Zadania budowa atomu - struktura elektronowa

Komentarze

Transkrypt

Zadania budowa atomu - struktura elektronowa
Zadanie 11. (2 pkt) Izotop fosforu 32P o czasie połowicznego rozpadu 14,3 dnia rozpada się
emitując promieniowanie β−. Ile procent atomów tego pierwiastka ulegnie rozpadowi po
upływie 42,9 dni?
Zadania budowa atomu - struktura elektronowa, przemiany jądrowe
Akademia Maturalna WWW.domatury.pl , 022 4248966
ww
Zadanie 1. (2 pkt) Podaj liczbę cząstek elementarnych występujących w jonach:
23
+
n=...
p=...
e=...
11Na
35
n=...
p=...
e=...
17Cl
w.
Zadanie 2. (1 pkt) Spośród atomów wybierz te, które mają taką samą liczbę neutronów, czyli
40
40
40
36
37
38
są izotonami:
20Ca, 19K, 18Ar, 16S, 17Cl, 18Ar
Zadanie 3. (3 pkt) Podane są następujące nuklidy:
210
223
210
219
226
219
83E,
88 E,
84E,
86E,
88E,
84E,
a) określ liczbę pierwiastków przedstawionych za pomocą symboli ...................
b) które z przedstawionych pierwiastków są izotopami ...................
c) które z przedstawionych pierwiastków są izobarami ...................
do
Zadanie 4. (1 pkt) Lit występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o
składzie: 63Li – 7.5%, 73Li – 92.5%. Oblicz średnią masę atomową litu.
Zadanie 13. (2 pkt) Aktywność preparatu promieniotwórczego w czasie obserwacji zmalałą 3
razy. Jaka była początkowa masa próbki radioaktywnej, jeżeli w tym czasie ubyło 0.01 g
preparatu?
Zadanie 14. (2 pkt) Oblicz okres półtrwania baru-141, wiedząc, że w pojemniku
zawierającym początkowo 10 g radionuklidu po upływie 54 minut pozostało go 1.25 g.
Zadanie 15. (2 pkt) Okres półtrwania radonu-222 wynosi około 4 dni. Narysuj wykres
ilustrujący zmiany masy, jakie nastąpią w ciągu 16 dni w próbce zawierającej początkowo 8
mg radonu.
m
Zadanie 5. (2 pkt) Rubid występuje w postaci mieszaniny dwóch izotopów: 85Rb i 87Rb.
Masa atomowa rubidu jest równa 85.556 u Oblicz zawartość procentową obu izotopów
rubidu w mieszaninie.
Zadanie 6. (2 pkt) Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera 34
neutrony i stanowi 69.1% mieszaniny. Oblicz liczby masowe obu izotopów, jeżeli masa
atomowa miedzi wynosi 63.55 u.
Zadanie 7. (6 pkt) Dokończ równania opisujące przemiany:
b) 24296 Cm → ......... + 42Ηe
a) 21484Po → ......... + 42Ηe
212
4
d) ........... → 22691Pa + 42Ηe
c) ........... → 83Βi + 2Ηe
223
−
e) 87Fr → ......... + β
f) 210Pb → ......... + β−
Zadanie 12. (2 pkt) Czas połowicznego rozpadu izotopu węgla 14C wynosi 5720 lat. Masa
tego izotopu w badanej obecnie próbce materiału biologicznego wynosi 1.5 mg.
Ile wynosiła masa izotopu 14C w badanym materiale biologicznym 22880 lat temu?
Zadanie 8. (3 pkt) Jakie pierwiastki kryją się pod symbolami X, Y i Z? Podaj liczby
atomowe i masowe pierwiastka X i Y. Pierwiastek X uległ przemianie β−,a pierwiastek Y
przemianie α.
X → Y → 23090Ζ
Zadanie 9. (2 pkt) Jądro promieniotwórcze uległo rozpadom promieniotwórczym, w tym
czterem rozpadom α i czterem rozpadom β−. W ten sposób powstało jądro polonu – 212.
Ustal od jakiego jądra zaczął się ten szereg rozpadów. Określ skład jąder atomowych tego
pierwiastka (podaj liczbę protonów i neutronów) oraz podaj nazwę tego pierwiastka. Zapisz
sposób rozwiązywania.
Zadanie 10. (1 pkt) Wskaż zdania prawdziwe:
a) okres półtrwania jest to połowa czasu życia radionuklidu
b) w czasie równym okresowi półtrwania rozpada się połowa jąder atomowych
radionuklidu
c) w czasie dwóch okresów półtrwania rozpada się ¼ całej próbki
Zadanie 16. (1 pkt) Związek o ogólnym wzorze K4FeC6X6 ma masę cząsteczkową równą 368
u. Jaki jest symbol pierwiastka oznaczonego symbolem X?
at
Zadanie 17. (1 pkt) Naturalny glin składa się wyłącznie z atomów 2713Al. Wskaż zdania
fałszywe.
a) glin tworzy jeden izotop
b) jądro atomu glinu zawiera 27 neutronów
c) glin jest nuklidem
ur
Zadanie 18. (1 pkt) Ile elektronów zawiera D+?
Zadanie 19. (2 pkt) Ułóż pełne równanie przemiany zapisanej schematycznie 235U(n,2n)140La.
Określ rodzaj tej przemiany.
y.p
Zadanie 20. (2 pkt) W trzech wzbudzonych atomach wodoru nastąpiły przejścia elektronów:
w pierwszym atomie z powłoki 4 na powłokę 3, w drugim z powłoki 3 na 2, w trzecim z 2 na
1. Który z tych atomów wypromieniował:
a) kwant o najmniejszej energii?
b) kwant o najmniejszej długości fali?
l
Zadanie 21. (1 pkt) Podaj nazwę pierwiastka o następującej podpowłokowej konfiguracji
walencyjnej: 5 f 3 6 d 1 7 s 2
Zadanie 22. (1 pkt) Które z niżej podanych konfiguracji dotyczą stanu wzbudzonego?
a) 4Be 1 s 2 2 s 1 2 p 1
b) 12Mg 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2
c) 5B 1 s 2 2 s 1 2 p 2
Zadanie 23. (2 pkt) Ile niesparowanych elektronów w stanie podstawowym zawierają atomy
pierwiastka o liczbie atomowej. Zapisz uzasadnienie.
a) 48
b) 53
Zadanie 24. (2 pkt) Gdzie w układzie okresowym znajdują się pierwiastki o następujących
ogólnych konfiguracjach powłoki walencyjnej?
a) n s 2 n p 3
b) (n-1) d 1 n s 2
ww
Zadanie 25. (1 pkt) Orbitale o jednakowej pobocznej liczbie kwantowej a różnej
magentycznej liczbie kwantowej to:
w.
Zadanie 34. (1 pkt) Które określenie dotyczące właściwości pierwiastków 2 grupy układu
okresowego jest prawdziwe:
a) w miarę wzrostu masy atomowej wzrasta elektroujemność i promień atomowy
b) w miarę wzrostu masy atomowej maleje charkter zasadaowy
c) w miarę wzrostu masy atomowej rośnie promień atomowy i reaktywność
d) w miarę wzrostu masy atomowej maleje elektroujemność i promień atomowy
do
Zadanie 26. (1 pkt) Konfigurację elektronową azotu tworzącego tlenek będący teoretycznym
bezwodnikiem kwasu azotowego HNO2 przedstawia zapis:
Zadanie 27. (1 pkt) Który schemat przedstawia zapis zgodny z regułą Hunda?
Zadanie 33. (1 pkt) Siarka i fluor różnią się właściwościami chemicznymi, ponieważ:
a) leżą w różnych okresach u układzie okresowym
b) mają różne masy atomowe
c) mają różną ilość protonów
d) mają różną ilość elektronów na ostatniej powłoce
Zadanie 35. (1 pkt) Główna liczba kwantowa opisuje:
a) energię jądra atomowego
b) liczbę elektronów w atomie
c) energię elektronu w atomie
d) symetrię orbitalu
Zadanie 36. (3 pkt) Zapisz konfigurację elektronową atomu srebra w ujęciu podpowłokowym
i klatkowym. Wskaż elektrony walencyjne.
m
Zadanie 37. (3 pkt) Zapisz konfigurację stanu podstawowego oraz pierwszego, drugiego i
trzeciego stanu wzbudzonego atomu chloru.
at
Zadanie 38. (1 pkt) Spośród podanych pierwiastków wskaż te, których atomy zawierają w
stanie podstawowym niesparowane elektrony: glin, węgiel, argon, tlen, fosfor, wapń
ur
Zadanie 28. (1 pkt) Określ zestaw liczb kwantowych dla danego orbitalu 3d. Określ kształt
tego orbitalu.
Zadanie 39. (2 pkt) Uzupełnij zdania:
a) Liczba orbitali na powłoce N wynosi ......... ................................................................ .
b) Liczba 5 w zapisie 3d5 oznacza ...................................... ..............................................
Zadanie 29. (1 pkt) Jakie wartości przyjmuje główna i magnetyczna liczba kwantowa jeśli
poboczna liczba kwantowa ma wartość 3?
Zadanie 40. (1 pkt) Oblicz masę cząsteczki metanu wyrażoną w gramach.
Zadanie 30. (1 pkt) W jakiej kolejności będą obsadzone elektronami poziomy orbitalne:
2p, 3s, 4f, 3d, 1s, 2s, 4s, 5s, 3p, 4p,
Zadanie 41. (1 pkt) Ile par elektronowych bierze udział w tworzeniu wiązań atomów w
cząsteczce A2, jeżeli atomy pierwiastka A mają konfigurację 1s22s22p3? ..................
Zadanie 31. (1 pkt) Dla atomu o konfiguracji 1s22s22p63s23p64s23d3 podaj:
a) liczbę powłok elektronowych ....................
b) liczbę elektronów walencyjnych ...............
c) przynależność do bloku energetycznego ...............
d) symbol pierwiastka ................
e) numer okresu w którym leży ten pierwiastek .......................
f) numer grupy w której leży ten pierwiastek .......................
Zadanie 42. (1 pkt) Które z niżej wymienionych jonów mają konfigurację elektronową
neonu? Podkreśl właściwe jony: K+, Al3+, Na+, Ca2+, Mg2+, F-, O2-
Zadanie 32. (1 pkt) Wybierz poprawne stwierdzenia:
a) atom sodu posiada konfigurację elektronową identyczną z neonem.
b) atom chloru o liczbie masowej 37 posiada więcej protonów niż neutronów
c) atom wapnia ma identyczną konfigurację jak kation sodu
d) kation strontu ma identyczną liczbę powłok jak anion bromkowy
y.p
l
Zadanie 43. (1 pkt) Kolejnośc zajmowania stanów kwantowych w danej podpowłoce jest
określona przez:
a) zasadę Heisenberga
b) regułę Hunda c) zakaz Pauliego
d) prawo Mendelejewa
Zadanie 44. (1 pkt) W podpoziomie energetycznym d maksymalna liczba stanów
kwantowych wynosi:
a) 2
b) 5
c) 10
d) 14
Zadanie 45. (2 pkt) Ułóż jony i atomy według rosnącego promienia jonowego/atomowego
a) As, As3-, As3+
b) Mg2+, K+, Sr2+