OBSZARY CHRONIONE - REGION WODNY CZARNEJ ORAWY

Komentarze

Transkrypt

OBSZARY CHRONIONE - REGION WODNY CZARNEJ ORAWY
aw
i ca
D op
ły w
powiat
suski
oto
w
y
M os
k
Pot o
yn
ka
yw
o
sp
ó
dg
Cz
Flako
wy P
ów
Brz
an
Jarominy
oto
k
M
Pań s ki Po to
C iśni
P o tok Kamycki
ostó
wP
oto
k
k
aw a
Bystra-Sidzina
ry Brożk i
Kulkowa
Ma
M ików
Do
pły
w
zM
P otok
Sidzina
ow yc
a rk
or
ry
G łownia
to
Sidzina
k
Kurzeńcowa
k
ow
ski
Po
gó
a
cz
Ża
rn
N
h Szcza win
D opływ sp
od
Wysoka
Jordanów
[cz.2]
D
op
Toporzysko
i
ialsk
Dz
ł
rków
or z
Rezerwat na Policy
im. prof. Zenona
Klemensiewicza
o rczyk
Malejów k a
S kawa
k
arn
Zawoja
Jordanów
a
rna
Gó
wi
aw ic
zan
Jordanów
S t rąc z e
Sk
ca
Bystra
W ędź no
ok
i
j
we
w Sk
o
ut
Podhalański obszar wiejski
k
to
G łęb
bie
c
Sk
r zę
Po
el
t ok Roztoki
ka
Napra w
J
a st
Juszczyn
Polany
ka
d
Fr y
Po
Ja w
Ca d yn
R otn
ia
Wełcza
Sk a
Jordanów
[cz.1]
OBSZARY CHRONIONE - REGION
WODNY CZARNEJ ORAWY
Maków
Zawoja
G
Mał a
P ożog
a
łaz
Skrzy
w
a
u ni
a
k
Czyrnowa
Babiogórski
Park
Narodowy
Szpakowa
B ystrzan
Sidzinka
Mała
ka
Kużnik
za
Gła
Bachorzówka
Rola
Sikorowa
a
Skaw
Brandysówka
nic
a
Do
po
dS
ne
z
K
ic
os
O
Cza r n
Kudzie
Raba
Wyżna
a
P ie
trz a
k
ra
a
w
ow
ski
nia
w s ki e go Gro
Harkabuz
o
p yrk
n
Podwilk
Po
to k
ws
w
Podsarnie
Grapy
Rola
Dziurdziakowa
pł y
hó
Brzeg
cz
a
ka
k
Po to Gawryłowski
ec
ka
ów k
k
Zubrzyca
Górna
S kal n ica
L ip
Pot o
Bembeńskie
Spytkowice
Sarn
Solaw
tok
Po
Nied o rowsk i
Bę b eński
C
Spytkowice
e
P
ny
Kos
i
o
ot
k
b
Ry
Zubrzyca
Dolna
ęd
ec
Danielki
Góra
a
Zawoda
op
ływ
sp
od
G ronia
Orawka
Sołtystwo
P ot
o ró
W isielec
w
D
Jabłonka
Podszkle
Kuligowa
wińsk
iS
tr u myk
h
Lipnica
Wielka
Bukowina-Osiedle
Buk
o
C
ok
nka
Żele źn
ic
Sy
hl
L ip ni
cz a
ra szc
z
J
Kiczory
Lipnica
Wielka
Lipnica
Mała
Studzianki
Orawskie
Załuczne
Zu
br
zy
Czarny
Dunajec
ca
Oskwarkowa
Jabłonka
ie
as
P
ko
wy
tok
Po
Mu
Odrowąż
ny
Szklarze
Za
łuc
z
Krzywań
powiat
nowotarski
Pie ki
Piekielnik
e lnik
Piekiel n ik
Czarna Wo
d
a
Otrębowa
as
rg
G
Kubowa
Ja
B li
żs
z
sio
ws
ki P
oto
Bo
k
rc z a
ró
ni
k
k
a Mła
ka
Czarny
Dunajec
oto
Borowy
P
k
Chyżnik
Chyżne
Cz
Chyżny
Podczerwone
Tok a rka
Jeleśn ia
Du
na
je
c
Koniówka
Legenda
parki narodowe
rezerwaty
obszary chronionego krajobrazu
Ciche
Wi e lki R o
g oź
Natura 2000 (SOOS)
Natura 2000 (OSOP)
granica regionu wodnego Czarnej Orawy
granice województw
granice gmin
miejscowości
miasto duże
miasto małe
wieś mała
0
2,5
1:90 000
5
10 km
Kościelisko
powiat
tatrzański
Dz
a nisk i P
o to
k
i
rzeki
Chochołów
¶
granice powiatów
wieś duża
nik
ar n
y

Podobne dokumenty