temat, słowa kluczowe, streszczenie

Transkrypt

temat, słowa kluczowe, streszczenie
Tytuł: Społeczna odpowiedzialność biznesu
w procesie kreacji wartości dodanej przedsiębiorstwa
Temat: SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚC BIZNESU
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR, koncepcja
zrównoważonego rozwoju, korporacje transnarodowe, biznes międzynarodowy, KTN,
innowacyjność, innowacje, konkurencyjność, ISO 26000, akcjonariusze,
interesariusze, globalizacja, glokalizacja, globalna sieć biznesowa, kultura
organizacyjna, prawa człowieka, model biznesowy, gospodarka oparta na wiedzy,
GOW, zarządzanie, strategia.
Key words: Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, transnational
corporations, innovations, innovativeness, competitiveness, international business,
TNC, ISO 26000, Shareholders, Stakeholders, globalization, glocalization, human
rights, global business network, organizational structure, network organization,
international competitiveness, management, strategy knowledge transfer, business
models, knowledge-based economy.
Streszczenie:
Celem rozdziału jest próba zwrócenia uwagi na rosnącą we współczesnym świecie
rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR),
jako elementu branego pod uwagę przy wycenie wartości przedsiębiorstwa a
szczególnie ocenie jego potencjału rozwojowego – zdolności do stałej kreacji wartości
dodanej. Rozdział podzielono na cztery części. W pierwszej omówiono wybrane
zagadnienia teoretyczne związane z problematyką społecznej odpowiedzialności
biznesu. W drugiej odwołano się do najnowszych wytycznych odnośnie do społecznej
odpowiedzialności według standardu ISO 26000, których istotą jest skierowanie ich
do wszystkich podmiotów, czyli nie tylko biznesu (przedsiębiorstw). W kolejnym
fragmencie przytoczono przykłady działań z zakresu CSR wybranych korporacji
transnarodowych oraz podjęto próbę umiejscowienia ich w wizji rozwoju podmiotu.
Zwrócono uwagę, że wskazanie miejsca przedsięwzięć CSR w strategii
przedsiębiorstwa pozwala nie tylko ocenić stopień zaawansowania rozwojowego danej
korporacji jako organizacji społecznie odpowiedzialnej, ale także wnioskować o
pozycji zajmowanej przez nią w systemie globalnym. Wynika to z faktu, że we
współczesnej, opartej na wiedzy, gospodarce umiejętne współgranie z otoczeniem
(znajdujące odzwierciedlenie w obszarach CSR) stanowi podstawę tworzenia nowych
wartości ekonomiczno-społecznych, czyli jest jednym z kluczowych elementów
decydujących o trwałości zdolności do kreacji wartości dodanej a zatem
długookresowej konkurencyjności. Ostatnią część rozdziału stanowi podsumowanie
rozważań będące próbą zestawienia koncepcji kreacji wartości dodanej z koncepcją
wartości wspólnej M. E. Portera.
Summary
The purpose of the chapter is an attempt to indicate the growing role of Corporate
Social Responsibility (CSR) as an element taken into account in the Valuation of
Goodwill in today's world. Chapter is divided into four parts. The first one discusses
some theoretical aspects related to the issue of Corporate Social Responsibility. The
second part is the reference to the latest guidance on Social Responsibility Standard
ISO 26000. The next section is to recall Examples of CSR selected Transnational
Corporations and the attempt to relate them to the development vision of the subject. It
was noted that the indication of the CSR projects in business strategy not only allows
to assess the developmental stage of the corporation as socially responsible
organizations, but also applies for the position it occupies in the global system. This
the consequence of the fact that in today's knowledge-based economy, skillful
interplay with the environment (as reflected in the areas of CSR) is the basis for
creating new economic and social value, which are ones of the key elements for the
sustainability of capacity for the creation of added value and therefore the long-term
competitiveness. The last part of the chapter provides a summary statement of the
considerations which are the concept of Creation of Added Value to the concept of the
common M.E. Porter (Creating Shared Value – CSV).

Podobne dokumenty