwanego dalej Konkursem,
jest firma Naturhouse Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12, zarejestrowanym w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000250651, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale
zakładowym w wysokości: 375.000,00 złotych, zwanym dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa
zasady udziału w
organizowanym
konkursie
i zawiera
warunki
uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz
członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, rodzice, małżonkowie,
rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
B. Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs zostanie zorganizowany i będzie przeprowadzony w Centrach Dietetycznych
Naturhouse w Polsce (dalej zwany “Centrami”), w okresie od dnia 16.11.2011 do dnia
29.02.2012 (zwany dalej „Czas Trwania Konkursu”).
C. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła 3 osobową
Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez
Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu.
D. Nagrody
1. Główną nagrodą dla Zwycięzcy wyłonionego zgodnie z pkt. E. jest – sesja zdjęciowa z
metamorfozą do zrealizowania w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
2. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce.
3. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany Nagrody oraz nie może przenieść prawa do
Nagrody na inne osoby.
4. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Konkursu z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie
zostały im przyznane są wyłączone.
5. O nagrodę może ubiegać się osoba, która jest nowym lub stałym klientem centrum, jest osobą
pełnoletnią i spełniła warunki uczestnictwa przedstawione w pkt. E.
E. Warunki uczestnictwa, przebieg Konkursu i wyłonienie Zwycięzcy.
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz
miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać wyłącznie Klient, który w Czasie Trwania
Konkursu schudł minimum 8kg lub osiągnął prawidłową masę ciała, jeżeli do
zrzucenia miał mniej niż 8kg.
3. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz dla celów organizacji
Konkursu, wydania przyznanej nagrody. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do
swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Dane osobowe Uczestników przetwarzane
są zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 z poźn. zm.).
4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.
5. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik zobowiązany jest uzbierać 8 naklejek
„gwiazdek”, które odpowiadają 8 zrzuconym kilogramom oraz własnoręcznie
wypełnić formularz konkursowy dostępny w Centrum i wręczyć go personelowi.
6. Zwycięzcą Konkursu zostanie 1 uczestnik, którzy zostanie wybrany drogą
losowania dnia 1.03.2012 r.
F. Odbiór nagród.
1. Organizator po wyłonieniu Zwycięzcy zawiadomi go telefonicznie lub pisemnie. Nagrodę
będzie można odebrać osobiście w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
2. Nieodebranie nagrody od Organizatora przez wyłonionego Zwycięzcę w terminie zaznaczonym
w pkt. F.1 powoduje utratę przez niego Nagrody. Nagroda przepada w takim przypadku na
rzecz Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie, nieprawidłowość i nieterminowość
doręczenia przez pocztę, kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu
Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.
G. Postanowienia końcowe.
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu
Konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak
również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w
Konkursie.
2. Niespełnienie
wyżej
wymienionych
warunków
lub
odmowa
ich
spełnienia
skutkuje
wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych
roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego
przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora lub do Organizatora Technicznego, jak
również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.
3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs”
do siedziby Organizatora na adres: Naturhouse Sp. z o.o., ul. Dostawcza 12, Łódź przed
upływem Czasu Trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu, jednakże nie później niż do
14.03.2012 roku. Reklamacje zgłaszane po powyższym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również
dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21
dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową, o której mowa w punkcie C. Komisja
Konkursowa rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Komisji
Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie
pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o
decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w
reklamacji, w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i w Centrach w całej Polsce.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
7. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska
na stronie internetowej Organizatora oraz opublikowania zdjęć z sesji zdjęciowej w prasie, na
plakatach i ulotach reklamowych.