Rozdzial 7

Transkrypt

Rozdzial 7
Przemiany energii
w zjawiskach
cieplnych.
1/18
Średnia energia
kinetyczna cząsteczek
Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii
kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili
podzielona przez liczbę tych cząsteczek.
Temperatura
↑

Średnia energia kinetyczna cząsteczek
Średnia energia kinetyczna cząsteczek
↑

↑
Temperatura
↑
Wzrost średniej energii kinetycznej chaotycznego ruchu
cząsteczek ciała objawia się wzrostem jego temperatury.
2/18
Energia potencjalna
oddziaływania cząsteczek
Siły międzycząsteczkowe zależą od odległości między cząsteczkami.
Energia potencjalna zależy od odległości oddziałujących ze sobą
ciał.
Odległość między cząsteczkami
↑

Energia potencjalna cząsteczek
↑
3/18
Energia wewnętrzna
Energia wewnętrzna ciała EW to suma energii kinetycznej
chaotycznego ruchu wszystkich jego cząsteczek oraz ich
energii potencjalnych wynikających z wzajemnego
oddziaływania międzycząsteczkowego.
Energia wewnętrzna ciała można zwiększyć, wykonując
pracę W (np. przy pokonywaniu siły tarcia lub przy
odkształcaniu ciała). Wówczas jej przyrost jest równy:
EW  W
4/18
Cieplny przepływ energii
Cieplny przepływ energii jest możliwy tylko, gdy stykają się ze sobą
dwa ciała o różnych temperaturach.
Energia przekazywana jest od ciała o wyższej temperaturze do ciała
o niższej temperaturze.
Przyrost energii wewnętrznej ciała, któremu dostarczono
ciepło Q zapisujemy:
Ew  Q
5/18
Pierwsza zasada termodynamiki
Ew  W
Ew  Q
Pierwsza zasada termodynamiki
Energię wewnętrzną ciała możemy zmienić albo przez
wykonanie pracy W, albo przez przekazania ciepła Q.
Może też nastąpić równoczesne wykonanie pracy
i przekazanie ciepła.
Ew  W  Q
6/18
Przewodnictwo cieplne
Przewodnictwo cieplne – przekazywanie energii wewnętrznej
poprzez zderzenia cząsteczek.
Cząsteczki ciała nie przenoszą się wraz z przekazywaną energią.
Dobre przewodniki ciepła – metale, płyta ceramiczna.
Izolatory ciepła – próżnia, gazy, ciecze, szkło, styropian, futra,
plastik.
7/18
Konwekcja
Konwekcja to proces przenoszenia ciepła wynikający z ruchu materii w
dowolnym płynie lub gazie.
W zjawisku konwekcji gorąca woda i powietrze ogrzane przez kaloryfer
unoszą się w górę. Po oddaniu ciepła do otoczenia przemieszczają się w dół,
gdzie ponownie zostają ogrzane.
8/18
Konwekcja a przewodnictwo cieplne
Różnica między konwekcją, a przewodnictwem cieplnym:
Film:
−
w przypadku przewodnictwa energia jest przekazywana poprzez
zderzenia cząstek (mamy więc transport energii bez transportu
masy),
−
w przypadku konwekcji energia jest przenoszona razem z cząstkami
gazu lub cieczy (transportowi energii towarzyszy transport masy).
Obserwacja skutków występowania zjawiska konwekcji w cieczach str. 165
9/18
Ciepło właściwe
Ciepło właściwe c informuje nas, ile ciepła (energii) należy
dostarczyć, aby ogrzać 1 kg substancji o 1 K.
Q
c
m  T
Jednostką ciepła właściwego jest
J
kg  K
10/18
Ciepło
Ciepło potrzebne do ogrzania o ΔT substancji o masie m
obliczamy ze wzoru:
Q  c  m  T
c - ciepło właściwe danej substancji
11/18
Bilans cieplny
Bilans cieplny
Ilość ciepła pobrana przez jedno ciało równa się ilości
ciepła oddanego przez drugie ciało.
Q pobrane  Qoddane
12/18
Dostarczanie ciepła
Dostarczanie ciepła może spowodować wzrost temperatury ciała lub
zmianę jego stanu skupienia.
13/18
Topnienie i krzepnięcie
Ciało topniejące pobiera ciepło z otoczenia, zatem rośnie jego energia
wewnętrzna (energia potencjalna cząsteczek).
Krzepnąca ciecz oddaje ciepło otoczeniu, więc jej energia wewnętrzna
maleje.
Ciepło topnienia substancji jest równe jej ciepłu krzepnięcia.
Wielkości te wyrażamy w
14/18
Parowanie i wrzenie
Ciecz paruje w każdej temperaturze.
Wrzenie polega na gwałtownym parowaniu cieczy w całej objętości.
Wrzenie zachodzi w ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą
wrzenia (zależnej od zewnętrznego ciśnienia) i charakterystycznej dla
każdej cieczy.
15/18
Parowanie i wrzenie
Parująca ciecz pobiera ciepło z otoczenia, zatem rośnie jej energia
wewnętrzna (energia potencjalna jej cząsteczek).
Para skraplając się oddaje otoczeniu ciepło, więc jej energia wewnętrzna
maleje.
Ciepło skraplania substancji jest równe jej ciepłu parowania.
Wielkości te wyrażamy w
16/18
Topnienie (krzepnięcie) i wrzenie
Podczas topnienia (krzepnięcia) oraz podczas wrzenia
temperatura tego procesu nie zmienia się.
Temperatura topnienia lodu (krzepnięcia wody) = 0 oC
Temperatura wrzenia wody = 100 oC
17/18
4
5
3
2
1
1. ogrzewanie do temperatury topnienia tt
2. topnienie
3. ogrzewanie do temperatury wrzenia tw
4. wrzenie
5. ogrzewanie pary
18/18