Konferencja coaching rodzinny 22

Transkrypt

Konferencja coaching rodzinny 22
Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ
UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE
WE WSPÓŁPRACY
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW
AKADEMIA SZYBKIEJ NAUKI
STOWARZYSZENIE KATOLICKI RUCH ANTYNARKOTYCZNY
KARAN
KATOLISCHE UNIVERSITÄT EICHSTÄTT - INGLOSTADT
ZAPRASZAJĄ NA
MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
COACH RODZINNY: INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO
OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
ŚRODA, 22 KWIETNIA 2015r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
budynek Audytorium Maximum, Aula im. Roberta Szumana
1000 – 1100
rejestracja uczestników
1100 POWITANIE UCZESTNIKÓW
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Kierownik projektu, Dziekan WSR UKSW
1105 OTWARCIE KONFERENCJI i SŁOWO WPROWADZAJĄCE
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW
1115 WPROWADZENIE
Prof. dr. Gernot Michael Müller – Wiceprezydent Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt–
Ingolstadt ds. współpracy międzynarodowej
SESJA PLENARNA
prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
1130 – PORADNICTWO RODZINNE W POSTMODERNISTYCZNEJ RZECZYWISTOŚCI
– oczekiwania, wyzwania, ograniczenia
Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz - UKSW/Katolicki Uniwersytet Eichstätt Ingolstadt
1200
– ÜBERLEGUNGEN ZUR NÜTZLICHKEIT AUSGEWÄHLTER FORMEN VON
FAMILIENBETREUUNG IM LICHTE DER TRANSDISZIPLINÄREN KONZEPTE AUS DER
LEADERSHIPFORSCHUNG (Rozważania nad przydatnością wybranych form towarzyszenia
rodzinie w świetle transdyscyplinarnych koncepcji z obszaru zarządzania) – Prof. dr. Uto Meier
- Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
1230 – DYSKUSJA PLENARNA
1300 – 1400
PRZERWA OBIADOWA (sala nr 024)
SESJA PANELOWA
JAKIEGO WSPARCIA POTRZEBUJE WSPÓŁCZESNA RODZINA?
prowadzenie: prof. dr hab. Tadeusz Pilch / dr Marta Kulesza
1400 – PRAWNE UWARUNKOWANIA WSPIERANIA INSTYTUCJI RODZINY W POLSCE
Dr Tomasz Przesławski - Uniwersytet Warszawski, IPSiR
1420 – WIRKSAMKEIT TRANSAKTIONSANALYTISCHER KONZEPTE IM COACHING VON
FAMILIEN – EIN ÜBERBLICK (Skuteczność analizy transakcyjnej w coachingowym wsparciu
rodzin – przegląd zagadnień)
Christoph Seidenfus - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
1440 – WSPARCIE RODZINY PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE W NIEMCZECH
Ks. dr hab. Artur Żuk - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
1500– COACHING RODZINNY W POLSCE W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ INSTYTUCJI POMOCOWYCH
Dr Agnieszka Regulska - UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną
1520 – 1550
PRZERWA KAWOWA (sala nr 024)
1550 – RODZINA ZAGROŻONA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Uniwersytet Warszawski
1610 – GEGENWÄRTIGE FAMILIE IM GESUNDHEITSDISKURS (Współczesna rodzina w dyskursie
zdrowotnym) – Prof. dr Arndt Büssing - Uniwersität Witten/Herdecke
1630 – WYKORZYSTANIE RODZINNYCH ZASOBÓW W PRACY Z RODZINĄ – DOŚWIADCZENIA
STOWARZYSZENIA KARAN
Anna Chlebna, Dorota Szczęsna – Stowarzyszenie KARAN
1650 – 1800
DYSKUSJA PANELOWA/ PODIUMSDISKUSSION
PSYCHOSPOŁECZNE WSPARCIE RODZINY
JAKO INTERDYSCYPLINARNY OBSZAR DZIAŁAŃ PROFESJONALNYCH
PSYCHOSOZIALE UNTERSTÜTZUNG DER FAMILIE
ALS INTERDISZIPLINÄRER BEREICH DES PROFESSIONELLEN HANDELNS
prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz / prof. dr Uto Meier
Uczestnicy:
prof. dr hab. Tadeusz Pilch, dr Tomasz Przesławski – UW IPSiR
mgr Ryszard Gąsierkiewicz - coach/coach rodzinny, terapeuta
Franz Köppl - IFN, Niemcy
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, dr Agnieszka Regulska – UKSW
Christoph Seidenfus, ks. dr hab. Artur Żuk, prof. dr Kathrin Maier - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
prof. Arndt Büssing - Universität Witten/Herdecke
Bożena Bereda, Dorota Szczęsna – Stowarzyszenie KARAN
1600 – 1730
WARSZTATY KOMUNIKACJI W RODZINIE - sala nr 024
prowadzenie: mgr Emilia Żurek, coach rodzinny
(maks. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)
CZWARTEK, 23 KWIETNIA 2015r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3
budynek Audytorium Maximum, Aula im. Roberta Szumana
SESJA PANELOWA
PERSPEKTYWY I SZANSE ROZWOJU COACHINGU RODZINNEGO
prowadzenie: dr Marek Kulesza / dr Marta Kulesza
1000– PSYCHOLOGISCHE TECHNIKEN ZUR ERFASSUNG DER FAMILIENSYSTEME (Psychologiczne
techniki rozpoznania systemów rodzinnych)
Prof. dr Joachim Thomas - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
1025 – SELBSTREGULIERENDE MECHANISMEN IN DER UNTERSTÜTZUNG VON FAMILIEN
(Mechanizmy samoregulacyjne we wsparciu rodzin)
Prof. dr Kathrin Maier - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
1050– SPEZIFISCHE KRISENSITUATIONEN IM FAMILIENLEBEN ALS HERAUSFORDERUNG FÜR
DIE BERATUNGSPRAXIS (Specyficzne sytuacje kryzysowe w życiu rodziny jako wyzwanie dla
działań poradniczych)
Teresa Loichen - koordynator projektu ze strony Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt–
Ingolstadt
1115 – REFLEXIONEN ZUR KOLLEGIALEN BERATUNG IM FAMILIENCOACHING (Coaching
rodzinny – refleksje na podstawie sesji poradnictwa kolegialnego w ramach projektu)
Prof. dr Ulrich Bartosch - Katolicki Uniwersytet Eichstätt–Ingolstadt
1000 – 1135
Warsztaty: ZMIANA I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W RODZINIE - sala nr 024
prowadzenie: mgr Ryszard Gąsierkiewicz, coach rodzinny/terapeuta
(maks. 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń)
1135 – 1200
PRZERWA KAWOWA (sala nr 024)
1200 – ZARYS KONCEPCJI COACHINGU RODZINNEGO
Dr Marta Kulesza - Akademia Pedagogiki Specjalnej/KARAN, ekspert projektu
1220 – PROCES COACHINGU RODZINNEGO – FAZY I PRZEBIEG
Mgr inż. Andrzej Hejduk - ekspert projektu
1240 – COACHING RODZINNY JAKO OFERTA STUDIÓW I SZKOLEŃ
Dr Marek Kulesza – UKSW, ekspert projektu
1300 – 1330
DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA
z udziałem m.in. coachów rodzinnych oraz ekspertów projektu
COACHING RODZINNY W PRZESTRZENI DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH RODZINY
prowadzenie: dr Marek Kulesza – ekspert projektu
1330 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
OBIAD (sala nr 024)
Komitet Naukowy Konferencji:
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - przewodniczący
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda
Ks. prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz
Prof. dr hab. Uto Meier
Prof. dr hab. Ulrich Bartosch
Prof. dr Arndt Büssing
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch
Dr Marta Kulesza
Dr Marek Kulesza
Komitet Organizacyjny Konferencji:
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW w Warszawie)
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda (UKSW w Warszawie)
Dr Marek Kulesza (UKSW w Warszawie)
Tadeusz Buzarewicz (Akademia Szybkiej Nauki)
Bożena Bereda (Stowarzyszenie KARAN)
Dr Marta Kulesza (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Podobne dokumenty