Teoria kinetyczna, przemiany gazowe, rozszerzalność

Transkrypt

Teoria kinetyczna, przemiany gazowe, rozszerzalność
Równanie stanu gazu
pV=nRT
Stała gazowa - 8,31 J/mol·K
pV=NkBT
Stała Boltzmana
kB =
R
NA
1.380 × 10−23 J·K-1
Liczba rozważanych cząsteczek gazu jest bardzo duża. Średnia odległość między
cząsteczkami jest znacznie większa niż ich rozmiar.
Cząsteczki znajdują się w ciągłym, przypadkowym ruchu. Rozkład ich prędkości
nie zmienia się w czasie.
Cząsteczki zderzają się sprężyście ze sobą i ze ściankami naczynia, w którym się
znajdują. Nie oddziałują ze sobą w inny sposób.
Teoria kinetyczna: ciśnienie i temperatura
mV x2
F=
L
∆p x
F=
∆t
n ⋅ Mv x2
p= 2 =
V
L
Fx
liczba cząsteczek
n⋅M ⋅v2
p=
3V
n⋅ NA ⋅m⋅v2 2
m⋅v2
p ⋅V =
= n⋅ NA
3
3
2
(E k )śr
3
= k BT
2
średnia EK
Temperatura jest funkcją średniej energii kinetycznej cząsteczek.
Zasada ekwipartycji energii
f – liczba stopni swobody.
- ruch postępowy
- ruch obrotowy
- drgania
Średnia energia kinetyczna przypadająca na stopień
swobody jest taka sama dla wszystkich cząsteczek.
Ciepło właściwe gazów
dU = dQ − dW
Ciepło właściwe przy stałej objętości
Q=nCv∆T
∆U=nCv∆T
CV =
3
∆U
= R
n ∆T 2
dla każdego procesu
5/2 R - gaz dwuatomowy
3R – gaz wieloatomowy
(gaz jednoatomowy)
Ciepło właściwe gazów
Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
Q=nCp∆T
Cp=CV+R
Dostarczona energia jest zamieniana zarówno na przyrost
energii wewnętrznej, jak i na pracę wykonaną przez gaz.
Przemiany gazowe – ciepło i praca
Przemiana izotermiczna
T=const
W =
VK
∫ p ⋅ dV
p1V1=p2V2=const
W = nRT ln
VP
VK
VP
Q=W
Ciepło dostarczone zużywane na pracę
Przemiana adiabatyczna
∆Q=0
p1V1γ=p2V2γ=const
T1V1γ−1= T2V2γ−1 =const
P1V1 ⎡ ⎛ V1
⎢1 − ⎜⎜
W =
γ − 1 ⎢ ⎝ V2
⎣
⎞
⎟⎟
⎠
γ −1 ⎤
⎥
⎥⎦
V2/V1 – stopień sprężania silnika
Przemiany gazowe – ciepło i praca
Przemiana izochoryczna
V=const
P1 P2
=
T1 T2
Q=nCv∆T=nCv(T2-T1)
W=0
Przemiana izobaryczna
p=const
V1 V2
=
T1 T2
Q=nCp∆T=n(Cv+R)(T2-T1)
W=p∆V
Ciepło właściwe ciał stałych
Pojemność cieplną ciał stałych opisuje
tzw. model Debye’a
Drgania sieci krystalicznej
Elektrony
Prawo Dulonga-Petita : jednoatomowe
kryształy powinny wykazywać molową
pojemność cieplną równą trzykrotnej
wartości stałej gazowej R
Ciepło właściwe ciał stałych
Prawo Dulonga-Petita : jednoatomowe kryształy
powinny wykazywać molową pojemność cieplną
równą trzykrotnej wartości stałej gazowej R
W przeliczeniu na 1 atom !
Związek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu i stałej objętości:
Współczynnik rozszerzalności objętościowej
Ściśliwość
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
Współczynnik rozszerzalności
liniowej i objętościowej
Bi-metal
Rozszerzalność cieplna ciał stałych
Rozszerzalność wody
* Gazy rzeczywiste
Model Van der Waalsa
Ciśnienie „wewnętrzne”
Objętość „wewnętrzna”
a – litr2 atm. /mol2
b – litr/mol