Zarządzenie Nr 12/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 marca 2007

Transkrypt

Zarządzenie Nr 12/07 Starosty Sławieńskiego z dnia 26 marca 2007
Zarządzenie Nr 12/07
Starosty Sławieńskiego
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji ds. naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) zarządzam, co następuje
§ 1.
Powołuje się Komisję ds. naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w składzie:
1) Robert Stępień
– przewodniczący
2) Wojciech Tyma – członek
3) Iwona Kamińska – członek
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty