ryby 17

Transkrypt

ryby 17
Pakiet nr 1-7. FORMULARZ CENOWY - RYBY I PRZETWORY RYBNE
Załącznik nr 7 str. ……..
dnia …………...... 20……r.
.................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zamawiany produkt – nazwa
asortymentu
Panga biała, filet, glazura do 15%
Makrela wędzona
Matias solony luzem (op. 4 kg)
Paprykarz szczeciński 330g
Makrela w sosie pomidorowym 330g
Szprot w pomidorach 330g
Orientacyjna
ilość
zamawiana
j.m.
650
kg
400
kg
260
kg
800
szt
300
szt
750
szt
Cena
jednostkowa
(netto zł)
Wartość netto
% VAT
Wartość brutto
Sposób, częstotliwość
i szybkość realizacji zamówienia
Zamówienie telefoniczne,
towar przywoŜony przez
wykonawcę loco magazyn DPS w
uzgodnionym dniu tygodnia.
Realizacja dostawy dzień po
zamówieniu.
Razem
Słownie wartość netto oferty: ................................................................................................................................... zł
Słownie wartość brutto oferty: ................................................................................................................................... zł
..................................................................
Podpis osoby upowaŜnionej do reprezentowania Wykonawcy
UWAGA:
Podane ilości stanowią ilości szacunkowe a faktyczna ilość i zakres dostaw wynikać będzie z potrzeb bieŜących Zamawiającego. Podane ilości szacunkowe nie mogą
stanowić podstawy do Ŝądania przez Wykonawcę realizacji określonych wielkości i ilości dostaw podanych w SIWZ oraz zgłaszania związanych z tym roszczeń.