DZIAŁ 4. WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Transkrypt

DZIAŁ 4. WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DZIAŁ 4. WOLNE MIEJSCA PRACY I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4.1 Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Zgłoszone w półroczu sprawozdawczym
z rubr. 1 dotyczące pracy
Wyszczególnienie
razem
subsydiowan z sektora
sezonowej
publicznego
ej
2
3
4
0
1
Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca
01
19
1
0
aktywizacji zawodowej (w.02+w.03)
zatrudnienie lub inna praca
02
19
1
0
zarobkowa
z
0
0
0
miejsca aktywizacji zawodowej 03
z wiersza staże
wiersza
04
0
0
0
01
03
przygtowanie
05
0
0
0
zawodowe
dorosłych
prace społecznie
06
0
0
0
użyteczne
dla osób w okresie do 12
07
0
0
0
miesięcy od dnia ukończenia
nauki
4.2 Osoby niepełnosprawne objęte indywidualnym planem działania (IPD)
Wyszczególnienie
Razem
Kobiety
w półroczu sprawozdawczym
0
1
2
Bezrobotni niepełnosprawni, dla
08
59
37
których przygotowano IPD
Bezrobotni niepełnosprawni, którzy
09
38
15
przerwali realizację IPD
Bezrobotni niepełnosprawni, którzy
10
0
0
zakończyli realizacje IPD
Bezrobotni niepełnosprawni
11
X
X
realizujący IPD
Poszukujący pracy niepełnosprawni,
12
4
3
dla których przygotowano IPD
Poszukujący pracy niepełnosprawni,
13
2
1
którzy przerwali realizacje IPD
Poszukujący pracy niepełnosprawni,
14
0
0
którzy zakończyli realizację IPD
Poszukujący pracy niepełnosprawni
15
X
X
realizujący IPD
W końcu półrocza
sprawozdawczego
w tym
razem
niewykorzyst
ane
dłużej niż 30
dni
5
6
2
3
1
2
3
1
X
X
0
0
0
0
X
0
0
X
0
0
0
0
0
Razem
Kobiety
w końcu półrocza sprawozdawczego
3
4
X
X
X
X
X
X
111
71
X
X
X
X
X
X
12
8

Podobne dokumenty