1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się w wersji

Transkrypt

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się w wersji
1. Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa
się w wersji papierowej.
2. System rekrutacji oparty jest o jednolite w całej
gminie, kryteria naboru.
3. Do przedszkola, dzieci zapisywane są jeden raz,
na cały etap edukacji przedszkolnej w danej
placówce. W kolejnych latach rodzice składają
jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji
przedszkolnej.
4. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać
nie więcej niż trzy przedszkola/oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych,
w preferowanej przez siebie kolejności.
5. Rodzice zapisujący dziecko składają „Wniosek
o przyjęcie dziecka” wraz z załącznikami
i dokumentami potwierdzającymi spełnianie
kryteriów rekrutacyjnych. Wykaz niezbędnych
dokumentów znajduje się na wniosku oraz
dołączonym do niego dodatku.
KRYTERIA USTAWOWE (mają jednakową wartość):
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
KRYTERIA OKREŚLONE PRZEZ GMINĘ CHORZÓW:
Lp. KRYTERIUM
DOKUMENT NIEZBĘDNY
DO POTWIERDZENIA
KRYTERIÓW
LICZBA
PUNKTÓW
1.
Dziecko w roku szkolnym na który odbywa się
rekrutacja podlega obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego
wniosek
32
2.
Dziecko w danym roku kalendarzowym ma 4 lata
i prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego ( nie dotyczy oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
wniosek
16
3.
Dziecko, którego rodzice są płatnikami podatku na
rzecz gminy Chorzów
Oświadczenie o odprowadzaniu
podatku w gminie od każdego
z rodziców dziecka
8
4.
Do przedszkola, w którego składany jest wniosek
uczęszcza rodzeństwo dziecka
Oświadczenie rodzica /
prawnego opiekuna
4
5.
Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu
pracy/studiują w systemie stacjonarnym lub rodzic
samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest
w pełnym wymiarze czasu pracy
Oświadczenie od każdego z
rodziców / prawnych
opiekunów
2
6.
Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej
położonym od miejsca zamieszkania dziecka /
miejsca pracy rodziców
Oświadczenie rodzica /
prawnego opiekuna
1

Podobne dokumenty