Zarządzanie nieruchomościami – planowanie strategiczne

Transkrypt

Zarządzanie nieruchomościami – planowanie strategiczne
Zarządzanie
nieruchomościami –
planowanie
strategiczne
Logic will get you from A to B.
Imagination will take you
everywhere.
Albert Einstein
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
2
Agenda
Planowanie strategiczne
–
–
–
–
Cel/rodzaj inwestycji
Zarządzanie najmem
Zarządzanie serwisami
Zarządzanie mediami
Zarządca kontra właściciela – czy na pewno
gramy w jednej drużynie?
Odpowiedzialność i ubezpieczenie
Kreowanie wizerunku nieruchomości – case
study – czy warto w to zainwestować?
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
3
Planowanie strategiczne
Cel inwestycji
–
–
–
–
Okres – długoterminowa/krótkoterminowa
Oczekiwana stopa zwrotu
Akceptowalne ryzyko
Oczekiwana płynność (potencjalna możliwość sprzedaży
– zainteresowanie rynku)
Rodzaj inwestycji
– Długoterminowa –produkty wymagające restrukturyzacji,
zmiany przeznaczenia, modernizacji
– Bezpieczna – „corowe” nieruchomości, 100% wynajęcia,
dobra lokalizacja, Warszawa
– Oportunistyczna – oczekiwana wyższa stopa zwrotu,
wymagają „restrukturyzacji” do osiągnięcia oczekiwanych
zysków
– Deweloperska
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
4
Planowanie strategiczne
Zarządzanie najmem - podstawowy element
kształtujący wartość nieruchomości
– opcje przedłużanie najmu - możliwość wpływu na
restrukturyzację struktury najmu
– gwarancja stabilności przychodów (rodzaje zabezpieczeń
– gwarancja bankowa, akt notarialny, weksel, depozyt)
– gwarancja najmu – brak opcji wypowiedzenia
– rozliczanie pełnych kosztów eksploatacyjnych –
ograniczanie podwyżek kosztów, cap, zmiana opłat
publiczno-prawnych, naprawa vs modernizacja, określenie
udziału najemcy
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
5
Planowanie strategiczne
Zarządzanie serwisami
– Określenie potrzeb – dokładna specyfikacja ilościowa i
jakościowa, oczekiwania właściciela i najemców (czy
pokrywają się z service charge?)
– Prawidłowe przygotowanie RFP i dobór kryteriów wyboru –
czy na pewno potrzebujemy zawsze czas reakcji 1 godz?
– Optymalizacja – konsolidacja czy dekonsolidacja? Dla
każdego coś miłego ☺
– Weryfikacja ceny versus jakość usługi
– Usługi dodatkowe – czy nie przekroczą zakładanego
budżetu? Jak je określić i obliczyć?
– Bieżąca weryfikacja zapisów umownych kluczem do sukcesu
– Trafne raportowanie – nie za dużo ale i nie za mało – jak
ocenić czy usługi są dobrze wykonywane?
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
6
Planowanie strategiczne
Zarządzanie mediami
– Określenie potrzeb nieruchomości i najemców
– Wybór dostawcy i bieżąca weryfikacja rynku (ceny,
tendencje) – kiedy wybrać dostawcę energii?
– Optymalizacja pracy urządzeń i instalacji
– Prawidłowe zapisy w umowach najmu pozwalające na pełne
rozliczenie mediów (co jeśli mamy najemcę pracującego
24/7?)
– Poprawne rozliczenie – czy podliczniki zgadzają się z
licznikiem głównym? Czy przyjęta została odpowiednia
proporcja zgodnie z umowami (przy braku liczników)
– Ochrona środowiska, segregacja odpadów, certyfikacja
LEED/BREEM – czyli jak grać w zielone?
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
7
Zarządca kontra? właściciel
Cel Właściciela – podnoszenie wartości nieruchomości
Cel Zarządcy
– zgodnie z Ustawą o Gospodarowaniu Nieruchomościami
zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej
nieruchomości;
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji
nieruchomości;
zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej
bieżące administrowanie nieruchomością;
utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej
przeznaczeniem;
uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
– w praktyce - działanie zgodne z zawartą umową o zarządzanie
nieruchomością
Cel Właściciela = Cel Zarządcy ???
Jak wypracować skuteczny model współpracy? Specyfikacja
zadań zarządcy i procedur współdziałania w umowie
Między młotem a kowadłem – współpraca
najemca/zarządca/właściciel
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
8
Zarządca kontra? właściciel
Modele współpracy:
– Pełna odpowiedzialność po stronie zarządcy,
umowy serwisowe zawierane przez zarządcę
– Pełne pełnomocnictwo do zarządzania włączając
zawieranie umów najmu i umów serwisowych
– Ograniczone pełnomocnictwo – częściowa
kontrola działań zarządcy
– Mocno ograniczone pełnomocnictwo – bliska
kontrola działań zarządcy, określona kwota
podejmowania samodzielnych decyzji
finansowych
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
9
Odpowiedzialność i
ubezpieczenie
Odpowiedzialność w umowie o zarządzanie nieruchomością
za:
– Poprawne przejęcie nieruchomości i jej przekazanie
– Zasadność i poprawność przygotowywanych budżetów i
raportów
– Poprawność i zgodność z umowami najmu wystawianych faktur
– Poprawność i zgodność z umowami najmu rozliczania kosztów
– Prawidłowe księgowanie faktur kosztowych
– Prawidłowe naliczanie czynszu od obrotów, indeksacji,
wysokości gwarancji i depozytów
– Zapewnienie bezpieczeństwa osobom w nieruchomości
– Zapewnienie profesjonalnych serwisów w cenie rynkowej
– Zapewnienie wykonywania przeglądów zgodnie z przepisami
prawa i zaleceniami producentów urządzeń
Istotna zwłaszcza w umowie zawierającej w sobie wszystkie
usługi związane z utrzymaniem bieżącym
Ważne dokładne określenie obowiązków i odpowiedzialności
zarządcy
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
10
Odpowiedzialność i
ubezpieczenie
Konsekwencje błędów dla zarządcy
–
–
–
–
Kara finansowa – np. „fee at risk”
Zwrot kosztów wynikających z popełnionego błędu
Wypowiedzenie umowy
Odpowiedzialność nawet karna
Konsekwencje błędów dla właściciela – obniżenie
wartości nieruchomości
–
–
–
–
Przedwczesne wyjście z umowy najmu
Nie przedłużenie umowy najmu
Przerzucenie kosztów z najemcy na właściciela
Dodatkowe koszty dla właściciela – wyższy podatek,
odsetki, kary, zawyżone wartości usług, niepotrzebne
usługi, doprowadzenie do pogorszenia stanu technicznofizycznego budynku
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
11
Kreowanie wizerunku
nieruchomości
Kreować – według Słownika Języka Polskiego – tworzyć coś
nowego, innowacyjnego
Case study:
– Nowy budynek, technicznie klasa A
– Trudna lokalizacja
– Miasto wojewódzkie
Podjęte działania w okresie 15 miesięcy (rozpoczete w trakcie
trwania budowy 12 miesięcy przed oddaniem do
użytkowania):
– Regularna komunikacja medialna średnio ok. 30 publikacji
miesięcznie
Raporty o rynku lokalnym
Różne aspekty dot. nieruchomości planowanie inwestycji,
projektowanie przestrzeni biurowej, techniczne rozwiązania itp
– Organizacja wydarzeń specjalnych (wiecha, otwarcie)
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
12
Kreowanie wizerunku
nieruchomości
Podjęte działania cd
– Wykorzystanie mediów społecznościowych FACEBOOK
– Współpraca ze szkołami wyższymi – ankieta „Moje wymarzone
biuro”, konkurs, zwiedzanie obiektu
– Współpraca z władzami miasta w celu promocji i miasta i
dzielnicy
– Komunikacja specjalna – ukierunkowana na promocję lokalizacji
– odpowiednie materiały i artykuły podkreślające dostępność i
wręcz konkurencyjność lokalizacji
– Brak komunikacji cenowej
– Brak komunikacji negatywnej
Efekt
– Wynajęcie 40% obiektu w okresie 5 miesięcy od oddania
budynku do użytkowania – średni okres pustostanów w dobrej
lokalizacji to 6-9 miesięcy.
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
13
Dziękuję za uwagę:
Seweryna Afanasjew
Dyrektor Portfela Nieruchomości w
Funduszach Nieruchomości BZWBK TFI SA
VIII Ogólnopolskie Forum Facility
Management & Property Management
14

Podobne dokumenty