sjcd.cc.tx.us

Komentarze

Transkrypt

sjcd.cc.tx.us
hnjek
-ffiI @itu
w**i.M/ E trdkt Euuqi*so anatz rdu pzdo*tq @ tu
nntdl haatu qElzcyjn sa Re*4j Mskj t|tJdM 2d7-201t
pa
"
REGIONALNY
'TOCIAM
prol*t
,Ntw,r
e 4nd*l'
* 6ntd, Rqb..*r.go anqatn!
U
*ffiI
hnds'
RcNXr R.eb..tE!P
Mj|1a'yNbb2N7.ru3
7n.si!j4cy:
w.rninsko-Msrnti Fuldus
"Po.i.FnU
Kr.dfo*."
St. z o,o, s
DzirldNt.
1l-200 Dzialdoso, ul. wolho$ci4
rcl. 23 69? 50 52
Id.21 697 50 54
sa.poETdia-tedlros3.inli)
*kEtai!(@loNadia-kPd)bwc.inro
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
DLA III _ EGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
do po$epowlnia o
udziclnie am6$ieni. publicmelo proqadencgo w lryb'e
nieosraniczomga Po'l
prb'su
n3^4
m pdaby
"Ddtl'r nrt€rl.l6* biu.o'T.h
wrdi6JcMuuEtrcso Fndum tori.4.i. Kr.dtrN.' sp. z o.d *
D2i.ldovi.1
zan6*i.ii. o unolci ni. pu kmaj+cj r*oty okFaloei N ptlpi$.h {rd.n!ch
na podsb\ ac .n. I I un. 3 una$ z dnil 29 s$caia 201X . _ Pdso am'tsic'i puhlicarth.
ZnalDosleDowdiar P.WMFPK-,1/3/2013
D2i.ldowo 12072013r.
,,n**"*.".,,",,,.
r,n***"**.-
Z!na*i.j4c): W.rninrlcMuunki Fu.durt iPofe.z.dr Kr.dylorC, Sp.ro,o.
Adrcs: 11,200 Dzialdo*o, ul. Wolnoicit
reldorr fd: 2t
697 50 5:. 23 697 50
*
Drirtdosie
5,1
Codzin' ur2€doe.nio: 0d Friicdzialku do pi:dlu
* god.jech 7 l0
do 15.30
emaiL e*[email protected])rorc.inao
$ 2. TRTBUDZTELENIA ZArndWrf,NtA.
Prz.brg iico8ratri'.ny - an 19 ush$ z dtrh 29 sqcznia 2004 r. - Plaso amowien publicmyoh
(Dz. U. z 20l0 r. Nr l l l. poz. 'rt9 . & zmianrmi)i
datej _.usw4 Pzp.'
^arcj
5 3. PRiTEDMIOT ZAM6Wrf,NrA.
a&i*icni! jcs do$N! sre z *rl.dunkaem tr mi.j*c *[email protected] pld asobj
uposdion4 rar.ri.l6w biuo*lch na poD.by WdinskcMmntie8o tlndlszu .poricu nia
K€dttwc' Sp z o.. w Dzialdo*ie w lll.ln przrblgu [email protected] Na Wykonawcy hdzie
sp.czyqal c'q4. udokumcntosania podcas rcaliacji doslas c43cio$,ch litltu sp.rniania p?.2
dosdcme arqkuly paramet6q okre3lonych pmz 2rrma*iaj4eso * niniejsbj ,pftrfitacji
Pzedmior.m
r.
Opis p.z.dDioru
?rmitli{ia
Padniorcn ad6ridia jen ddasa stu ? Dladunkien N mi.je. wsk'rne pcz Nh
up.wa6ion4 i.brlcdie no*}ch malerirl6$ biuroe).h sdninjFy.h wln.ginia okEitone *
specyfibcj i isohych Mrunk6r zamb* i.n iu
rab.)raie ro*l.'." Zims*iajqcy rozunie m.rfiiat $rkonme z nos}lh
elencnrdr. *c,4inicj nic up-lnq nie pehod?4e z @yklirgu, bcz.lc'nen16w regcneo\anlch
lub pahodz$lch z ddmdn6i!, hez jhdd$ us^odaia, I oryginolnrch oDdtoqdirch
prcdwnb z $idsar-.m loao, symbol.m Dbdukru i biDen puld.hoici do ui*u ni.
Pod p.j9cicm .,mate.ial
lr6rs4m ni,
12
ni.sit$
Donas) m.r.rial6*
od itarr.
birsrtn
ddrst.
b€dq
rcalitulane zsodnie z ponirJr),m
Wamidsko-Muudi Fundusz ,.Poqczenia Kredr,lost- Sp.
ul wJlnn{.' 4. l L,20n D/Edo*u jcdcnru Td{on'cn4*.
wmiisko-M&urli
Pot..Enio*,1{
.rn_..*,._
_"
,,",,.
rin".,*,*-,-*"*,
z o.o w
m
{3ken.
Dziatdowie,
-Poq.ari. Xiedyose Sp. z o.o. s Dzirkowie Punkr
ul l€hlnr9.32-100Elbl4s jedoron tr kci. haia unotr}j
Fundue
€lblegu.
!}tmD'
- WminskcMdEli
Po.echio*! s
Elku.
Fundw -Porlcbi, XEd/o* Sp. z o.o. s Dzhldowic Puntr
ul Siko6liego 5!, l9-100 Elt - j.dd @ s hkcie lMtu8 umo\-q
XEd}lo* Sp. z oo. w Dzitldo*ie Punk
Po!9caniotr] * citycku, ul. w'dol.nia 2, Il-500 Gitcko jedd @ s tar.ie tpania
-
Wminsko-MMlBli fu.due.,Po4cania
[email protected]
n.
Po4.rniory
w Olsztlrie. at. Pikudskiceo
loe i rlzyko
WykoMwcy,
podriu wielkoici an6*idia
a)
5)
6)
r DzjtldNi. Pnnk
32, 10'573 Olsdln - jenen d q tEtci. rwani!
FundE ..Po4.ani.
*'d
I(rdy(M
Sp. 2 o.o.
z wniBioiem do pomi.s4n. P. upudnin
pimym
pla Z.rovi!j{c.3o.
dlihwMc $ tminie tuksrmlnie I dni rulaAcn liczac
od d.ty otztmaria Dtcz Wykona,cl f.kicn lub poc4 .-m.il o6wieni& 7t dni obocd
u*al si9 dni od ponicdzi.lku do piqllu, z *yl4crnien dni us&wo*o rolilch dd pftc].
DostN}
'
n&rirld! bi!o*!rh
bd4
godzinach od 7:30 dolS:10
op.ro*dia pQ.dmioo ,nswimb Dok-aw! Wykomxa
Zlma$iaj4cy ?au7l3r $bic praNo do [email protected] jedlrie c4.ci m6$ienA od ,m6Nish
an)tu16* rv iloici0ch drnych, nt okrc(lone w lomulo'u [email protected] cho*ej. Iloici afryku16v
okr.3lone * fodul.uu sFcyfireji ccno*ej sq ilo3ciami pbgnon*rnvni. a sklads.
Koszty tznspo.to i
u hdsi.ii!
nic mue4 ich pokDv.6.
7) J.dnda6nie zm.ridlcy g$'furuje. it uBoM ,Mi. ryronN o n{nni.j I 7096 Deici
brullo asanej unob_. w)'konosc! ni. pzldusuje wob4 zma*iljQc.so 6smi.
odskodowarcze
2. Wspiilny slomik
10.19.00,00'?
z
tytulu nic wrkoizyslani. penrei wdoicr bruno umo*a
zn6,iai (kod cPv):
aqklly biuN.
cz[kr
z{M6wtENra, Jf,zELI Z^MAWTAJACY DOIUSZtZA SKL{Dd{rf,
orERT CZ4scrolrryCs,
!
,r, oPrs
z.m0*
S
'
i.jic)
'ie
dopuvca skltdDia ofd
c293.
io"1.h
TNFORMAC.'A O PNZIWIDI'WANYCII ZAii6IVIENIACH UZUPf,LNIAJ4CYCS'
z.mariqjicy niep*lidujc udnebniia6*idi rdp.lni,jEcych
s 6, oPIs SPOSOBU PRZf,DSIAWTANIA OFERT
WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADA.
zattauaJ4cY DoPUszcza rcH sr(LaD NIf,.
i .mi$irj+.r nic dopus^7! sllad:nia ofd
g
'.
WT\RIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
otttTY
wAxrArTowf,,
JEZELI
trdidrdlch.
Tf,&\'TN TNXO:\ANIA ZAUOWIENI .
i
rcdizcji @6wietrl0 - 6 miesilcy od dnia awmil uoost lub do rykoEyslmio 3rcdtd!
prasidziln)lh mrellia.jfan6*ienia.
Tcm
d & waRUNKr uDztaLU w PoslfPowaNru oR^z opts sx)s{tau DoxoNywa:ua
OCENY SPELMANIA TYCH WARUNKOW.
I O trdzielenie and*icni! mogq ubi.E.l
w an. 22
r.
siq Wykonawcy. kt6ny ipetniaja
Mon[i
otftltone
u$ | usla$! Pzp. doqczqce
r)
posidmia upG$!i.i do NrkoDlsuia okftitonej dzialatnoci lub c4mdi.i, jc2lti prrpis!
pa*a n kladaja obolia&k ich posiadaniri
2)
3)
posiaduia
dysp.iowani. odpo*iednim potemjrl.n technicalm onz osobdmi zdotnymi do qtondnir
ai
:rtuicji ckonomicncj i fiMe$c'
W
*i.d4- i doi*t.dczenii;
pd$oraiu
Dogl *zha u&ial
z,o*odu Diespel enia ldtonl6s,
*,*on.*q;
o kr6rych
kr6r4
nora
$l,i{
i2 bmt
jen pod$$.
r d. 24 un. I usu$1
do
$.ktucmia
pzp.
J (Nrbdul"ndnr!,sn) >pcld.cn..{rLnld$ uozm,un po.r$otr6nil
l) O6a spelnienh uarunld! udzialu * podqpowaniu, o krdD-ch nowa u ull. I j 2 rcsEric
prpmMdrn, u FdsraNic zlobn)ch pr&z \ykodtrcdl dokunenr6r, i dri.d.^n.
ok alonFh\'IIS|wZ
zsodnie z
fodulq..sp.lnia ni. spctni!-.
t) $ prAp.dlu W*of,as.bl lspdlnic
z warunk6w okrcllonrch
w'konaucy
!
Br.
ubicgajq.rch si9
o
1 sitricn spehliai co naloni.j
udziclenic amd$icnir,
kdd'
j.den Wykon$ca lub wsz'$y
hcdic
w o!!2
$.tniri k y z Wykon!rcds snodzietnie
4) Wtkon,Nu Dot Fl.sa6 na siedzy ido;*i.deniu. por.ncj.l. rchnimlm. osb.ch zdotnFh
do }r-koDrnii znd*i.nia lub Tdolnoaci.ch rinrso*lch innych podmior6*, ni.at.rrie
3) WdnekokEilony
od chan*teru plawnego
5) Je2eli
po*inieD
h.zrclch
so z
$rlonrqe, pr) [email protected]
M wied4 i doj{irdc4niu, pocncjrle
linj ftsunk6r.
w postgpo*.niu, p.tegr
Ethnicayn, @b!ch /6hrrch do \}konei.
spelnicnia warunkap udzirlu
^n6rioir
lub zdolmiciach
it
fims*rh
th podnid6$r ,lboviamy
inn
jd
udo*ldni{
aobmi
niczbdntmi
!rzd!c*i.je. w tym celu Dimnc zobo$itaie ttlh p.dnior6N do odd,nia
li.zhdnlch asob6w na olres kouyshnii r nich pry $]konaniu am6wienia.
bCd7i. dysp.rcNal
4. wykonawcy ubieeljqcy
l/ $J(on.rc)
si9
Nspdl
e o ldziclen ie
noga s.polnie -b e8r{
-tuwirjaMu,
do €liaji and*i.ni!, s
s64gdlnoict
mu do dysporycji
amdwien;
sto Ld,ielcle amdtrienir.
' !n.4.
plt. l), w'*ona*.r 6hna*iaj9 !.tnomanikt do
EpEmrosrni' icl' { ponipo$niu o udza.leni. zn6wi.ni! albo Eprceniosoia
$ pdtposoiu i anmia unoel * lpi*ic rm6eidia publica.ao - zgodni. z.n. 23 un 2
2) W prryprdku, o krdryn
l) Papist
4)
do!c24e
nos.
wrld.E'
.r.rli [email protected] $)*onNc'js,
soeuj. sk odposi.dnio do vylon'mdw. o ktdrrth mow
ui
l), nshla rybranr. zam.ri.jecy noze
t dad F2.d aqircie& umoqy w lpdqi. am6rieria publicznego unosy rcsuluj{ej wsp6hoqr
rych wykona*c6w. (Dotnzned mk, ztutl w farkie aryxinut, t,b kxpii polviulcnnej za
t.odnoia I
o
kr6ryci Fow! w
.t, pkr.
orftituln pce b*ondc? lul rutoiM)
5) Wltonalcy. wspolnie ubiesaj4ct sil o udzi.l.ni. aftisionia. zAodni. z
ponosz4
slidarn4 odporiedzialnoia
d l4l uibBl Pzp,
z lylon.nie uow,.
5 9. WYX Z OsWtADCZElir LUB DOKUMENT6W, J Xrf, ILAJA DOSTAICZVC
\}AXONAWCV W CELU FOTWIiRDZENIA SPELNIENIA WARUNXOW UDZIAIJ
w c.lu poNierdenia spelnisia qatunk6r udzialu w postgpoNri! okellonych w sn, 22
ui ludr$ P/p. -s e4 /lo4! ntur ,lqccdolume-D, o{$ird(7hiJ.
- o(wiadczenie wykonawcy ! spf ie sp.lni.nia went'jw okEilonych * ad. 22 usr. I usta*y z
- Prrwo M6*i.6 publicznych. - wz6l Z.hcrrik rr !,
w c.h *,klaio spclnidia wmnku udzi.lu w poskpowDiu doqcz4c+o bnkr podear do
ryllucanh z poitpoeair o udziel.ni. ,n6wi.ni.. o krdrych mN. * .n. 2 r u$, I usl.ry Pzp,
Mr.? zroAt rdepujaa dokumnt i oleirlc.ni.:
- O3vidcrnic wykonaery o bmk! Dodsbv do lyl(lucdia z po4D.!r.ni. 2 por.du
dnia 29 srycmi' 200'1..
2.
ii6Dclni.ii. s:runki*,
h6wicri publiuych. - *z& Z.liczdk !r 4.
$ pr)pldlx tr)lond*co$ ubieBrr!-tch {. \9dlni. o zmdtrien:e
P6wo
3,
o l(tdry.
/,n**".*."",*"
/,n^*,*"*,"",,".,_
k!td! 7 [email protected]'is stl.da oiri.d.^ni. . bnku podsh\ do l}kluenia z p.sttpo*aia
zpoNodu niespelnieDia smn!6$, o klt ).h oo{a $ d 24 ui. I unar! z dnh 29 nFmin
200'lt PB\a zo6*ien Fblichych. - wrt Z.hd.lh nrt.
g 10, $YKAZ oswlADczfti LUB DoxuMtNT6w, JAXrf, vAJ4
DOSTARCZYd
\I
Cf,LU IOTWIERDZENIA, ZE OFEROWANf, DOSTAT Y, USLUCI LUB
ROAOT\ BTDOWLA\f I'DPO\TIADAJA \TYMACA:IIOM OhXdIO\\1I FRAFI
WYKO{AWCY
Fomulaz sp€cyfik cjicenolcj - Zalqchil nr
S IT,
Z
TNFORMACJf,
O
2
SPOSOBTE
POROZOi|I'\IANIA
SI{
ZAMAWIAJACIiGO
WYKONAWCAMI ORAZ PRZNKAZYWANIA OSWIADCZ€i I DOKUMENT6W. A TAXZE
wsraAzd\$ os6B UPRAWNIoNYCH rlo PoRozrJMrrwANra sr4 z uYKoxawcAMr.
r.
poilPoRmie
2.
o{triadczni4 $nioski, a*iado'nienia
^m6}idnia
zam$iajqc] i $_r'lonare- pr4lazujt piemnie lub |.l*r
W
o
ndzietsie ,mdsienil pruw{dzi si9 wj9ryku p.htnn
poilpo{diu o udziclcnic
oa
infonacje
L Jelli Zm\inj4c!
[email protected]
.r \r
^
lub Wlkotu*, prakzlja o3*iddc,tnia \rioski. zNiadomienia op
pomq aalGu. k.:d. a non n. 4d.ni. druricj nicdlcmie porlie.d, fall ich
iedoi. Zim.wiajqeBo dorlcz4cc nicelenego por6erdznia Lku
or4llmia $i.donos.i prei Wllonr$cq (np. tnnr. aeiadomi.nia iD.). wylom*ra nie
pu)padkn. gdy na
p.N ierdz orz)mmia * iadonolci. ua.je !h i, Disso *rn.rc pzcz zlmaeiaja.cso na nund la*su
\rirdrsc] -sbro mD ddrc-n. w sp.eib umotli]iaj4c) apomarie sir pr z Wykon!$ca zjcBo
5.
zamawiajacy
sobie
pBro przcslsid $yloncscoh drog{ cl.kronichq infom&ji
an 93 us I ueruy l,zp, * przypadku sd] Wykonaq.. nic posiad!
fiksu, lals jc$ uszkodz.r! lub pod.7.s prayllrid dokuftnn' drog4 faksowq pojawifliu si9
okeilon)ch
*
arzsa
an 9l
ui I llb
neequeso lomuikdu o jeso [email protected]
6.
Korspondencjrzwi4an4 zninicjszym po$lpowatricn, nalei kiebsd
w.miisklMrzuBld Fun.lus
"PoRcadir
r!
KEdyrorp" sp. z oi.
Frlr: 23 697 50 5,r
, podr!l.E nuh.ru rpntl: P,wMFPX-,1/]/20I !
A--"".*^",,.,"-
,rn***"""**
adftsl
r
Dtrldowie
7.
Osobafri upmrnionymi do bezposrcdniqo koil.kiowuia sil z wykond*c.nij$l
P.ni Anm Szrnorisk
5
L
-
tel.
697 50 52,
* akaic
ap.ctfik&ji inohych *!D!k6w an'jvienir
TVYMAGANIA DOTYCZACD WADIUM.
'2.
Zano$i.jqcy slm.g! trTi€sienia Mdiun.
2. wodiud wnosi sh pEd
3
2l
. wd
ium mor. bya
upb$fl rninu
uosbne * jennE
* *yeloa.i
400,00
zloty.h
skl.drnir orcn.
1ub ki lku
n.xlpuj 4clch romachl
po$z.nieh rytdzielcaj
z r)n ,. porf.rlni. k.5rj6r ars potl.elacF pien4irw:
2) po4czenieh boro$}ch lub
kosy
o*4dnoiioscrFdYor.j,
r) [email protected] buaNych;
a) gl:fucjsh lb.zpie.aor-rch:
5) pol! 4niich udzicldrch p*z Frdmioty. o kl6rych nora w d 6b nn. 5 pkr 2 us6sl
z dni! 9 liltopada 2000 r. o usoaniu Pohldcj Aeencji Ro&oju [email protected]
(Dz tJ. Nr 109. p.z |153zp6tn.zm.).
,1.
w.diun snoeone v pi.n,4dzu
ldad
sil ,ndNo na @hDek bmlof, Zdrsirja..Bo:
.t t l0l0 35&t flx)o 3J02 0049 ?362
z.d.ncj{:
"wrdloo
-
!! tpF y P.\+?rFPK.rt3l20r3"
wdiun, *ndtunc w pidi4da p%ls.m ia Bchun k btnlo$y Zn.qi.ja.c3o. uld si9 u
*niesione skulc5ie lylko w6*ca. gdy btik powadz4cy r&hunek Zlmawiaj4€go posisdzi,
2eotrynd trkipuelew pud upbrym Eminu slladaniaofed.
W pr4tadku wnicsienia sadiur
* fomh
rlmicnionych w u$.
I
pkr, 2)
+
t
$d$M)
o.ya nal
dokln iru o1.2, zdeponosli: Wmiislo-Muusli FudM .PoQ.-ni. Krcd}1NC' Sp z o.o.
v Dzinldo*iq ul, wolmici 4. 13-200 Dzialdoso, er.ebnd ' mjptniej s dniu or*.rci. of€n Fzed
upbNm hinu sll.d$ia of€(
z Gtci Swncji (Do4.enh) sinno *,}nil0a b.&-.lrolore na l're pi$mnc 4dtie zglMn.
prz Z.mr*irjrFgo r binie iqdir of.4 - zrbo'iaaic gNaranl, ([email protected]) do s}llaq
^
ZamaFi.jqe.mu pclnej kwot mdiu'n w ololicznotcioch okreilonyc
an.46 u$.4a ushwy - Pneo an6wieh publicaych.
z,n!wi!jtc)
do&on.
Motu
lrn-""*.*,"*--*"
/A*,,",,*^"**,
lub
anrztDlnia *riesionelo $adiua zsodti.
z
zpiemi
an. 46
usi.ry
lt,
TERMIN ZWIAZAiIL{ OIERTA.
Wykoras$ je$
iqzmy ofen4
^
Wtkoni$s $modzielnie
'
30 dnl
rniosl kmrwi{jqccgo
2
zriqanii dtin4,
z ryn 2c ZanoMojqcy no2e qlko @- co iijn(ioj n, I dni przd urylem Erninu ai{znia ofcnq,
trdcid siq do Wltonalcd( o $raLnic 4ody m pzdlurenie rego hinu o oarchny ok r. nie
I
Bi.g r.m'nu
lub na
^'JaDofec
m/poc4na
\
mo2. pucdluzyd remin
trru2 upl}tr.m rm'nu \thdrnd ufd.
I'|. OPIS SPOSOBU [email protected] OFERT,
wtm4.ni! i ala.nia oe6l.c
Of.nl polinna
|
pz)EotoMna z Nzgldni.ni.m ponizszlch as.d:
by6
) Bkonavca moi€ zb4t
jedna ofenr,
2) Onril nale,y stnlzqdzi. *jrzyku pakkim w torni. pGemnej pod .ysorem [email protected],
3)Wlmdgrsigbyolcnabylap.4-gotow0nNndpi$nicj*ibmieape*niaj4cejpeh4czrrlnoidr.&i.
4) Trcia
ofd!
musiodposiattad
icjc i lpeylikacj i nbhyd, *mn*6r @6wienia.
5) ofen, nolinm a$icma nGrcoui.cc ojsiddc/rni,
i
doku'nen$:
a) $y.lnion]
b) $p.lniony
z€ldnie z slwz i podpisny ioanukrz olcdo!} - !z5r zal4crik nr t;
c)
io
dokumenry
oru poiadro
d)
zspdnie z
Sl\tZ i podpieny fomsl.rz sFcylikacji
enor€j $ztZ{lqcailn.2i
iadc2gia*sk.ec*t9SIWZ:
offr e ilu
z$iemal
(!
orldDale lub lopii do[unenru For]iedrcnej z zsodnoie z o.ysinalcn
preT nobiusa) dla o$by qs4pujrccj w ini.niu wykonatrcy urzsrdli.Jq.. zk.s i okEs
p€l'onGnicrwo
obolil4.--dia posierdajece
2. oeba posiidd upraMienia do podpislauia zobo$i4an w
ifriedu wykonarcy jeali asrolo trdzi.tonei
e)
I
p.zypadku. Edy wykonasca. powolujqcy sl9 przy
trykaiu
spehrienia
waru
6w udzialu
s
po$9to*aniu, polcCo na zMb&h inn)ch poinlor6*, piseDnc bbori4anie rychpodnior6w
do oddmi.
*Tkonriu
ftu do dysp.zlcji niezhdnlch asob6s n. okEs kdrrysknir z nirh pzy
a6$i.ni,:
l) y p4-padku $,!{oDa*.cdw
uhi.grjtctrh
/ kons4juDi:
sP6kk cya
'rnFh
*
\sAilnie o udzieLnie
o'j*a.ni!
(dor}r4
p.lnodcni.rlo dl! p.lDomunil$, d. EfRhro\mia ich r sdrpo$lnin.
(y oryeinale lub lopi dokum.ir! por$iddzonej a zgodnoc z or],ei.il.m przsz
nohri6a), ariedj{e * s4eg6Lnoloi iniom.cjo:
(t
.
l
pos4poNdiu oudzi.l.nic
w postpowniu i
4wGh mory r' spd*ic
up.rlznieiie do EpEznro*.nia Wykdrs.6!
zmdwidi.
dbo
epr.anrd.lit
7rm6ridi. publica.Bo:
.
rdRy i @*y Wykonr*c6*
6) Do oferty po*inn)
Ofed a tl,.
lsllie
upowohionc do
8)
up6lnic
byd dol4ca'. *3zyskie doklnenry
p.tuo*idimi avarlbi
7)
ubicgriqcych sil
udteleni.
o
i
M6*icni'
oiwiadczenia *ynag!!e
N SIWZ.
skladme oasi.dcania musza
EpEdtwmh Wykod*cy
W pzlTrdku podpis.nia ofeiy, otwicdczc'i
w odpo ednim Ejeslra. puedsh*iciele
2€odnie 2
i
bd,
b}t pddpisnc praz osok llb
apFantoch
l}nilijlci
dokunenr6* pn z o$by inne
pelnonocni.y dzialaj4cy
*
osoby
z vlriciwcgo
ni,
wsk.ane
imieniu wykon.ecy
muv4 posiddd pclnomenicNa do dzialdi. w imieniu Wtkonr-cy todpisnc pr&z @by
,stiam r !n, I, plr. ?.). P.irmrldtu
bti e'4uQ 116 cldt, oDEind.lt *orn
'lnD
orBitnLn'[email protected] @[email protected]
"a
trsblkic popnwki (mi!.y) dolon$me
si
!b!
bmasa
poi"i'd.un4
w
4odtoia .
sposdb cztrclny
i
p*z
pdnlosane
o5ol4 [email protected] w
* cLi
olcn]-, b!!r_ dolony*tnc
u(1, tkr. 7) lub 3) Bftk p.mry
powoduje dznani. popnski z! nieistniejqeq,
zrl4chik lopie dokumenru, kopi. powinn.
bla c4lcln& Filidc^m .z z{odtoia z orygnalem p'd Wykomtr$ lub nobnusa tlbo
prz umN.n.8o pEdfr$ici.h Wtkon.kt. Pr4jnujc si9, 2c udui.lone Flnom*nictwo
W pr.:)"adk! gdy wykonama doltczy do ofcnyjalo
upo'.zni. do po{wiidcdia .., zsodron z orygiutem kopii
*u z ofeni z wyl$alcm pelio'noctr,cr*4.
innych dakuoenld* skkdanlch
wynag. sit 6by ofctu awiedjt€ konpl.r dokume.t6w i oiqiddc^n okre3lonych * u{.1.
pkr.s) byli [email protected] { zfl}nigrej kop.rci. /opako*lnid. kr6'. bdzie ab.zpi*&na
w sp6tt uni.mriwi.jrcy odc4tui. j.j ,wdei' be2 ls,rodair oFros.nir'
t2) Ordn
zi*i.njqct rymagdc doklm.nq i oiwia&4Di4 tE gdNdc
zeodrie z
,$d!ni
SIVZ - mlezy uni.icia * kot.Eic /opatouniu/ Kop.tu /opdko*anie/ sinli
bydoaaczons nL*q i adresn (Iimy) Wykona*cy, aadresowanr do ZrmawiajqceSo ri adrca:
otESlonJmi
s
$rmrirkcvrtrBli ruidu!7..PorFzrit [email protected]'Sp.,oi.
ul Wd!.4.i
oE opi{m:
z
OGd
dopLki.n
/,I+^.",_,,*,*,,",""
/rn**-***
r
"Ni.
lll.'iD
,1,
13-r0o
tr D.irldNl.
Dzirldo*o
P.WMTPK4/3/r013
pr6.gl .imgn.|.-nlD
otvl.na pned 2,rlipd20laigodzl0e
ri)
Ofena odz Tdlqczniki do ofeiy
rinry
z reici4 fomutarry
sonowi4cych intd$aln4 c4id SIWZ. &ma*idiqcy dopusa zlolenic oltty i Zalq.znikdw
do ofeny na IbnnultrTich spozqdonych pruz Wytona$cq pod w.runki.d, ,e ich teii a taue
byC przyeobsane zgodnie
*isz' odpoliad* b+d! fonnuldDm okeilonlm [email protected] Z.nariljqego.
14) Vllonrrcr tute atu
[email protected] i!lwi4.c ujemnica tn dsigbiffia * nzDie'iu
da\} u dni! 16 klidia l99l r o 2rilczniu nidcrnvej tontumcji (Dz u z 2003 I \r
lt3. p.2 l50l z p,jtn. n.). [email protected] {ono}iqe bj.Dtrict prcdsiqbioBNa
byi
'im}
opis
koluftn
i
do or.ny w oddz'.ricj dod ko*ej kopercie omaozo.cj nopisn ,,T.jcmnica
pr&dshhiosrwa wrkda.d, r lorkulttl olata*th otklti, krnc i"lomuk ia,o*itl
dol4czonc
I dpm
it I
tr:!^ i? hia^ Nd.
Wrkonawcr uhicglj4ct si9 NsAjlrie o ldriclcni.
zm6\ish.
l) ['yron.$.] m& *sgilnie ubicB& sir o udziclcnie m6$,enr!.
2) W pr4p.dku. o kr,tF mos * ust. l. pkr. lt Wykod*ry [email protected]*dt pdnmn*! do
reprearo*!tria ich l po$ipoerniu o udzielenie m'jwiena. ltbo repEmro*rir
! pottpow.ni! iziMrcia umo*1, * spm*io amdrlcnir publi.n%o -,lodnic 7 an 23 u{ 2
l)
Praphy doryc4ce wykomwcy sosui. sle onpowiednio do wyloMw.6$. o kt6rych no*a
4)
Jczcli ofcn. WJ,konatrct$: o kr6ry.h motr€
-s6h $).,btua ,t.fu\ iajec,w m2{d; prz{
mas} f, rpn}i. aD6*iflia pnblicacso uno$} EeutujEej
^$mio
{sgiLlpncC rych $'*ona!6{ (Dotum.m nate2,1 zJo2yd I lomi. orysinalu tub kopii
pol*i.dczoncj 7a
5)
TSodnoaa z oD-Binrlcn
$ un.
2.
plr.
l
).
pzcz Rlkonarct hb nor.ri87.).
wykomw0t, q$6lnie ubiegaj4cy
ponos
ril o udzielnic amirienia.
!tidanq odpo*iedzillno3d a *tkon!tric umoq
zgodni.
z.n
t41 ush*) Pzp,
spos6bpasicrdani.kopiidolmenr,j*.
l)
Dopus&u sif pd.dshsiflie kopti dotum.m,ts poisiadcbrycn
pftz wlton$cf
2)
lub
.a
:riodndn z o.)"iDalem'
nodius lw pr2 umcsmego przds6wici.l. wtkom*ry.
Pclnomni., dziahjacy { imicniu W}kon.ry.} musz4 [email protected] s\ojc umaormi. do dzialmia
lldziclo!. p.lnomocnictwo uposaznia peln.Bdnika do p.jriad.zcnia ,a zgodnojd
7oryeiMl.m kop ii dokume.t6w skladaiyeh $rdz z ofedq. z Ry l{.an iem p{lnomocnicrwa
3) w
prryp.dku Wlkonarsi* *spo[ric ubiegaj{c}ch sir o udzieletrio zs6lienia, l$pic
dokuncnkj* dotycT4clth odpo$idnio p.sr746lnlth p.dniordw $sBilni. ubi.sajacrch si9
o udu ieleni.
am6lidia nuet
rA*""*,*,^_,."."
r/n*,,.",
"^,,
"_,"",,,,
bld poisi.dczdc .-a zeo.indi.
z
o',aBinilcm_
prlz
r
p{driorr..
.l)
ttokundly skhd.N B irzylu ob.ym Mlc2y /o4n rd z ttunacdi.n M itryk polskipoiriad.Dry.,m DEz WylmaEq. Kopit rlMtcdi. nusi by, poivildcd' xdlug
l) W pEylodku podpieii. ofe4. di*i.d*i i dokuflol6e pr-z o$by inN rit *st!2*
* odpNiednim Ej.sh, pp!ds$i.i.l. b4d, p€rrmmni.t d:i!hj$y s imioiu Wytonrrcy
muszq posi.doa
*[email protected]
)
S
pclnoDenicsa do dzi.lrnia w
inioi!
WykonNcy p.dpion. [email protected] osoby
14us.I pkt,8) slwz.
P.lnon6ri.la {tzidijtcy
!
imi.niu
qbtrd
umao*oic do dzialania
do r-lkonlaYmi. czynmni pEMlth * imi.niu
Wykdt*.y
Pd'mMitu
musz4
swoje
lcgilynuj. !.tllrfuiih
nsnd!*cy anem j.go ats i okE obosiazl*ania po*inien b}€
r)
f,]n i. i pEyzyjnic
fomi. oryginah lub kopii Poi adcmnej
,r SodnoS! z oryeiulo_ vtz ntutits?5. P.a:jmuj. sin 2e udzielone Flnomcnituo
upo}.tir do po i.dcaia -a zSod.o& z vygidlcm kopii innych dokun.nr& skhdaych
*d olln4 z sllqcani.n [email protected]
PelnomocnicNo winno bld dolacnne do ofc.ty w
W przypadtu, gdy Wykonawc]
Ha
vsp6lni. ubieg!:
si9 o udzi.lenie
m6*i.ni4
Wvkomwcv
!d!r.{iaja pehohdnik. do Epr.znrosdi. ich r posrlp.vrniu o udzielenie T.m6rieDia albo
EpEmroymia * pdlporiliu i awmi. umowr- N spDeic mdsidit rdblicaego. zBod'i.
$ 15. MIEJSCE
ORAZ
Tf,RMIN SKI-AI}ANIA I OTWARCIA OFf,RT.
I Mijc i tmin skhduh ord.
l) oftny n'le2y skld.a: [email protected] Fundut .Po$crnit KFdrtolcr Dzialdo*ie, ul. Wolnoi.i.t. 13-200 Dzi.ldawo. *kddiat
T.ml. !*Ld.rir of.n:
2) w
do
d
r 24.071013
prA9!d*u skl.dui. or.n drose
@zie
dzien i sodzin! olnyDmia
of.ny
mlez_v
pzesll.
i
do godz
F.aorq
of.r! ptrz
lub
sP z oo
rd"
p€q
rurj.Ek! 4
tminj.j tlot
ni! 9.ryjqv
z0ma*iajqc.so.
na rdres:
w.EiillcMflE*i r..dK
[email protected]!h Xr.dtlce'S!.
d. woht i 4, l!200 Dti.riM
z
do.
' Dti.|ddn
/rn-*",,*.""**,
/n_*^*._
a
[email protected] opir.d: P.WMIPK-4II/2013
r
Orerr.
z
dopirrd.n
3) ,nmaliajacy nic2slcdie
2
Zmiona i
lrr-im
"Ni.
^ma
petrrar lieogBtri.hnyn
otuirra pnrd
ofcdi klift
24-07-2013r aoda
d.L
zlot
o
Do
l0'-
rcmini..
*y.ofelr af.ny
Wlko.Nca mott, pr&d Dpllren teoinu do skladsia olcn, ,nienid ltrb wcol:d ofen..
zrcqo niu, j,r i s)6ran'e orcrD *yn+rj| E.bmr.i. lory pi&mr.i,
zDi$y doqczae rEii ofedy posiMt bli przte(w.G, oparsme i ade,me
* td *m sposdb co ofed Dad.rkowo op€ko9aie, * lu6Dm s4 Drzek.zta.nc zni y
2)
doqcz4cere&iofenynolczyopamzycnapism,zmid.of.ltyi
it
r) romr pnennq dahosuj€ si? popra, o$bisc z.lozlnic pn'na w [email protected]
Fundusa ,Pol!.zri! KEdyoNe' Sp. z o.o. I Dzirldo*i., ettuid rtbo pr4rhnie
dokumto drcga peao*4 lub pezt kurieEka w pr2yp€dk! skhdmia dokumnr! dbs{
pcrogl lub par4 kunerh dae ulorcnia oi{ildc&nia woti j.n [email protected] a Codrnr \dJm
dokumentu do Zimariaj4cego.
3. Mi.j*e oEremir otvarcjd ofen.
l) T.di. obrri.
2) o$mi.
s
16.
6qpi *
oren
6 Mtuic
2i,0?10t3., 3oda
I
sjcd;bic zanrsilj$cgo;
lo
I
t-200 D,irtdo'o, Ul.
wotei.i
4.
6o{ej,
eirnoto
narerial6w
C.ny
bdo
*
jcdnoskeh pienilhyoh. obliczdn' na p.dstawic tamulaa
uzysk.M z sumordia }adoj{:i kM s}seas6tnioEgo w Dm rmul,n
sp€cynk cji
Nya:om
biuNlch.
posaag,ilnych narsirl6v biuMldh podmych $ ofcrcie
i u$zglgdnBa
{
n.te i o6owiq2ujts
[email protected]
r
ofcEie powirna ari.raa *szyst*ie koszry Nilzn€ z @tiejq donaq
,sz.ts.kt ni.zbrdre kosz! lqc2ii. z kostui opltos.nir i tus!.tu.
Ccna podana
C.ng ofedy Mh+-,
|
dli
oPrs smsoau oBLtczEN rA CENY,
Ccna oierr-,
3.
ot..t
oblic4i
*
.dqpujacy srejb:
) Cil b.tu z. I sn., pfllana $ fomutam
*s4$kie inn.
kosny
niqzne
/,n**"*'..^.
/rt*,"-"..^..-,- -."
z Ealiztcjq
sp.c'trkdi emwi, lkdrdnh
pkdmiotu
podat
t
VAT oru
z(b*r.nia
t2
2)
Dla klzd€so
bium*lch
wieM fomubu [email protected] oo*€j ($lni.nid4o aen,n. u meid6{
) obl
icrya
'unoia
s) praz iloia sztuk(korumna
r)
Wsztstlie
}lTi*i
4l
wlnik z
*ieM
sFisdb oblicenis ceny
(ko
lumn. 6) nno4c podalq cDc bruno
'O36lem
,'
I
szl. (ko lumna
1).
ihqld .,$art*a
ohliczc'i 2
of.rlorej
btuto
bruno-'
emoud i sdsd
rdos{ tdno" ml.?
$pisla
do
*ids
c}fBm i slMi.
,.O3'5ld -
do
fmul.d
aried romuhn ,pe.yfikeji cenor.j
ad. ofdo*. p.li'n! b'{ olc.3ld.
z do*hdnoach do 2
miej$
po
prdinru
I IZ OPIS KRYIERIOII, KIORYMI ZAMAWIAJ'ICY BIDZIE SIE KIXROWAL PRZY
WYBORZI OF}RIY \TRAZ Z PODAI\IEM ZNA( Z[\IA TICH XRYTERIoW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT,
2.
z.mwiij$y qhien of.nl naj*orzyshiejsza u Fdskwi. Ir,Ld6N fteny of.n otEaldy.h
* sp..yfi*lcja i$bych *dnk6w d6wieni..
Krtt lneenyoacn: C.n. - tlg. llD%.
3, Spos6b
*yliczria punkl'iw:
nini& eE t\do .roada ery6
oLn
C- licz& punkr6! urysksych w krytcriunr
- mjnir*c.m
bruno spoin6d
bdtnt.h of.n, cd.
bruno
b!d*j
oredy
_
Byrtto. e
w zrxtch polstichi
-
no$Mn.Fnkucja:
wynik dzialania bsbnie
.,ato
5
0
ekqglory
l0o
pk.
Sdzic
do 2 miojsc po
I%=lprl
p*cinku
n.jiozyshiejsa asuni. \lbBna oid! wykona'cr,
kr6m uz'std mjwieks4 liczbr punkitw
tctli e Fxlgv.niu o udzi.ldie m6ryi.nir w lairlm jedFyn krldim dc.y ot n jd eq
nie mau dokomi *yboru of.fry m.ils?rnni.js.j rc *4ldu d b, a Gblt ,roton. ofe'i;v
o rlkicj smej cenic! zrmNiajqcy wzy!! wllonarc6N, kt6try zlozyli re ofenv. do
* tedinie ok€Slonym przoz Z.mariajaceso oi.n dodarkotrf,ch
6.
$tld$.y.
sUmtaj4c ofeny dodarto$€,
lrn*-,-"*,"",,".",,
/rn-*".-"*,"..-
ni.
mogr
zofm,!{ cd },rtvy.h
niz
zlozenia
eLbgae
ll
s ll,
tNFoRM
cJE ooTYcz4cD
PROWADZONf, ROZLTCZENIA
Rozlicz.ni.
S
ibn. r')nik
W JAXTCH Moc4 Byd
ZAMA*'IAJTICYM A WYKONAWCA.
WAL(JT OBCYCI|I
IqDZY
jaoc z aworcia umouy o 7an6*ienie publieznc,
nanipolaj b9dzie $ ,otFh
T9. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH,
WYMRZE OFERTY W
JAKIE POWIr-NY ZOdTAC DOPELNIONf, PjO
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPNAWTE ZAMoWIENIA
L ZanaNidiecy zwien umosg
I
a) ni. Ll6ary! !U 5 dli
oitrt].
j.-li
sprawie amdsicnia pubticzi.goj
z a!z.r.ni.n in
131.
lrlsbnia 4si.dori.nia o *[email protected] .rjkor4frrcj*j
aliadohioie ro ur.lo pftshN $ spoejb okeidy { M 27 d. 2 Dss}
od dria
b) niekr6llrynllrl0d.i [email protected] pzeslme s inry Jpos6b.
2. Znr$i,jlcy motr awre ufrorl * sprasi. tu6$ienia plbticaeso rzd upb!.m hindq.
o xrdrlm mli s ui. L jc2cli * poigpouiiu o udzict.nic zndNicni! prcwidrrntm w rJ6i.
[email protected] nisstr,c-n.go:
d)
b)
?oiah zro2on. rylko jedm orena.
oaer! or- nic $*tuc-no adlcso wykonawry
'ldn.j
Jet li WytomN4 lrdego ofetu craL *tbm!. @hylN siC od [email protected] ututrJ. I srcsie
am6rioi, pDbl'D.so. ihna$iajacl mr! qhm. ofe& nijkorAshi€jsza spoinjd pozdb€h
ofen, bcz pucprcsrdzlni. ich Fno*nego b.dliia i men), chyb. re achodz4 pr..st.nhi o k6'rh
i
nie odrzucon.
$ 20. WYIVL{GANIA DOTYCZ4CE ZABIZPIf,CZEXIA i'ALf,ZYTEGO WYKONAXIA
Zanrliljqr)
n'c
ad! {nici.n'a
^he/p'(znia
n.l./yiego
sronm'r umo\)
I
2I. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIf,NIA, KIORE ZOSTAN,I WPROWADZONE DO
T1rE(CI zAwIf,RANEJ UMoT]vY w sPRAwIf, ZAM6WIENIA PUBLICZNDGo, oc6lNf,
w RUn-KI UMOWY ALBO WZOR UI|OWY, Jf,Zf,Lt ZAM WT^J4CY wyM^cl oD
WYKOIiAWCY, AIV ZAWARI, Z NTM I:MOWI W SPRAWIE ZAM6WIf,NIA
}UBI-ICZNECO NA TAKICH WARUN(ACH,
I wulkic
abowlqania *ynikajqce ? realia.ji prednioru am6*ienia
wykoM$, [email protected] z!m$i.j!cln [email protected] D2nl lno\} rahcailn.5.
lA_"_"_.*.""^.,",
//lt*""**^,^,,
_
a
rpNzywajtce
na
Z Wko.rrc. i*lrd. dd .d*!ie, t *rdr umo*r hdrl pu, d.Ao ekceplorr!!
i zdbo iruj. i9, w pzyprdku iTboru j.go oLrry, do amrch uDNr m otr.Slonych * nl.J
e.nrk*h,f, Di.jsr i r.dl!|. $LE!t! [email protected] z.m.*irj{c.go.
S 22, MUCZENIE O
SRODX-ACH OCHRONY PR{WNf,J PRZYSLUGUJACYCH
IVI KOAAWCY \A TOKU POSTEPOI\ANIAO UDZIELENIE ZAMO\{ If,AIA,
WykomNoD, ! u}a im!fr 6bom, j.z.li ich int.Es Pne'D $ u4 *ufu a6*icnh donal luh nor.
domd usabku * lvyniku ndsdia rra ZlMuiojieSo prapis6* Bla\_ z dnit
2s stychia 2004 r.'Pmroed{icri publicmych (Dz U z2010t N! |13.poz ?59*m) pt}stugujq
lrodki ochtun, p€snej okellonc
*
dziale
vl rejr. usl.*,
! 8. mroRMACJf, DOTYCZ{CE PODI}\',I(ONAWCoW,
Zamawiajqcy /-4da
*slaania plzez wykond*.9 w oferci. c74!ci d6*ieni{, ktdEj }$oninro
posi.r4 tod*ytomwom.
!tr.
rrsTA z^r.AczNr(dw.
I
2.
L
Fomuloruofdow] -Z.lqoznikff l.
Faduhk tpeyrdcii ccnowcj - zalacaik
6.
Wz6i p.lnomocnitua dla slkonawcl,* ubicCrj4cych siq *sp6lnie o dzi.lenie zm'jwi.nia
nr 2
w!&d*.ry w spawi! sFlnienia wdnk'ty olFilmvch * d 22 u$ I u$ry
z d'ia 29 styu'l 2004 r. - P6!o b6sieri public')ch _ Zrhoik tr 3
4. Oiriadczlnie Wlkonawct o bnkn pddiaw do *)kluc4ni! z posllP*.n'a z powodu
niest lniciia !mnk'ts, o kld'ych nowa w dn, 24 ui. 1 lstaly z dnia 29 sryctni. 2004 i _ Pwo
ddNi.n public',rh - iLhcaik nr 4
t. w'l unosl - hhq,ik nr 5.
OiviadcEni.
publicr.go - zdqc4'k
nr 6.
,!\ rrIss j",lnq ,nUN
,tt
: ,f:#:;-tr:5:1:::;::-::-
/A-","
*.,,.,,,.,,,.,
-
tJ'#*--:i.i"l;il$;{;*t"' *.
L-)-
-ffiJ
Ptajlk hs4tlEhehaly E !ftdkt" tutoeels&qo adu54 [email protected]"nlt RqitbhEs. da htd2etu patstu
- B"&r trqm @aaq4n ro Rwtj hlth BuMhbt zxtvml3
PIOGT M REGIONALIIY
Ptobk
i,ww.r
E
tub*
U
[email protected]''Egoh9m1u
rundutu Rotuoju Reelon,k.s.
wzni. t udw M tab 2002.2013
FORMULARZ OFERIOWY
Z.E.rirj$y
WminskcMsursli Fudue .,Po4.anio KEd)rcwc Sp z o o
I
Dna|dNie,
ul. wolnotci 4. l3'200 Dzialdoro
".;;;";;
N! lnlstr .........................., .., . .
NIP
..
.. RICON
Surd'hc of.nl s pcQpor.hlu o udzi.Lni. aD6rnri. publlqleao, pd.dDltn ( lrtbi.
pze.argn [email protected], ll6fgo pu dniol.n an6wi.nir J.tl ,Do6la*r mrl..id6w biubnt h
/!\ r4gNd ydu,,N],N
,tt
;"y,.ffi;#i*i:;-:;L:.-::,-..
/4**,*,***.
"
"
iffi"#u+L$#F,i:4;;-".
*
rr poi4by wrminskcMuuFki.ao llndue.u ,Por!cd. Xr.dlrore' sD. z o.o l Dri.lddi.r
III-in pnellrlu rlsg..nlcrnnym of.rujeny*ykoo.nie pEedbiotu An6pi.nlr rj
d.
(r.\n'e .... ... _
ft .ym
*
.,r.hv !.d.r.I vAT
_
.)
rs Dl|cbncso .oDul.ru rD€cfk
L
cji
sosej
Temln Erllncji zr6*i.iir 6 micli$cy od dnia avucia unoq tub $yhzynania indkds
pue*idzilitch na rcaliz.ci9 afr6*ienia
Ceu tod.i.
*
oftrcie u$zgl,idni! $4srkic
T.mi. phiroici: 2l dni
od
k64 l}konur 66qjen6.
d:$ orr4'mia prcz Zn.*i.jqcego pr.*idlo*o *),ssion.j
z sp€cylibcj4 isroblrh wsunk6! amdwieiia i nie wnosimy
[email protected] (k uA:lrliimy lonim iifmrcj. do przygorNDia of.d) i nie *ncid! * ryn
Oi$iadcamy, 2c apoznrliiny sir
oiwiodcamy. i€ uwa2aml siq
a ryl{anych
niniejsa olenq
pkz c
wska4ny
I
sp€cyfikrcji
*mnk6r amouicnia, czlli p'rz okEs l0 dni. Bieg lenninu FiEaia
ozrd?rn. sir rro z upt$sm teminu skladni! orcn.
oi$iidcamy. rc asMy ! sF:fikorji isrornych $m*,t* afr6wioia pbjekr uno$],
isboych
otcnq
zo$.1
nsz.j ofcry do awia umo$y
tnez ms aakceptord! i zobosiazujemy riri * pu ypadku
"yboru
na *l2eJ \tmienlonych *.runlach. s Dri.j$u I r.minie *ynaNbnym [email protected] Zamawid{eSo.
oisirdcamt, t€ udzielmy l! oi6i?emj guFb.ji na dosE?,nc mar. !t hium$c liwcj od
dni, dsbry, r t2lruh h6Bj dbowi4ajemt sil do N)nilnt $adlitrlch ndcri.l,i* binrc$ych n.
Nolnc od w!d. s casi. 13 godzin (w dni robcze) od dary piremneso zgtoszenia Mdy pd7
3
wldiun.
r k*cie ...-.....,...., ,or,$b,
Nr nchunku hrn*oNego.
i!
*
/rn*._,,**_**
l/n*..,",*,""","",,,
Dsbto
$risioc I
krdry ma zo{ad z$r6tune
dniu ...........................
sdiun wplosn. \ pi.nildn (ryyeki Jckti
e6Nieni! o{wiadcmy, t dl! poeeb
niii.js&So ar$wienia Mitliany peninGlika' l,lrykia je*li vrlorarq Pikid utiesaja
Jako
t4
r)
o
*ykonawcy
'd2ktmiz
*p6lnie
ublcgrj4cy si9
o
udzielenie
w;aiuia)l
rcptudosri0 ns r pdqpovdiu
b)rcpr-nrorani.6 r
o
udzi.ldic mdwiclir
nin-jsE3p am6wioit publicftSp
am6*
dhic mlieoe
i.ii.
Pod*lkomwy tosi..z{
z,nJr k4r;:
vrlo.nn
12 O$iadczm /o3sr.dcan! !.
pzy
i a*@ia unoRl *
spB*ie
'
z.tutwisie HzicFy Eslizo*ra:
a) am6wi.nie zorbie [email protected] Nlasnyni silmi
b)
'
postlpowmiu o udzielsie am6qienia
bez pomo.,a
pod*1konaec6'
p.ney ForNlxo.*6w:
'
'
lw}pekti jereli inrc podnuy bslq btuly ttd,tol || ,.atENji
,t irlm]'
....................... nircj podpisan /podpisi*, dzill.j{c na podsbsie *risu
/udzi.la.cso pelnmftn'ctr.r, Fi.ntj.n.im"
w odpoeicdiin [email protected]
upoldioy/uto*raienil do Ep'eznrddio ltzj slmi.nideeo Wlkdrw, , niniqs4D
ponpo*miu
13. Zgodnie
z
po.izs&eo
o
udzicidican6wienia publicacSo
slnogDi u$ssymi i Zlma*iljtccgd tu.dsu*imv lJf,r8'nc dokuftnv *dl!3
4s1tli.n'.:
/piez+ci. ipodpity c6b up.*t idlth
do apEanbqrnir wyko"wcy /
/rn^,*"-.-."*,.*"
/rn***"*,".*
PtuJek
*#khwwny
w
hn
ze
ldLd''
-ffir
Eu,ttEjta.ga
tu /utu Rh'olu
R.ttotx.ego
et P&tu @eB.,es. Rwi Msh tlffi.t
bLd2&
peniw
-ffiI
Plo6tan ftG|oNAt||Y
w
m,
j 2at?.2013
M4n nM'etr E tukrw tu69eJtkEeo tu"dwu [email protected]:iu RzgiMkqo
mtcr [email protected] h.qaza opaxnrcgo t|E/nia t utul M ttu 2aa2-n13
P.WMFPK,,IB,2OI3
FORMULARZ SIECYFI(ACJT CENO\TEJ
addrldir)
t1fu|i'||bi'|o,[email protected]'k.
(opk
prcdnior!
P'ptu do ksm t druhr*i {bi.V
Pipi.r
do
rsrc
i
d
bi'h&
dri(bialY, bilh6t
Plria do rsdo i dn'lnki (bidy, bidor.
o mjmi.j !) aa 2509d1
sroc4r crimry, *?inoy {dzi[rj)
sko63z}1 vpinsy,
phiikory A4
skomlzI x?inur tlctirory A4
L
kolmn!
5
skorcr4l
$!imy, platiko{y 44
ofdd*ki
obi. o&|!dri
- wltam iloei q
pr:.ard!d.
ilok
/,n_*".***^
/rn***,""-*"
drihia ni. mus4 tlh pdrrylr
p'[email protected] @3r
cdotr!
s.gtge^47'nmii.bi6t'
s.gEsi,or A,l J0 mm rdony
s.gftg:lol^,{/75m,.|otr'
sequ^./50mlMy
EDrnq qoDr4 repn. ) r0 \
lBr
IB\
2c7
nn
m
Eryridy
so,.4kpm to
Kor.rb
sorkjP
z
psriid
xop.m lMokl.IR
z
pGkch b'.ra c4
r J7
KoFu
mkl.rF
btrb DL
xo!.tu
sorqle
z
KoFtu
ffikLj{s z lalkim
p:*im brn-D
Ncy rmpzrrqr
4
Ncy
?6
$nopEykpne
bDh c5
| nh r
mn i
19
76
nh
m
ifffiSrnff#fl#lrffinr***
"'ffil#*Hffi;H;ffi4:e;r-_""
Rddr
Foiry
biL
(12
rn
26.)4 Al96 rMe[ pdtMlrd!
l5
r8n
m)
o[rdrr
wkbd.h inb'6kin
DlsoDn
z
Dlusotir
,loq
z
wlib&h
cznlr
Dtugopn
ebs]
z
vkLd.m
ri.bigtin
cidLorir
z
*rbd.o
ff)t
cidkopk z wkhden zi.lor}l'1
cnli.pL z rkhd4 iidi€lim
CnnkdDn z
n{hden
r}son}m
r*n. kq|!r Dz44su lar*oft
r.rm. kr.j$r
puzr4s serdi
spi'l,abiuD!! drreh.2r
m
[email protected] billllw hlqe. !3 m
spiruz
bium*e
r6jr4d. ,0 nn
Prdhdh rdom*. .i.ni6lc
PzUdri
Liniirc
bMs.
pom4ira$e
erdikM Drzszre d
Liiljkr pbnikowi
p,@zyM
30
dr 20
l.|lMiLa
r
x6a*:
nr dokunaq, gtus:irowa A4,
xlxalk
M
dotumdry,
ddtmdry,
sBrrou a4
t6z*on
a5,
(6ul|
na
Lir*.
opdlt
do
,lold.iD
z
z.tlrdke A4
dokum.md*:
Lidm&oloryilo|0*nl6E
LirM
do
lnM
do orr?wy
opra*r doiumord*
irorm.nt6*:
czny M &' bindown dtr'llld6*
Pb4y
cD
R 70o
MB
oD.rMie
xtuy ,.|'l*ixrjm
B!ki. [email protected]
D'uld
h{*n, inbi6l(i.
Plyly D\4t
Cary
,:l\
AAA (LR0rE)
.Jok qn *rjDiu
wkhdy
l.
a./roon
of.iy n.l.ty
R
4,7 AB
'|ntnowso'
rGujrcy do
op.ro*@F
obliczyd w
n.stflujtcy sp.56b:
"'ffiffiiilF*Liffisf&#:ffir**".
/l\
"' rwg;u+*" #"i #F.-#f**l;rsrc;:--."
r) ca. bruilo a I sr., p.der N fomulda sp*yfikeji c.norej, uqzsknnia pod.Et vAT
@ *vyilic inn. koey tuitm / aliacjr [email protected] md*mir
2) Dh *rtd.!o wi.6a fomul'u speyfitrji mow€j (wyDi.nion.gp .soi'renru
nderial6w biuoych) obliczrd
I
r)
4)
s
(lolumM
weysoje
t)
prEz ilo$
*]iiki oblicn
,Pg6kn
- wado3C bmno
Wynik z
\i.da
.,war1o3d
dur (*otum
2 tubryki
'
i.og6t m -
brurb'(kolumn. 6) mno4c
*doii
podan4 cene
bft a
4).
,!.no- bMo. ^lmvla i 9piej do si.'g
6dno, n.t.zy $?isd
crtrru
i 3loMi€ do
fomulra
/pie4.ia t p.dpiry66b woldimrh
do
lFr
rcp'adrowlni! wykdnaky /
ifffi.jgF33:'*&t--*
'",Mg*^e.-F"1ffi;#{#.ffi.1*
'B\
*a
-ffiI
M
2.9it1:[email protected] @Deza, p.ttutu
wdahhJ 2u7 2013
[email protected]
EtdojsdryazgoFttd&l
po*aj
w dhd, prqtw axaylq
"attuswu
Ptoota/s tEGIoNAt
Y
rytrnawvEtdttatw
U
, @rJ' RqbMh.p aqM!
w
-#ffiI
t'q
Fude PdrqlReebn
hnnial|4w'Abbn',-mB
oswlADczENlf,
!
r.n
22 u$.1
sprowie lP€lnimia *mnk'5w o*Eilonych
m'i*icn publicdlch
z dnh 29 srJaair 2004 '
Wykonrrcy
i Pds
Bt*y
/in4 [email protected]/
dziohjq. $ inicniu in,
rez
/
@ Cttu) i utns (si.dztta) /
udzi.loic zmd*Enl. publhnego, kdRso pabdem
zm6uknil l.n ..Doda*a mddhl6w [email protected]*'y.h ia p.trzby wafridueMauBkieso Fuidsa ,Poll.zenia
Kr.d)lov. Sp, z o.o. { Dzirldo*i. w lll_in prLryu nimEtuiczdrD
pr4strptrl$ do
pft. nni.,6
udzjatu
wyrda*q a1rtrd.ei,
t i'lo [email protected]
sp.liLm'
usbe- - P:rtu and*ie'1 publi.ay.h:
rrk?+L idD*)[email protected]$
[email protected]'qoi$'*6.*ty]
/rt+-^**.***,
/rn--.".*.*,"".",
E tonkd, Eutttxj*esa [email protected] Ra.wtu Restutnqt M, brdtL4r
tum.h Pt sEtu [email protected] R.aA Pds*t wkMrej 2N2'2013
w<r [email protected],
w
PIO'IANI
t,id
,
pitua
""#s#I
TECIONATNY
[email protected]@ [email protected]
qe rncsowtu tutue2u'mtt
riqi rdd$bla *rrd$n l
oSwIADczEI\'If,
\r!|ona*clobBIu podikE
do
$)llucrnia / pnsp.$,n'r
24
-
dz
shjq.
\
ui.. urb!/
r poqodu nicipelnienir
7 dn'a20 ' \.mh2004
'
\Dnr'itr
PBwo am6ei.h Publi.T')ch
i'nicniu inorz.cz
/
,@a
uima) t o.tts lsie't'ihd)
|
prAd$uj|. do ndTialu { pcqpowrniu o udzi.loie m6\icnia puhlica.ao. t!5Ego pa{nDrem
Dn6rvihi! jcn 'Do$.sa ror'i.l6s biurc*lch nt potzt,rq wmin*o'MuurkieSo F_undueu
,,PorFzenia KEdiowe SP.zoo t Dzi.ldo*ic r III_im prctorsu nieoSrcniczlnvn. Nimisiu
[email protected]$mgo pr44 mnie/nas wykona*q oiriadcznv!. ,! jaro wvloiiw€ ni. podlesa'v!
*ykluczsiu ! p6Qpo$inia o.dziel.nie zmblicnit Publiczncgo bo*im nie ahodz4 prztsh'ki
okr€ilone
*
att. 24
Bt. I
usrasl
Pd*o amiqicn publicznvch
/rl+*"-,".****-.""
/rt+-.*-**""""
a.
W @ttfrMry
'
E
dndJr
-ffiI
m bte'
le* at*jtiqatdte eMiuksa,att4
hq4' opaa:rjqo Roatt hE t trdadiEj ,oovfu3
U
Ptoctas tEGtoNAtl{Y
hol* nadw'r E:tutbj,
wBn.d,PcabEkqa||[email protected]
a't')a
-ffiI
hrnufl tuMti P,esau*4o
t4alt t Mazty N ta6 zn7-m13
UMOWA (Watt
a*!ft
wdniu ..............
p%prc*ad7.ne3o
r
.....................
20ll rcku s Dzialdoric, w synitu am6sienia Dubli.h.8a
riybie peerql8u lieogEic&nc8o, 4odnie z uslaq
am6wicn publicznych (Dz. U.22010
r.
Nr I13, poz,7502
n
z dnia 29
.qcmi!
2004 r'
_
Pdwo
)
l.nr?dry:
WrminlkDlvbzrBldn lundudd Jor(s.dr (rtdylo*." Sp6lk z [email protected]
odp.d.d2irl.oi.it z.l.dtjb! r Dd.ldNiq l}'2|I} It i.rdeo, !1. Wohoa.i 4 spisl do KEjorcgo
Rcj.sdu Sdorega. KRS 0000217603
s
Sqdzi. R.jonotrlm w Okztlnie.
vlll
Wldzial G6Fod!rca-
Krqjoweso Rejend sqdoweso, o kipn.le alladowyh 6 330 000.00 zl, NR RECON 519536722, NR NIP
571- l 6'1954?,
i.prcz.ntomnq pu.z:
Ptld Z.rrid! - P... Sr.m6ln Glrhwki.go
&!n{drlcj z.n. rjrc}r.
7.
z{!nq&lej,rr*o"d14 . on6trpujrejRici:
/rn^***.**^.
/r$*_**,*_
a,
!l
jc{
donrwa matelirdw biuioe}ch m ptuby waminsko-Muutskieso
FundM .-Po4cMi. Kndyrok sp 2 o.o. * Dzirldowic. sp.hhjac$h $tmgdi. ipm.rr
PrzedDiobm umowt
olc<lom
* sFfi*.cji
P [email protected] spe.tlikeji
l!dil6* m6*i.ni., Edtug Fn [email protected]$*idych
..nowej shoNhcym Zalacznik nr 2 do uno$1 ! III-in pEdegu
iiornych
,.nd.rial rnb.r!-ie ,oN] zrn!*iaj|cy bzmie tuity slkoMe z rorych
.l.ftnr6*. *c4iniej nic utylde, nie peiodz4ce z dylli4q b€z clcmdrdw r8oercw.ny.h tub
pehodz4cych z demontazu, bcz iladdw usrkodzenia, w orygindnych opako{ani&h prcducedb
z widahym logo, symholem prcduku i remicn Drryd.ooici do ui'*u ni. l'dbzlm niz 12 niesilcrPod Dojs.icm
Rodaj nakrial6* [email protected]
okE3lone
zorht
w
$ino
4cych pn.dmior
6d*ieniq
wielkojci ore
romulor4 ,pccynk&j i @iowej imo*iqcym zlacnik
nr
z(H am6'isia
t do mow].
j.drni. czini @6wi.nia [email protected] b6wieni!
d,*ul6{ $ ilod.irh njinrh. ni, ok(lon. * fmut.zu rFc),fik.cji cm*ej loai .r9td6ry
okeilone l fomularn spe.J,fikdcji cenoscj !q iloa.imi pognoblon ni, d skladoe m6*i.nia nie
thnasiajacr
er.esa
sobic po$o do *ykonDir
,a.m*iaj{cr [email protected], t uDow! abie *}konoo co.rjmni.j w 70yo wcii b.rno awdej
umo!t-. Wykonawcy ni. pulshguj€ wo6.. ,hml*iajac.go rcsaz.nir odszloiowawz, z Diutu nie
qkorzyshni| pclncj wdo3ci bruno nnol],
wyr6na*d udzicl!
12
mi.sit
r.j gl.dcji
tu dotusrc n,eriat biumre.
ticaj
od dnia
dM\}, w [email protected] kr6Ej Dho*i|n s4 do {tmh'y *idliqch hftri,Jdr bi!hr}.h n, Mtne od
qrd. * caie 43 sodzin (* dni rcbez) dd daty pimo.so zgtosknia rady puz z!m.'iaj4cego.
r. Dd:r'
!1
m.rqid6N biu6$1ch bfd.q
E.tib*tr
zgodni.
, poDi-4r $1tuD,
WmiriltcMmsli
Fundue
'Po4cMia Kfdyowe, Sp.
ul.Wolno]!'4 I r?00 DziJldom ,.d.n u Ed*rni64ce.
W'ninlko-Ma6ki
PorlcanioF)'
/rt+-...",
\
rundusz ,,Po4.znia xredtlow.. Sp.
Elblqgu,
".,,*,.-.,,
/rt+***-"**
ul Tearmlm
9, 82J00 Elbl4g
- j.den
z
z o,o.
E
o.o.
'
w rr.kcie
na
s
wskan.
Dzirldowiq
Dziitdo*i. punh
hdir
umo*yl
WmiislcMaaki Ftndlsz ,forl.2.n6 KEdrrN Sp z oo. w rtilldosi€ Punk
Polpcznioq r Elku, ul Sik6kiego 5t, ql00 Elt - jcdcn tu u btci. llMi. unoryi
Wmiisko-Mdnki Fundus ,[email protected] KFd'lo*.' Sp z oo s Dzialdosie Punki
Ptrlcdios! w Gitycku. ul. w]tul.nii 2, ll-500 Girycto jen.n @ w d.lci. h.ni!
I
- WmituteM,ffli Futdw ,.PotFaia Kr.dlovd Sp. z o-o * Dzillt Nie Puntr
Pol(canio*l r Olsqnie, 0l Pilsudsli.go 32, 1G573 Ohzrvn jed.n ru v hkcie tu ni!
WykonlKy, w z hidiricm do
Ni.llo!.i m6wi.ni. pu z zamr*i.jqc.go
na
kos,
i
r]4lo
2. Dos*! nftrialdw
biuowtch
bdt *!tmt*D. *
poniegai
hini.
po uprzdnim
n'lsvmalni. I
dni
pisDnvn pod'ntu
liczqc od
'obdzvth
robeze
uu'a sh dni od
za
dni
pissneao
amdwieni!
pne
fitiem
drty olrzydid
Ukonawca
poni.dzi.lta do pi{lu: z wyhcdid dni lr.eos mlnvch od ptuv. u godzin*h od 7:30 do l5:10
an6*ioiych
3,
Miejscc dosbwy, iloici i asortFenl
4
Kosry lmnsponu i op*owanii pz.dmioto
n
orial6r biuroqoh'zoeme podue pdcas
ai6*ienh pokrlm Wvkotoucr'
!a
Ponir.z. alqcniki z ole4 sq inr.eBlnq cz93ci4 umory
L Fmuhzofdwy Z.h.ail( r I
2. Fomllarz spccyfilNji mow.j z.hcznik nr 2
_
g4
tocdiiot mdwienia j€$ wadliry' Wvtdlro!
bboxiqrjc sil do nie.dpl.lEj $lnidy p'lduku m nowv. wolnv od ltd I rdini'
(m'lem lub
13 g.dzi. (* dni 6heE) od moftn! zAlolaia DEz z,hlri.i$ego o wtdli*vB Pldurci'
tals). w p!4?sdku sFxi.danh '.d prcdukt0 slmi0na iast4pi ! siedzibie z.na*iajlc'go nt ko'5zt
W pr4Trdlu sNi.rdknia praz Z.nrwi.hceSo, i2
$s
l. Za ktdr ddhm4 ptnir
w
ry3okoici r6snej
]ld3ci
/rn**,*,*,*"
//n*-"_*"***
prr.driolu Dtutlioia WvkoMwca orzlm' $nasr(@nrc
fsltlcznie wlkonanei dosbwv
2.
Plahoia, o hnrcj mo$a
q un
1, asl3tue wykonatu
p.tllewen
na rehunek
bmko*1 wytonawcy
DdLnt na faltura. s reminie 2l drt od d.ry do{4-nia pnwidr.wo $sbwion.j falrury do
zmawiarqqego. po rali4cji amdrienia \ l,]@is pr&z Zimarilj4ccgo donebnej puii
pftdmidu d6 enia a ulc4ra. {ykoDan4
unaje sit dzi.i ! kiirym Zamaqiajry potccit s*ojmu brntowi pftha nr
N fakrua konro ksorg qlnikjq.j z prawidlo*o n,iic4n.j j *ysl!*itrj f*tory.
za remin
$*izn
zwlo\a
aptly
* aplei.
upow2nia Wyk n.y.n do
t. $lmieiione w fomutra
i
obovirhje rzcz cob
okrcs
&lko$ne qn.smdznic
nitjcaia ura*o*y.h oddct.
cji enoqcj cDy bruro mrleridd* :{
sp.cyfik
sLre
obo*ieirywir uno*)
a jqird.anc dosbb-
m,j$i.nia pr4z wykork{
B okEsicoboliqDsaia umoer ni.nor.pn kmzyd l*ory ........ .. .-......rmm,BDm
zan
iajacr
Ai?cea
2l !mo*? ni. musi byd
p.edmioru
*'lonanr
na
eltNie
k{d9 otrstong s
uj
6.
l6
L [email protected]*ca abowiqaje sir apl,cii Zamarirjqcenu
l)*
pr4Dadku odsqpicni. od
Zo.liaj4ccgo
k l lmorltl I
pz}raoK!:
uho\} praz !\lkonaNn hb odsqpisi, od umo*] puz
z pzycz.tn lezaclch po
[email protected] w'tona*ur.- , s }lsokoi.i
I O
% tBory calkoyir.go
qynagtodarir dkriloncgo w g5us.6.
l) z alot9 ! r.mini. dcra4v - kaa uDhr . *t$koftj 5 % \dorci udowj rower{
nie [email protected] * rcminie - a knldy [email protected])ry &iei alo*j plzy uwgldnieniu upisd$
l) a zwlok9 w rominie wrnimy wadtislch
*ai.d.i mown.j }frclrjw \.dti*Fh
-
mdrrial6* biuroBlch - kal? unoM4 s sysokojci
,
z
!.go D4ulu
pre
Z.n.wiajq..go
%
kaidy bzpez_9ry dzien zwbri pny u*zstrdnisiu
wykona*c, zpkci ka.y umaMe $y*?.Sdl.ione w ptr,
*)n!wion.go
L0
|
*e*anb
). 2).
do
l),
$
&miii.
t
4 dni od
[email protected]
apl.ry.
Z.mairj$I bbo{iezuje ri9 apl&ii $r*onrNc, k:& !mo}T{ $ przypldku odsqpi.nh od unos}
puz ihmariaj{cc3o, lub odsqpidi. od uo*l prpz Wykon.w.t z pEy.4n kacFh po jnnic
zamawiaj4eso -
wusokoici l0
%
keoq c,&orirego synasrodbnia okfitoneso
*
!
5 usr.6.
/4..,"_.**,,_,_
/n*.**^*^
a.
.).
Zsowi.jacy apl&i Wykoesly odeth ustrKwe $ pr4padlu
nlo*i s
aplacie *lnlgrcdania
r $tui.lumo*y
Slroiom. nical.tnie od *o
orFll*Bo
uholntch przJsluBuje pnNo do
'lehodeni. .dszlodorali!
pra$?}dzj4aAo *)skola [email protected] lr unMtth. do *}$koici Odri6ionyd' *!r
$7
L z.mwi{ffy nor.
2. Z!
odsqpia od
ni.Mk4f l}lmdic unory D'a
-
niedosd.rni.
'
Frednidu
[email protected]^n'e prdmioru
w p.zlp.dku,
wylon.wcc
lub nieteminowc
dtuic
,.
um*r je.li Wykonafta nie *lkduje
gdy pon.d 15 %
u*!,
dGhzni.
sir
tub
rinat.ari. r}konuj.
* rc4g6lnoLi:
pzedDiotu am6ri.niaj
mtwioir [email protected] ustodmncAo,
lndsH'r nie4odnre / s)-og.m,.
dMw
*rdlie}lh lj. [email protected]
or6zni.d r reatia.ji Erhmeji,
(licz{c od *do3ci um*1) bgt2ie
do doroimia rcklM.cji lub
*Ft4pi.ni. odrnioi w dosllhch tub
kr't! wyrt4pi4 wit €j ni2 lO nry w otcsie trwoja umsy. z8!*hh.] ma pBwo do bniqair
mory 2 przrozyr lez4{rych po tu.i. wytom*cy. [email protected] o&r4pi od mo$1 w c4&ij.sr ni.
4,
w di. ai$tmia
inomcj
nimy otoliho$i
R rnrer.sie publicaym. czego nie mo,,d bylo
p.N6d,jaej.
pnsidzie4
*
,. **ondi. mo,a ni. l.ry
rlwKia uno*y. Z.nlwiojqcy moz
odsiapia ad [email protected] w Lmini€ 30 dni od Dowzig.ir vi.donoj.i o r),ch okoticaoici.ch. W bldn
ta,!.rrku wytor.wa mor. z4d!d ryllcaie $nsgodunia n.t.znqo z t lulu rykonmia c43ci
5. Ods4pioi. ad
chNiti
umolf powimo nisqpi,j w fomi€ pn.mej
pod
rygom nieurnoicj ,.licgo
l3
-wdo nr c6 okFalonyr u olEs 6 nierhc! od d.i! awi! lmory tub *rtoi4ituir iodl6s
pzm&miych nr Mliz,cjg mj*i.nir, rj *wory .ltkolh.go *)naSrodz€ni! [email protected]
unDrr
/,'+****"".*
/n^.*"-*"***
w
ge
L Ewnrulft l*ri. spoft \}ra*h w hkcn uliz'lji ni cjsj uo*t Sbry b&zy3.4 bda
polubowni., w ta}1adlu br.*u pobnmimir lpory rcalEysue bdt p4z qd wbi.i$1 niej$No
dL si.dziby
2.
Zo.vi.j{.€eo.
w spdwrch ni. uEgulowslch nini.hzq unowq wi4r. ofed wykomw.t, lotuowidi. awlne
w SIvZ @ mje 2,[email protected] F4pisy Ko&*{ Cywiln go [email protected] utt *t It s zn$skh
t, [email protected] di,ln 3Fr4de.
u dw6ct
j.didtdiit ych.sahpkdL
po
j.dntn dL r,rdcj &
for'
rD^^*!ffig:rc*:r
/fusx*"*ffi-,!\
ffi
-ffiI
h.Pk w*[email protected] e iDdkiw Eutu 4skieea hhdutu Rdwtu RqiNk'qoaa, bln8u eat*w
* dDtd, [email protected] qaqttq en nt h**j vetuniq )tu7-u13
Pdat anmwty 2 !,aa6*
* anad' RqbE tqo
*#ffiI
U
PtoGRA t lactot{all{Y
FnABe
h.94tu
Pazwotu
RqbE
wmi. i t4&ry N tab
Ego
24D.2013
P,WMTPR,,I3AOl]
PELIIOMOCNICTWO
My.
dbl *1s'.*6r.kdi: wyroi!,.y r
I pe1ru
!)
nea
..
trtLnhtuq I rdie
i
*$
\eRka
iict !p6lj cyrirmi
:
w3pnhiku )
........
w3'dh. ubi4rl$r .r o ldr.kli aEdri.ib plbtjd.go / *]r.lprire j& ,p6lk! .y*[u .,
,Do6L't r.r.dibs
{ x}tj y}nididF
wrn|.,rcM.nEl*so
}|||.iDpzhrrrtrtoln.kbnyD
po6rrpo*uiu o udzja.ln
/rt+*""*.*.."/rn*"-*""",,**
:d*i.nb plbtn,.s!, cbt f}[email protected]:
a.
*##I
hole *tltttiNfuD E tdint E!44i.t4 hnaeu RNt! t29i412t 4 @ bntdu p.tk$
w Br,.d, hqm/ qa..yjnq6 Ra.*4J tultkt wn dni.l 2002-2013
PIOGI M IEGIONATI{Y
holek
wd,zrr
tutuq,t rtt dkt'
kqn*@ hqtu
U
Rtz"aJu rEeE .r'.p
|]||ffii|1.2'yElfu2a,m''
[email protected]
2 P.hou.il otFildy { plnkci lr. j.ro naz p..!d$*ici.ljsr !po hbi}:
'
I w!D6lnilt6* spdli r, w p.64pol4iu o udzirldtr
.) do rcp'%ntsdi. wy3*ich wltoilr.6r
,
ddwidb r
Frr*nrll9Ui: s,yrrich wykmldv / w$dhir.w {,trj '. r Pct9poraiu o u&nt.i.
zm6wienir i zrei.utu4wspr
w.4$y q*on,*cy / \tspdltricy ,t('l*i +, o|adhni w puilcio l. pono
mN]
vykofii. wu i ni6,.ni. zb.4i*dirMld!1.9o
"]kom,r
b)
r.
llr.
3lbo,
do
Podpir i li6zecie p*ds6*hi.la
,/!\
vykmrcy / w$dlni}!
5r6lki
'
rso.ric zaken
rfl"-*,*,,u
*' *''^,-, 3,m*f X ;:,e&":.;"+f:*'-
/rn*-"
*,
:
-,,,-.
5ffi
.i3p.*Hfl
.
Jiiij;*
Ej.,brvh

Podobne dokumenty