Polski przełom ustrojowy 1989-2004. Ekonomia epoki transformacji

Transkrypt

Polski przełom ustrojowy 1989-2004. Ekonomia epoki transformacji
Wacław Wilczyński
Polski przełom ustrojowy 1989-2004. Ekonomia epoki transformacji
Spis treści
Wprowadzenie – dlaczego przełom a nie kolejna „reforma”?
Pojęcie i cele transformacji ustrojowej
Treść i struktura książki
Część I. GOSPODARKA RYNKOWA JAKO USTROJOWY CEL TRANSFORMACJI
1. Obszary transformacji: ustrój, państwo, gospodarka
1.1. Ustrój gospodarczy i kryteria jego oceny
1.2. Państwo w gospodarce
1.3. Gospodarka pieniężna
1.4. Fiskus i budżet
1.5. Podsumowanie
2. „Gospodarka scentralizowana i jej upadek”
2.1. Istota centralizmu w gospodarce
2.2. Centralizm kontra rynek
2.3. Stalinizm ekonomiczny w Polsce i jego upadek
2.4. Ekonomiści XX wieku o gospodarce scentralizowanej
2.5. Niepowodzenia reform rynkowych w krajach satelickiej ZSRR
2.6. Próba oceny
3. „Gospodarka rynkowa”
3.1. Istota gospodarki rynkowej
3.2. Historyczne przesłanki gospodarki rynkowej
3.3. Gospodarka rynkowa a etyka
3.4. Gospodarka rynkowa a kryteria oceny ustrojów ekonomicznych
3.5. Problemy strukturalne w gospodarce rynkowej
3.6. Perspektywy gospodarki rynkowej
4. Typy gospodarki rynkowej
4.1. Wspólne cechy i różnice
4.2. Gospodarka neoliberalna
4.3. Społeczna gospodarka rynkowa
4.4. Socjaldemokratyczna gospodarka rynkowa
4.5. Gospodarka rynkowa „azjatyckich tygrysów”
5. Meandry „trzecich dróg”
5.1. Definicje i próby klasyfikacji
5.2. Przyczynek do genezy „trzecich dróg” i ich współczesnych koncepcji
5.3. „Trzecie drogi” – cechy i właściwości
5.4. „Trzecie drogi” w świetle pryncypiów ekonomii
5.5. Co zamiast „trzeciej drogi”?
Część II. POLSKA TRANSFORMACJA USTROJOWA
6. Rządowy program stabilizacji gospodarczej 1989 i jego realizacja w latach 1990-1993
6.1. Przesłanki i determinanty programu
6.2. „Pakiet decyzyjny” programu Balcerowicza
6.3. Gospodarka po styczniu 1990 roku
6.4. „Recesja transformacyjna 1991 i powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego 1992-1993”
7. Rozwój gospodarki i stosunków ekonomicznych w latach 1994-2004
7.1. Procesy transformacyjne pod rządami koalicji SLD-PSL 1993-1997
7.2. Czas trudnych reform i nieudanej koalicji AWS-Unia Wolności 1997-2001
7.3. Powrót i upadek rządów lewicy w latach 2002-2005
CZĘŚĆ III. BLASKI I CIENIE PROCESÓW TRANSFORMACYJNYCH
8. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej – szanse i wyzwania
8.1. Ustrojowe i ekonomiczne warunki startu
8.2. Społeczno-polityczny klimat czasu akcesji
8.3. Geneza, istota i perspektywy Unii Europejskiej a szanse dla Polski
8.4. Dlaczego mimo wszystko Unia?
8.5. Ekonomiczne warunki sukcesu przystąpienia do Unii
8.6. Podsumowanie
9. Cechy transformacji ustrojowej w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
9.1. Polska punktem wyjścia przełomu
9.2. Nowe kraje Republiki Federalnej Niemiec
9.3. Czechosłowacja (do roku 1992), następnie Republika Czeska i Słowacja
9.4. Węgry
9.5. Bułgaria, Rumunia i kraje byłej Jugosławii
9.6. Kraje wchodzące do roku 1991 w skład ZSRR
9.7. Próba podsumowania
10. Doświadczenia epoki transformacji – prywatyzacja, rynek, finanse publiczne
10.1. Kłopoty z własnością
10.2. Trudna droga do rynku
10.3. Spory o pieniądz i finanse publiczne
11. Wyzwania i determinanty polskiej polityki gospodarczej z początkiem XXI wieku
Wybór publikacji autora na temat transformacji
Polish political breakthrough of 1989-2004 – enonomics of transition time – Summary
Polski przełom ustrojowy 1989-2004 – ekonomia epoki transformacji – streszczenie

Podobne dokumenty