Regulamin konkursu - Dzielnicy Targówek

Komentarze

Transkrypt

Regulamin konkursu - Dzielnicy Targówek
REGULAMIN KONKURSU
na komiks dotyczący życia i działalności
Marszałka Józefa Piłsudskiego
I.
ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
§ 1.
Organizatorem
konkursu
jest
Miasto
Stołeczne
Warszawa
Wydział
Kultury
i Promocji dla Dzielnicy Targówek z siedzibą przy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa.
§ 2.
Celem konkursu jest:
1). Popularyzacja wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim.
2).Promocja postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem osób studiujących.
3). Budowa świadomości narodowej.
4). Kształtowanie świadomości wspólnoty narodowej.
II.
KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU
§3.
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konusowej- komiksu stanowiącego
kompletną historię dotycząca życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego
1
III.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
§ 4.
Konkurs prowadzony jest na obszarze Dzielnicy Targówek i będzie trwał od
15 maja 2015r. do 3 lipca 2015 r.
§ 5.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem osób studiujących.
§ 6.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin pracowników Urzędu Dzielnicy
Targówek.
§ 7.
Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w przypadku
zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega
zwielokrotnieniu.
§ 8.
Poszczególni uczestnicy Konkursu mogą przesłać tylko jedną pracę.
§ 9.
Udział w konkursie oraz podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
2
IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 10.
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymogami regulaminu.
2. Dostarczenie prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszeniowej.
§ 11.
Nadesłanie pracy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu konkursu.
§ 12.
Prace należy składać osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa w godzinach pracy urzędu
tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku od 15 maja 2015 r. do 3 lipca 2015 r.
z dopiskiem Konkurs „Marszałek Józef Piłsudski”. W przypadku wysłania pracy decyduje
data stempla pocztowego.
§ 13.
Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
V. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ PRACE
§ 14.
1). Pojecie komiksu - oznacza utworzenie przez połączenie kilku lub więcej obrazków
składających
się na historię. Zwyczajowo obrazki opatrzone są tekstem narratora lub
wypowiedziami postaci ujętymi w tzw. dymkach.
2). Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
3
3). Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
- jasno i przekonująco ukazywać określony etap życia Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- nie mogą zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
- nie mogą być przedstawione w formie plakatu,
- promować wiedzę historyczną,
- maksymalny format pracy to A3,
- praca powinna zostać wykonana wyłącznie w formie papierowej.
VI. NAGRODY
§ 15.
Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 9 najlepszych prac, po 3 zwycięzców
w każdej grupie wiekowej tj.: wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych.
§ 16.
Za najlepsze prace przewidywane są nagrody:
- za zajęcie 1 miejsca – tablet
- za zajęcie 2 miejsca - aparat fotograficzny
- za zajęcie 3 miejsca – e-czytnik.
§ 17.
Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.
§ 18.
Zwycięzcy zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi kryteriami:
- zgodność przesłania zawartego w pracy z tematyką pracy określoną w Regulaminie
Konkursu,
4
- wyrazistość przekazu,
- pomysłowość - kreatywność,
- plastyczne ujęcie tematu,
- jakość wykonania - forma estetyczna pracy,
- oryginalność pracy.
§ 19.
Jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody nie później niż do 30 lipca 2015 r.
§ 20.
Wyłącznie Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie wręczenia
nagrody nie później niż do dnia 10 września 2015r.
Lista
nagrodzonych
prac
będzie
umieszczona
na
stronie
internetowej
http://www.targowek.waw.pl
§ 21.
W przypadku braku możliwości odbioru nagrody przez Laureata n podczas uroczystości
wręczenia nagród, nagroda będzie do odebrania w siedzibie Urzędu Dzielnicy Targówek
w Warszawie nie później niż do dnia 31 grudnia 2015r.
VII.
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
§ 22.
Nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom. Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji. Prawa te
są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
5
§ 23.
Prace lub ich fragmenty mogą być wykorzystane przez Organizatora w specjalnych
publikacjach, czasopismach, Internecie i telewizji.
§ 24.
Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika konkursu na jej
nieodpłatną częściową lub całościową publikację lub przekazanie osobom trzecim.
VIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25.
Niniejszy konkurs nie jest „grą losową’ w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
§ 26.
Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronie internetowej
Urzędu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl
§ 27.
Regulamin Konkursu dostępny jest także w Wydziale Kultury i Promocji, a szczegółowe
informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (022) 443-86-52.
§ 28.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych
terminów.
6
§ 29.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości
skontaktowania się z laureatami Konkursu.
§ 30.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do Konkursu.
7

Podobne dokumenty