instrukcja obsługi jednoportowy przełącznik kvm ip

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi jednoportowy przełącznik kvm ip
INSTRUKCJA OBSŁUGI
JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP
TYPU DESKTOP, METAL
OXCA
KIP-101
#06192
wersja 1.1
Wstęp
Przełącznik KVM umoŜliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie
serwera lub zdalnie za pomocą Internetu uŜywając standardowej przeglądarki. Komunikacja jest
zabezpieczona poprzez autoryzację SSL.
Oświadczenie dotyczące zakłóceń
KVM został przetestowany pod kątem wymagań stawianych urządzeniom generującym
zakłócenia elektromagnetyczne. Stwierdzono, Ŝe emisja pola elektromagnetycznego przez
przełącznik nie przekracza poziomów zawartych w normach. Instalacja i eksploatacja niezgodna
z zaleceniami znajdującymi się w tej instrukcji, moŜe zakłócić komunikację w otoczeniu
urządzenia.
Bezpieczeństwo uŜytkowania
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŜszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŜytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŜy stosować
się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności
i spełnienia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia.
Produkt jest oznakowany znakiem CE.
1. Zawartość opakowania
- 1x jednoportowy przełącznik KVM IP,
- 1x płyta CD (oprogramowanie, instrukcja w wersji angielskiej),
- 1x zasilacz (DC 5v / 2.5A),
- 1x przewód zasilający,
- 1x zestaw do montaŜu (płytka montaŜowa oraz 6 śrubek),
- 1x przyłącze DB9(F) / DB9(F) (null modem),
- 1x przyłącze USB A-B,
- 1x przyłącze zintegrowane DB9(M) PS/2,
- skrócona wersja instrukcji obsługi w języku angielskim,
- niniejsza instrukcja obsługi.
Podczas dostawy naleŜy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŜy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŜ o
sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŜej zamieszczoną listą.
2. Zawartość instrukcji
Instrukcja ta zawiera opis przełącznika KVM z procedurą instalacji, konfiguracji i uŜytkowania.
Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŜy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, a w szczególności punkty poświęcone bezpieczeństwu.
3. Zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest zgodne z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŜytkowania urządzeń elektrycznych.
− gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŜy
odłączyć od zasilania,
− nie stosować uszkodzonych lub zuŜytych przewodów zasilania, gdyŜ powodują one znaczne
zagroŜenie dla bezpieczeństwa uŜytkownika,
− prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny.
− nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
− zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
2
− upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
− urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
− jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŜe
skroplić się para wodna uniemoŜliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŜ wilgoć odparuje.
Uwaga: Nie naleŜy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŜe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.
4. Instalacja sprzętu
4.1 Zasilanie
Przełącznik zasilany jest z zewnętrznego zasilacza DC 5V 2,5A. Do zasilacza naleŜy podłączyć
kabel zasilający który trzeba wpiąć do sieci 230V ~50MHz.
4.2 Oprogramowanie
Do przełącznika dołączona jest płyta CD z oprogramowaniem „IP setup utility” umoŜliwiające jego
konfigurację.
4.3 Środowisko pracy
Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń. NaleŜy zadbać, aby
umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów.
Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w
bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź
urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.).
4.4 MontaŜ urządzenia
Przed przystąpieniem do instalacji naleŜy upewnić się, Ŝe wszystkie stacje robocze są wyłączone. Przełącznik KVM IP moŜna montować w szafie 19”/1U. W tym celu naleŜy:
- przykręcić płytkę montaŜową do urządzenia,
- urządzenie przykręcić i zabezpieczyć na tylnej ścianie półki.
3
4.5 Podłączenie okablowania
Połączenie okablowania komputera z konsolą zostało przedstawione na rysunku powyŜej. Na
wstępie interfejs szeregowy naleŜy pozostawić otwarty. Po podłączeniu do zasilania, urządzenie
powinno być gotowe do pracy po około 50 sekundach. Po tym dioda czasie oznaczona na obudowie jako READY będzie pulsować z częstotliwością 1 sekundy. Oznacza to, Ŝe urządzenie
zostało uruchomione i działa poprawnie.
4
5. Konfiguracja
5.1 Oprogramowanie IP Setup
W celu ułatwienia konfiguracji przełącznika KVM IP wykorzystuje oprogramowanie IP Setup.
Ustawienia fabryczne:
DHCP:
Wyłączony
Domyślny adres IP:
192.168.0.1
Domyślna maska sieci:
255.255.255.0
Oprogramowanie IP Setup Utility umoŜliwia konfigurację adresu IP, maski podsieci, DHCP itp.
Jest uŜyteczne, kiedy zaistnieje potrzeba zmiany tych ustawień, lub kiedy nie ma dostępu do
urządzenia wynikające z braku dostatecznych informacji na temat aktualnych ustawień sieci.
Procedura zmiany ustawień:
1) Uruchomić narzędzie IpSetup.exe
2) Nacisnąć na przycisk Serach Devices w celu odnalezienia urządzenia KVM IP w sieci.
Po kilku sekundach adres MAC urządzenia wyświetli się w polu Device MAC address.
3) Wybrać adres MAC z menu rozwijanego Device MAC address, następnie nacisnąć przycisk
Query Device w celu zebrania konfiguracji urządzenia po prawej stronie okna.
5
4) W celu zmiany ustawień naleŜy wpisać nazwę uŜytkownika oraz hasło. Następnie dokonać
zmian konfiguracji po prawej stronie okna. W celu zachowania ustawień naleŜy wcisnąć przycisk Update Device. Następnie restartować urządzenie.
5.2 Logowanie
Po wpisaniu w pasek adresu przeglądarki internetowej adresu przełącznika pojawi się ekran
logowania:
Domyślne ustawienia nazwy uŜytkownika i hasła:
Nazwa uŜytkownika (User Name): root
Hasło (Password): superuser
Uwaga 1. Domyślne wartości nazwy uŜytkownika i hasło są pisane z małych liter.
Uwaga 2. Domyślne konto „root” posiada prawa administratora. Zaleca się zmianę hasła po
pierwszym zalogowaniu.
Są dwa poziomy dostępu:
Nazwa uŜytkownika
Domyślne hasło
Poziom dostępu
root
(definiowane przez
uŜytkownika)
superuser
(definiowane przez
uŜytkownika)
pełny dostęp
ograniczony dostęp
5.3 Zarządzanie
Przełącznik KVM IP wspiera protokoły zarówno HTTP jak i HTTPS (HTTP przez SSL). Aby zalogować się do systemu naleŜy podać nazwę uŜytkownika i hasło.
Dostęp do strony internetowej umoŜliwiającej konfigurację urządzenia następuje z chwilą wpisania w pole adresu URL przeglądarki adresu IP przełącznika lub jego nazwy. W tym momencie
uŜytkownik zostanie przekierowany do strony logowania.
Pasek menu jest wyświetlany na górze ekranu. Wybranie opcji z tego menu powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji.
6
Pasek
menu
Nazwa
funkcji
Pole
informacyjne
Lista
funkcji
5.3.1 Konfiguracja
Menu Configuration zawiera opcje:
Network
DNS and Dynamic
NTP
SMTP
Mouse Mode
Image Quality
Serial over LAN
Users
SSL Certificate
LDAP
− ustawienia adresu IP zgodnego z ustawieniami sieci. Do wyboru są
dwie moŜliwości: statyczne lub dynamiczne przydzielenie adresów IP,
− (DNS oraz Dynamiczny DNS) – edycja adresów IP serwerów DNS,
− edycja ustawień daty oraz czasu urządzenia,
− ustawienia adresu IP serwera poczty. Przełącznik ma moŜliwość wysyłania powiadomienia pocztowego,
− ustawienie portu na jakim pracuje mysz. Domyślnie USB,
− ustawienie poziomu jakości obrazu. Do wyboru: niski (low), średni
(medium) oraz wysoki (high),
− ustawienia portu szeregowego,
− konfiguracja kont uŜytkowników (dodawanie, modyfikacja, usuwanie),
− wczytanie do urządzenia plików z certyfikatem SSL,
− określa moŜliwość pobrania listy uŜytkowników oraz ich tworzenia na
podstawie tej listy,.
5.3.2 Zdalne sterowanie
Opcje zdalnego sterowania znajdują się w menu Remote Control. Daje to moŜliwość zarządzania komputerem bez konieczności fizycznego kontaktu ze sprzętem.
/
Dostępne są dwa tryby przekierowania:
- JAVA Console dla przeglądarek Mozila lub Firefox (dla komputerów z systemem Linux).
- ActiveX Console dla przeglądarki Internet Explorer (dla komputerów z systemem Windows). Ten
tryb wymaga aktywacji wszystkich opcji ActiveX przeglądarki.
7
5.3.3 Serial Power Control
SPC (Serial Power Control) jest systemem inteligentnej dystrybucji energii, która umoŜliwia zdalne sterowanie zasilaniem serwerów oraz innych akcesoriów sieciowych.
SPC wspiera interfejs RS232 oraz RS485.
SPC moŜe być sterowane za pomocą:
- Serial Power Manager (oprogramowanie pod systemem Windows),
- Serial Power Manager wraz z IP Serial Server,
- IP Console Server,
- IP-KVM Switch (przełącznik KVM IP).
6. Konserwacja
Przełącznik KVM nie wymaga Ŝadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecane jest
umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły
być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.
7. Informacja dla uŜytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych nie moŜna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego
uŜycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W
niektórych krajach produkt moŜna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŜliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko,
które moŜe być zagroŜone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŜszym punkcie zbiórki moŜna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja
odpadów zagroŜona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŜszym punktem sprzedaŜy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.
8
8. Specyfikacja techniczna
Przełącznik KVM IP KIP-101
Numer Atel
#06192
Złącza PC
2x PS/2,
1x VGA (HDB-15),
1x USB 2.0 (B)
Złącza konsoli
2x PS/2,
1x VGA (HDB-15),
1x RJ-45,
1x DB9
1,8m
Maksymalna odległość KVM-PC
Maksymalna rozdzielczość (konsola lokalna)
[email protected]
Maksymalna rozdzielczość (konsola zdalna)
[email protected]
16 bit
Głębia kolorów
Zdalne zarządzanie
konsola KVM, telnet
Właściwości portu szeregowego
konfiguracja,
wdzwaniany dostęp,
kontrola zasilania
TCP, IP, ARP,
ICMP, HTTP/HTTPS,
Telnet, DHCP/BOOTP,
PPP, SMTP, DNS,
NTP, DDNS
Obsługiwane protokoły
dostęp zabezpieczony hasłem,
szyfrowanie danych,
SSHv2,
HTTPS/SSL
Bezpieczeństwo
lokalna baza uŜytkowników,
PAP/CHAP (dla wdzwanianego dostępu)
Autentykacja
Logowanie
lokalne, NFS, SMTP, SNMP trap
Zarządzanie
SSH, Telnet, WWW,
aktualizacja firmware przez WWW,
powiadamianie e-mail
stacja dyskietek,
obraz CD-ROM,
przekierowanie napędów
Wirtualne media
DC 5V 2,5A
Zasilanie
metal
Obudowa
0,66kg
Waga
160 x 140 x 30 mm
Wymiary
9
Pomimo dołoŜenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów.
W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia
prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
Atel Electronics
www.atel.com.pl
dr/mw/03.12.2008
10

Podobne dokumenty