REGULAMIN przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
REGULAMIN
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością
Akademii Morskiej w Gdyni lokali mieszkalnych położonych w Gdynia przy ul. Beniowskiego 24/24a
Na podstawie :
1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami [tekst jedn. w Dz. U. z 2004 r. nr
261 poz. 2603 ze zmianami],
2. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali [tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze
zm.], ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 ze zm.],
3. uchwały Nr 306/XV z dnia 26 listopada 2015 r. Senatu Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 26
listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Beniowskiego 24/24a w Gdyni,
ustala się co następuje :
§1
Definicje:
1. [Zbywca] – Akademia Morska w Gdyni,
2. [Mieszkanie] – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali [Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, ze zm.] będący własnością
zbywcy znajdujący się w budynku posadowionym na terenie nieruchomości gruntowej objętej księgą
wieczystą numer GD1Y/00114681/7 przy ul. Beniowskiego 24-24A w Gdyni.
§2
1. Celem przetargu jest wybór oferty najkorzystniejszej cenowo. W wypadku, gdy przetarg dotyczy
Mieszkania zamieszkałego, w ogłoszeniu o przetargu należy wskazać na tę okoliczność, poprzez
zamieszczenie informacji, że sprzedaży podlega Mieszkanie wraz z lokatorami.
2. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty dotyczącej zakupu tylko jednego Mieszkania zgodnie z
formularzem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu [Wariant 1] albo oferty
dotyczącej zakupu jednego z nie więcej niż 3 [trzech] Mieszkań zgodnie z formularzem określonym
w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu [Wariant 2].
3. W każdym ze wskazanych w punkcie poprzedzającym wariantów oferent zobowiązany jest do
wniesienia jednego wadium w wysokości proporcjonalnej do ceny Mieszkania, na które składa ofertę,
przy czym w wypadku Wariantu 2 w wysokości proporcjonalnej do ceny najdroższego z wybranych
Mieszkań.
4. Przetarg składa się z części jawnej i części niejawnej oraz w przypadku ofert równorzędnych
dodatkowego przetargu ustnego w formie licytacji, ograniczonego dla oferentów, którzy złożyli te
oferty. Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w
ogłoszeniu o przetargu.
5. Podstawę
ustalenia
wartości
oferowanych
nieruchomości
stanowi
wycena
rzeczoznawcy
majątkowego Jolantą Gross - Karasek nr uprawnień nr 2530 UMiRM. Cena zawarta w ofercie nie
może być niższa niż zawarta w wycenie.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości oraz terminie
określonych w ogłoszeniu o przetargu.
7. Brak udokumentowania wpłaty wadium wyklucza oferenta z udziału w przetargu a jego oferta
podlega odrzuceniu.
8. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
9. Wadium złożone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia
Mieszkania.
10. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte lub wybrane, zostanie
zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od
daty unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu. Powyższe nie dotyczy zaliczenia jednego
wadium na poczet uczestnictwa w przetargu zgodnie z Wariantem 2 w warunkach opisanych w ust. 2
powyżej. W wypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym zwrot wadium na rzecz oferenta nastąpi
jedynie w wypadku gdy żadna spośród złożonych przez tego oferenta ofert nie została przyjęta lub
wybrana i jednocześnie nie zachodzą okoliczności opisane w ust. 11 poniżej.
11. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie
terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu, a także, w razie uchylenia się oferenta, który
przetarg wygrał od zapłaty ceny nabycia lokalu albo uchylania od podpisania przedwstępnej lub
stanowczej umowy sprzedaży Mieszkania.
12. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej.
13. Osoby o których mowa w pkt 12 powyżej mogą wziąć udział:
a) w odniesieniu do osób fizycznych – osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego na
podstawie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo w oparciu o dokumenty wykazujące
umocowanie do działania w charakterze przedstawiciela ustawowego,
b) w odniesieniu do osób prawnych – przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na
podstawie aktualnego odpisu KRS lub innego rejestru, lub przez pełnomocnika upoważnionego
na podstawie pełnomocnictwa notarialnego albo w oparciu o dokumenty wykazujące
umocowanie do działania w charakterze przedstawiciela ustawowego,
c) w odniesieniu do cudzoziemców w sposób wskazany w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców [DZ.U. z 2004 r. Nr 167,poz.1758 z późn. zm.],
d) w odniesieniu do innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - przez osobę lub
osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie właściwych dokumentów powołujących,
lub przez pełnomocnika upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego albo w
oparciu o dokumenty wykazujące umocowanie do działania w charakterze przedstawiciela
ustawowego.
14. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i powinna zawierać:
a) datę sporządzenia,
b) dane o oferencie, nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z odpowiednimi dokumentami
potwierdzającymi (w szczególności wypis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
lub innymi na podstawie których jednostka prowadzi działalność),
c) imię i nazwisko oraz adres i nr PESEL oferenta,
d) oferowaną cenę netto określona cyfrą i słownie oraz sposób jej zapłaty, przy czym oferent może
przedstawić tylko jedną ofertę cenową w odniesieniu do jednego Mieszkania,
e) kopię dowodu wniesienia wadium,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia o przetargu zawartymi w
regulaminie przetargu i że akceptuje je bez zastrzeżeń,
g) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym Mieszkania będącego
przedmiotem przetargu,
h) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę by w razie wyboru jego oferty zaliczyć złożone przez
niego wadium na poczet ceny zakupu,
i)
oświadczenie oferenta zawierające zgodę, że umowa przenosząca własność nieruchomości
zostanie zawarta pod warunkiem zgody Ministra Skarbu Państwa na jej zawarcie.
15. Jeżeli oferentem jest przedsiębiorca, podmiot gospodarczy (osoba prawna bądź podmiot nie
posiadający osobowości prawnej) do oferty należy dołączyć :
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o formie działalności, wystawiony nie
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku składania ofert przez spółkę z o.o., oświadczenie zgodnie z wymogami art. 230
kodeksu spółek handlowych, że zaciągane zobowiązanie nie przewyższa dwukrotnie kapitału
zakładowego, bądź kserokopię uchwały wspólników w przypadku gdy zaciągane zobowiązanie
przewyższa dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, upoważniającą do zawarcia umowy lub
też kserokopię umowy spółki jeżeli umowa spółki stanowi inaczej.
16. Załączniki do ofert można składać w formie kserokopii podpisanej za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do podpisywania ofert.
17. Oferta powinna być podpisana przez uprawnione osoby.
18. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do odbycia przetargu.
19. Oferta przetargowa powinna być zamknięta w dwóch kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej
posiadających następujące oznakowania :
i.
koperta zewnętrzna: adres i nazwa organizatora przetargu, napis SPRZEDAŻ MIESZKAŃ
ii.
koperta wewnętrzna: napis PRZETARG , adres i nazwę organizatora przetargu, adres ,
nazwę, numer telefonu i faksu oferenta, które umożliwią dalszą korespondencję lub
ewentualny zwrot nieotwartej koperty.
20. Ofertę składa się w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu o przetargu.
21. Wszystkie oferty otrzymane przez Uczelnię po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
22. Przed upływem terminu składania ofert, każdy uczestnik przetargu może złożyć ofertę zamienną lub
wycofać ofertę bez utraty złożonego wadium przetargowego.
23. Okres ważności ofert rozpoczyna się wraz z upływem terminu ich składania a kończy się z
podpisaniem umowy.
24. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w
należytej wysokości . Wadium należy wpłacić w formie bezgotówkowej, przelewem na podany w
ogłoszeniu rachunek bankowy.
25. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
26. W części jawnej komisja przetargowa :
a) Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu i liczbę otrzymanych ofert,
b) Sprawdza czy koperty z ofertami są nienaruszone i czy oferenci wpłacili wadium,
c) Otwiera koperty z ofertami i po wstępnej analizie określa, które z ofert należy odrzucić ze
względów formalnych,
d) Przyjmuje do protokółu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia.
27. W przypadku braków formalnych, Komisja przetargowa odrzuca oferty nie odpowiadające
warunkom przetargu. W wypadku odrzucenia oferty mimo wpłacenia wadium przez oferenta
postanowienia § 2 ust. 10 powyżej stosuje się odpowiednio.
28. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera
najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia albo, że wobec
braku co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania formalne, przetarg nie dał wyniku.
29. Komisja przetargowa umożliwia oferentowi poprawienie w ofercie oczywistych błędów.
30. W
przypadku
wątpliwości
komisja
przetargowa
potwierdzonych przez odpowiednie urzędy i instytucje.
może
żądać
dodatkowych
informacji,
31. W wypadku złożenia przez oferenta oferty w Wariancie 2 zgodnie z formularzem jak w załączniku nr
2 do niniejszego Regulaminu do oceny jego ofert znajdują następujące zasady :
a) wskazaną przez oferenta na formularzu kolejność Mieszkań poczytuje się za preferencje w
zakresie ich nabycia, przy czym ofertę wskazaną pod pozycją numer jeden uznaje się za
Ofertę Preferowaną,
b) w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlegają oferty oferenta dotyczące każdego ze
wskazanych na formularzu Mieszkań,
c) w wypadku gdy w następstwie rozpoznania ofert zgodnie z lit. b powyżej wybrana zostanie
Oferta Preferowana kolejne oferty tego oferenta nie podlegają rozpatrzeniu w dalszym
postępowaniu;
d) w wypadku dokonania wyboru oferty innego oferenta aniżeli oferta dotycząca Mieszkania
wskazanego w lit. a powyżej, w dalszym postępowaniu rozpoznaniu podlegają kolejne z ofert
wskazane w formularzu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
32. W przypadku, gdy oferowaną najwyższą cenę zawiera więcej niż jedna oferta, komisja przetargowa
może zarządzić dalsze prowadzenie przetargu w drodze licytacji ograniczonej do tych ofert.
33. Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez przewodniczącego komisji.
34. Wywołując licytację podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.
35. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny oszacowania.
36. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka
przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
37. Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia, swobodnego wyboru ofert,
przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.
§3
W wypadku pozostawania oferenta w związku małżeńskim w ustroju ustawowej wspólności majątkowej
oferent zobowiązuje się zapewnić przystąpienie przez oboje małżonków do przedwstępnej umowy
sprzedaży lub do notarialnej umowy sprzedaży Mieszkania, chyba, że zgodnie z oświadczeniem oferenta
nabycie zostanie dokonane do majątku odrębnego i ze środków pochodzących z tego majątku.
§4
Sprzedaż Mieszkania może nastąpić wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa.
§5
Z chwilą wykupienia lokalu mieszkalnego nabywca jest zobowiązany ponosić wszelkie koszty związane
z eksploatacją mieszkania wraz z opłatami z tytułu eksploatacji części wspólnych budynku, a także z
podatkiem od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.( tekst jedn.
Dz. U. z 2000 r., Nr 80 poz. 903 ze zm.)
§6
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załączniki:
1.
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wariant1,
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Wariant2,

Podobne dokumenty